Korona Gór Powiatu Żarskiego PTTK Żary

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubuskie
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka turystyczna Zdobywca „Korony Gór Powiatu Żarskiego”, zwanej dalej „odznaką” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach. Odznaka została ustanowiona przez Komisję Krajoznawcza Oddziału w ramach cyklu „Znam Powiat Żarski”.
 2. Odznaka jest odznaką krajoznawcza, obszarową obejmująca teren Powiatu Żarskiego, historyczną krainę Wschodnich Dolnych Łużyc i fizycznogeograficzne jednostki, takie jak Wzniesienia Żarskie, Bory Dolnośląskie, Wzniesienia Gubińskie, Obniżenie Nowosolskie, Kotlinę Zasiecką i Wał Mużakowa.
 3. Celem odznaki jest zachęcenie do poznawania walorów powiatu, uprawiania turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Żarskiego.
 4. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Żarach.
 5. Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
 6. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych, rowerowych i motorowych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 7. Odznakę uzyskuje się poprzez wejście na wszystkie najwyższe wzniesienia w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu żarskiego, według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.
 8. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem, instruktorem PTTK lub bez ich udziału.
 9. Podstawą do zaliczenia zdobycia najwyższych „szczytów” w danej gminie jest prowadzona w dowolnej formie kronika, w tym elektroniczna (można wykorzystywać do tego celu książeczki odznak PTTK, takie jak GOT,OTP itp.) zawierająca podstawowe dane, takie jak nazwisko i imię „zdobywającego”, jego zdjęcie na tle obiektu, datę i opis trasy. Honorowane będą również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na jej trasie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez niego.
 10. Ubiegający się o odznakę Zdobywcy „Korony Gór Powiatu Żarskiego” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia kronikę do weryfikacji Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Żarach (pl. Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary). W przypadku nadesłania kroniki pocztą tradycyjną należy dołączyć znaczek opłaty pocztowej w celu przesłania kroniki i legitymacji „Zdobywcy…” do nadawcy.
 11. Zweryfikowanie kronika zdobycia wszystkie najwyższych wzniesień poszczególnych w poszczególnych gminach na terenie powiatu żarskiego wymienionych w załączniku do Regulaminu upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
 12. Wszelkie informacje i materiały związane z Odznaką „Korona Gór Powiatu Żarskiego” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Żarach.
 13. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Żarach, której decyzje są ostateczne.
 14. Powyższy regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach uchwałą Nr 117/XXIII/2021, z dnia 23.04.2021 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło Kopia
Gmina Góra - wzniesienie Wysokość
n.p.m.
Uwagi
gm. Brody Bieździad
Biecka Góra
Beitzscher Berg
111,1 Na południowy wschód od Biecza. Pokryta lasem sosnowym, doskonale widoczna ze wsi. Dojście nie nastręcza trudności.
gm. Jasień Owcza Góra
Schäfer Berg
166,5 We wsi Bronice z południowej strony. Zalesiona. Dojście bardzo łatwe.
gm. Lubsko Wyżawa
Góra Patryja
Signal Berg
124,7 Niemal centralnie pomiędzy kolonią Dłużka na wschodzie, a Górną Glinką na wschodzie, na samej krawędzi płaskowyżu opadającego w kier. pół-zach. W oddziale 25. W jej niedalekim sąsiedztwie stoi jedna z turbin wiatrowych. Zalesiona.
gm. Lipinki Łużyckie Trojan
Trogen Berg
167,5 W lesie na jego skraju na połud- zachód od Brzostowej, za parkiem, trafić łatwo.
m. Łęknica Łęknicka Góra (do 2021 bez nazwy) 166,0 W pobliży Nowych Czapli, przy ścieżce geoturystycznej prowadzącej na południe, po prawej stronie, zalesiona. Oddział leśny 287. Dojście łatwe.
gm. Przewóz Straszowska Góra (do 2021 bez nazwy) 183,3 Pomiędzy Mielnem a Straszowem. Po lewej stronie szosy Żary-Przewóz. Ok.1 km w głąb lasu, w oddziale 34 leśnictwa Lutynka.
gm. Trzebiel Pożarowa (do 2021 bez nazwy)
Katzen Rücken
182,8 Na zachód od Nowych Czapli, przy starej drodze w kierunku Czapli. Naprzeciwko wieży przeciwpożarowej. Oddział nr 260
gm. Tuplice Lesista (do 2021 bez nazwy) 165,8 W lesie, na południe od Bronic, na północ od Pietrzykowa. W oddziale 318. W pobliżu północno wschodniego odcinka granicy gminy.
m. Żary Kopa Żarska (do 2021 bez nazwy) 203,5 W Zielonym Lesie, po lewej stronie drogi Żary-Łaz zaraz za ostatnim zabudowaniem, w oddziale 290 tuż obok kamienia granicznego. Naprzeciwko, nieco w głębi stoi przedwojenny pomnik leśników.
gm. Żary Góra Żarska
Gołębia Góra
Rückenberg
226,8 W Zielonym Lesie, po lewej stronie drogi Żary-Łaz, ok. 1 km przed wsią. Stoi na niej obserwacyjna wieża przeciwpożarowa.