50-lecie Maratonu Pieszego w Puszczy Kampinoskiej PTTK Mazowsze

Aktywna S: 1 01.06.2023–31.12.2025
Regiony:  Mazowieckie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia

I. Postanowienia ogólne

 1. Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie ustanawia odznakę jubileuszową z okazji 50-lecia Maratonu Pieszego w Puszczy Kampinoskiej organizowanego przez Mazowiecki Klub Górski „Matragona” oraz Oddział PTTK „Mazowsze”
 2. Celem odznaki jest szerzenie wśród turystów wiedzy związanej z historią Maratonu, popularyzacja marszów i biegów długodystansowych oraz zapoznanie z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i historycznymi Kampinoskiego Parku Narodowego.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK.
 4. Odznaka jest jednostopniowa.
 5. Odznakę można zdobywać w okresie od 1.06.2023 do 31.12.2025 roku.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, indywidualnych i zbiorowych po Kampinoskim Parku Narodowym i miejscach nieodłącznie związanych z Maratonem Pieszym w Puszczy Kampinoskiej.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest pokonanie w trakcie minimum 4 wycieczek, co najmniej 100 kilometrów, na szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych w Kampinoskim Parku Narodowym i na terenach przyległych.
 4. Dla osób poniżej 10 i powyżej 75 roku życia minimalny limit wymagany do zdobycia odznaki wynosi 50 km.
 5. Powtórzenie trasy lub jej odcinka (przejście tym samym fragmentem szlaku lub dokładnie tą samą drogą), niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane do wymaganego limitu kilometrów.
 6. W trakcie wycieczek należy ponadto odwiedzić co najmniej 8 z 21 miejsc związanych z historią Maratonu.
  • Kamień Andrzeja Zboińskiego, Uroczysko Szczukówek (Żydowskie)
  • Chodaków (Sochaczew) – start pierwszego „Przejścia Puszczy Kampinoskiej”
  • Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie
  • Sosna Powstańców 1863 roku we wsi Górki
  • Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny w Granicy
  • Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
  • Mogiła Powstańców 1863 roku w Zaborowie Leśnym
  • Wiersze, pomnik Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej
  • Żelazowa Wola, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina
  • góra Matragona w Bieszczadach Zachodnich
  • miejscowości:
   • Brochów,
   • Dąbrowa Leśna (Łomianki),
   • Famułki Królewskie,
   • Julinek,
   • Lasocin,
   • Roztoka,
   • Rybitew,
   • Stara Dąbrowa,
   • Śladów,
   • Truskaw,
   • Tułowice.
 7. Osoby, które w latach 2021-2025 ukończyły lub ukończą Maraton Pieszy im. Andrzeja Zboińskiego w Puszczy Kampinoskiej na dystansie co najmniej 100 km, mogą automatycznie ubiegać się o uzyskanie odznaki bez konieczności spełniania wyżej wymienionych warunków.

III. Weryfikacja

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie na podstawie Kroniki Wycieczek lub wpisów w książeczce Odznaki Turystyki Pieszej.
 2. W miarę możliwości wpisy powinny zostać potwierdzone pieczątką lub podpisem Przewodnika PTTK, Przodownika Turystyki Pieszej PTTK lub opiekuna grupy szkolnej.
 3. Kroniki Wycieczek mogą być prowadzone indywidualnie lub zbiorczo, np. przez zorganizowane wycieczki szkolne.
 4. Kroniki Wycieczek mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Autorzy najlepszych Kronik zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami a ich kroniki będą umieszczone na wystawie w Oddziale PTTK „Mazowsze” związanej z 50-leciem Maratonu.
 6. Kroniki Wycieczek i książeczki OTP są własnością zdobywających i podlegają zwrotowi.
 7. Kroniki lub książeczki OTP można składać osobiście lub wysyłać na adres e-mail: maraton@matragona.org.pl lub przesyłką pocztową na adres: Oddział PTTK „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.
 8. Odznakę można otrzymać w Oddziale PTTK „Mazowsze” lub pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie.
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie uchwałą z dnia 22 maja 2023 roku.
 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1.06.2023 roku.

Pomysł oraz regulamin odznaki: Tomasz Podleś
Konsultacja merytoryczna: dr Mieczysław Żochowski
Projekt graficzny odznaki: Joanna Kot