Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza PTTK Krosno

Aktywna S: 3
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza (KOK) jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Krośnie za zgodą Zarządu Głównego PTTK w dniu 01.08.1982 r. Kolejne zmiany regulaminu zostały dokonane z dniem: 01.09.1987 r., 15.08.2006 r., 27.06.2011 r., 01.07.2015 r. i 05.02.2020
 2. Celem KOK jest popularyzacja walorów krajoznawczych Podkarpacia, zachęcenie do poznawania jego historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody, miejsc martyrologii, a także do uprawiania różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej podczas zlotów, złazów, rajdów, obozów wędrownych, wycieczek, wypoczynku i rekreacji.
 3. KOK można być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej, Regionalną Odznaką Krajoznawczą (ROK) PTTK i Odznaką Krajoznawczą Polski PTTK.
 4. Zgodnie z pkt. 8.2. regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK zdobycie dowolnego stopnia KOK przez osobę zamieszkującą na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu uprawnia tę osobę do otrzymania ROK w stopniu brązowym.
 5. KOK zdobywa się po ukończeniu 7 lat życia, zwiedzając obiekty i potwierdzając zwiedzenie w formie papierowej lub elektronicznej.
 6. KOK posiada stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się w wymienionej kolejności stopni, w terminie nieograniczonym.
 7. Warunkiem przyznania KOK w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 obiektów z podanego jako załącznik wykazu.
 8. Warunkiem przyznania KOK w stopniu srebrnym jest zwiedzanie 20 obiektów z podanego jako załącznik wykazu.
 9. Warunkiem przyznania KOK w stopniu złotym jest zwiedzenie 30 obiektów z podanego jako załącznik wykazu.
 10. Duża ilość obiektów do zwiedzania ma na celu umożliwić zdobycie ROK w stopniu brązowym i srebrnym, równocześnie ze zdobywaniem KOK z tym, że punkty do ROK należy potwierdzać w książeczce przewidzianej do tego celu.
 11. Podczas zdobywania KOK zwiedza się obiekty z terenu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego, a także w innych miejscowościach, które w latach 1975–1998 należały do województwa krośnieńskiego.
 12. Żaden ze zwiedzonych obiektów nie może być powtórzony podczas zdobywania kolejnego stopnia KOK.
 13. Jeżeli obiekt lub miejsce nie posiada pieczątki, należy wykonać zdjęcie ukazujące osobę ubiegającą się o zdobycie KOK na tle obiektu lub dołączyć inny dowód, potwierdzający zwiedzenie. Potwierdzenia może dokonać przodownik, przewodnik, instruktor krajoznawstwa, organizator wycieczki lub imprezy turystycznej, nauczyciel, opiekun.
 14. Weryfikacji odznaki dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia potwierdzeń zwiedzonych obiektów w biurze Oddziału PTTK w Krośnie.
 15. Weryfikacji dokonuje nieodpłatnie Oddziałowa Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Krośnie.
 16. Osoby ubiegające się o zdobycie KOK, pokrywają koszt odznaki i ewentualnej jej wysyłki pocztowej.
 17. Przesyłając potwierdzenia do weryfikacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem na przesyłkę poleconą.
 18. Osoby, które zaczęły zdobywać KOK przed dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu, mogą ją zdobywać na podstawie regulaminu z dnia 01.07.2015 r.
 19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Krośnie.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02. 2020 r. na mocy uchwały nr 403/2020/XIX Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

I. Muzea i izby regionalne

 • Besko – Beskie Centrum Dziedzictwa
 • Biecz – Muzeum Ziemi Bieckiej
 • Bóbrka – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
 • Brzozów – Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta
 • Cieklin – Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
 • Dukla – Muzeum Historyczne-Pałac
 • Grabownica Starzeńska – Mały Skansen
 • Hoczew – izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi Zdzisława Pękalskiego
 • Jasło – Muzeum Lizaka
 • Jasło – Muzeum Regionalne
 • Komańcza – Izba Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy klasztorze nazaretanek
 • Kopytowa – Muzeum Kultury Szlacheckiej
 • Krempna – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Magurskiego Parku Narodowego im. Jana Szafrańskiego
 • Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła
 • Krosno – Muzealna Izba Motoryzacji w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica
 • Krosno – Muzeum Misyjne Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
 • Krosno – Muzeum Podkarpackie
 • Krosno – Muzeum Rzemiosła
 • Krosno - Etnocentrum
 • Krosno – Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych
 • Krosno – Sala Tradycji Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
 • Krościenko Wyżne – Izba Muzealna
 • Majdan – ekspozycja muzealna i skansen przy głównej stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
 • Miejsce Piastowe – Muzeum Misyjne Sióstr Michalitek
 • Myczków – Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków
 • Nowosiółki – Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja”
 • Nowy Żmigród – Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej, Muzeum im. Leona Karcińskiego
 • Odrzykoń – Muzeum Wsi
 • Olchowiec – prywatna izba muzealna w przysiółku Kolonia Olchowiec
 • Pastwiska – Regionalne Centrum Pamięci kard. Karola Wojtyły
 • Pastwiska – Izba Pamięci por. Františka Josefa Geislera
 • Posada Górna – izba regionalna
 • Rogi – Zagroda Etnograficzna
 • Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego (Park Etnograficzny)
 • Sanok – Muzeum Historyczne
 • Stara Wieś – Muzeum Misyjne Sióstr Służebniczek NMP NP
 • Stara Wieś – Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka – Oddział Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie
 • Stara Wieś – Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej
 • Trzcinica – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
 • Ustrzyki Dolne – Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • Ustrzyki Dolne – Muzeum Młynarstwa i Wsi
 • Zagórz – Kolejarska Izba Tradycji
 • Zyndranowa – Muzeum-Skansen Kultury Łemkowskiej
 • Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej
 • Żarnowiec – Szkoła Ludowa
 • inne muzea lub izby regionalne na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

II. Parki narodowe

 • Bieszczadzki Park Narodowy (szlaki i ścieżki dydaktyczne)
 • Magurski Park Narodowy (szlaki i ścieżki dydaktyczne)

III. Parki krajobrazowe

Proponuje się korzystanie ze ścieżek dydaktycznych i przebiegających szlaków turystycznych.

 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (wejścia dowolne) na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (wejścia dowolne)
 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu (wejścia dowolne)
 • Jaśliski Park Krajobrazowy (wejścia dowolne)
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych (wejścia dowolne) na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

IV. Rezerwaty przyrody

 • rezerwat „Bukowica”
 • rezerwat „Cisy w Malinówce”
 • rezerwat „Cisy w Nowej Wsi”
 • rezerwat „Golesz”
 • rezerwat „Góra Sobień”
 • rezerwat „Gołoborze”
 • rezerwat „Kamień nad Jaśliskami”
 • rezerwat „Kamień nad Rzepedzią”
 • rezerwat „Koziniec”
 • rezerwat „Kretówki”
 • rezerwat „Modrzyna”
 • rezerwat „Polanki”
 • rezerwat „Prządki”
 • rezerwat „Przełom Jasiołki”
 • rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem”
 • rezerwat „Sine Wiry”
 • rezerwat „Tysiąclecia na Cergowej Górze”
 • rezerwat „Wadernik”
 • rezerwat „Woronikówka”
 • rezerwat „Zwiezło”
 • rezerwat „Źródliska Jasiołki”
 • inne rezerwaty przyrody na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

V. Zamki i ruiny

 • Korczyna – ruiny zamku Kamieniec wraz z muzeum zamkowym
 • Lesko – zamek Kmitów
 • Manasterzec – ruiny zamku Sobień
 • Zagórz – ruiny klasztoru karmelitów bosych

VI. Zabytkowa zabudowa miejska

 • Krosno: zabudowa rynku, kościół farny pw. Trójcy Przenajświętszej, kościół pw. Nawiedzenia NMP i klasztor franciszkanów konwentualnych, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i klasztor kapucynów, kościół pw. św. Wojciecha
 • Biecz: zespół staromiejski z kościołem farnym pw. Bożego Ciała, zespołem klasztornym franciszkanówreformatów, wieżą ratuszową i szlakiem Królowej Jadwigi
 • Sanok: zespół staromiejski z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego, zespołem klasztornym franciszkanów konwentualnych, kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i cerkwią pw. Trójcy Świętej (dawnym soborem konkatedralnym eparchii przemysko-nowosądeckiej)
 • Lesko: zespół miejski z kościołem pw. Nawiedzenia NMP i synagogą
 • Rymanów: zespół miejski z kościołem pw. św. Wawrzyńca, synagogą i cmentarzem żydowskim

VII. Zabytkowe kościoły i cerkwie

VII.A. Zabytki z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
 • Binarowa – kościół pw. św. Michała Archanioła
 • Blizne – zespół kościelno-plebański
 • Haczów – drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP wraz z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
 • Smolnik nad Sanem – kościół pw. Wniebowzięcia NMP (dawna cerkiew pw. św. Michała Archanioła)
 • Turzańsk – cerkiew pw. św. Michała Archanioła
VII.B. Zabytki spoza Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
 • Chyrowa – cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy
 • Iwonicz – kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Iwonicz-Zdrój – kościół pw. św. Iwona
 • Jasło – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • Jaśliska – kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi)
 • Klimkówka – kościół pw. św. Michała Archanioła oraz kościół pw. Znalezienia Świętego Krzyża (sanktuarium Krzyża Świętego)
 • Komańcza – cerkiew pw. Opieki NMP
 • Kotań – kościół pw. św. Kosmy i św. Damiana (dawniej cerkiew pw. św. Kosmy i św. Damiana) wraz z lapidarium
 • Krempna – kościół drewniany pw. św. Maksymiliana Kolbe (dawna cerkiew pw. św. Kosmy i św. Damiana)
 • Łopienka – cerkiew
 • Rogi – kościół pw. św. Bartłomieja
 • Równia – kościół pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy)
 • Szczawne – cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
 • Trzcinica – kościół pw. św. Doroty
 • Ulucz – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Węglówka – kościół pw. Narodzenia NMP (dawna cerkiew pw. Narodzenia Przeczystej Bogarodzicy)
 • Wietrzno – kościół pw. Michała Archanioła
 • Wrocanka – kościół pw. Wszystkich Świętych
 • inne zabytkowe kościoły i cerkwie na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

VIII. Zespoły małomiasteczkowe

 • Dębowiec – budownictwo małomiasteczkowe
 • Dukla – budownictwo małomiasteczkowe wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny
 • Jaćmierz – budownictwo małomiasteczkowe wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP
 • Jaśliska – budownictwo małomiasteczkowe
 • Jedlicze – zespół małomiasteczkowy
 • Nowy Żmigród – budownictwo małomiasteczkowe wraz z sanktuarium bł. Władysława Findysza
 • Stary Żmigród – zespół małomiasteczkowy wraz z kościołem pw. św. Katarzyny

IX. Uzdrowiska

 • Brzozów-Zdrój – miejsce po nieistniejącym zdrojowisku
 • Iwonicz-Zdrój – zabudowa zdrojowa
 • Polańczyk
 • Rymanów-Zdrój – zabudowa zdrojowa

X. Grodziska

 • Brzezowa – grodzisko na Waliku
 • Hoczew – grodzisko na Grodzisku
 • Mrukowa – grodzisko na Zamkowej
 • Mymoń – grodzisko nad Jarem Wisłoka
 • Sanok – grodzisko Zamczysko na Kole nad Białą Górą
 • Stary Żmigród – grodzisko na Zamczysku
 • Trepcza – grodzisko Fajka na Horodynie
 • Trepcza – grodzisko Horodna na Horodysku
 • Tyrawa Solna – grodzisko na Diablej Górze
 • Wietrzno – grodzisko na Grodzisku
 • Zagórz – grodzisko na Grodzisku
 • inne grodziska na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XI. Zapory, zalewy, elektrownie wodne, ujęcia wody, elektrownie wiatrowe

 • Bukowsko – farma wiatrowa na stokach Patryi i Wyższegolasu
 • Iskrzynia – ujęcie wody na Wisłoku
 • Łęki Dukielskie – farma wiatrowa w przysiółku Myszkowskie
 • Myczkowce – zapora na Sanie i Jezioro Myczkowieckie
 • Pielgrzymka – farma wiatrowa
 • Sieniawa – farma wiatrowa w przysiółku Gniewoszówka
 • Sieniawa – zapora i ujęcie wody na Wisłoku
 • Solina – zapora na Sanie i Jezioro Solińskie
 • Szczepańcowa – ujęcie wody na Jasiołce
 • Wróblik Królewski – farma wiatrowa

XII. Zabytkowe cmentarze, kirkuty, cmentarze wojenne

 • Baligród – cmentarz wojenny
 • Bierówka – cmentarz jeńców w Bierowskich Dołach
 • Dukla – cmentarze wojenne z I i II wojny światowej
 • Grab – cmentarz wojenny z I wojny światowej
 • Jedlicze – kwatera żołnierzy AK i groby córek Marii Konopnickiej
 • Krempna – cmentarz wojenny z I wojny światowej
 • Krosno – cmentarz żydowski na Zawodziu
 • Krosno – Stary Cmentarz
 • Lesko – cmentarz żydowski
 • Rymanów – cmentarz obozowy z II wojny światowej w przysiółku Bartoszów
 • Stary Żmigród – cmentarz parafialny
 • Węglówka – cmentarz wojenny z I wojny światowej w przysiółku Tajwan
 • Zręcin – cmentarz z grobem Ignacego Łukasiewicza

XIII. Miejsca martyrologii

 • Barwinek – pomnik na zbiorowej mogile Żydów w Lesie Błudna
 • Brzozów – mauzoleum Ofiar Holokaustu na zbiorowej mogile Żydów
 • Cisna – pomnik na wzgórzu Betlejemka
 • Huzele – pomnik w miejscu straceń na stokach Gruszki
 • Iwonicz – pomnik w miejscu straceń w Lesie Grabińskim
 • Krempna – pomnik na zbiorowej mogile Żydów zamordowanych pod Przełęczą Hałbowską
 • Lubatowa – pomnik pomordowanych podczas II wojny światowej
 • Sanok – mauzoleum Ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Centralnym
 • Teodorówka – pomnik żołnierzy poległych w operacji dukielskiej na wzgórzu Franków
 • inne miejsca martyrologii na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XIV. Pomniki przyrody

 • Folusz – wychodnia skalna „Diabli Kamień”
 • Glinne koło Leska – wychodnia skalna „Kamień Leski”
 • Iwonicz-Zdrój – źródło „Bełkotka”
 • Rzepnik – dąb „Jagiellon”
 • Ustrobna – dąb „Ustrobniak”
 • Węglówka – dąb „Poganin”
 • Wola Komborska – wychodnia skalna „Konfederatka”
 • inne pomniki przyrody na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XV. Pałace, dwory i parki

 • Dukla – park pałacowy
 • Iwonicz – zespół pałacowy Załuskich z parkiem
 • Iwonicz-Zdrój – park zdrojowy
 • Jabłonka – dwór Kraińskich z parkiem
 • Jedlicze – zespół pałacowy Stawiarskich z parkiem
 • Kombornia – dwór Urbańskich z parkiem
 • Krościenko Wyżne – park leśny Dębina
 • Miejsce Piastowe – dwór Trzecieskich z parkiem
 • Rymanów – zespół dworski Potockich z parkiem
 • Rymanów-Zdrój – park zdrojowy
 • Wrocanka – dwór Trzecieskich
 • Wzdów – pałac Ostaszewskich z parkiem
 • Żarnowiec – park dworski
 • inne pałace, dwory i parki na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XVI. Sanktuaria, kalwarie i miejsca związane z Janem Pawłem II

 • Cergowa – Złota Studzienka na stokach Cergowa
 • Dębowiec – sanktuarium Matki Bożej Płaczącej wraz z Kalwarią Saletyńską
 • Dukla – sanktuarium św. Jana z Dukli (kościół i klasztor bernardynów) i zespół pomników z Krzyżem Pojednania
 • Gorlice – sanktuarium św. Maksyma Gorlickiego (Sandowycza)
 • Kąty – Beskidzka Kalwaria Bożego Miłosierdzia na Górę Grzywacką Korczyna – kościół pw. NMP Królowej Polski (sanktuarium św. Jana Sebastiana Pelczara)
 • Krosno – pamiątki związane z pobytem Jana Pawła II: krzyż papieski, kościół pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli (sanktuarium św. Jana Pawła II), izba pamięci
 • Magura Wątkowska – pomnik i ołtarz polowy
 • Miejsce Piastowe – zespół klasztorny michalitów wraz z sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza oraz muzeum bł. Bronisława Markiewicza
 • Mrukowa – Droga Krzyżowa do kaplicy Pod Trzema Kopcami
 • Rymanów – sanktuarium i Kalwaria Rymanowska
 • Strachocina – sanktuarium św. Andrzeja Boboli
 • Targowiska / Łężany – pomnik Jana Pawła II na lądowisku
 • Tarnica – pamiątkowa tablica przy krzyżu
 • Tarnowiec – kościół (sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia) wraz z Kalwarią Trzeciego Tysiąclecia
 • Trzciana – pustelnia św. Jana z Dukli pod górą Zaśpit
 • Zagórz – Kalwaria Zagórska
 • Szlak papieski w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach
 • inne sanktuaria, kalwarie i miejsca związane z Janem Pawłem II na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XVII. Miejsca związane z historią przemysłu naftowego

 • Chorkówka – pomnik Ignacego Łukasiewicza
 • Czarna – kopalnia
 • Folusz – kopalnia
 • Iwonicz-Zdrój – kopalnia
 • Jasło – rafineria w Ulaszowicach
 • Krosno – kopalnia w Turaszówce
 • Krościenko Wyżne – kopalnia
 • Potok – kopalnia
 • Ropianka – pomnik pierwszej w Polsce szkoły wiertniczej
 • Równe – kopalnia
 • Węglówka – kopalnia
 • Wietrzno – kopalnia
 • inne miejsca związane z historią przemysłu naftowego na obszarze określonym w punkcie 11 niniejszego regulaminu

XVIII. Inne obiekty krajoznawcze

 • Bezmiechowa – akademia szybowcowa
 • Majdan – stacja główna Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
 • Myczkowce – Centrum Kultury Ekumenicznej (park miniatur sakralnych) wraz z ogrodami biblijnymi
 • Stara Wieś – ogrody biblijne
 • Ustianowa – pomnik lotników
 • Ustrzyki Górne – Ośrodek Turystyki Górskiej
 • Przełęcz Wyżniańska (828 m n.p.m.) – punkt widokowy
 • Tarnica (1346 m n.p.m.) – punkt widokowy
 • Połonina Wetlińska (1228 m n.p.m.) – punkt widokowy na Hasiakowej Skale
help_outline