Miłośnik Gminy Łazy PTTK Łazy

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka "Miłośnik Gminy Łazy" jest odznaką turystyczno-krajoznawczą ustanowioną przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach i Koło PTTK w Łazach.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnej turystyki. Poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych Gminy Łazy, zabytków architektury, zabytków przyrody i techniki, historii ziemi łazowskiej. Zadaniem odznaki jest również popularyzacja i promocja gminy Łazy na terenie województwa śląskiego oraz poza jego granicami a także szerzenie i umacnianie regionalizmu wśród społeczeństwa nie tylko naszego województwa.
 3. Odznaka zawiera: rysunek parowozu, napis "Miłośnik Gminy Łazy", napis "Koło PTTK" (nazwa skrócona Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).
 4. Odznaka jest jednostopniowa - złota.
 5. Dystrybutorem odznaki jest Punkt Informacji Turystycznej w Łazach.
 6. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna, do której należą: przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Łazach, prezes lub przedstawiciel Koła PTTK w Łazach.
 7. Rejestr przyznanych i wydanych odznak prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Łazach.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy ukończyli 6 lat.
 2. Odznaka może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, klubowych, towarzyskich, organizacyjnych czy imprez odbywających się w regionie.
 3. Dokumentację wycieczek należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie: książeczka turystyki, notes, zeszyt, kronika. Wpis wycieczki powinien zawierać: datę, opis trasy, zwiedzane obiekty, potwierdzenia na trasie (pieczątka lub datownik). Potwierdzeniem udziału w wycieczce może być: pieczątka z nazwą miejscowości (sołtys, sklep, informacja turystyczna, biblioteka, szkoła, urząd gminy, kościół, dworzec kolejowy, instytucja, organizacja, itp.). Potwierdzeń wycieczek może dokonać kadra PTTK, nauczyciele, opiekunowie i organizatorzy wycieczek.
 4. Weryfikacji dokonuje Komisja Weryfikacyjna przy Kole PTTK w Łazach na podstawie dokumentów weryfikacyjnych (książeczki turystyki, notesu, zeszytu, kroniki), zawierających spełnione warunki na odznakę.
 5. Starający się o odznakę "Miłośnik Gminy Łazy" przedkładają lub przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi na adres: Koło PTTK w Łazach, ul. Dworcowa nr 3, 42-450 Łazy.
 6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach może nadać osobom zasłużonym w popularyzacji i promocji miasta i gminy Łazy Odznakę Honorową "Miłośnik Gminy Łazy".
 7. Aby zdobyć odznakę turystyczno-krajoznawczą "Miłośnik Gminy Łazy" należy poznać następujące obiekty znajdujące się na terenie miasta i gminy Łazy:
  • Izba Tradycji w Łazach,
  • Tablica pamiątkowa na budynku dworca kolejowego w Łazach,
  • Zabytkowy parowóz Ty45-421 w Łazach,
  • Zabytkowa wieża ciśnień w Łazach,
  • Mogiła Powstańców Styczniowych (w lesie) na Kazimierówce,
  • Cmentarz żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej w Łazach,
  • Park Wodny Jura w Łazach,
  • Zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena w Ciągowicach,
  • Zabytkowy kościół w Ciągowicach pw. św. Bartłomieja Apostoła,
  • Ruiny dworu w Ciągowicach
  • Zabytkowy kościół w Chruszczobrodzie pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika,
  • Pomnik Papieża Jana Pawła II w Chruszczobrodzie,
  • Ruiny zespołu dworskiego Michała Poleskiego w Rekitnie Szlacheckim,
  • Rezerwat przyrody Góra Chełm w Hutkach-Kankach,
  • Biwak leśny im. Sierż. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach,
  • Zabytkowa murowana kapliczka w Grabowej,
  • Pomnik partyzantów AK na Błojcu,
  • Zabytkowy kościół w Niegowonicach pw. św. Franciszka z Asyżu.
 8. Inne obiekty krajoznawcze nieobowiązkowe znajdujące się na terenie miasta i gminy Łazy warte poznania przy okazji zdobywania odznaki:
  • Zalew Mitręga w Łazach,
  • Lokomotywownia w Łazach (zabudowa z XIX w.),
  • Kamieniołom wapieni i margli w Wysokiej,
  • Źródła rzeki Centuria w Centurii,
  • Wzgórze Kromołowiec w Niegowonicach,
  • Lądowisko w Niegowoniczkach,
  • Kamieniołom wapieni i iłów w Niegowonicach,
  • Źródło św. Jana Nepomucena w Skałbani,

Postanowienia końcowe

 1. Zdobywca otrzymuje odznakę po weryfikacji.
 2. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi.
 3. Zdobywający odznakę lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów ewidencyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem odznaki. Dane osobowe będą znajdowały się w rejestrze odznak, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Autorzy odznaki "Miłośnik Gminy Łazy": koncepcji, regulaminu, wzoru: Andrzej Wójcik (Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK i Przewodnik Turystyki Pieszej i Kolarskiej), Elżbieta Gradzik (Biblioteka Publiczna w Łazach), Agnieszka Perkowska (UM w Łazach), Monika Staniaszek (Koło PTTK w Łazach).
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.
 6. Odznaka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
help_outline