Diadem Polskich Gór PTTK Wrocław

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka Diadem Polskich Gór jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu makroregionalnym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcenie do systematycznego poznawania polskich gór.
 3. Odznakę Diadem Polskich Gór może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
 4. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.
 5. Odznakę Diadem Polskich Gór uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce (w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów), ujętych w załączonym wykazie.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 8.  
  1. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
  2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia odznaki.
 9. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna zawierać:
  • imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail oraz posiadane uprawnienia,
  • na kolejnych stronach potwierdzenie zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki,
  • miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
  • miejsce na weryfikację.
 10.  
  1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:
   • fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej),
   • pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji,
   • bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania,
   • potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
  2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator.
 11. Przodownicy turystki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawionych, wymienionych w 10 pkt. 2.
 12.  
  1. Ubiegający się o odznakę Diadem Polskich Gór, po zebraniu potwierdzeń zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Runek-Ratusz 11/12.
  2. Zdobywający odznakę pokrywa ewentualne koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.
 13. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki Diadem Polskich Gór oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 14.  
  1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Diadem Polskich Gór, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 15.  
  1. Zdobywca odznaki Diadem Polskich Gór wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.
  3. Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich wyżej wymienionych danych osobowych.
 16. Wszelkie wątpliwości, które mogą wynikać z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 17. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką Diadem Polskich Gór można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
 18. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 17 września 2018 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.
 19. W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki Diadem Polskich Gór zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki.
 20. Regulamin odznaki Diadem Polskich Gór został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 czerwca 2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenie, wraz ze zmianami w dniu 17 września 2018 r.

Załącznik 1

Źródło 
Numer Szczyt Wysokość Mikroregion Mezoregion Makroregion Podprowincja
Karpaty Zachodnie
1 Wielka Czantoria 995 Pasmo Stożka i Czantorii Beskid Śląski Beskidy Zachodnie Zewnętrze
Karpaty
Zachodnie
2 Klimczok 1117 Pasmo Klimczaka
3 Skrzyczne 1257 Pasmo Baraniej Góry
(Pasmo Wiślańskie)
4 Czupel 933 Grupa Magurki Wilkowickiej Beskid Mały
5 Łamana Skała
(Madohora)
929 Grupa Łamanej Skały
[Beskid Andrychowski]
6 Wielka Racza 1236 Grupa Wielkiej Raczy
[Worek Raczański]
Beskid Żywiecki
7 Pilsko
(Góra Pięciu Kopców)
1542 Grupa Pilska i Romanki
8 Jałowiec 1111 Pasmo Jałowieckie
9 Babia Góra (Diablak) 1725 Pasmo Babiogórskie
10 Polica 1369 Pasmo Policy
11 Bukowiński Wierch 940 Pasmo Podhalańskiej
(Beskid Orawsko-Podhalański)
12 Lasek (Łosek) 868 Pasma Laskowskie, Pewelskie
i Żurawnicy
Beskid Makowski
(Beskid Średni)
13 Babica 728 Pasma Babicy, Barnasiówki i Chełmu
[Beskid Myślenicki]
14 Koskowa Góra 867 Pasmo Koskowej Góry
[Beskid Myślenicki]
15 Lubomir 904 Pasmo Lubomira i Łysiny
[Beskid Myślenicki]
16 Luboń Wielki 1022 [Beskid Myślenicki] Beskid Wyspowy
17 Ćwilin 1072
18 Mogielica 1170
19 Modyń 1029
20 Jaworz 921 Pasmo Łososińskie
21 Turbacz 1310 Gniazdo Turbacza Gorce
22 Lubań 1225 Pasmo Lubania
23 Radziejowa 1262 Pasmo Radziejowej Beskid Sądecki
24 Jaworzyna Krynicka 1114 Pasmo Jaworzyny Krynickiej
25 Kraczonik 934 Góry Leluchowskie
26 Kozie Żebro 888 Góry Grybowskie
(Beskid Grybowski)
Beskid Niski
27 Lackowa 997 Góry Hańczowskie
(Hańczowskie Góry Rusztowe)
[Beskid Gorlicki]
28 Wątkowa 846 Pasma Magurskie
(Beskid Magurskie)
[Beskid Gorlicki]
29 Baranie 754 Beskid Dukielski
30 Kamień 857 Pasmo Graniczne
(Przeł. Beskid nad Czeremchą -
Przeł. Łupkowska)
31 Tokarnia 778 Pasmo Bukowicy
32 Żar 883 Pieniny Spiskie Pieniny Obniżenie
Orawsko-
Podhalańskie
Centralne
Karpaty
Zachodnie
33 Trzy Korony (Okrąglica) 982 Pieniny Właściwe
34 Wysoka (Wysokie Skałki) 1050 Małe Pieniny
35 Starorobociański Wierch 2176 Tatry Zachodnie Tatry
{Łańcuch
Tatrzański}
36 Krzesanica 2122
37 Świnica 2301 Tatry Wysokie
{Tatry Wschodnie}
38 Rysy 2499
Karpaty wschodnie
39 Słonny (pn.-zach.) 668 Góry Słonne Góry Sanocko-
Turczańskie
[Bieszczady
Niskie]
Besidy
Lesiste
{Beskidy
Wschodnie}
Zewnętrzne
Karpaty
Wschodnie
40 Słonny (pd.-wsch) 668
41 Jaworniki 908 Żuków
42 Trochaniec 939 Otryt Bieszczady
{Bieszczady
Zachodnie}
[Bieszczady
Wysokie]
43 Łopiennik 1069 Pasmo Łopiennika i Durnej
44 Wołosań 1071 Pasmo Wołosania i Chryszczatej
(Wysoki Dział)
45 Wielka Rawka 1307 Pasmo Graniczne
46 Tarnica 1346 Pasmo Połonin
Masyw Czeski
47 Wysoka Kopa 1126 Grzbiet Wysoki Góry Izerskie Sudety
Zachodnie
Sudety
48 Śnieżka 1602 Czarny Grzbiet
{Główny Grzbiet}
Karkonosze
49 Skalny Stół 1282 Kowarski Grzbiet
{Główny Grzbiet}
50 Łysocina 1188 Lasocki Grzbiet
{Grzbiety Południowe}
51 Okole 721
lub ~715
Grzbiet Północny
{Grzbiet Zachodni}
Góry Kaczawskie
52 Maślak - Folwarczna 720 Grzbiet Południowy
{Grzbiet Zachodni}
53 Baraniec 723
lub ~720
54 Skopiec 724
lub ~718
55 Poręba 671 Grzbiet Wschodni
56 Krzyżna Góra 654 Góry Sokole Rudawy Janowickie
57 Skalnik 945
58 Trójgarb 778 Masyw Trójgarbu i Krąglaka Góry Wałbrzyskie Sudety
Środkowe
59 Chełmiec 851 Masyw Chełmca
60 Borowa 853 Rybnicki Grzbiet
61 Waligóra 936 Góry Suche Góry Kamienne
62 Lesista Wielka 851 Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej
63 Szeroka 842 Góry Krucze
64 Jański Wierch 697 Góry Jastrzębie
65 Róg 715 Zawory Góry Stołowe
66 Szczeliniec Wielki 919
67 Orlica 1084 Góry Orlickie Góry Orlickie
i Bystrzyckie
68 Jagodna pn. ~980 Góry Bystrzyckie
69 Jagodna 977
70 Włodarz 811 Masyw Włodarza Góry Sowie
71 Wielka Sowa 1015
72 Szeroka Góra ~770 Grzbiet Wschodni Góry Bardzkie
73 Kłodzka Góra 765
74 Kowadło 989 Góry Złote Góry Złote
i Bialskie
Sudety
Wschodnie
75 Postawna 1117 Góry Bialskie
76 Suchoń 964 Krowiarki Masyw Śnieżnika
77 Śnieżnik 1424
78 Biskupia Kopa 890 Masyw Biskupiej Kopy Góry Opawskie
79 Ślęża 718 Masyw Ślęży Przedgórze
Sudeckie
Wyżyny Polskie
80 Łysica 612 Łysogóry (Pasmo Łysogórskie)
{Pasmo Świętokrzyskie}
Góry
Świętokrzyskie
Wyżyna
Kielecka
Wyżyna
Małopolska
help_outline