Mały Szlak Szlak Beskidzki PTTK Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Beskidy
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

W celu popularyzacji Małego Szlaku Beskidzkiego PTTK, koloru czerwonego, przebiegającego przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy ze Straconki na Luboń Wielki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają Odznakę Turystyczną Mały Szlak Beskidzki PTTK, przyznawaną za jego przejście.

 1. Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
 2.  
  1. Odznaka jest jednostopniowa.
  2. Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 4. Zdobywanie Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 5. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania Odznaki.
 6. Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek i uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów, należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem Odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja Odznaki odbywa się nieodpłatnie, zdobywający Odznakę ponosi jedynie koszty jej zakupu oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 7. COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i dystrybucję Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców.
 8. Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.
 9. Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 166/XIX/2021 w dniu 14 czerwca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
help_outline