70-lecie Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej PTTK Skarżysko-Kamienna

Aktywna S: 1 01.01.2023–31.12.2024
Regiony:  Świętokrzyskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „70-Lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej” ustanowiona została z okazji 70 rocznicy powstania Oddziału oraz 100 rocznicy nadania praw miejskich miastu Skarżysko-Kamienna.
 2. Odznakę zdobywać może każda osoba, która spełni warunki określone w pkt. 5. regulaminu.
 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
 4. Odznaka może być nadana honorowo dla osób i instytucji zasłużonych dla Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest udział w minimum trzech imprezach turystycznych zorganizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej lub zdobycie 70 punktów wg regulaminu Odznaki Turystyki Pieszej na terenie województwa świętokrzyskiego.
 6. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami zgodnie z ich regulaminami.
 7. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki może być Książeczka Wycieczek Pieszych OPT lub książeczka – kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 8. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:
 9. Dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon lub email)
 10. Data i trasa wycieczki z podaniem ilości kilometrów
 11. Potwierdzenie odbycia wycieczki (poświadczenie przez Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Turystyki Górskiej, Organizatora Turystyki, przewodnika PTTK, nauczyciela lub opiekuna SKKT prowadzącego wycieczkę, pieczątką rajdową). Honorowane będą również poświadczenia urzędów, instytucji, punktów handlowych, muzeów itp.
 12. Przodownicy Turystyki Pieszej i Górskiej posiadający uprawnienia na teren województwa świętokrzyskiego zwolnieni są z uzyskiwania potwierdzeń.
 13. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść przyjmuje się dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20km, dla pozostałych – 30 km.
 14. Odznaka jest odpłatna, z wyjątkiem nadawanej honorowo.
 15. Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej działająca przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kam., email: ompttkskar@op.pl
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kam.
 17. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kam. w dniu 14.03.2023r.