Dziecięca Odznaka Kajakowa Kiełbik Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Kategorie:  Dla dzieci
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło

I. Przepisy ogólne

 1. Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “Kiełbik” (dalej zwanej KIEŁBIK) jest:
  • propagowanie turystyki kajakowej wśród najmłodszych,
  • zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i obcowania z przyrodą,
  • tworzenie nawyków czynnego wypoczynku.
 2. Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
  • I stopień - Brązowy
  • II stopień - Srebrny
  • III stopień - Złoty
 3.  
  1. KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
  2. Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1.  
  1. KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w 2.
  2. Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I – BRĄZOWEGO.
 2.  
  1. Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.
  2. KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

III. Warunki zdobywania odznaki

 1.  
  1. Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:
   • 2 dni - na stopień brązowy
   • 7 dni - na stopień srebrny
   • 14 dni - na stopień złoty
  2. KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.
  3. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.

IV. Postanowienia końcowe

 1. KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego.
 2.  
  1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
  2. Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.
  3. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
  4. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.
 3. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.
 4. Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” z dnia 26.05.1995 roku.
 5. Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK “KIEŁBIK” został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.