Krajoznawcza Odznaka im. św. Jana Pawła II Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Aktywna S: 6
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka dziecięca
Odznaka dziecięca
Stopień brązowy
Stopień brązowy

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować wartości wędrówek krajoznawczych, szczególnie ważnych dla chrześcijanina. Idąc za wezwaniami św. Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spełniania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w sferze fizycznej, jak i duchoweh. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury, na której swe piętno wycisnął Kościół. Głównym jednak celem jest pogłębianie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując z pięknem przyrody, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, który jest Stwórcą świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami wiąże się modlitwa w intencjach Kościoła oraz Ojca Świętego.

Regulamin umożliwia zdobywanie odznaki każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga jednak systematyczności i aktywności.

Rodzaje odznak i warunki ich zdobywania

 1. Dziecięca Krajoznawcza Odznaka im. św. Jana Pawła II,
 2. Krajoznawcza Odznaka im. św. Jana Pawła II w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym, "Z koroną", "Z diementami".

Dziecięcą Krajoznawczą Odznakę im. św. Jana Pawła II można zdobywać w wieku 7-14 lat w ciągu jednego roku. Zaleca się korzystanie z przygotowanego przez Duszpasterstwo zeszytu-kroniki.

Poszczególne stopnie Krajoznawczej Odznaki im. św. Jana Pawła II można zdobywać według następujących zasad:

 • odznakę stopnia brązowego w ciągu minimum 1 roku, maksimum 2 lata,
 • odznakę stopnia srebrnego w ciągu minimum 2, maksimum 4 lata,
 • odznakę stopnia złotego w ciągu minimum 3, maksimum 5 lat.

Wyższe stopnie odznaki można zdobywać po zweryfikowaniu stopni niższych.

Krajoznawczą Odznakę im. św. Jana Pawła II "Z koroną" można zdobyć po trzykrotnym powtórzeniu stopnia złotego.

Krajoznawczą Odznakę im. św. Jana Pawła II "Z diamentami" można zdobyć po zweryfikowaniu odznaki w stopniu złotym. Za wykonanie każdego zadania przyznaje się jeden diament. Ilość diamentów jest nieograniczona.

Warunki programowe

 • Odznakę zdobywa się odwiedzając określone obiekty sakralne i pamiątkowe miejsca oraz uczestnicząc w imprezach kultury chrześcijańskiej.
 • Każde odwiedziny powinny być związane z poznaniem historii obiektu, jego wartości chrześcijańskich i ogólnokulturalnych oraz z modlitwą, szczególnie w intencji Ojca Świętego.
 • Odznakę można zdobyć w czasie wycieczek (pielgrzymek): pieszych (nizinnych), kolarskich, wodnych, narciarskich, motorowych, autokarowych i innych.
 • Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczyć obiektów zwiedzanych podczas stopnia niższego (nie dotyczy odznaki "Z diamentami").
Grupa Rodzaj dla obiektów sakralnych i imprez Dziecięca Brązowa Srebrna Złota
I. Miejsca związane z życiem św. Jana Pawła II 1 2 5 10
II. Pielgrzymki do sanktuariów:
- odwiedziny 1 2 4 6
- dojście jednodniowe 0 0 2 3
- dojście wielodniowe 0 0 1 2
- odprawiania dróżek 0 1 2 3
III. Zabytkowe kościoły 2 5 20 30
IV. Nowoczesne kościoły 1 3 5 8
V. Krzyże i kapliczki przydrożne 1 10 20 28
VI. Muzea sakralne 1 1 3 5
VII. Kultura chrześcijańska 1 1 3 5
VIII. Cuda natury 1 0 0 0
IX. Miejsca pamięci nadorowej 1 0 0 0
Łączna ilość 10 25 65 100

Wyjaśnienia do tabeli regulaminowej

 • I. Miejsca związane z życiem św. Jana Pawła II to takie, które upamiętnia pomnik lub tablica. Należy podać opis pomnika lub treść napisu.
 • II. Sanktuaria to miejsca szczególnego kultu Chrystusa, Matki Bożej lub Świętych. Należy podać historię sanktuarium, historię przedmiotu kultu i jego opis. Przy pielgrzymkach jedno i wielodniowych należy podać trasy.
 • III. Zabytkowe kościoły to obiekty liczące ponad 100 lat. Należy podać patrona kościoła, historię opis architektury, cenniejsze wyposażenie wnętrza.
 • IV. Nowoczesne kościoły to obiekty wybudowane po 1945 r. Należy podać patrona kościoła, historię, opis architektury, cenniejsze wyposażenie wnętrza.
 • V. Kapliczki i krzyże, tylko przydroże, których wybudowanie wiąże się ze szczególnym wydarzeniem. Należy podać to wydarzenie i opis obiektu.
 • VI. Muzea sakralne. Należy opisać działy muzeum, wymienić cenniejsze eksponaty.
 • VII. Kultura chrześcijańska - odczyty, koncerty, pokazy, itp. Należy opisać wydarzenie kulturalne.
 • VIII. Cuda natury - pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska, itp. Należy podać opis.
 • IX. Miejsca pamięci narodowej - pomniki, tablica pamiątkowe w miejscach walki i straceń. Należy podać opis.

Odznaka "Z diamentami"

Diament zdobywa się poprzez wykonanie jednego z niżej podanych zadań.

 1. Opracowanie monografii zabytkowego lub nowoczesnego kościoła. Monografia winna uwzględniać historię, opis architektury, wyposażenie wnętrza, projektantów i inne ważne wiadomości.
 2. Opracowanie monografii sanktuarium. Winna ona uwzględniać historię sanktuarium i przedmiotu kultu, wszystkie wymagania z pkt. 1, a także przykłady doznanych łask.
 3. Opracowanie monigrafii pięci kapliczek lub krzyży przydrożnych. Monografia powinna zawierać wiadomości o fundatorach, powód wybudowania, historię, opis architektury, itp.

Powyższe zadania należy realizować w następujący sposób:

 • monografie nie mogą dotyczyć obiektów posiadających podobne opracowania;
 • w monografiach należy podać źródła informacji, a także bibliografię;
 • opracowanie powinna być sygnowane przez księdza Proboszcza, a wykonane w trzech egzemplarzach: jeden dla paraffi, drugi do weryfikacji, a trzeci dla autora.

Zasady potwierdzania zadań

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka - kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego. Ubiegający się o odznakę wykonuje w niej opisy i notatki, wkleja fotografie i pocztówki, plakietki, itp. oraz uzyskuje potwierdzenia i pieczątki jako dowód wykonania zadań. Wystarczającym potwierdeniem zadania jest wykonanie własnego opisu (pieczątki nie są konieczne).

Na zakończenie wsystkich opisów, przed oddaniem do weryfikacji, należy sporządzić krótki wykaz odbytych zadań według tabeli regulaminowej. W wykazie należy podać grupę, nazwę obiektu i miejscowości oraz stronę kroniki, na której znajduje się opis zadania.

Kronnia winna być opatrzona datami. Kronikę prowadzi się indywidualnie. Jedynie małżeństwa mogą posiadać wspólną kronikę. Zachęcamy dzieci i młodzież do zdobywania Dziecięcej Odznaki im. św. Jana Pawła II, korzystając z przygotowanych w tym celu zeszytów. Szczególnie zachęcamy uczestników oaz rekolekcyjnych, a moderatorów i animatorów prosimy o podjęcie działań umożliwiających realizację zdobywania odznaki.

Weryfikacja i przyznanie odznaki

W cely weryfikacji i przyznania odznaki - kronikę, zeszyt odznaki lub monografię należy składać w: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślana 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30.

Z innych diecezji można przesyłać pocztą z załączeniem znaczków na przesyłkę powrotną i pokrycie kosztów odznaki. Odznakę można wykupić w wyżej wymienionym miejscu.

help_outline