Dominanty Przedgórza Sudeckiego PTTK Wrocław

Aktywna S: 2
Regiony:  DolnośląskieSudety
Kategorie:  Korony gór
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia

1. Postanowienia wstępne

 1. Regionalna Odznaka Turystyczna o nazwie „Dominanty Przedgórza Sudeckiego”, zwana dalej Odznaką, ustanowiona została przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Wrocławskiego PTTK we Wrocławiu.
 2. Zdobywanie Odznaki ma na celu propagowanie turystki pieszej i krajoznawstwa w polskiej części Przedgórza Sudeckiego (makroregion nr 332.1), będącego częścią Sudetów z Przedgórzem Sudeckim (podprowincja nr 332), w tym w jego integralnych regionach fizycznogeograficznych, tj. Wzgórzach Strzegomskich (mezoregion nr 332.11), Równinie Świdnickiej (mezoregion nr 332.12), Masywie Ślęży (mezoregion nr 332.13), Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich (mezoregion nr 332.14), Obniżeniu Podsudeckim (mezoregion nr 332.15), Obniżeniu Otmuchowskim (mezoregion nr 332.16) i Przedgórzu Paczkowskim (mezoregion nr 332.17).
 3. Ustanowienie Odznaki upamiętnia również 100-lecie urodzin dr Bronisława Turonia (ur. 28. sierpnia 1923 roku), założyciela Wrocławskiego Klubu Piechurów „Perpedes” Oddziału Wrocławskiego PTTK, działającego na prawach Komisji Turystyki Pieszej, który był wieloletnim Prezesem i Wiceprezesem tego Klubu.
 4. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 5. Regulamin przestawia najwyższe dominanty krajobrazowe dotychczasowych mikroregionów polskiej części Przedgórza Sudeckiego, zaktualizowanych do obecnie obowiązujących granic mezoregionów wg państwowego podziału fizycznogeograficznego Sudetów z Przedgórzem Sudeckim z 2018 roku.
 6. Odznaka jest dwustopniowa, tj. posiada stopień srebrny oraz stopień złoty, a jej zdobywanie wymaga spełnienia warunków, które zostały określone w paragrafie drugim (§ 2) niniejszego Regulaminu.

2. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 18. roku życia; osoby niepełnoletnie w wieku od ukończenia 8. do 18. roku życia mogą zdobywać Odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność, w trakcie wędrówek pieszych, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po obszarach leśnych i wylesionych, terenie wyżynnym i górskim.
 3. Piesze wędrówki należy odbyć po znakowanych szlakach turystycznych, jeśli one występują, lub po drogach i ścieżkach nieznakowanych – propozycje wskazówek dojść do poszczególnych wzgórz i szczytów objętych Odznaką zostały zamieszczone w Wykazie najwyższych dominant krajobrazowych, stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Ponieważ część najwyższych dominant krajobrazowych Przedgórza Sudeckiego leży na terenach bezleśnych, użytkowanych rolniczo, dlatego nie należy dokładnie zdobywać ich wierzchołków. W przypadku takich wzgórz wystarczy podejść drogą polną lub ścieżką w pobliże wierzchołka na tyle, na ile w rozsądny sposób się uda, nie wchodząc w uprawy rolne. Ta sama uwaga dotyczy najwyższych dominant krajobrazowych, które są położone na terenach zalesionych – jeśli są one zajęte przez młode uprawy leśne i/lub ogrodzone, wystarczy podejść w pobliże wierzchołka drogą leśną lub ścieżką na tyle, na ile w rozsądny sposób się to uda, nie niszcząc młodego drzewostanu.
 5. Wykaz najwyższych dominant krajobrazowych zawiera następujące najwyższe dominanty krajobrazowe polskiej części Przedgórza Sudeckiego, czyli wzgórza i szczyty wyraźnie zaznaczające się w terenie („dominujące” w krajobrazie):
  • wybitne dominanty krajobrazowe (WDK 60),
  • dominanty krajobrazowe (DK 30),
  • słabe dominanty krajobrazowe (SDK 15).
 6. Na potrzeby Regulaminu przyjęto, uwzględniając „wyżynny” charakter z niewielkimi deniwelacjami terenu, jaki w większości posiada Przedgórze Sudeckie, że:
  • wybitna dominanta krajobrazowa (WDK 60) to wzgórze lub szczyt, które od innej WDK 60 jest oddzielone przełęczą o głębokości co najmniej 60 m,
  • dominanta krajobrazowa (DK 30 m) to wzgórze lub szczyt, które od innej DK 30 lub WDK 60 jest oddzielone przełęczą o głębokości co najmniej 30 m,
  • słaba dominanta krajobrazowa (SDK 15) to wzgórze, które od innej SDK 15, DK 30 lub WDK 60 jest oddzielone przełęczą o głębokości co najmniej 15 m.
 7. Dominanty krajobrazowe (wybitne – WDK 60, „zwykłe” – DK 30 oraz słabe – SDK 15) przedstawiono tylko w tych mikroregionach, w których one występują.
 8. Odznakę w stopniu srebrnym i złotym przyznaje się po zdobyciu odpowiednio 20 i kolejnych 21 dominant krajobrazowych (wybitnych – WDK 60, „zwykłych” – DK 30 oraz słabych – SDK 15), wymienionych w Wykazie najwyższych dominant krajobrazowych.
 9. Kolejność zdobywania poszczególnych dominant krajobrazowych (wybitnych – WDK 60, „zwykłych” – DK 30 oraz słabych – SDK 15) jest dowolna, oba stopnie Odznaki można zdobywać w tym samym roku kalendarzowym.
 10. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 11. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak turystki pieszej i górskiej, kwalifikowanej i niekwalifikowanej na terenie Sudetów.

3. Weryfikacja zdobycia Odznaki

 1. Podstawą do zweryfikowania zdobycia poszczególnych wzgórz i szczytów i przyznania Odznaki w stopniu srebrnym i złotym jest wypełniona książeczka weryfikacyjna lub samodzielnie przygotowana kronika. We wspomnianej książeczce lub kronice należy podać dane zdobywcy (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania) oraz informacje o zdobywanych wzgórzach i szczytach, w tym daty odbytych wycieczek, przebieg ich tras oraz potwierdzenia terenowe.
 2. Potwierdzeniem terenowym zdobycia każdego ze wzgórz i szczytów objętych Odznaką jest zdjęcie zdobywcy na tle tabliczki szczytowej (jeżeli jest dostępna) lub na tle charakterystycznego miejsca danej dominanty krajobrazowej (wybitnej – WDK 60, „zwykłej” – DK 30 albo słabej – SDK 15), bądź też pieczątki dowolnych instytucji znajdujących się w pobliżu danego wzgórza lub szczytu. W przypadku braku możliwości uzyskania wyżej wymienionych potwierdzeń terenowych, można dołączyć wydruk dokumentacji kartograficznej potwierdzającej przebytą wycieczkę przy użyciu aplikacji odpowiedniego urządzenia mobilnego, rejestrującego położenie na podkładzie mapy turystycznej lub topograficznej. Innym sposobem potwierdzenia może być poświadczenie osoby do tego uprawnionej, tj. sudeckiego przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej lub przewodnika sudeckiego.
 3. Przodownicy i przewodnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
 4. Uznawane jest zdobycie dominant krajobrazowych (wybitnych – WDK 60, „zwykłych” – DK 30 oraz słabych – SDK 15) objętych Odznaką, które zostało zweryfikowane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu.
 5. Wypełnioną książeczkę weryfikacyjną lub samodzielnie przygotowaną kronikę z potwierdzeniami terenowymi zdobycia poszczególnych wzgórz i szczytów lub stosownymi poświadczeniami osób do tego uprawnionych należy złożyć do weryfikacji w Oddziale Wrocławskim PTTK lub wysłać na adres jego siedziby, tj. Oddział Wrocławski PTTK, ul. Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław.
 6. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 7. Przyznanie Odznaki w stopniu srebrnym i złotym uprawnia do jej wykupienia w Oddziale Wrocławskim PTTK oraz noszenia.
 8. Zdobywca Odznaki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne przy jej zweryfikowaniu oraz do prowadzenia rejestru jej zdobywców (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych).

4. Przepisy końcowe

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Wrocławskiego PTTK prowadzi rejestr zdobywców Odznaki.
 2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 3. Niniejszy Regulamin został ustanowiony uchwałą Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK o numerze 10/87/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Wykaz najwyższych dominant krajobrazowych dwustopniowej Regionalnej Odznaki Turystycznej „Dominanty Przedgórza Sudeckiego” wraz z podanymi wskazówkami dojścia do nich.

Załącznik 1

Źródło Kopia
 1. Odznaka w stopniu srebrnym – należy zdobyć 20 dominant krajobrazowych (wybitnych – WDK 60, „zwykłych” – DK 30 oraz słabych – SDK 15) z Wykazu najwyższych dominant krajobrazowych
 2. Odznaka w stopniu złotym – należy zdobyć pozostałe 21 dominant krajobrazowych (wybitnych – WDK 60, „zwykłych” – DK 30 oraz słabych – SDK 15) z Wykazu najwyższych dominant krajobrazowych

Uwaga! mimo że niektóre dominanty krajobrazowe (wybitne – WDK 60, „zwykłe” – DK 30 lub słabe – SDK 15) z „Wykazu najwyższych dominant krajobrazowych” mają więcej niż 1 wierzchołek tej samej wysokości, to na potrzeby Odznaki wystarczy zdobyć tylko jeden z takich wierzchołków

Mikroregion Nazwa najwyższej domianty krajobrazowej Wysokość wg NMT Rodzaj dominanty krajobrazowej Uwagi Zalecane dojście oraz współrzędne geograficzne wierzchołka (szerokość i długość)
aktualna wg PRNG dotychczasowa wg SGTS
Mezoregion nr 332.11 Wzgórza Strzegomskie
Wzgórza Granowickie Lasek Samojednego (brak wg PRNG) Księżyckie Górki (wierzchołek pd.-zach.) 236 DK 30 na pd.-wsch. od wsi Marcinowice (wierzch. 1400 m na pd.-wsch. od kościoła), nazwa pobliskiego lasu zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Marcinowice, N 51° 03.548’, E 16° 20.055’
Wzgórza Goczałkowickie Jagodne (wierzch. pn.) Jagodna 289 DK 30 na pn.-wsch. od wsi Goczałków Górny bez szlaku drogą od strony wsi Goczałków Górny, N 51° 01.740’, E 16° 21.723’
Rogoźnickie Wzgórza Jedlice Jedlice 355 WDK 60 na pn. od wsi Żółkiewka drogą od strony szlaku niebieskiego z Muzeum GrossRosen we wsi Rogoźnica, N 50° 59.696’, E 16° 18.373’
Wysoczyzna Średzka Kopista Brak 198 SDK 15 na pn.-zach. od wsi Osiek bez szlaku drogą od strony wsi Osiek, N 51° 00.816’, E 16° 31.415’
Wzgórza Imbramowickie Pyszczyńska Góra Pyszczyńska Góra 276 WDK 60 na pd.-wsch. od wsi Pyszczyn bez szlaku drogą od strony wsi Pyszczyn, N 50° 58.887’, E 16° 32.754’
Mezoregion nr 332.12 Równina Świdnicka
Równina Świdnicka Popielec Popiel 285 DK 30 na pn.-wsch. od wsi Makowice szlakiem zielonym ze wsi Makowice, N 50° 48.510’, E 16° 30.727’
Kotlina Dzierżoniowska Stoszów (brak wg PRNG) Brak 281 SDK 15 na pd.-zach. od wsi Stoszów (wierzch. 1400 m na pd.-zach. od kościoła), nazwa pobliskiej wsi zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Stoszów, N 50° 46.737’, E 16° 42.325’
Mezoregion nr 332.13 Masyw Ślęży
Równina Świdnicka Gogołów (brak wg PRNG) Brak 260 SDK 15 na pn.-wsch. od wsi Gogołów (wierzch. 570 m na pn.-wsch. od kościoła), nazwa pobliskiej wsi zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Gogołów, N 50° 50.129’, E 16° 35.675’
Masyw Ślęży Ślęża Ślęża 717 WDK 60 na pd.-zach. od wsi Sobótka szlakiem żółtym z Przełęczy Tąpadła, N 50° 51.847’, E 16° 42.448’
Masyw Raduni (Radunia) (Radunia) 580 WDK 60 oba szczyty na wsch. od wsi Tąpadła, ale Radunia jest niedostępna, dlatego rekomenduje się Czernicę jako kolejną co do wysokości dominantę krajobrazową Czernica: ścieżką od strony szlaku niebieskiego z Przełęczy Tąpadła, N 50° 49.705’, E 16° 42.133’
Czernica Czernica 489 DK 30
Wzgórza Kiełczyńskie Szczytna I i II Szczytna I: 462 (wierzch. pn.-zach.) i II: 462 (wierzch. pd.-wsch.) WDK 60 2 wierzch. o tej samej wysokości, oddalone od siebie o 400 m, na pn.- zach. od wsi Kiełczyn szlakiem żółtym ze wsi Kiełczyn, I: N 50° 49.214’, E 16° , 37.770’ II: N 50° 49.072’, E 16° 37.977’
Wzgórza Oleszeńskie Oleszenka Sulistrowickie Skały (wierzch. pd.- zach.) 389 WDK 60 na pd.-zach. od wsi Sulistrowice ścieżką od strony szlaku niebieskiego z Przełęczy Sulistrowickiej, N 50° 50.268’, E 16° 44.987’
Wzgórza Łagiewnickie Polna Góra Jańska Góra 256 WDK 60 na wsch. od wsi Piotrówek drogą od szlaku żółtego, a następnie zielonego ze wsi Piotrówek, N 50° 50.018’, E 16° 50.028’
Mezoregion nr 332.14 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
Kotlina Dzierżoniowska Piekielnik (brak wg PRNG) Brak 334 DK 30 na pd.-zach. od wsi Roztocznik (wierzch. 1000 m na zach. od kościoła), nazwa pobliskiego potoku zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Roztocznik, N 50° 44.585’, E 16° 43.303’
Wzgórza Krzyżowe Stołążek Zamkowa Góra 407 WDK 60 na pn.-wsch. od wsi Roztocznik szlakiem zielonym ze wsi Dobrocinek, N 50° 44.958’, E 16° 45.116’
Wzgórza Gilowskie Gil Zguba 428 WDK 60 na zach. od wsi Gilów ścieżką od strony szlaku żółtego ze wsi Gilów, N 50° 43.252’, E 16° 44.160’
Wzgórza Gumińskie Łupkowa Gontowa 377 WDK 60 na pn.-wsch. od osiedla Kośmin miasta Piława Górna szlakiem zielonym od strony osiedla Kośmin miasta Piława Górna, N 50° 42.282’, E 16° 47.342’
Wzgórza Bielawskie Działynia Brak 473 WDK 60 na pd. od wsi Różana bez szlaku drogą od strony wsi Różana, N 50° 37.572’, E 16° 41.773’
Obniżenie Stoszowic Łopień Jagnięca Kopa (wierzch. pn.- zach.) 305 SDK 15 na pd.-wsch. od wsi Stoszowice (wierzch. 1300 m na pd.-wsch. od kościoła, częściowo zniszczony przez dawną piaskownię) bez szlaku drogą od strony wsi Stoszowice, N 50° 35.401’, E 16° 45.436’
Wzgórza Dębowe Ostrosz Ostra Góra 361 WDK 60 na pd.-wsch. od osiedla Wojsławice miasta Niemcza szlakiem czerwonym ze wsi Podlesie, N 50° 42.296’, E 16° 51.871’
Wzgórza Szklarskie Gęba Siodlasta 384 WDK 60 na pn.-zach. od wsi Bobolice bez szlaku drogą od strony wsi Siodłowice, N 50° 37.645’, E 16° 49.884’
Obniżenie Ząbkowickie Łopień Jagnięca Kopa (wierch. pn.-zach.) 305 SDK 15 na pd.-wsch. od wsi Stoszowice (wierzch. 1300 m na pd.-wsch. od kościoła, częściowo zniszczony przez działającą na nim dawniej piaskownię) bez szlaku drogą od strony wsi Stoszowice, N 50° 35.401’, E 16° 45.436’
Masyw Brzeźnicy Kozie Chrzepty I i II Brzeźnica I: 493 (wierzch. zach.) i II: 493 (wierzch. wsch.) WDK 60 2 wierzch. o tej samej wysokości, oddalone od siebie o 230 m, na pn.-zach. od wsi Brzeźnica szlakiem zielonym ze wsi Mikołajów, I: N 50° 33.497’, E 16° 43.185’ II: N 50° 33.476’, E 16° 43.375’
Obniżenie Podsudeckie Studew (brak wg PRNG) Brak 301 SDK 15 na pn. od wsi Potworów (wierzch. 935 m na pn. od centrum wsi), nazwa pobliskiego potoku zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Potworów, N 50° 32.225’, E 16° 45.422’
Wzgórza Dobrzenickie Stolniczka Góra Wapienna 397 WDK 60 na pn.-zach. od wsi Stolec ścieżką od strony szlaku żółtego ze wsi Stolec, N 50° 35.935’, E 16° 52.572’
Wzgórza Lipowe Zarzycka Góra Komarnik 326 WDK 60 na wsch. od wsi Zarzyca drogą od strony szlaku żółtego ze wsi Czerwieniec, N 50° 42.864’, E 16° 57.606’
Wysoczyzna Ziębicka Leśniak Modrzew 385 DK 30 na wsch. od wsi Stolec ścieżką od strony szlaku czarnego lub czerwonego ze wsi Stolec, N 50° 35.816’, E 16° 53.732’
Wzgórza Strzelińskie Gromnik Gromnik 394 WDK 60 na pn.-wsch. od wsi Romanów szlakiem czerwonym lub żółtym z Rozdroża pod Gromnikiem, N 50° 42.121’, E 17° 06.596’
Wzgórza Wawrzyszowsko-Szklarskie Miednik Brak 293 DK 30 na pd. od wsi Samborowice drogą od strony szlaku zielonego ze wsi Samborowice, N 50° 36.895’, E 17° 13.816’
Wysoczyzna Nyska Głęboka (brak wg PRNG) Brak 328 SDK 15 na pn. od wsi Głęboka (wierzch. 1500 m na pn. od kaplicy we wsi), nazwa pobliskiego potoku zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Głęboka, N 50° 31.805’, E 17° 03.509’
Równina Grodkowska Rzymiany (brak wg PRNG) Brak 270 SDK 15 na pn.-zach. od wsi Rzymiany (wierzch. 1500 m na pn.-zach. od kościoła), nazwa pobliskiej wsi zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Rzymiany, N 50° 34.658’, E 17° 16.625’
Mezoregion nr 332.15 Obniżenie Podsudeckie
Wysoczyzna Chojnowska Łężek (brak wg PRNG) Brak 251 SDK 15 na zach. od wsi Dzierzków (wierzch. 1500 m na zach. od centrum wsi), nazwa pobliskiego potoku zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Dzierzków, N 50° 58.912’, E 16° 12.887’
Obniżenie Podsudeckie Bojanice2, 3 (brak wg PRNG) Brak 292 SDK 15 na pn.-wsch. od wsi Bojanice (wierzch. 650 m na pn. od kościoła), nazwa pobliskiej wsi zaadaptowana na nazwę wzgórza drogą od strony szlaku zielonego ze wsi Bojanice, N 50° 47.006’, E 16° 30.217’
Kotlina Dzierżoniowska Bojanice3 (brak wg PRNG) Brak 292 SDK 15 na pn.-wsch. od wsi Bojanice (wierzch. 650 m na pn. od kościoła), nazwa pobliskiej wsi zaadaptowana na nazwę wzgórza drogą od strony szlaku zielonego ze wsi Bojanice, N 50° 47.006’, E 16° 30.217’
Mezoregion nr 332.16 Obniżenie Otmuchowskie
Obniżenie Ząbkowickie (lub Pradolina Nysy) Zameczno (wierzch. pn.- wsch.) Zamkowa Góra (wierzch. pn.- wsch.) 313 DK 30 na pd.-wsch. od miasta Kamieniec Ząbkowicki (wierzch. 150 m na pd. od Mauzoleum Hohenzollernów) drogą od strony szlaku niebieskiego z miasta Kamieniec Ząbkowicki, N 50° 31.593’, E 16° 53.854’
Obniżenie Otmuchowskie Kopiasta Owsianka 266 SDK 15 na wsch. od wsi Błotnica ścieżką od strony szlaku czerwonego ze wsi Błotnica, N 50° 28.504’, E 16° 56.381’
Przedgórze Paczkowskie Gruda (brak wg PRNG) Brak 283 SDK 15 na pn.-wsch. od wsi Ożary (wierzch. 2000 m na pn.-wsch. od kościoła), nazwa pobliskiego potoku zaadaptowana na nazwę wzgórza bez szlaku drogą od strony wsi Ożary N 50° 30.201, E 16° 50.489’
Mezoregion nr 332.17 Przedgórze Paczkowskie
Przedgórze Paczkowskie (Kamionka) (Kamienna Góra) (ok. 358) WDK 60 Kamionka: na wsch. od wsi Nadziejów, niestety jej wierzch. całkowicie zniszczony jest przez czynny kamieniołom (niebezpieczeństwo!), dlatego rekomenduje się Ubocze na zach. od wsi Burgrabice jako kolejną co do wysokości dominantę krajobrazową Ubocze: drogą od strony wsi Burgrabice, N 50° 21.209’, E 17° 15.444
Ubocze Złota Góra 344 DK 30
Masyw Biskupiej Kopy Młyńska Góra Młyńska Góra 365 SDK 15 na wsch. od wsi Pokrzywna drogą od strony szlaku czerwonego ze wsi Pokrzywna, N 50° 17.191’, E 17° 28.805’
Las Prudnicki Długota Długota 457 WDK 60 na pd.-zach. od wsi Dębowiec ścieżką od strony szlaku czerwonego ze wsi Dębowiec, N 50° 16.779’, E 17° 31.612’
Trzebiński Las Lipowiec Lipowiec 369 WDK 60 na pd. od wsi Trzebina bez szlaku drogą od strony wsi Trzebina, N 50° 16.139’, E 17° 36.614’
Południowo-Wschodnia część Gór Opawskich Gołąbki Kota 485 486 WDK 60 na pd.-zach. od wsi Pielgrzymów drogą od strony szlaku żółtego sponad wsi Radynia, N 50° 09.834’, E 17° 38.507’
Płaskowyż Głubczycki (Widnogóra) Brak 424 WDK 60 Widnogóra na pn. od wsi Braciszów, wybitna dominanta krajobrazowa, ale wierzch. częściowo zniszczony przez czynny kamieniołom (niebezpieczeństwo!), dlatego rekomenduje się Garbatkę na wsch. od wsi Ciermięcice, jako kolejną co do wysokości dominantę krajobrazową Garbatka: bez szlaku drogą od strony wsi Ciermięcice, N 50° 06.675’, E 17° 44.555’
Garbatka (wierzch. wsch.) Brak 423 DK 30