Łódź bajkowa PTTK Łódź

Aktywna S: 1
Regiony:  Łódzkie
Kategorie:  Dla dzieci
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło

Regulamin uchwalony dnia 3 lutego 2020 roku

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę Krajoznawczą PTTK Łódź Bajkowa (zwaną dalej odznaką) ustanawia Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza (PTTK)
 2. Celem odznaki jest: popularyzowanie turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych; popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Łodzi; popularyzowanie Szlaku Łodzi Bajkowej
 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta bez względu na przynależność do PTTK. Nie ma limitów wiekowych. Dzieci powinny zdobywać odznakę pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Wycieczki mogą odbywać się w dowolnej bezpiecznej formie turystyki.
 3. Odznakę zdobywa się wyłącznie na Łodzi jako stolicy polskiego filmu animowanego.
 4. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Podstawą zdobywania odznaki jest odwiedzenie miejsc z wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu w liczbie nie mniejszej niż osiem.
 6. Turysta zdobywając odznakę, indywidualnie prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie (proponowany wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu). Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, nazwę odwiedzonego miejsca, potwierdzenie. Dzieciom wpisu do książeczki może dokonać opiekun.
 7. Potwierdzeniem odwiedzenia danego miejsca mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki, itp. W przypadku braku możliwości zdobycia w/w dorosły opiekun może potwierdzić odbycie wycieczki swoim wpisem.
 8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. O przyznanie odznaki może ubiegać się każda osoba, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odwiedziła odpowiednią ilość miejsc związanych ze Szlakiem Łodzi Bajkowej. Po odwiedzeniu wymaganej ilości miejsc, turysta przedkłada książeczkę odznaki do weryfikacji.
 2. W imieniu PTTK odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, a także Łódzka Organizacja Turystyczna.
 3. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).
 4. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowane osoby mogą zakupić odznakę.

IV. Postanowienia końcowe

 1. PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.
 2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK.

Załącznik 1

Źródło Kopia
 1. Rzeźba Misia Uszatka, CIT, Piotrkowska 87
 2. Rzeźba Pingwina Pik-Poka, Aquapark, Unii Lubelskiej 4
 3. Rzeźba Filemona i Bonifacego, Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1
 4. Rzeźba bohaterów filmu Zaczarowany Ołówek, ŁDK, Traugutta 18
 5. Rzeźba Plastusia, Park im. H. Sienkiewicza
 6. Rzeźba Trzech Misiów, skansen, Piotrkowska 282
 7. Rzeźba Maurycego i Hawranka, ZOO, Konstantynowska 8/10
 8. Rzeźba Wróbelka Ćwirka, Palmiarnia, Piłsudskiego 61
 9. Rzeźba Ferdynanda Wspaniałego, Galeria Łódzka, Piłsudskiego 15/23