Mała Korona Beskidów PTTK Bielsko-Biała

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyŚląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Odznaka „Mała Korona Beskidów” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej w roku 2006. Aby ją uzyskać, należy wejść na wszystkie 15 szczytów Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego, wymienionych w Regulaminie odznaki, w czasie dowolnego rodzaju wycieczki (piesza, rowerowa, narciarska). Potwierdzenia zdobycia szczytów należy umieszczać w tzw. „Kronice Wycieczek”. Forma „Kroniki” jest dowolna, proponujemy formularz będący załącznikiem do Regulaminu odznaki.

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Mała Korona Beskidów” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej w 2006 roku.
 2. Odznaka „Mała Korona Beskidów” posiada jeden stopień.
 3. Oddział PTTK w Bielsku – Białej sprawuje nadzór nad prawidłowością jej zdobywania za pośrednictwem Komisji ds. Młodzieży oraz Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej.

II. Cele

 1. Propagowanie systematycznego uprawiania turystyki pieszej – górskiej,
 2. Upowszechnienie i utrwalenie wśród uczestników przekonania o znaczeniu szlaków turystycznych i niezaprzeczalnym dorobku PTTK w tym zakresie,
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej,
 4. Poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych regionu,

III. Termin i miejsce

 1. Odznakę „Mała Korona Beskidów” można zdobyć w okresie 3 lat od momentu odbycia pierwszej wycieczki.
 2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest wejście na 15 szczytów górskich znajdujących się na terenie Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego.
 3. Wykaz szczytów górskich, które należy zdobyć znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
 2. Trasy przejść podczas zdobywania poszczególnych szczytów określonych w regulaminie powinny prowadzić znakowanymi szlakami.
 3. Odznakę można zdobywać podczas dowolnego rodzaju wycieczek górskich.
 4. Trudność trasy winna być dostosowana do wieku, możliwości i kondycji uczestników.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. W czasie zdobywania Odznaki wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się w górach oraz przestrzegania „Dekalogu turysty”
 7. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Formalną podstawą weryfikacji Odznaki jest „Kronika wycieczek” prowadzona przez uczestników, gdzie należy dokonywać potwierdzeń przejścia poszczególnych tras na ogólnych zasadach regulaminu GOT.
 9. Forma "Kroniki" jest dowolna (proponowana wersja zamieszczona jest na stronie http://bielsko.pttk.pl).
 10. Kronika indywidualna winna zawierać:
  • Dane osobowe - imię i nazwisko, rok urodzenia, adres do korespondencji (nr tel., email),
  • Informację o przynależności do PTTK – rok wstąpienia, nazwa Oddziału,
  • Strony z opisem powinny być prowadzone w sposób przejrzysty, muszą zawierać datę odbycia wycieczki, trasę przejścia, potwierdzenie (dopuszcza się dołączanie zdjęć z opisem trasy, biletów, itp. (nie będą uwzględniane potwierdzenia grupowe lub pieczątki wklejone do „Kroniki„),
 11. Po zdobyciu wszystkich szczytów określonych w regulaminie uczestnicy składają „Kronikę” w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9.
 12. Weryfikacji "Kronik" dokona komisja powołana przez organizatorów.
 13. Po weryfikacji "Kronik" uczestnicy mogą zakupić w Oddziale PTTK w Bielsku – Białej Certyfikat potwierdzający zdobycie „Małej Korony Beskidów, oraz odznakę "Mała Korona Beskidów".

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie formalności dotyczące weryfikacji „Kronik” oraz zakupu Odznaki można załatwić za pośrednictwem poczty
 2. Niniejszy Regulamin oraz proponowana wersja „Kroniki wycieczki” dostępne są w biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9, a także na stronie http://bielsko.pttk.pl.
 3. "Kronika wycieczek" nie stanowi podstawy do zdobycia odznaki turystyki kwalifikowanej GOT.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów

Numer Nazwa Miejsce, gdzie można uzyskać potwierdzenie
Beskid Mały
1. Czupel (933) Schronisko na Magurce
2. Łamana Skała (929) Schronisko na Leskowcu
3. Hrobacza Łąka (828) Schronisko na Hrobaczej Łące
Beskid Śląski
4. Klimczok (1117) Schronisko na Klimczoku
5. Skrzyczne (1257) Schronisko na Skrzycznem
6. Wielka Czantoria (995) Kasa wieży widokowej
7. Stożek (978) Schronisko na Stożku
8. Barania Góra (1220) Schronisko na Przysłopie
9. Równica (884) Schronisko na Równicy
Beskid Żywiecki
10. Wielka Racza (1236) Schronisko na Wielkiej Raczy
11. Bendoszka Wielka (1144) Schronisko na Przegibku
12. Wielka Rycerzowa (1226) Schronisko pod Wielką Rycerzową
13. Romanka (1361) Schronisko na Rysiance
14. Pilsko (1557) Schronisko na Hali Miziowej
15. Babia Góra (1725) Schronisko na Markowych Szczwinach
help_outline