Korona Ziemi Sanockiej Stowarzyszenie Łączy nas Sanok

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyPodkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka KORONA ZIEMI SANOCKIEJ zwana dalej „Odznaką KZS” jest regionalną odznaką turystyczną ustanowioną przez Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok z siedzibą w Sanoku – pomysłodawcę i organizatora akcji, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” .
 2. Celem nadrzędnym akcji odznaka KZS jest promocja potencjału turystycznego Ziemi Sanockiej oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki a zarazem zaproszenie mieszkańców oraz turystów do poznania walorów widokowych i kulturowych naszej małej ojczyzny.
 3.  
  1. Odznakę zdobywa się w trakcie wycieczek górskich przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach. Zaleca się zainstalowanie aplikacji „Ratunek”, nr alarmowe GOPR to 601 100 300 lub 985.
  2. Odznakę KZS uzyskuje się poprzez zdobycie wybranych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Sanockiej według zamieszczonego wykazu stanowiącego załącznik do Regulaminu w dowolnie wybranej kolejności.
  3. Docelowo szczyty wchodzące w skład odznaki KZS będą oznakowane dedykowaną tabliczką informacyjną wg ustalonego wzoru.
  4. Odznaka KZS jest jednostopniowa lecz można ją zdobywać wielokrotnie.
  5. Zaliczeniu na poczet odznaki KZS polegają wycieczki odbyte od dnia 9 maja 2021 roku. Czas zdobywania odznaki KZS jest nieograniczony z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
 4.  
  1. Wycieczki odbywa się na oznakowanych i nie oznakowanych szlakach, ścieżkach turystycznych lub drogach leśnych na terenie Ziemi Sanockiej.
  2. Za szczyt zdobyty uznaje się tylko taki, na który dostaliśmy się przy udziale siły własnych mięśni tj. w szczególności pieszo, biegiem, na rowerze, na nartach biegowych lub skiturach. Wykluczone jest zdobywanie szczytów na quadach, innych pojazdach mechanicznych lub przy użyciu zwierząt (np. konno).
 5.  
  1. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub grupowo, z przewodnikiem górskim lub bez jego udziału. W przypadku wycieczek zorganizowanych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
  2. Odznakę KZS mogą zdobywać także dzieci od ukończenia 5 roku życia i młodzież. Dzieci i młodzież mogą odbywać wycieczki górskie tylko pod opieką osób dorosłych.
 6.  
  1. Ustanawia się książeczkę odznaki KZS oraz odznakę KZS.
  2. Fakt zdobycia szczytów wchodzących w skład odznaki KZS należy udokumentować w celu późniejszej weryfikacji w następujący sposób:
   • wypełniając książeczkę odznaki KZS potwierdzającą zdobycie danego szczytu z podaniem daty. Jeżeli jest taka możliwość należy też przybić pieczątkę (stempel) umieszczoną w specjalnym pojemniku na szczycie lub z najbliższego obiektu na trasie na szczyt np. sklep, pensjonat, itp. Dodatkowo należy zrobić sobie zdjęcie (selfie) na szczycie w sposób umożliwiający identyfikację miejsca np. na tle tabliczki o której mowa w § 3 ust. 3 lub innych charakterystycznych miejsc lub obiektów. Potwierdzeniem zdobycia szczytu może też być zapis przebytej trasy na aplikacji typu „Strava” lub podobne ze wskazaniem daty.
   • poprzez aplikację mobilną „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnieniu przez organizatora), która będzie po uzyskaniu odpowiednich zgód użytkownika rejestrowała fakt zdobycia danego szczytu KZS poprzez lokalizację, z podaniem daty oraz możliwością zrobienia zdjęć.
  3. W przypadku zdobywania szczytu z uprawnionym przewodnikiem górskim wystarczy jego czytelne potwierdzenie w książeczce.
  4. Po zdobyciu wszystkich szczytów KZS osoba zainteresowana uzyskaniem odznaki powinna przesłać całość materiałów (skan lub zdjęcie wypełnionych stron książeczki, zdjęcia ze szczytu, zapis przebytej trasy jako np. zrzut ekranu w pdf lub jpg) na adres e-mail Stowarzyszenia lub w formie wydruków pocztą albo poprzez aplikację mobilną „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnieniu przez organizatora). Przesłanie materiałów traktuje się jako wniosek o weryfikację.
  5. Do wniosku o weryfikację należy obowiązkowo dołączyć podpisany druk „Klauzule/zgody” wraz z klauzulą informacyjną zgodnie z załącznikiem nr 2.
  6. Weryfikację książeczek lub zapisów w aplikacji KZS przeprowadza Kapituła Odznaki KZS działająca w ramach Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty wpływu. Termin może ulec wydłużeniu.
  7. Kapituła Odznaki KZS ma prawo wezwać do uzupełnienia braków oraz zadania pytań osobie ubiegającej się o odznakę KZS w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku odpowiedzi wniosek o weryfikację pozostawia się bez rozpoznania.
  8. O pozytywnej weryfikacji zdobycia szczytów KZS organizator zawiadamia wnioskodawcę wiadomością e-mail lub sms. Informacja ta jest podstawą do uzyskania odznaki KZS.
  9. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wiadomością email wskazując zwięźle jej powód.
  10. Aplikacja mobilna „Korona Ziemi Sanockiej” obecnie nie jest aktywna. Jej uruchomienie jest planowane w przyszłości po zakończeniu okresu pilotażowego funkcjonowania akcji i pozyskaniu środków na ten cel.
 7.  
  1. Książeczkę odznaki KZS oraz odznakę KZS można otrzymać po nabyciu „cegiełki” (w formie wpłaty darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia) w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą. Aktualną wartość cegiełki można sprawdzić na stronie internetowej Stowarzyszenia www.slns.pl w zakładce „KZS”. Cegiełka pokrywa koszty zamówienia, druku i wysyłki materiałów.
  2. Po pozytywnej weryfikacji lista zdobywców odznaki KZS (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia wg kolejności wpływu wniosku. Zdobywca odznaki może zastrzec anonimowość (wówczas umieszcza się wyłącznie inicjały).
  3. Wzory: tabliczki informacyjnej szczytu wchodzącego w skład KZS, książeczki odznaki KZS oraz odznaki KZS ustanowi się odrębną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o odznakę KZS jest Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok z siedzibą w Sanoku. Szczegółowe dane zawarte są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o odznakę KZS nabywając książeczkę odznaki KZS lub logując się w aplikacji „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnieniu przez organizatora) potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
 8.  
  1. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 19 marca 2021 i obowiązuje od dnia 9 maja 2021 r. na czas nieokreślony.
  2. Akcja odznaki KZS może być scedowana na inny podmiot lub rozwiązana w każdym czasie przy czym informacja o tym będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia lub podana do publicznej wiadomości w inny sposób. Po dacie tej informacji weryfikacja zdobycia szczytów KZS nie będzie wykonywana ani też nie będzie można pozyskać książeczek i odznak KZS.
  3. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga ostatecznie Kapituła Odznaki KZS działająca w ramach Stowarzyszenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Nazwa Wysokość Miejscowość Gmina Mezoregion*
1 Wołosań (Patryja) 1071 Szczerbanówka Komańcza Bieszczady Zachodnie
2 Chryszczata 998 Duszatyn/Mików Komańcza Bieszczady Zachodnie
3 Matragona 990 Balnica Komańcza Bieszczady Zachodnie
4 Wysoki Groń PL/SK 905 Wola Michowa Komańcza Bieszczady Zachodnie
5 Kanasiówka (Baba) 831 Wisłok Wielki/Jasiel Komańcza Beskid Niski
6 Tokarnia 778 Wola Piotrowa Bukowsko Beskid Niski
7 Suliła 759 Kalnica/Turzańsk Zagórz Bieszczady Zachodnie
8 Polańska 737 Polany Surowiczne Jaśliska Beskid Niski
9 Rzepedka 708 Rzepedź Komańcza Beskid Niski
10 Słonny 668 Rakowa Tyrawa Woł. Góry Sanocko-Turczańskie
11 Słonny Wierch 667 Sanok M. Sanok Góry Sanocko-Turczańskie
12 Żurawinka (Kuty) 664 Kamienne Bukowsko Pogórze Bukowskie
13 Gruszka 583 Olchowa/Dziurdziów Zagórz Góry Sanocko-Turczańskie
14 Kąty (niebieski szlak) 525 Poraż Zagórz Pogórze Bukowskie
15 Orli Kamień 518 Sanok M. Sanok Góry Sanocko-Turczańskie
16 Patria 474 Odrzechowa Zarszyn Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

*wg zaktualizowanej i szczegółowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Solona (2018)

help_outline