100 rzek Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Kopia

Przepisy ogólne

 1.  
  1. Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej „100 RZEK” (TOK „100 RZEK”) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku połączonego z rozwijaniem zainteresowań krajoznawczych poprzez poznawanie szlaków kajakowych oraz zachęcanie do systematycznego jej uprawiania.
  2. TOK „100 RZEK” jest świadectwem pogłębionych zainteresowań turysty kajakarza, jego systematyczności i wytrwałości oraz poznania szlaków kajakowych Polski.
  3. TOK „100 RZEK” może być zdobywana równocześnie z Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK oraz Odznaką Turysty Polskiego Związku Kajakowego.
 2.  
  1. Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie w porozumieniu z Komisją Turystyki Kajakowej ZG PTTK weryfikuje i nadaje Turystyczną Odznakę Kajakową „100 RZEK”.
  2. Komisja dokłada wszelkich starań, aby odznaka była ceniona, a warunki regulaminowe jej uzyskania były przestrzegane.
 3. O przyznanie odznaki „100 RZEK” może ubiegać się każdy turysta po ukończeniu 9 roku życia.

Zasady i warunki zdobywania odznaki

 1.  
  1. TOK „100 RZEK” nadaje się za wycieczki turystyczne odbyte w kajaku lub kanadyjce przy użyciu wioseł.
  2. Podstawą ubiegania się o odznakę „100 RZEK” są wycieczki odbyte na wodach śródlądowych, morskich krajowych i zagranicznych.
 2.  
  1. Ubiegający się o przyznanie odznaki zobowiązany jest przedłożyć stosowny wniosek według wzoru określonego w załączniku do regulaminu. Wniosek wypełniony zgodnie z ustalonym wzorem, na podstawie prowadzonego rejestru spływów, wymaga poświadczenia przez Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktora Polskiego Związku Kajakowego. Przodownicy Turystyki Kajakowej PTTK oraz Instruktorzy PZK zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania poświadczenia. Przepłynięcie rzek powinno być potwierdzone w książeczce Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK/PZK lub inny udokumentowany sposób.
  2. Warunkiem nadania Odznaki jest uzyskanie co najmniej 100 punktów za wycieczki odbyte w kajaku lub kanadyjce na rzekach, kanałach, jeziorach, zalewach i zatokach. Punkty do nadania Odznaki liczone są następująco:
   • za wycieczkę odbytą na jednej rzece i pokonanie minimum 10 km - 1 punkt,
   • za przepłynięcie odcinków rzek krótszych niż 10 km lub małych rzeczek, za 1 km – 0,1 pkt.
   • za przepłynięcie jeziora, zalewu i zatoki, niezależnie od długości – 0,5 pkt
  3. Celem Odznaki jest popularyzacja szlaków kajakowych na terenie Polski. Dopuszcza się zaliczanie szlaków poza granicami kraju w ilości do 10% wymaganej normy. Szlaki poza granicami Polski zaliczane mogą być jako odrębne nawet na jednej rzece w przypadku przekraczania granic poza strefą Schengen.
  4. Pływanie jeziorami, zalewami i zatokami wliczane jest w wysokości do 10% wymaganej normy.

Postanowienia końcowe

 1.  
  1. TOK „100 RZEK” może nosić osoba, której Odznaka została przyznana.
  2. Wręczanie Odznaki, w miarę możliwości powinno mieć uroczysty charakter na spływach, spotkaniach klubowych itp.
 2. Komisja Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie prowadzi rejestr przyznanych Odznak. Wykaz osób, którym nadano Odznakę jest udostępniany Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK oraz Komisji Kajakarstwa Powszechnego PZK w okresach rocznych.
 3.  
  1. Integralną częścią Regulaminu są:
   • wzór wniosku o nadanie Odznaki – załącznik nr 1,
   • wzór – rysunek Odznaki – załącznik nr 2,
   • dyplom - dokument potwierdzający nadanie Odznaki – załącznik nr 3.
  2. Wzory graficzne Odznaki i dyplomu są zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie przenosi, z chwilą ustanowienia Odznaki, na rzecz Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.
 4.  
  1. Przyznawanie odznaki podlega merytorycznemu nadzorowi Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.
  2. W przypadku zaniechania, bądź likwidacji działalności podmiotu ustanawiającego Odznakę, całość uprawnień w zakresie przyznawania Odznaki, przechodzi na rzecz Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK, która podejmuje decyzję o sposobie dalszego jej funkcjonowania.
 5.  
  1. Ostateczne prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.
  2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 19/XX/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.