Korona Masywu Ślęży PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka „Korona Masywu Ślęży” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Masywu Ślęży, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów (według zamieszczonego wykazu).
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.k
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.
 10. Każdy zdobywca odznaki „Korona Masywu Ślęży” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą Nr 1/02/2023 z dnia 21.02.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 01.05.2023 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz.
Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Załącznik 1

Źródło Kopia
Numer Nazwa szczytu Wysokość Grupa górska
1 Czernica 487 Grupa Radunii
2 Gozdnica 318 Masyw Ślęży
3 Gozdnik 314 Wzgórza Oleszeńskie
4 Kwarcowa Góra 361 Masyw Ślęży
5 Łysa Góra 495 Grupa Radunii
6 Oleszenka 388 Wzgórza Oleszeńskie
7 Oleszyńskie Góry 384 Wzgórza Oleszeńskie
8 Skalne 522 Masyw Ślęży
9 Słupicka Góra 332 Grupa Radunii
10 Stolna 368 Masyw Ślęży
11 Szczytna 466 Wzgórza Kiełczyńskie
12 Ślęża 718 Masyw Ślęży
13 Świerczyna 414 Grupa Radunii
14 Wieżyca 414 Masyw Ślęży
15 Winna Góra 317 Wzgórza Oleszeńskie
16 Wrzos 250 Masyw Ślęży