Korona Pienin PTTK Szczawnica

Aktywna S: 2
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Mała Korona Pienin PTTK Szczawnica” (nazywana dalej „Małą Koroną Pienin” lub w skrócie „MKP”) oraz „Wielka Korona Pienin PTTK Szczawnica” (nazywana dalej „Wielką Koroną Pienin” lub w skrócie „WKP”) ustalona została w celu promocji rejonu Pienin i aktywnego spędzania wolnego czasu. Odznaki są rodzajem zachęty, szczególnie dla najmłodszych turystów, do zdobywania, nie tylko popularnych, szczytów pienińskich.
 2. MKP i WKP jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.
 3. MKP i WKP może zdobyć każdy (nie ma limitów wiekowych) po spełnieniu poniżej opisanych wymogów.
 4. Aby uzyskać odznakę Mała Korona Pienin należy potwierdzić zdobycie trzech szczytów:
  • Okrąglicy (982 m n.p.m.),
  • Sokolicy (747 m n.p.m.),
  • Wysokiej (1050 m n.p.m.).
 5. Aby uzyskać odznakę Wielka Korona Pienin należy potwierdzić zdobycie pięciu szczytów:
  • Wysokiego Wierchu (898 m n.p.m.),
  • Żaru (883 m n.p.m.).
 6. Do udokumentowania zdobywania odznak MKP i WKP służy książeczka Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Jednocześnie jest to zachęta do dalszego poznawania gór poprzez zdobywanie kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (GOT PTTK).W przypadku braku książeczki GOT potwierdzeniem może być zdjęcie na tle tabliczki określającej dany szczyt.
 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest pieczątka.
  • Lokalizacja pieczątek:
   • Okrąglica oraz Sokolica – w punkcie sprzedaży biletów PPNu;
   • Wysoka, Żar – na szczycie, w drewnianej skrzynce,
   • Wysoki Wierch – na szczycie, drewniana skrzynka umocowana do ławki,
  • W przypadku braku pieczątki na szczycie wycieczkę należy udokumentować (do wyboru):
   • wyraźnym zdjęciem osoby zdobywającej odznakę na szczycie,
   • podpisem (wraz z podaniem numeru legitymacji) obecnego na wycieczce Przodownika GOT PTTK lub Przewodnika Górskiego lub Ratownika GOPR.
 8. Przyznanie odznaki następuje po zweryfikowaniu książeczki GOT PTTK i odbywa się w siedzibie Oddziału Pienińskiego PTTK (os. Połoniny 4A/3, w godzinach pracy Oddziału). Osoba uprawniona do weryfikacji potwierdza nadanie odznaki wpisując do książeczki „Zweryfikowano dnia (dd-mm-rrrr)”, „nadano odznakę ….” (wpisać właściwą nazwę odznaki) oraz przybija pieczątkę Oddziału.
 9. Książeczki GOT PTTK oraz odznaki MKP i WKP dostępne będą do zakupu w:
  • siedzibie Oddziału Pienińskiego PTTK Szczawnica,
  • Pienińskim Centrum Turystyki (ul. Główna 1, Szczawnica).
 10. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek określa paragraf 5 z regulamin GOT PTTK (poniżej cytat).

Fragment regulaminu GOT PTTK

 1. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 2. Zdobywanie GOT PTTK przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki. Trasy wycieczek górskich powinny być dostosowane do wieku małoletnich i ich możliwości fizycznych oraz warunków pogodowych, a decyzję, co do trasy wycieczki podejmuje rodzic lub opiekun na swoją odpowiedzialność.
 3. Wycieczki zaliczane do GOT PTTK można odbywać przez cały rok kalendarzowy chyba, że warunki terenowe lub pogodowe ze względów bezpieczeństwa na to nie pozwalają.
help_outline