Korona Urzecza Oddział Warszawski PTTK

Aktywna S: 2
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień mały
Stopień mały
Stopień duży
Stopień duży

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka krajoznawcza „Korona Urzecza”, zwana dalej Odznaką, jest odznaką regionalną PTTK, ustanowioną przez Oddział Warszawski PTTK uchwałą Zarządu tego Oddziału nr 17/II/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.
 2. Celem wprowadzenia Odznaki jest popularyzacja wiedzy o najcenniejszych zabytkach nadwiślańskiego Urzecza - regionu etnograficznego, rozpościerającego się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy południowymi rubieżami Warszawy a ujściem Pilicy i Wilgi.
 3. Odznaka jest dwustopniowa:
  • stopień pierwszy – Mała „KORONA URZECZA”
  • stopień drugi – Duża „KORONA URZECZA”
 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK.
 5. Nadanie Odznaki (bez względu na stopień) następuje na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji (punkt II/9).
 6. Metalowa odznaka jest odpłatna. Koszt metalowej odznaki, dla każdego stopnia, wynosi 15 zł.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Czas zdobywania Odznaki nie jest limitowany, niemniej weryfikacja Odznaki w stopniu drugim, możliwa jest po upływie minimum 6 miesięcy od nadania Odznaki w stopniu pierwszym (liczy się data nadania).
 4. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych lub zorganizowanych wędrówek po nadwiślańskim Urzeczu (wycieczek, rajdów, zlotów organizowanych przez PTTK, szkoły, inne organizacje lub instytucje).
 5. Odznaka może być zdobywana jednocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 6. Do zdobycia Odznaki zaliczane są jedynie obiekty znajdujące się w Kanonie Obiektów, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Do zdobycia Odznaki w stopniu pierwszym, wymagane jest poznanie 15 obiektów z pierwszych 25 wymienionych w Kanonie. Obowiązkowo należy poznać obiekty o numerach 1, 7, 9, 13, 21.
 8. Do zdobycia Odznaki w stopniu drugim, wymagane jest poznanie 25 obiektów z wymienionych w Kanonie pod numerami od 1 do 50, innych niż przy zdobywaniu Odznaki w stopniu pierwszym. Obowiązkowo należy poznać obiekty o numerach 29, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 45, 49.
 9. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu (lub zwiedzenia obiektu) mogą być: odcisk pieczątki z nazwą obiektu, bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu.
 10. Uczestnikom wycieczek zbiorowych zwiedzenie obiektów mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy biorący udział w wycieczce), nauczyciele (konieczna pieczątka szkoły).
 11. „Nadwyżka” obiektów krajoznawczych poznanych przy zdobywaniu stopnia pierwszego Odznaki, przechodzi do weryfikacji na kolejny stopień. Weryfikacja drugiego stopnia nastąpi najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty przyznania poprzedniego stopnia Odznaki.
 12. Forma prowadzenia dokumentacji jest dowolna (np. kronika, album, książeczka, blog internetowy), musi być jednak na tyle czytelna, aby osoby weryfikujące nie miały wątpliwości, czy poznanie danego obiektu przez zdobywającego można uznać.
 13. Wyszczególnienie w złożonej dokumentacji obiektów nie umieszczonych w Kanonie nie spowoduje ich zaliczenia, jednak każda z takich dodatkowych informacji, zostanie szczegółowo zweryfikowana przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą, pod kątem ewentualnego dopisania danego obiektu do Kanonu.

III. Inne

 1. Dokumenty konieczne do weryfikacji Odznaki, z potwierdzeniem odwiedzenia obiektów lub miejsc, należy dostarczyć do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej lub przesyłać na adres: Oddział Warszawski PTTK, ul. Grójecka 77/7, 02-094 Warszawa.
 2. W dostarczanej dokumentacji należy podać imię i nazwisko zdobywającego, wiek, a także dane kontaktowe (telefon, mail). Należy także załączyć znaczek pocztowy, jeśli dokumentacja ma być odesłana, oraz wskazać adres do wysyłki. Dodatkowo należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO, stanowiące załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 3. Po zweryfikowaniu Odznaki przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą, do zdobywającego zostanie odesłana dokumentacja wraz z metalową odznaką. Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia dokonania opłaty za odznakę.
 4. Twórcą projektu i pomysłodawcą powstania Odznaki jest rodowity Urzeczanin – dr Maurycy Łukasz Stanaszek.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Dom olęderski na terpie przy ul. Walecznych 37 (Warszawa-Saska Kępa)
 2. Plaża Romantyczna jako przykład nadwiślańskiego krajobrazu [Warszawa-Wawer, ul. Rychnowska]
 3. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu [nagrobki na dawnym cmentarzu przykościelnym]
 4. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie
 5. Kościół parafialny pw. św. Wincentego a Paulo w Otwocku
 6. Kościół parafialny pw. św. Wita [epitafium kupca wiślanego Melchiora Walbacha, dzwonnica, Muzeum „Stara Plebania” – Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej]
 7. Zespół pałacowo-parkowy w Otwocku Wielkim – dawna siedziba rodu Bielińskich [park, zabudowania, zabytkowa Aleja Lipowa]
 8. Kościół parafialny pw. św. Izydora w Ostrówku [oryginalna świątynia projektu Bohdana Pniewskiego, pomnik bitwy z 1809 r.]
 9. Drewniany kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach
 10. Wiatrak-koźlak z 1838 roku w Sobieniach Kiełczewskich
 11. Pałac hrabiów Jezierskich w Sobieniach Szlacheckich
 12. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Sobieniach-Jeziorach
 13. Barokowy kościół drewniany w Goźlinie-Porzeczu Mariańskim – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej i zespół klasztorny Marianów [polichromie z XVIII w. pędzla o. Jana Niezabitowskiego, obraz z domu rodzinnego św. Stanisława Papczyńskiego]
 14. Kościół pobernardyński pw. św. Antoniego Padewskiego w Warszawie-Czerniakowie [świątynia projektu Tylmana z Gameren, relikwiarz św. Bonifacego Męczennika]
 15. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie-Wilanowie
 16. Kościół parafialny pw. św. Elżbiety w Warszawie-Powsinie – Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej
 17. Cmentarz olęderski w Kępie Okrzewskiej
 18. Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie [pobliska rzeka Jeziorka – granica pomiędzy ziemią czerską i warszawską]
 19. Prom wiślany Gassy-Karczew [czynny sezonowo]
 20. Barokowy zespół parkowo-dworski w Oborach
 21. Kościół parafialny pw. św. Zygmunta w Słomczynie
 22. Dwór Fontanów w Brześcach
 23. Kapliczka z wmurowaną, XVIII-wieczną tablicą z punktu granicznego dóbr w Moczydłowie [punkt widokowy]
 24. Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii [Pieta, punkt widokowy na dolinę Wisły]
 25. Ruiny zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, dawnej siedziby mazowieckich Piastów
 26. Cmentarz Czerniakowski w Warszawie (ul. Powsińska)
 27. Cmentarz w Wilanowie (ul. Wiertnicza)
 28. Kościół pw. św. Katarzyny w Warszawie (ul. Fosa 17)
 29. Kościół parafialny pw. św. Anny w Warszawie-Wilanowie
 30. Warszawa, ul. Vogla – dawna trytwa (podniesiona droga na grobli) z Powsinka na Zawady
 31. Cmentarz olęderski w Warszawie-Kępie Zawadowskiej
 32. Muzeum Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie
 33. Willa Hugonówka (Konstanciński Dom Kultury) w Konstancinie Jeziornie
 34. Miejsce po dawnym kościele w Cieciszewie – jednej z najstarszych parafii na Urzeczu [wieś w kształcie owalnicy]
 35. Cmentarz w Cieciszewie
 36. Ratusz Piłata – kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Górze Kalwarii [miejsce pochówku bp. Stefana Wierzbowskiego]
 37. Wieczernik – kościół Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii [Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego, muzeum]
 38. Kaplica św. Antoniego w Górze Kalwarii [miejsce bindugi wojewodzińskiej]
 39. Tama w Brzuminie, miejsce dawnego przewozu [krajobraz nadwiślański]
 40. Cmentarz parafialny w Warszawie-Zerzniu
 41. Pomnik przyrody – dąb admirała Unruga w Józefowie
 42. Most dawnej kolejki wąskotorowej w Józefowie/Otwocku
 43. Ratusz miejski w Otwocku
 44. Muzeum Ziemi Otwockiej w Otwocku
 45. Budynek starej karczmy na ul. Warszawskiej w Karczewie
 46. Cmentarz parafialny w Karczewie
 47. Mogiła powstańców 1863 roku w Otwocku Małym (Osiny)
 48. Most kolejowy w Glinkach-Kępie Glinieckiej [w pobliżu park podworski, pomnik przyrody – topola biała „Maryna”]
 49. Dwie kapliczki budowniczych wału wiślanego w Kosumcach
 50. Zespół parkowo-dworski rodziny Daszewskich w Siedzowie
help_outline