Miłośnik Ziemi Olkuskiej PTTK Olkusz

Aktywna S: 5
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

Koło Opiekunów SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu ustanawiają Regionalną Młodzieżową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Olkuskiej”.

 1. Celem ustanowienia tej odznaki jest:
  • Zachęcanie do uprawiania turystyki
  • Poznanie piękna Ziemi Olkuskiej
  • Poznanie historii, zabytków kultury, pomników przyrody i miejsc pamięci narodowej.
 2. Ustanawia się następujące stopnie odznaki:
  • Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej
  • Brązowa
  • Srebrną
  • Złotą
  • Honorową
 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył:
  • 6 lat – Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej
  • 7 lat – pozostałe stopnie
 4. Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni, ale aby uzyskać odznakę brązową nie musi się zdobyć wcześniej odznaki „Mały Miłośnik Ziemi Olkuskie”. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.
 5. Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki wymagane jest zapoznanie się z określoną liczbą miejsc – obiektów i udział w imprezach wg poniższego zestawienia:
  Wymaganie MMZO Brązowa Srebrna Złota
  Zapoznać się z zabytkami: kościoły, klasztory, kamienice, dworki, pałace, zamki (także ich wnętrza, detale) 2 4 6 8
  Zapoznać się z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, rezerwatami, parkami narodowymi i krajobrazowymi 1 4 6 8
  Zapoznać się z miejscami pamięci narodowej (płyty, pomniki itp.) 1 3 4 5
  Odwiedzić muzea i izby pamięci narodowej 1 3 4 5
  Odwiedzić inne ciekawe obiekty (jaskinie, ostańce, schroniska skalne, stanowiska roślinności chronionej oraz interesujące formy antropogeniczne: wyrobiska, sztolnie, zakłady przemysłowe 1 4 6 8
  Wziąć udział w imprezach zorganizowanych przez Koło Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu 1 2 3
  • Punkty wpisane w tabeli oznaczają obowiązkową liczbę odwiedzonych miejsc – obiektów. Za każde miejsce – obiekt po zweryfikowaniu otrzymuje się 5 punktów.
  • Do regulaminu dołączony jest wykaz miejsc – obiektów i literatura.
 6. Wymagana ilość punktów na odznakę:
  • Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej – 30 pkt
  • Brązowa – 100 pkt
  • Srebrna – 150 pkt
  • Złota – 200 pkt
 7. W ciągu jednej wycieczki nie można zaliczyć więcej niż po jednym miejscu – obiekcie z danej kategorii.
 8. Przy zdobywaniu odznaki złotej osobno będą punktowane detale w obiektach wraz z ich bliższą znajomością.
 9. Punktowanie obiektów może podlegać zmianie.
 10. Odznaka honorowa: Odznakę honorową „Miłośnik Ziemi Olkuskiej”przyznaje Koło Opiekunów SKKT i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie Ziemi Olkuskiej, Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest wraz ze specjalnym dyplomem.
 11. Nadanie odznak następuje po weryfikacji książeczek turystycznych, samodzielnie wykonanej kroniki-dzienniczka lub karty potwierdzeń. Okres weryfikacji wynosi 30 dni od złożenia dokumentacji w komisji.
 12. Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładny opis lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa oraz organizatorzy imprez zbiorowych.
 13. Odznakę przyznaje komisja składająca się z przedstawicieli Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.
 14. Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK w Olkuszu.
 15. Uwagi końcowe:
  • Nakazuje się stosowanie Karty Turysty.
  • Wchodzenie na teren obiektów nie udostępnionych do ruchu turystycznego – tylko pod opieką osób dorosłych.
  • Proponuje się, aby wręczanie odznak odbywało się w sposób uroczysty, a złotej i honorowej – szczególnie uroczyście na terenie Oddziału PTTK lub w innym miejscu na stosownej imprezie masowej np. z okazji zakończenia rajdu, Dni Olkusza itp.
  • Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko; organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
  • Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Koło Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu.
 16. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.
 17. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu w dniu 29.03.2003 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 29.03.2003 r.

W regulaminie Odznaki za Ziemię Olkuską uważa się tereny położone na obszarze powiatu olkuskiego (gminy: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, Sławków, Trzyciąż, Wolbrom) oraz gmin: Jerzmanowice, Pilica, Przeginia, Skała, Sułoszowa, Żarnowiec, czyli dawnego powiatu olkuskiego nadal powiązanych historycznie i gospodarczo z Olkuszem.

Regulamin został opracowany przez członków Koła SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu: Ewę Ciuraszkiewicz, Barbarę Dąbek, Olgę Gawron, Marię Trzaskę, Andrzeja Feliksika.

help_outline