Miłośnik Ziemi Jaworznickiej PTTK Jaworzno

Aktywna S: 4
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień "Za wytrwałość"
Stopień "Za wytrwałość"
Odznaka honorowa
Odznaka honorowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna ziemi jaworznickiej i okolicy, jej historii, zabytków kultury, pomników historii, pomników przyrody i miejsc martyrologii Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej”, zwanej dalej Odznaką MZJ.
 2. Odznakę MZJ może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat i spełnia warunki Regulaminu.
 3. Odznaka MZJ posiada cztery stopnie turystyczne: brązowy, srebrny, złoty i „Za wytrwałość”, oraz stopień honorowy zwany Odznaką Honorową MZJ. Wzory odznak stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Zdobywanie stopni turystycznych Odznaki MZJ odbywa się w kolejności poszczególnych stopni, w dowolnym czasie i dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
 5.  
  1. Dla zdobycia Odznaki MZJ brązowej, srebrnej i złotej, należy w trakcie wycieczek spełnić warunki wymienione w poniższej tabeli:
   Numer Grupy obiektów krajoznawczych Numer złącznika Stopień odznaki
   Brązowa Srebrna Złota
   1 Pomniki, obeliski, tablice 1A 5 10 15
   2 Muzea i izby regionalne 1B - 1 1
   3 Zabytki 1C 10 15 20
   4 Pomniki przyrody i miejsca cenne przyrodniczo 1D 5 10 15
   5 Ciekawe miejsca 1E 1 3 5
   6 Panoramy i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne 1F 1 2 3
   7 Uczestnictwo w rajdach po Jaworzenie lub przebycie znakowanych szlaków: - 1 2 3
   w turystyce pieszej 1G-1 10 km 20 km 30 km
   w turystyce kolarskiej 1G-2 20 km 40 km 60 km
  2. Zestawienie tabel z grupami obiektów krajoznawczych, muzealnych i przyrodniczych oraz wykazem szlaków pieszych stanowi Załącznik nr 1 A ÷ G do Regulaminu.
  3. Odznakę MZJ w stopniu „Za wytrwałość” przyznaje się po udokumentowaniu odwiedzenia obiektów i miejsc według normy wymaganej na stopień złoty, przy czym nie można powtarzać obiektów i miejsc odwiedzonych przy zdobywaniu poprzednich stopni Odznaki MZJ. Obiekty z Grupy IV – „Pomniki przyrody miejsca cenne przyrodniczo” należy udokumentować wszystkie nie zaliczone przy zdobywaniu poprzednich stopni. Dodatkowym wymogiem jest udokumentowanie przebycia w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej wszystkich znakowanych szlaków pieszych lub rowerowych w granicach miasta Jaworzna, zgodnie z tabelą pt. „Wykaz szlaków” w załączniku nr 1G-1 i 1G-2 do Regulaminu. Ponadto należy do wyboru:
   • odwiedzić – i ten fakt udokumentować - Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, gdzie w tamtejszym Parku Pomników ustawiono usunięty z przestrzeni miasta Jaworzna pomnik „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowei społeczne” posadowiony wcześniej przy ul. Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Sądu Rejonowego,
    lub
   • odbyć spływ kajakowy rzeką Białą Przemszą na odcinku Maczki – Długoszyn – SosnowiecNiwka (Trójkąt Trzech Cesarzy).
  4. Odznakę Honorową MZJ przyznaje uchwałą Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie, na wniosek własny, jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Jaworznickiej oraz udokumentowane zasługi dla miasta Jaworzna. Odznaka Honorowa przyznawana jest z okazji rocznic centralnych, Jubileuszu O/PTTK w Jaworznie lub „Dni Jaworzna”. Odznaczony otrzymuje odznakę oraz dyplom, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;
 6.  
  1. Odznaka MZJ przyznawana jest na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek krajoznawczych, pieszych lub kolarskich, z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki w dowolnej formie, także na nośniku elektronicznym. Do kroniki, prowadzonej w formie elektronicznej zaleca się dołączyć książeczkę wycieczek krajoznawczych, pieszych lub kolarskich w celu wprowadzenia weryfikacyjnego wpisu.
  2. Książeczka lub kronika, o której mowa w ust. 1 powinna posiadać na pierwszej stronie dane zdobywającego odznakę (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy).
  3. Zaleca się dołączenie do książeczki wycieczek lub kroniki wykazu odwiedzonych miejsc i obiektów z podziałem na poszczególne kategorie – osobno dla każdego ze stopni Odznaki MZJ.
 7. Dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej (klasa, drużyna harcerska) lub dorosłych (koła, kluby, inne stowarzyszenia, itp.), zdobywających Odznakę MZJ, dopuszcza się prowadzenie jednej kroniki, pod warunkiem sporządzenia każdorazowo listy uczestników wycieczki oraz załączeniazdjęć, rysunków lub szczegółowego opisu zwiedzanych miejsc i obiektów.
 8. Wykonanie zadań regulaminowych potwierdzają przodownicy, instruktorzy i przewodnicy PTTK oraz organizatorzy imprez zbiorowych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania należy załączyć zdjęcia, rysunki lub opis szczegółowy. Pieczątki potwierdzające można uzyskiwać również w sklepach, szkołach, kościołach itp.
 9. Odznakę MZJ przyznaje Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych Nr LXIX działający przy Oddziale PTTK w Jaworznie.
 10.  
  1. Przy weryfikacji Odznaki MZJ w stopniu brązowym, jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK w Jaworznie.
  2. Legitymacja, o której mowa w ust. 1 służy również do weryfikacji stopnia srebrnego i złotego Odznaki MZJ, należy zatem dołączyć ją do książeczek lub kroniki składając je do weryfikacji tych dwu kolejnych stopni Odznaki MZJ.
  3. Wzór Legitymacji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Odznaka MZJ „Za wytrwałość” wręczana jest z osobną legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do weryfikacji stopnia „Za wytrwałość” należy dołączyć legitymację potwierdzającą zdobycie Odznaki MZJ w stopniu złotym.
 11.  
  1. Posiadanie Odznaki MZJ w stopniu brązowym daje możliwość zweryfikowania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym (zgodnie z zapisami regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej).
  2. Posiadanie Odznaki MZJ w stopniu brązowym daje możliwość zweryfikowania Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Śląskiego w stopniu I (zgodnie z zapisami regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Śląskiego).
  3. Przedkładając do weryfikacji książeczki lub kronikę na brązowy stopień Odznaki MZJ należy zaznaczyć, czy odznaki, o których mowa w ust. 1 i 2 mają zostać zweryfikowane wraz z brązową Odznaką MZJ.
 12. Zdobywanie odznaki MZJ odbywa się na własny koszt i ryzyko oraz oznacza akceptację Regulaminu. Oddział PTTK w Jaworznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki MZJ, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę MZJ osobom trzecim.
 13.  
  1. Regulamin, przyjęty uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie nr ….. z dnia 17 grudnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1. stycznia 2021 r.
  2. Osoby, które zaczęły zdobywać Odznakę MZJ przed dniem 1. stycznia 2021 r., mogą dokończyć zdobywanie wszystkich stopni według regulaminu obowiązującego do 31. grudnia 2020 r.
 14. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu Odznaki MZJ posiada Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

1A. Wykaz miejsc martyrologii, pomników, obelisków i tablic pamiątkowych

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Pomnik – mogiła żołnierzy AK Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka Grób zbiorowy wojenny 9 żołnierzy Armii Krajowej: rozstrzelanych przez hitlerowców za działalność konspiracyjną 29 sierpnia 1944 r. oraz tablice poświęcone rozstrzelanym 1.12.1943r. Władysławowi Głowaczowi i Rudolfowi Rożnowskiemu (pierwotnie ul. Olszewskiego 36)
2 Pomnik – cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej ul. Grunwaldzka, skwer przed Cmentarzem Pechnickim
GPS: 50.204813, 19.268873
Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej, w mogiłach indywidualnych i zbiorowych spoczywa 147 żołnierzy
3 Pomnik – mogiła żołnierzy niemieckich Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka Pomnik nagrobny upamiętniający zmarłych niemieckich jeńców wojennych 1945-50
4 Grób wojenny Jana Martyniaka Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka Janek Martyniak zginął 10 czerwca 1943 roku z rąk hitlerowskiego okupanta podczas uwalniania jeńców angielskich
5 Grób Kazimierza i Mieczysława Kolków Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka, centralna część Kazimierz Kolka – uczestnik bitwy pod Monte Cassino , żołnierz 2 Dywizji Pancernej;
Mieczysław Kolka – sierżant WP, mechanik samolotowy w 303 i 315 Dywizjonie Myśliwskim
6 Grób Władysława i Zygmunta Gergovichów Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka, przy alejce do kaplicy na tył cmentarza wzdłuż ogrodzenia Władysław Gergovich – pułkownik WP, szef służby zdrowia Armii Kraków, kawaler orderu Virtuti Militari;
Zygmunt Gergovich – porucznik rez., we wrześniu 1939r. w Korpusie Ochrony Pogranicza „Łużki”, zamordowany w Katyniu
7 Grób Bronisława Siekierki Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka St. sierżant WP, poległ 3 września 1939r.
8 Grób wojenny Jana Dudka Cmentarz Pechnicki, ul. Grunwaldzka rozstrzelany przez hitlerowców 11 sierpnia 1943 roku za udział w Powstaniach Śląskich
9 Mogiła „Nieznanego żołnierza WP z września 1939 r.” Cmentarz w Byczynie, ul. Chryzantemowa
GPS: 50.170765, 19.311154
Grób zbiorowy wojenny nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r.
10 Grób wojenny Pawła Szulgacza ul. Sielec
GPS: 50.170692, 19.273661
Żołnierz Armii Czerwonej poległy 22 stycznia 1945r. w czasie walk o wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej
11 Grób Jana Maksymiliana Wendta oraz Franciszka Racka Cmentarz Ciężkowicki, ul. Chełmońskiego, w południowo-zachodnim narożu cmentarza na lewo od wejścia Jan Maksymilian Wendt - powstaniec styczniowy; Franciszek Racek - najdłużej urzędujący Burmistrz Jaworzna (1912-1937), Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
12 Grób Franciszka Schattanka Cmentarz Ciężkowicki, ul. Chełmońskiego, na końcu głównej alejki Franciszek Schattanek – pierwszy Burmistrza Jaworzna
13 Grób-krypta Zdzisława Krudzielskiego Cmentarz w Szczakowej, przy alei głównej, nieopodal wejścia głównego Zdzisław Krudzielski – Dyrektor Fabryki Portland Cement , społecznik zasłużony dla rozwoju miasta Szczakowa
14 Grób Karola Pniaka Cmentarz w Szczakowej Pilot, kawaler orderu Virtuti Militari
15 Grób Franciszka Pokornego – Powstańca Styczniowego Cmentarz w Szczakowej, przy głównej alei, w pobliżu krypty Krudzielskich
16 Grób kpt. Stanisława Wołodko Cmentarz w Ciężkowicach Kawaler orderu Virtuti Militari
17 Grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r. Cmentarz w Jeleniu
18 Grób Józefa Macy Cmentarz w Jeleniu uczestnik walk na Westerplatte w 1939r.
19 Pomnik – grób Pytlów na Równej Górce na zboczach Równej Górki
GPS: 50.197476, 19.292156
przy czerwonym i czarnym szlaku rowerowym
20 Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego róg ul. Św.Barbary i Plac Św.Jana, powyżej kościoła pw. Św. Wojciecha i Św. Katarzyny GPS: 50.205011, 19.275212
21 Pomnik „Ofiarom strajku z 19 maja 1931 roku” skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Sportowej przy szlaku niebieskim (SL-7111-n)
22 Pomnik „Mieszkańcom Byczyny poległym i pomordowanym w czasie II Wojny Światowej” skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów Pomnik – obelisk poświęcony mieszkańcom Byczyny poległym i pomordowanym w czasie II Wojny Światowej, przy szlaku niebieskim (SL-7111-n)
23 Pomnik „Pamięci Ofiar pacyfikacji leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie w 1943 roku” Jeziorki, droga do leśniczówki Jeziorki, wjazd od skrzyżowania ul. A.Preglera z ul. J.Korczaka Pomnik poświęcony „Pamięci ofiar pacyfikacji leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie w lipcu 1943 roku”, przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
24 Pomnik „Nieujarzmionych - poległych w walce o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną” Wikoszyn, Cmentarz Komunalny Pomnik ku czci poległych w walce o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną
25 Pomnik ofiar faszyzmu z Ciężkowic w 1939-1945 ul. Ks. Andrzeja Mroczka 53 przy SP nr 18 Pomnik ku czci ofiar terroru. Wzniesiony ku czci 20 mieszkańców Ciężkowic zamordowanych 5 czerwca 1940 r. w odwet za zabicie komendanta Policji niemieckiej w Sosnowcu Otto Kremlinga
26 Pomnik powieszonych kolejarzy ul. Jagiellońska, nieopodal MCKiS Pomnik upamiętniający ofiary dwóch egzekucji przeprowadzonych przez gestapo 14 stycznia 1942r. oraz 30 kwietnia 1944r.przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
27 Pomnik „Grunwaldu” ul. Jagiellońska, na skwerku przed Kościołem p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej Pomnik – obelisk z 1910r. upamiętniający 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
28 Obelisk ku czci Tadeusza Kościuszki ul. Tadeusza Kościuszki 5 przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
25 Pomnik Ofiar faszyzmu w Dąbrowie Narodowej skrzyżowanie ul. Długoszyńskiej z ul. Starowiejską
GPS: 50.227794, 19.214704
Pomnik ku czci 42 mieszkańców Dąbrowy Narodowej poległych w obronie Ojczyzny
30 Pomnik i tablica pamiątkowa w miejscu katastrofy górniczej w Upadowej „Danuta” Łubowiec, ul. Górników z „Danuty” Pomnik – obelisk w miejscu szybu Upadowa – Danuta, upamiętniający 18 górników, przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
31 Pomnik „Ostatnia tona węgla z KWK Jan Kanty” ul. Wiejska, koło kościoła p.w. Św. Jana Kantego
32 Pomnik św. Barbary skrzyżowanie ul. Krasickiego i ul. Plac Górników
33 Pomnik Niepodległości – W hołdzie Jaworznianom walczącym o niepodległą Ojczyznę Rynek Główny, przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Pomnik w hołdzie mieszkańcom Jaworzna walczącym o niepodległość Polski, powstańcom, legionistom, uczestnikom wojny polsko-bolszewickiej, obrońcom Rzeczypospolitej, żołnierzom polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej – mieszkańcy Jaworzna 2008 r.
34 „Sztaluga” pamięci Czesława Kempińskiego ul. Pocztowa, Skwer Czesława Kempińskiego Czesław Kempiński – polonista, krajoznawca, działacz PTTK, długoletni nauczyciel i wychowawca jaworznickiej młodzieży
35 Pomnik upamiętniający ludność żydowską Skwer Czesława Kempińskiego pomiędzy MBP, a Muzeum Miasta Jaworzna Głaz pamiątkowy poświęcony pamięci żydowskich mieszkańców Jaworzna i Szczakowej
36 Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 posadowiony na skwerku przy ul. Jeleń-Rynek Pomnik ku czci mieszkańców Jelenia poległych podczas działań wojennych oraz pomordowanych w czasie II wojny światowej w różnych miejscach kaźni
37 Pomnik „700 lat Jelenia” Jeleń – Rynek, wysepka objazdowa Pomnik upamiętniający powstanie osady Jeleń
38 Pomnik ofiar terroru komunistycznego, więzionych i zamordowanych w Centralnym Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworznie 1945-1952 Las Podłęże, koło ścieżki rowerowej 476Y
GPS: 50.213599, 19.240075
39 Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r. Osiedle Stałe, ul. Wita Stwosza w sąsiedztwie budynku SP Nr 5 Pomnik wzniesiony na mogile zbiorowej ofiar hitleryzmu
40 Pomnik pamięci Młodocianym Więźniom Politycznym 1951-1956 Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych (przy budynku Szkoły Muzycznej) Głaz z napisem upamiętniający teren, na którym w latach 1951-56 znajdował się Centralny Obóz Pracy - więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych
41 Pomnik „Łemkom” Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych, w sąsiedztwie MDK im. „Jaworzniaków” Obelisk poświęcony Łemkom, którzy zginęli w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie
42 Pomnik i Dąb pamięci – poległym w Katyniu, Charkowie i Miednoje ul. Grunwaldzka, pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego i budynkiem z siedzibą PTTK Jaworzno Obelisk upamiętniający Ofiary Katynia
43 Tablica pamięci „Jaworzniaków” Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 2, na ścianie portierni budynku MDK im. „Jaworzniaków” „Jaworzniacy” – Związek Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-1956; młodociani więźniowie polityczni więzieni byli w latach 1951-1956 w Jaworznie w Centralnym Obozie Pracy utworzonym na terenie byłego podobozu Auschwitz-Birkenau KL „Neu-Dachs”
44 Tablica Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej, Kaplica „Jaworzniaków” oraz Kaplica Lotników Polskich Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy, ul. Św,Maksymiliana Kolbe 1 Tablica upamiętniająca młodych żołnierzy Polski Podziemnej, więzionych w Jaworznie w latach 1951-56; Kaplica „Jaworzniaków” poświęcona młodocianym więźniom politycznym więzionym w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie; w Kaplicy Lotników Polskich urny z ziemią z miejsc pochówku lotników poległych w czasie II wojny światowej
45 Tablica Stefana Dwornickiego ul. S.Dwornickiego 2, na elewacji budynku Stefan Dwornicki, działacz PTTK w Jaworznie, przewodnik
46 Tablice upamiętniająca mjr. pil. Karola Pniaka i Wincentego Drabika ul. A.Mickiewicza 2, na budynku Teatru Sztuk Karol Pniak, pilot wojskowy, kawaler orderu Virtuti Militari Wincenty Drabik, scenograf pochodzący z Jaworzna
47 Tablica upamiętniająca nauczycieli miasta Jaworzno poległych w walce z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej ul. J.Matejki 3, na budynku SP Nr 1 im. T. Kościuszki
48 Tablica pamięci żołnierzy walczących w I wojnie światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej ul. Pocztowa 5, na budynku Muzeum Miasta Jaworzna Tablica poświęcona żołnierzom I wojny światowej 1914-1918 i wojny polsko-bolszewickiej, Legionistom Józefa Piłsudskiego
49 Tablica– pamięci Ofiar „Gestapo” ul. Grunwaldzka na ogrodzeniu Sądu Rejonowego Tablica poświęcona pamięci zamordowanym za ojczyznę z rąk Gestapo niemieckiego okupanta w latach 1939-1945
50 Tablica pamięci rodziny Silberbergów ul. Rynek 10
51 Teren dawnego getta żydowskiego ul. Pasternik
52 Cmentarz Choleryczny Ciężkowice – w drodze do rezerwatu „Dolina Żabnika” przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
53 Tablica pamięci Zdzisława Krudzielskiego ul. Jagiellońska 3 Zdzisław Krudzielski – Dyrektor Fabryki Portland Cement , społecznik zasłużony dla rozwoju miasta Szczakowa
54 Obelisk pamięci. XX Batalionu Szturmowego AK Stara Huta, rondo im. XX. Batalionu Szturmowego (zbieg ulic: Olszewskiego, Reja, Fabryczna)
55 Tablica pamiątkowa fundatorów budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 6, dawniej siedziby Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 182, nad wejściem do budynku od strony zachodniej
56 Figura drwala i chomika europejskiego Rynek Główny
57 Figura chomika europejskiego Rynek w Byczynie
58 Pomnik Janka Martyniaka ul. Ławczana
59 Pomnik „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne” Fundacja Minionej Epoki „Muzeum PRL-u” – Park Pomników ul. Zajęcza 42, 41-711 Ruda Śląska Obiekt obowiązkowy dla zdobywających MZJ w stopniu „Za wytrwałość”

1B. Wykaz obiektów muzealnych

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Muzeum Miasta Jaworzna ul. Pocztowa 5
2 Izba Pamięci Jaworznickiego Więzienia ul. Puszkina 5 SP Nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej
3 Plenerowa wystawa stała „Obóz Dwóch Totalitaryzmów, Jaworzno 1943 – 1956” ulice: Puszkina, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza 8 tablic na marmurowych cokołach na terenie całego dawnego KL „Neu-Dachs” i COP Jaworzno

1C. Wykaz zabytków

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena Plac św. Jana
2 Kapliczka rodziny Byrczków ul. Hugona Kołłątaja GPS: 50.198336, 19.290849
3 Kapliczka przydrożna z ok. 1770 r. skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Gen. Józefa Hallera
4 Kapliczka słupowa z XIX w. ul. Krakowska (Pietrusowa Góra)
5 Kapliczka słupowa ul. Aleksandra Zelwerowicza 2
6 Kapliczka słupowa z XVII w. ul. Aleksandra Zelwerowicza Celinowe Górki, GPS: 50.162399, 19.258996
7 Kapliczka słupowa z XIX w. skrzyżowanie ul. Grabańka i ul. Zdrojowej
8 Kapliczka słupowa z XIX w. ul. Ciężkowicka 123 (Górka) nazywana też „Kapliczką Powstańców”
9 Kapliczka słupowa z 1580 r. ul. Luszowicka, okolice „Suchego Stawu” GPS: 50.201325, 19.365288
10 Kapliczka słupowa ul. Dąb przy wjeździe między posesjami nr 72 a 78
11 Kapliczka słupowa z XVIII w. ul. Gen. Józefa Hallera, blisko skrzyżowania z ul. Adm. Andrzeja Karwety („DWR”, DW Nr 903) tzw. kapliczka na „Bauszteli” lub kapliczka przy DWR
12 Kaplica pw. św. Barbary z XIX w. ul. Dąbrowska przy skrzyżowaniu z ul. Tadeusza Rejtana
13 Kapliczka, XIX w. skrzyżowanie ul. Starowiejskiej i ul. Długoszyńskiej
14 Kapliczka MB Piekarskiej ul. Zwycięstwa 100
15 Kaplica słupowa ul. Zwycięstwa 55
16 Kapliczka murowana, XIX w. ul. Jesienna 48
17 Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika ul. Stefana Batorego 34
18 Kapliczka Chrystusa Ukrzyżowanego z 1750 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
19 Kapliczka św. Franciszka z 1798 r. skrzyżowanie ulic Długosza i Nadbrzeżnej przy szlaku zielonym (SL-245-z) i czerwonym (SL-7109-c)
20 Kaplica p.w. Św. Barbary skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego, Nadbrzeżnej, Widokowej i Skalnej przy szlaku zielonym (SL-245-z) i czerwonym (SL-7109-c)
21 Kapliczka z XVI w. ul. Jana Długosza 16 E najstarszy obiekt tego typu w Długoszynie, wielokrotnie przebudowywana
22 Kapliczka przydrożna ul. Chropaczówka 101 C
23 Kapliczka św. Jana ul. Widokowa GPS: 50.245792, 19.244891
24 Kapliczka przydrożna z 1958 r. ul. Kasztanowa 125 GPS: 50.183530, 19.334526
25 Kapliczka przydrożna ul. Spółdzielcza między ulicami Szkolną i Długą
26 Kapliczka ul. Ustronie 17 tzw. „kapliczką na ustroniu”
27 Kapliczka przydrożna XIX w. ul. Krakowska 119 GPS: 50.162362, 19.318083
28 Kapliczka słupowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z 1935 r. skrzyżowanie ulic: Jaworznicka, Moździerzowców, Jagiellońska i Jana III Sobieskiego przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
29 Górniczy słup graniczny J.K.K.W. przy „skałce” nad rzeką Przemszą przy szlaku czerwonym (SL-7109-c), GPS: 50.25475, 19.24296
30 Górnicze słupy graniczne J.K.K.W. Długoszyn-Skałka, przy czerwonym szlaku pieszym orientacyjne GPS: 50.253447, 19.240035
31 Dawna willa kierownika ruchu kopalni „Leopold” ul. Działkowa 2 obecnie budynek mieszkalny
32 Silosy ul. Kpt. Karola Pniaka Pieczyska, dawna cementownia, Fabryka Portland Cementu, GPS: 50.237065, 19.308280
33 Figura Maryi z Dzieciątkiem Jezus ul. Grunwaldzka 120, róg ul. Paderewskiego
34 Dawna willa kierownika ruchu cementowni ul. Jana III Sobieskiego 53
35 Dawna willa dyrektora cementowni ul. Przemysłowa 3 obecnie kościół p.w. Św. Brata Alberta
36 Historyczne emblematy cechowe ul. Grunwaldzka 82 d. budynek Cechu Rzemiosł Różnych
37 Kościół p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej ul. Jana III Sobieskiego 1 Szczakowa
38 Kolegiata p.w. ŚŚ. Wojciecha i Katarzyny ul. Plac Świętego Jana 17 Rynek Główny
39 Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Zwycięstwa 33 Jeleń
40 Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Kościelna 25 Byczyna
41 Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy ul. Ks. Andrzeja Mroczka 48 Ciężkowice
42 Kościół p.w. MB Anielskiej ul. Katowicka Dąbrowa Narodowa
43 Dawna Synagoga typu bej ha-midrasz Chrzanower Szul ul. Stojałowskiego 2 obecnie Pub „Retro”
44 Zespół willowo-parkowy + górniczy słup graniczny J.K.K.W. ul. Grunwaldzka 37 od zawsze siedziba dyrekcji jaworznickich kopalni, obecnie siedziba spółki TAURON – Wydobycie S.A.
45 Zespół willowy ul. Szklarska 8
46 Budynek dawnej rzeźni ul. Ks. Andrzeja Mroczka 143 na tzw. Skotnicy
47 Dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ul. Mickiewicza 2 obecnie „Teatr Sztuk”
48 Dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ul. Jagiellońska 3 obecnie Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej
49 Dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie ul. Mickiewicza 4 obecnie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej
50 Budynek transformatorowni szybu „Leopold” ul. Grunwaldzka 200 „B” siedziba firmy „EuroGames”, GPS: 50.215904, 19.256218
51 Pozostałości zabudowań administracyjno – mieszkalnych przy Zakładach Chemicznych „Organika-Azot” ul. Chopina 94
52 Budynek I LO, później SP Nr 6 ul. Grunwaldzka 182
53 Studnia Jeleń – Rynek
54 Kolonia robotnicza, tzw. „Jerozolima” ulice:. Lipowa, Cyprysowa
55 Kolonia robotnicza, tzw. „fińskie domki” ulice: Rodziewiczówny, 1-go Maja, Insurekcji Kościuszkowskiej przy szlaku niebieskim (SL-7111-n),
56 Kolonia robotnicza ulice: Olszewskiego, Kopalniana, Przechodnia
57 Kolonia robotnicza ul. Azot
58 Kolonia robotnicza ul. Zakole
59 Kolonia robotnicza ul. Energetyków
60 Kolonia robotnicza ulice: Jana III Sobieskiego, Kpt. K.Pniaka, Przemysłowa, Księcia Józefa Poniatowskiego pozostałości zabudowań po cementowni w Pieczyskach
61 Słup graniczny ul. Celników 3 „A”
62 Słup graniczny nad rzeką Przemszą, za oczyszczalnią ścieków GPS: 50.135760, 19.255083
63 Kirkut - cmentarz żydowski Al. Piłsudskiego
64 Relikt ogrodzenia obozu ul. Inwalidów Wojennych 5 „A” GPS: 50.223781, 19.235351
65 Budynek stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa Szczakowa
66 „Poczekana”, dawna gastronomia ul. Sobieskiego 43 Pieczyska
67 Zabudowa dawnych koszar ul. Koszarowa Szczakowa, przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
68 Dawne Kasyno Górnicze ul. Grunwaldzka 52
69 Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Długa 16 Wspólnota „Betlejem”
70 Schron obserwacyjny ul. Pocztowa, skwer Czesława Kempińskiego pomiędzy budynkami Muzeum i Biblioteki
71 Budynek dawnej przychodni ul. Gabriela Narutowicza 6
72 Pozostałości po wapienniku na zboczu Góry Bielany naprzeciw budynku ul. Hetmańska 78d GPS: 50.176363, 19.272729
73 Dawny budynek Urzędu Celnego ul. Celników 3 obecnie OSP Jeleń
74 Kapliczka słupowa Równa Górka , ul. Insurekcji Kościuszkowskiej miejsce spotkania i przysięgi powstańców 1794r.
75 Most Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ul. S.Batorego
76 Budynek młyna wodnego na potoku Kozi Bród ul. Mokra Długoszyn
77 Budynek młyna wodnego na potoku Młynówka ul. Laskowiec Byczyna
78 Kochbunkry Łubowiec, na zachód od osiedla
79 Pozostałości po wapienniku w Długoszynie przedłużenie ul. Skalnej

1D. Wykaz pomników przyrody i miejsc cennych przyrodniczo

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Grupa pomników przyrody - 4 dęby szypułkowe (Mikołaj, Maciej, Jerzy, Jan) Ciężkowice, ul. Luszowicka 35 GPS: 50.206137, 19.361463
2 Grupa pomników przyrody - 4 dęby szypułkowe (Józef, Marcin, Gabriel, Grzegorz) Ciężkowice, ul. Luszowicka 35 GPS: 50.204065, 19.359426
3 Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Stanisław) Jeleń-Dąb, ul. Dąb 66 GPS: 50.135206, 19.260053
4 Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Filip) Jeleń-Dąb, ul. Dąb 99 GPS: 50.136277, 19.259558
5 Pomnik przyrody - wiąz szypułkowy (Wincenty) Jeleń-Dąb, ul. Dąb 99 GPS: 50.136050, 19.259457
6 Pomnik przyrody - lipa drobnolistna (Karolina) Byczyna, ul. Tulipanowa 1 GPS: 50.167831, 19.307835
7 Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Szymon) Jeleń-Okrągłe, ul. Wiosny Ludów 178 GPS: 50.158441, 19.278054
8 Pomnik przyrody - brzoza brodawkowata (Agnieszka) Centrum, ul. Pocztowa GPS: 50.200538, 19.275913
9 Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Paweł) Centrum, ul. Pocztowa (park) GPS: 50.200527, 19.275100
10 Pomnik przyrody - lipa drobnolistna (Grażyna) Centrum, ul. Pocztowa (park) GPS: 50.200907, 19.275441
11 Pomnik przyrody - klon jawor (Janusz) Centrum, ul. Pocztowa (park) GPS: 50.200964, 19.275512
12 Pomnik przyrody - dąb szypułkowy (Wiesław) Ciężkowice, ul. Bobrowa Górka 8 „B” GPS: 50.220258, 19.339275
13 Pomnik przyrody - głóg jednoszyjkowy (Radosław) Centrum, ul. Sportowa 16 B GPS: 50.196633, 19.279259
14 Pomnik przyrody - lipa drobnolistna (Bożena) Ciężkowice, ul. Jodłowa 12 GPS: 50.218197, 19.338611
15 Grupa pomników przyrody - 2 lipy drobnolistne (Zofia, Stanisława) Długoszyn, ul. Skalna 25 Zofia - GPS: 50.246359, 19.253097
Stanisława - GPS: 50.246436, 19.253100
16 Grupa pomników przyrody - aleja drzew: 6 dębów szypułkowych (Mariusz, Czesław, Jakub, Kazimierz, Piotr, Nikodem),
2 jesiony (Marcel, Łukasz)
ul. Stanisława Moniuszki 101 przed leśniczówką
17 Pomnik przyrody – dąb szypułkowy (Marian) Długoszyn ul. Skalna 10 GPS: 50.246461, 19.251747
18 Pomnik przyrody – dąb szypułkowy (Wojciech) Ciężkowice, ul. Ruściska 2 GPS: 50.225703, 19.367472
19 Pomnik przyrody – lipa drobnolistna (Wiktoria) Długoszyn-Chropaczówka, ul. Ustronie 3 GPS: 50.235184, 19.259535
20 Grupa pomników przyrody – aleja drzew: 2 dęby szypułkowe (Krzysztof, Antoni),
2 jesiony wyniosłe (Florian, Franciszek),
5 lip drobnolistnych (Barbara, Anna, Maria, Brygida, Katarzyna)
Byczyna, ul. Kościelna pomiędzy ul. Gwardzistów i kościołem
21 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Uroczysko Sadowa Góra” GEOsfera, Sadowa Góra
22 Rezerwat przyrody „Dolina Żabnika” Ciężkowice – kompleks leśny „Kolawica” przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
23 Obszar chronionego krajobrazu „Dobra Wilkoszyn” ul. Botaniczna i Ciężkowicka
24 Arboretum i Użytek Ekologiczny „Remiza leśna Bucze” Pieczyska, ul. Jana III Sobieskiego
25 Użytek Ekologiczny „Zakola Białej Przemszy” Długoszyn
26 Użytek Ekologiczny „Chomik Europejski w Jaworznie”
27 Użytek Ekologiczny „Góra Wielkanoc” przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
28 Użytek Ekologiczny „Uroczysko Sadowa Góra” tereny wokoło dawnego kamieniołomu „Sadowa Góra”
29 Obszar Natura 2000 „Łąki w Jaworznie” (PHL240042) ul. Ciężkowicka oraz przedłużenie ul.Szarych Szeregów
30 Remizy leśne i łąki „Pola-Mostki” Ciężkowice przy szlaku rowerowym nr 481C
31 Góra Przygoń i Pod Leszczyną Ciężkowice przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
32 Góra Korzeniec Cezarówka Dolna
33 Zalewisko pogórnicze w kompleksie leśnym Podłęże na południe od Elektrowni Jaworzno III przy szlaku zielonym (SL-245-z)
34 Stawy Belnik Tarka
35 Góra Grodzisko Bory, Byczyna
36 Murawy kserotermiczne na Glinnej Górze i Górze Bielany Glinna Góra, Bielany Góra przy szlaku żółtym (SL-7110-y)

1E. Wykaz ciekawych miejsc

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Ośrodek jeździecki Ciężkowice
2 Zalew „Sosina”
3 Park Gminny „Gródek” Pieczyska tzw. „Polskie Malediwy”
4 Centrum Nurkowe „Koparki” i zbiornik „Wydra” Pieczyska
5 Centrum Edukacji Ekologiczno - Geologicznej „GEOsfera” Kamieniołom Sadowa Góra przy szlaku zielonym (SL-245-z)
6 Miejska Biblioteka Publiczna Centrum
7 Hala widowiskowo-sportowa Centrum
8 Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy Osiedle Stałe
9 Skałka nad Białą Przemszą Długoszyn przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
10 Pływalnia Osiedle Stałe
11 Relikt sztolni wraz z roznosem po kopalni cynku i ołowiu Długoszyn przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
12 Park Angielski Osiedle Stara Huta, ul. Mikołaja Reja 47 zrekultywowana hałda pokopalniana
13 Planty przy Galerii „Galena” ul. Grunwaldzka
14 Źródło „Smużyny” Byczyna ocembrowane źródło potoku Byczynka; przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
15 Ponory potoku Łużnik kompleks leśny Kolawica przy szlaku rowerowym nr 481C
16 Park Leśny Chrząstówka przy szlaku rowerowym nr 471C
17 Zalew Łęg Las Podłęże przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
18 Góra Koniówki Jeleń
19 Góra Staberek Jeleń

1E. Wykaz panoram i ścieżek edukacyjno-dydaktycznych

Numer Nazwa obiektu Adres – lokalizacja obiektu Inne informacje, uwagi
1 Równa Górka – panorama Osiedle „Skałka” przy szlaku niebieskim (SL-7111-n)
2 Góra Wielkanoc - panorama Ciężkowice przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
3 Góra Bielany - panorama Bory przy szlaku żółtym (SL-7110-y)
4 Rudna Góra - panorama
5 ścieżka dydaktyczna Las Podłęże
6 ścieżka dydaktyczna Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wikoszyn”
7 Ścieżka edukacyjna „Ptaki lasu Byczyna” Byczyna przy szlaku czerwonym (SL-7109-c)
8 Ścieżka przyrodnicza "Uroczysko Sadowa Góra". Śladami dawnych krajobrazów Tereny wokoło dawnego kamieniołomu „Sadowa Góra” GEOsfera, Uroczysko Sadowa Góra
9 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Pieczyska - Arboretum
10 Ścieżka Ornitologiczna – Park Chrząstówka Park Chrząstówka

1G-1. Wykaz pieszych szlaków turystycznych

Szlaki znajdujące się w całości na terenie miasta Jaworzna
Numer Nazwa szlaku Kolor szlaku Przebieg szlaku Długość szlaku [km] Numer szlaku
1 Szlak Okrężny Dokoła Jaworzna CZERWONY Dąbrowa Narodowa – Łubowiec – Długoszyn - Góra Piasku - PKP Jaworzno Szczakowa – Pieczyska - Park Gródek - Lisia Góra - Zalew Sosina – Sosina - rez. Dolina Żabnika – Ciężkowice - Góra Przgoń - Góra Wielkanoc – Jeziorki - Góra Grodzisko – Byczyna – Tarka – Jeleń - Zalew Łęg - Elektrownia Jaworzno III - Dąbrowa Narodowa 62,7 SL – 7109 – c
2 Szlak Park Gródek -- Jeleń ŻÓŁTY Park Gródek – Dobra - Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobra – Wilkoszyn” - Ciężkowice - Jeziorki - Zawada - Knepowa Góra - Byczyna - Góra Grodzisko - Bory - Góra Bielany - Jeleń Rynek 24,1 SL – 7110 – y
3 Szlak Byczyński NIEBIESKI Jaworzno Oddział PTTK - Muzeum Miasta Jaworzna - ul. Sportowa – Równa Górka - Góra Grodzisko - Byczyna - Stawy Grobla 11,3 SL – 7111 - n
4 Szlak dojściowy do Źródła „Siarczanej” CZARNY Dojście od szlaku SL – 7110–y – Żródło „Siarczana” - skraj Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dobra – Wilkoszyn” – ul. Botaniczna – ul. Chełmońskiego 1,5 SL – 7112 – s
5 Szlak łącznikowy w
Ciężkowicach
CZARNY Ciężkowice, ul. Gródek – ul. Budowlana – ul. Bartnicza – Cieżkowice, ul. Ciężkowicka 1
Szlaki przebiegające przez teren miasta Jaworzna
Numer Nazwa szlaku Kolor szlaku Przebieg szlaku Długość szlaku [km] Numer szlaku
6 Szlak „25-lecia PTTK” ZIELONY Wysoki Brzeg – granica z Mysłowicami – Elektrownia Jaworzno III – Zalew w Łęgu – Osiedle Podłęże – Osiedle Gigant – Osiedle Podwale – Park Chrząstówka – Obwodnica Północna – Osiedle Warpie – Zespół Przyrodniczo–Krajobrazowy „Uroczysko „Sadowa Góra” – Góra Piasku – Długoszyn – Użytek Ekologiczny „Zakola Białej Przemszy” – przystań kajakowa na Białej Przemszy – Granica z Sosnowcem w Maczkach 20,7 SL – 245 – z
7 Szlak Diablej Góry NIEBIESKI Knieje – Zalew „Sosina” – Młyny Serafińskie – kopalnia piasku przed Borem Biskupim 12 MP – 8011 – n
8 Szlak Hołdunowski NIEBIESKI Jeleń-Rynek – dawny budynek Urzędu Celnego za rzeką Przemszą 0,3 SL – 7105 – n

1G-2. Wykaz rowerowych szlaków turystycznych

Szlaki znajdujące się w całości na terenie miasta Jaworzna
Numer Nazwa szlaku Kolor szlaku Przebieg szlaku Długość szlaku [km] Numer szlaku
1 Trasa Katowice – Kraków ZIELONY Jaworzno-Jeleń – Celinowe Górki – Jaworzno-Byczyna 8,4 7
2 Trasa okrążająca GOP od południowego wschodu ŻÓŁTY Jaworzno-Jeleń – Celinowe Górki – Sielec – Bory – Stara Huta – Os. Górnicze – Jaworzno – Dobra – Szczakowa, cmentarz – Sosina 18,9 8
3 Trasa Mikołów – Jaworzno NIEBIESKI Wysoki Brzeg – Elektrownia Jaworzno III – droga do zalewu Łęg – zalew Podłęże – Pszczelnik – Os. Kościuszki – Śródmieście 10,4 28
4 ZIELONY Jaworzno-Długoszyn – Strug – Chropaczówka – Niedzieliska – Os. Gigant –Os. Podwale – Jaworzno- Chrząstówka 7,8 470
5 ZIELONY Jaworzno- Chrząstówka – OChK Dobra-Wilkoszyn – PKP Ciężkowice – Góra Wielkanoc – Klucz – Ciężkowice – L. Ciężkowice – rez. "Dolina Żabnika". 9,5 471
6 Trasa okrężna wokół Jaworzna CZARNY PKP Jaworzno-Szczakowa – Zalew Sosina – Sosina – Grabańka – Ciężkowice – Klucz – Pogorzela – Doliska – Jeziorki – Na Prądku – Cezarówka Górna – Przedewsie – Byczyna – Groble – stawy Tarka – Wygoda – Jeleń – Biały Brzeg – Zalew Podłęże – Zalew Łęg – Elektrownia Jaworzno III – Os. Awaryjne – Dąbrowa Narodowa – wychodnie skalne – Długoszyn – droga do Maczek – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa. 48,8 472
7 CZARNY Os. Stałe, skraj pd. – Os. Stałe – Niedzieliska – kamieniołom Sodowa Góra – Las Wilkoszyn-Dobra – Wilkoszyn – Równa Górka – Góra Grodzisko – Bory. 15,5 473
8 NIEBIESKI Jaworzno-Sosina – Rzym – Ciężkowice – Głaziec 9,8 474
9 ZIELONY Zalew Sosina: okrężny wokół zalewu 5,2 475
10 ŻÓŁTY Niedzieliska – Os.Gigant – Os. Podłęże – Kol. Artur – Os. Stałe, skraj – Os. Awaryjne – droga do Elektrowni Jaworzno III – Wysoki Brzeg – Trójkąt Trzech Cesarzy 12,7 476
11 NIEBIESKI Dąbrowa Narodowa – Os. Stałe – Park im. Lotników Polskich – Dąbrowa Narodowa, cmentarz – Strug – Szczakowa-Wieś –PKP Jaworzno-Szczakowa 10,2 477
12 NIEBIESKI Os. Górnicze – Stara Huta – Bory – Sielec – Okrągłe – Byczyna, skraj Laskowiec – stawy Tarka – Dąb, skraj 14,5 478
13 CZERWONY Os. Podłęże – Pszczelnik – Łęg – Jeleń. 7,2 479
14 ZIELONY połączenie tras nr 472 i 479 w lesie na północ od Jelenia - Białego Brzegu: 0,5 479a
15 ŻÓŁTY (Jaworzno) Równa Górka – Jeziorki – Rękaw – PKP Ciężkowice – Ciężkowice – L.Ciężkowice – rez. „Dolina Żabnika” – Bór Biskupi 12,9 480
16 NIEBIESKI Rez. „Dolina Żabnika” – szlak czerwony koło Sierszy-Misiurów 1,3 480a
17 CZERWONY Śródmieście – Równa Górka – Góra Grodzisko – Przedewsie – Byczyna – Dąbrówka – Cezarówka Dolna – Cezarówka Górna – Kijanica – Krupka-Mostki – Dęby Luszowickie – Głaziec – Ciężkowice – Chyby – Sosina – zalew Sosina 24,3 481
18 CZERWONY Zalew Sosina – Pieczyska – Szczakowa, cmentarz – Dąbrówka – kamieniołom Sodowa Góra – Niedzieliska – Ustronie – Dabrowa Narodowa, cmentarz – droga do PKP Sosnowiec-Jęzor – Łubowiec 13,1 482
19 CZARNY (Jaworzno-Ciężkowice) Wodka – Krzemionka – Pogorzela – Dolniska – Pod Łużnikiem – (Jaworzno-Ciężkowice) Wodka 5,0 483
20 ZIELONY PKP Jaworzno-Szczakowa – Dąbrówka – Szczakowa, cmentarz – Pieczyska, skraj – ścieżka nad kamieniołomem – Gródek – Ciężkowice-Rzym 5,0 484
21 CZARNY Szczakowa, cmentarz – Pieczyska, skraj – Podzapuścisko – Ciężkowice-Rzym 3,8 485
help_outline