Górska Odznaka Abstynencka PTTK Wędrowiec Zabrze

Aktywna S: 6
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Za niezłomność
Za niezłomność
Za niezłomność z brylantem
Za niezłomność z brylantem
Odznaka honorowa
Odznaka honorowa

Regulamin

Źródło 

1.

 1. Górska Odznaka Abstynencka PTTK zwana dalej w skrócie GOA została ustanowiona przez KTG Oddziału Wędrowiec w Zabrzu.
 2. GOA, ma na celu podnoszenie wiedzy o górach, krzewienie zdrowego trybu życia, oraz kulturalnego i bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej.
 3. Ustanawia się sześć podstawowych kategorii GOA: Popularną, Brązową, Srebrną, Złotą, Za Niezłomność, Za niezłomność z Brylantem, zdobywanych w takiej kolejności oraz kategorię Honorową, która może być przyznana jako szczególne wyróżnienie za działalność na polu krzewienia programowych założeń GOA.
 4. Warunkiem zdobycia GOA jest ukończenie 18 lat i uprawianie turystyki górskiej bez spożywania alkoholu.
 5. Terenem zdobywania GOA są góry Polski oraz pozostałych regionów świata.
 6. GOA zdobywa się odbywając wycieczki górskie jedno lub wielodniowe. Wycieczka wielodniowa jest sumą wycieczek jednodniowych tzn. wycieczka trzydniowa jest traktowana jak odbycie trzech wycieczek jednodniowych.
 7. Dopuszcza się równoległe zdobywanie odznak GOT PTTK i GOA.
 8. W jednym roku można zdobyć nie więcej niż dwie GOA. Nadwyżka wycieczek jest zaliczana na poczet następnej kategorii GOA. Nadwyżka nie może być większa niż 50% normy następnej kategorii GOA.
 9. Zaliczenie wycieczek górskich wskazanych jako odbyte bez alkoholu, odbywa się na zasadzie zgody z własnym sumieniem, pieczątek ze schronisk lub innych potwierdzeń wbijanych w książeczce GOA lub poświadczenia kadry programowej PTTK.
 10. Przyznanie GOA odbywa się na podstawie wpisów w specjalnej Książeczce GOA.
 11. Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak GOA jest Referat Weryfikacyjny GOA wyłoniony z członków Klubu Ostoja.
 12. Odznaka kategorii Honorowej jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu Klubu Turystów Abstynentów "Ostoja" przy O/PTTK Wędrowiec w Zabrzu. Przyznanie następuje przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Klubu "Ostoja"
 13. Zweryfikowana książeczka GOA jest legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

2.

 1. Poszczególne kategorie GOA zdobywa się według następujących zasad:
  • Popularna - odbycie pięciu wycieczek górskich bez alkoholu począwszy od 2012 r.
  • Brązowa - odbycie dziesięciu wycieczek górskich bez alkoholu.
  • Srebrna - odbycie piętnastu wycieczek górskich bez alkoholu.
  • Złota - odbycie dwudziestu wycieczek bez alkoholu.
  • Za Niezłomność - trzykrotność odznaki złotej.
 2. GOA za Niezłomność z Brylantem zdobywa się wg następujących zasad:
  1. Posiadacz GOA "Za Niezłomność" chcący uzyskać odznakę GOA "Za Niezłomność z Brylantem" musi powtórzyć 12 razy normę GOA "Złota".
  2. Można zweryfikować do dwóch norm (40 wycieczek) w roku kalendarzowym.
  3. Weryfikacji dokonuje Referat Weryfikacyjny GOA przy Klubie Turystów Abstynentów "Ostoja" przy O/PTTK Wędrowiec w Zabrzu..
  4. Zdobywanie GOA "Za niezłomność z Brylantem" można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu i zweryfikowaniu GOA "Za niezłomność". Czas zdobywania nie jest ograniczony.
 3. Okres weryfikacji wszystkich kategorii GOA upływa z dniem 31 grudnia danego roku.
 4. Regulamin, książeczki i odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w siedzibie PTTK Oddz. ”Wędrowiec” w Zabrzu 41 – 800, przy ulicy Pawliczka 1.

3.

 1. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu rozstrzyga Referat Weryfikacyjny GOA.
 2. Wszelkie ingerencje dotyczące GOA PTTK oraz wykorzystanie jej do innych celów niż przewidziano w Regulaminie, wymagają zgody Zarządu Klubu Turystów Abstynentów "Ostoja" przy O/PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.
help_outline