Korona Gór Powiatu Skarżyskiego PTTK Skarżysko-Kamienna

Aktywna S: 1
Regiony:  Góry ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskie
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” ustanowiona została przez Komisję Turystyki Pieszej i Górskiej przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Referatem ds. Promocji w Starostwa Powiatu Skarżyskiego.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja turystyki na terenie powiatu skarżyskiego.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, poprzez zdobycie najwyższych gór na terenie powiatu:
  • Bukowa Góra 484 m n.p.m. (szlak zielony)
  • Świnia Góra 346 m n.p.m. (szlak zielony)
  • Kamień Michniowski 435 m n.p.m. (szlak niebieski)
  • Altana 408 m n.p.m. (szlak zielony)
  • Góra Skarbowa 326 m n.p.m. (szlak niebieski i żółty)
  • Góra Osieczyńska 407 m n.p.m. (bez szlaku)
 2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 3. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami zgodnie z ich regulaminami.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki może być Książeczka Wycieczek Pieszych OPT lub książeczka – kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:
  • Dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub email),
  • Data odbycia wycieczki,
  • Potwierdzenie zdobycia szczytu zdjęcie zdobywającego na szczycie lub w jego pobliżu; poświadczenie przez Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Turystyki Górskiej, Organizatora Turystyki, przewodnika PTTK, nauczyciela lub opiekuna SKKT prowadzącego wycieczkę, pieczątką rajdową.
 3. Przodownicy Turystyki Pieszej i Górskiej posiadający uprawnienia na teren województwa świętokrzyskiego zwolnieni są z uzyskiwania potwierdzeń.
 4. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
 5. Weryfikację odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej działająca przy Oddziale Miejskim PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kam., email: ompttkskar@op.pl

IV. Postanowienia końcowe

 1. Odznaka jest odpłatna.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kam.
 3. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Nr 2/2023 Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kam. w dniu 11.01.2023, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.