Korona Sudetów PTTK Wrocław

Aktywna S: 1
Regiony:  Sudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka KORONA SUDETÓW jest regionalną odznaką turystyki kwalifikowanej, o zasięgu międzynarodowym, ustanowioną przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 2. Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.
 3. Odznakę KORONA SUDETÓW może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
 4. Odznaka jest jednostopniowa.
 5. Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.
 6. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 7. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 8. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej (jeżeli nie będzie takiej możliwości, potwierdzeń dokona weryfikator). Potwierdzeniem może być także fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej), bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
 9. Przodownicy turystyki górskiej PTTK, przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w §8.
 10. Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Zdobywający odznakę pokrywa ewentualne koszty przesyłek pocztowych związanych z weryfikacją odznaki.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
 12. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 13. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 14. Zdobywca odznaki KORONA SUDETÓW wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 15. Zdobywca odznaki KORONA SUDETÓW wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.
 16. Zdobywca odznaki może w formie pisemnej nie wyrazić zgody na publikację swoich danych osobowych, wymienionych w §15.
 17. W przypadku chęci ponownego zdobywania odznaki KORONA SUDETÓW zalicza się szczyty zdobyte od dnia ostatniej weryfikacji odznaki.
 18. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
 19. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
 20. Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r., 16 września 2013 r. i 19 listopada 2018 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów do odznaki

Numer Szczyt Wysokość Mezoregion
(Celek / Makrogeochore)
Mikroregion
(Podcelek / Mesogeochore)
Nanoregion
(Okrsek / Mikrogeochore)
SUDETY ZACHODNIE (Krkonošská podsoustava, Krkonošská oblast, Zapadní Sudety / Westsudeten)
1 Luž
(Lausche)
793 Lužické hory
(Lausitzer Gebirge)
[Góry Łużyckie]
Lužický hřbet Zittauer Gebirge
(Žitavské hory)
[Góry Żytawskie]
Jedlovský
hřbet
Lausche
-Rücken
2 Ještěd 1012 Ještědsko-kozákovský hřbet
[Grzbiet Jesztiedsko-Kozakowski]
Ještědský hřbet Hlubocký hřbet
3 Wysoka Kopa 1126 Góry Izerskie
(Jizerské hory)
Grzbiet
Wysoki
Smrčská
hornatina
Vysoký Jizerský
hřbet
4 Śnieżka
(Sněžka)
1603 Karkonosze
(Krkonoše)
Główny
Grzbiet
Krkonošské
hřbety
Czarny Grzbiet
(Obří hřeben)
Slezský
hřbet
5 Skalnik 944 Rudawy Janowickie
6 Skopiec 720 Góry Kaczawskie Grzbiet Południowy
{Grzbiet Zachodni}
SUDETY ŚRODKOWE (Orlická podsoustava, Orlická oblast, Střední Sudety / Mittelsudeten)
7 Borowa 853 Góry Wałbrzyskie Rybnicki Grzbiet
8 Waligóra 934 Góry Kamienne Broumovská
vrchovina
Góry Suche Meziměstská
vrchovina
Javoří hory
9 Žaltman 740 Góry Jastrzębie Žacléřská
vrchovina
Jestřebí hory
10 Szczeliniec Wielki 922 Góry Stołowe Polická
vrchovina
Stolové hory
11 Wielka Sowa 1015 Góry Sowie
12 Kłodzka Góra 757 Góry Bardzkie Grzbiet Wschodni
13 Velká Deštná 1116 Góry
Bystrzyckie
i Orlickie
Orlické hory Góry
Orlickie
Deštenská
hornatina
Orlický hřbet
14 Jagodna 978 Góry
Bystrzyckie
Bystřické
hory
SUDETY WSCHODNIE (Jesenická podsoustava, Jesenická oblast, Východní Sudety / Ostsudeten)
15 Smrk 1126 Góry Złote i Bialskie
(Rychlebské hory)
Hornolipovská hornatina Petříkovská hornatina
16 Śnieżnik
(Králický Sněžník)
1423 Masyw Śnieżnika
(Králický Sněžník)
17 Příčný vrch 975 Góry Opawskie
(Zlatohorská vrchovina)
Rejvízská hornatina Heřmanovické hřbety
18 Praděd 1491 Hrubý Jeseník
[Wysoki Jesionik]
Pradědská hornatina Pradědský hřbet
19 Jeřáb 1003 Hanušovická vrchovina
[Góry Hanuszowickie]
Branenská vrchovina Jeřábská vrchovina
20 Lázek 715 Zábřežská vrchovina
[Wyżyna Zabrzeska]
Drozdovská vrchovina Zborovská vrchovina
21 Slunečná 802 Nízký Jeseník
[Niski Jesionik]
Slunečná vrchovina
PRZEDGÓRZE SUDECKIE (Krkonošsko-jesenické podhůří, Sudetské podhůří / Mittelsudeten)
22 Ślęża 718 Masyw Ślęży

Wrocław 2013, aktualizacja 2019
Opracowanie tabeli: Radosław Jan Tokarz
Opracowanie wykazu uaktualnionych wysokości szczytów do odznaki (na podstawie Geoportalu): Dariusz Pawlak

help_outline