Krośnieńska Korona Górska PTTK Krosno

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyPodkarpackie
Kategorie:  Korony gór
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło
 1. Odznaka „Krośnieńska Korona Górska”, określana dalej „odznaką”, jest regionalną odznaką krajoznawczą, ustanowioną przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest:
  • popularyzowanie turystyki górskiej na obszarze powiatu krośnieńskiego,
  • zachęcenie do aktywnego wypoczynku,
  • integracja międzypokoleniowa,
  • poznawanie piękna i walorów krajoznawczych Krosna i okolic
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę uzyskuje się poprzez udokumentowane zdobycie wszystkich szczytów z wykazu, stanowiącego załącznik nr 1.
 5. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 6. Szczyty można zdobywać:
  • dowolną trasą,
  • indywidualnie lub zespołowo,
  • z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału.
 7. Podczas wycieczek należy:
  • stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki,
  • przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących poruszania się w strefie nadgranicznej i w obszarach objętych ochroną przyrody.
 8. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 30.06.2023 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.
 9. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 10. Podstawą weryfikacji jest książeczka „Krośnieńskiej Korony Górskiej”, określana dalej „książeczką”, prowadzona indywidualnie przez osobę zdobywającą odznakę.
 11. Wymaganym udokumentowaniem zdobycia szczytu może być:
  • wklejone do książeczki zdjęcie, przedstawiające osobę zdobywającą odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu.
  • wpis w książeczce dokonany przez przewodnika górskiego lub przodownika turystyki górskiej PTTK
  • pieczątka ze szczytu bądź z najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji leżących w pobliżu szczytu (schronisko, agroturystyka, leśniczówka itp.)
 12. Osoba zdobywająca odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK w Krośnie.
 13. Weryfikację przeprowadza referat weryfikacyjny odznaki przy Oddziale PTTK w Krośnie.
 14. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
 15. Osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 16. Zdobywanie odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub/i innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 17. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Zarząd Oddziału PTTK w Krośnie.
 18. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.6.2023 na mocy Uchwały Nr 445/2023/XX ZO PTTK w Krośnie.

Załącznik 1

Źródło

Wykaz szczytów do odznaki

 1. Bania Szklarska (695 m n.p.m.)
 2. Baranie (754 m n.p.m.)
 3. Cergowa (716 m n.p.m.)
 4. Franków (534 m n.p.m.)
 5. Grodzisko (426 m n.p.m.) nad Wietrznem
 6. Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.)
 7. Kanasiówka (831 m n.p.m.)
 8. Królewska Góra (554 m n.p.m.)
 9. Ostra (687 m n.p.m.)
 10. Piotruś (728 m n.p.m.)
 11. Polańska (737 m n.p.m.)
 12. Przymiarki – (626 m n.p.m.)
 13. Skibce (776 m n.p.m.)
 14. Sucha Góra (585 m n.p.m.) nad Czarnorzekami
 15. Wertyszów (724 m n.p.m.)