Bitwa Warszawska 1920 PTTK Warszawa Praga

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera w celu popularyzacji wiedzy o jednej z ważniejszych bitew w dziejach świata i Europy. Bitwy, która rozegrała się na przedpolach Warszawy w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku i miała ogromne znaczenie w obronie niepodległości Polski
 2. Odznaka jest kontynuacją wymagań odznaki okolicznościowej ustanowionej w 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. zdobywanej w latach 1990-1997.
 3. Odznaka jest jednostopniowa lub honorowa (na biało-czerwonej podkładce).

II. WARUNKI ZOOBYWANIA ODZNAKI

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 10 obiektów – miejsc pamięci narodowej związanych z obroną Warszawy oraz działaniami frontowymi i przyfrontowymi w 1920 r. (głównie na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego).
 2. Równoważne z zaliczeniem jednego obiektu jest odwiedzenie muzeum (działu) poświęconego Bitwie Warszawskiej z 1920 r., udział w imprezie okolicznościowej związanej z bitwą, a także pokonanie trasy o długości minimum 5 km po terenach związanych z przebiegiem bitwy lub udział w imprezach, wystawach i publikacjach organizowanych z własnej inicjatywy.
 3. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Obiekty, które można zwiedzić zawarte są w publikacji: Andrzej Kowalski „Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920 r.”, „Niepodległość i Pamięć” nr 2/3 (r. II) Wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie. Warszawa 1995, str. 119-186. Obiekty odnalezione na obszarze całej Polski (i nie tylko), a nie ujęte w wymienionej publikacji będą zaliczane pod warunkiem ich opisania.

III. ZASADY WERYFIKACJI ODZNAKI

 1. Podstawą do zweryfikowania odznaki jest „Kronika wycieczek” prowadzona w dowolnej formie, według uznania zdobywającego. Do tego celu mogą być wykorzystane książeczki wycieczek turystyki kwalifikowanej.
 2. Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego i adres, daty wycieczek, nazwy miejscowości z podaniem obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, podpisu osób prowadzących (przewodnika, przodownika, instruktora lub kierownika wycieczek szkolnych). Wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu dla każdego zwiedzanego obiektu lub miejsca (lub zdjęcia, rysunku).
 3. Kronika wycieczek jest własnością zdobywającego i podlega zwrotowi.

 4. Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kroniki wycieczek w Oddziale PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera pod adresem: 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, pokój 25 w każdą środę w godzinach 17.00-18.00 lub na imprezach oddziałowych. Osoby przesyłające kronikę drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

 5. Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki potwierdzając pieczątką referatu weryfikacyjnego.
 6. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznakę honorową z pominięciem wymogów regulaminu może nadać Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe na wniosek swoich działaczy.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK.
 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 1998 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920.

Zobacz link powyżej.

help_outline