Dziecięca Odznaka Żeglarska "Optymistek" Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Kategorie:  Dla dzieci
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień zielony
Stopień zielony
Stopień żółty
Stopień żółty
Stopień granatowy
Stopień granatowy

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK „OPTYMISTEK”. Ma ona na celu propagowanie turystyki żeglarskiej wśród najmłodszych, promowaniu spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, upowszechnianiu ceremoniału, etykiety i tradycji żeglarskich, w rejsach turystycznych trwających, co najmniej 24 godziny. Zdobywaniu odznaki przez najmłodszych turystów żeglarzy mają towarzyszyć walory edukacyjne i wychowawcze, umożliwiające poznanie historii i zabytków, osobliwości przyrody i zasad jej ochrony, sprzyjać łączeniu różnych form turystyki kwalifikowanej z żeglarstwem.
 2. Ustanawia się trzy stopnie Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK OPTYMISTEK (załącznik nr 1), dla dzieci w wieku do lat 12:
  • w stopniu Zielonym, za udział w jednym rejsie,
  • w stopniu Żółtym, za udział w dwóch rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Zielonym
  • w stopniu Granatowym, za udział w trzech rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Żółtym
   Młodzież powyżej 12 roku życia może zdobywać, zgodnie z regulaminem, Żeglarską Odznakę Turystyczną PTTK.
 3. Do potwierdzenia zdobycia odznaki poszczególnego stopnia zalicza się udział w rejsach zrealizowanych do końca października danego roku kalendarzowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w rejsach będą samodzielnie zrobione przez dzieci kroniki lub dzienniczki rejsu. Wpisy mogą zawierać rysunki, wklejone zdjęcia, ozdobne pieczątki lub bilety wstępu z odwiedzanych miejsc. (załącznik nr 2) Poświadczeniem udziału w rejsie będzie również odpowiedni wpis w Dzienniczku Turystyki Żeglarskiej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem podczas rejsu. Dzienniczki wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu, nie będą weryfikowane
 4. Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK „OPTYMISTEK” powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu rejsu, obozu żeglarskiego lub w czasie uroczystości zamknięcia sezonu żeglarskiego.
 5. Weryfikację odznak i ewidencję turystów, którzy je zdobyli prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 6. Dziecięca Odznaka Żeglarska PTTK „OPTYMISTEK” będzie odpłatnie dystrybuowana przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK.
 7. Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 8. Regulamin i wzór Dziecięcej Odznaki PTTK „OPTYMISTEK” przyjęto Uchwałą Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK Nr 1, dnia 8 grudnia 2018 r. i zatwierdzono uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 55/XIX/2019 z dnia 5.04. 2019 r.