Młodzi Silni Weseli PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Młodzi Silni Weseli” (zwana w skrócie OMSW) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Koło PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.
 2. Ustanawia się cztery stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna,
  • Brązowa,
  • Srebrna,
  • Złota.
 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana OMSW określa Zarząd Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie.

II. Kapituła OMSW

 1. OMSW przyznaje Kapituła OMSW Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie (zwana w skrócie Kapitułą OMSW).
 2. Kapituła OMSW może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa OMSW w dowolnym stopniu z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 3. Członkiem Kapituły OMSW może zostać tylko członek PTTK cieszący się niepodważalnym zaufaniem społecznym, posiadający OMSW w stopniu co najmniej srebrnym.
 4. Decyzje Kapituły OMSW wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

III. Warunki zdobywania odznaki

 1. OMSW może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni OMSW nie jest ograniczony.
 3. Kolejne wyższe stopnie OMSW nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie.
 4. Wyższe stopnie OMSW można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia OMSW, zalicza się na poczet Odznaki wyższego stopnia. Nie może to jednak spowodować przyznania dwóch stopni OMSW w jednym roku.
 6. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinny czuwać nad rzetelnością zdobywania OMSW i jej odpowiednią rangą.

IV. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą do przyznania OMSW jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Punkty na OMSW można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych odbywanych na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych.
 3. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdobycia OMSW nie może być mniejsza od przedstawionej w tabeli dla poszczególnych grup. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów krajoznawczych są dowolne.
  Warunki dodatkowe Wymagana liczna punktów
  Popularny Brązowy Srebrny Złoty
  Ogólna liczba punktów wymagana do zdobycia OMSW 200 300 500 750
  Punkty wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej 50 75 100 150
  Odbycie wycieczek minimum trzydniowych 2 3 5 10
  Najciekawsze miasta z Kanonu Krajoznawczego Polski 1 2 3 4
  Parki narodowe 1 2 3 5
  Parki krajobrazowe 1 2 3 4
  Rezerwaty przyrody, obszary ochrony ścisłej w parkach narodowych,
  ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody (w tym nieożywionej)
  3 5 10 15
  Obiekty krajoznawcze (dawne układy urbanistyczne, zabytki architektury, zabytki techniki) 10 20 30 50
  Zabytki o wartości międzynarodowej 1 2 3 4
  Obiekty współczesne 3 5 10 15
  Pomniki 5 10 15 20
  Muzea: narodowe, okręgowe lub regionalne, tematyczne oraz izby regionalne,
  skanseny, obiekty archeologiczne, jaskinie, wykopaliska
  3 5 10 20
  Miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego,
  miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy koncentracyjne, cmentarze
  3 5 10 15
  Posiadanie lub zdobycie w trakcie ubiegania się o OMSW
  odznaki turystyki kwalifikowanej/odznaki krajoznawczej (nowej lub stopnia wyższego już posiadanej)
  1/1 2/2 3/3 4/4
  Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem,
  które zamieszkuje ubiegający się o odznakę (na każdy stopień OMSW inne)
  + 1 woj. + 2 woj. + 3 woj.
 4. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach, kursach itp. przyznaje się określoną liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów stanowią podstawę do przyznania OMSW.
 5. Do uzyskania OMSW niezbędne jest posiadanie:
  • dla popularnej – jednej z odznak turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawczej (w tym regionalnej) w dowolnym stopniu,
  • dla brązowej – dwóch odznak turystyki kwalifikowanej (w tym obowiązkowo do wyboru: OTP, GOT lub KOT w stopniu co najmniej brązowym) oraz dwóch odznak krajoznawczych (w tym regionalnych) w dowolnym stopniu,
  • dla srebrnej – trzech odznak turystyki kwalifikowanej (w tym obowiązkowo do wyboru: OTP, GOT lub KOT w stopniu co najmniej srebrnym) oraz trzech odznak krajoznawczych (w tym regionalnych) w dowolnym stopniu,
  • dla złotej – czterech odznak turystyki kwalifikowanej (w tym obowiązkowo do wyboru: OTP, GOT lub KOT w stopniu złotym) oraz czterech odznak krajoznawczych (w tym regionalnych) w dowolnym stopniu.
 6. Poczynając od srebrnej OMSW dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji na dany stopień Odznaki.
 7. Zasady punktacji przedstawia tabela poniżej.
  Warunki szczegółowe Maksymalnie na stopień:
  Popularny Brązowy Srebrny Złoty
  Punkty podstawowe zdobyte według regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej 75 100 150 200
  Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych
  (wycieczkach indywidualnych, rodzinnych i zespołowych, rajdach, zlotach, oraz tzw. „Kwartałkach”) – 5 pkt.;
  (obozach, spływach, kursach) – 10 pkt.
  15 25 40 90
  Miasta z Kanonu Krajoznawczego Polski – 20 pkt. 20 40 60 100
  Parki narodowe – 10 pkt.,
  parki krajobrazowe – 5 pkt.,
  rezerwaty przyrody, obszary ochrony ścisłej – 3 pkt.,
  ścieżki przyrodnicze – 2 pkt.,
  pomniki przyrody – 1 pkt.*
  30 50 80 125
  Zabytki o wartości międzynarodowej – 5 pkt.,
  pozostałe zabytki – 2 pkt.
  30 55 80 130
  Obiekty współczesne – 2 pkt. 10 20 30 50
  Pomniki – 1 pkt. 10 15 20 30
  Muzea: narodowe – 5 pkt.,
  okręgowe (regionalne) oraz tematyczne – 3 pkt.,
  skanseny i jaskinie – 3 pkt.,
  izby regionalne – 2 pkt.
  15 25 40 90
  Obozy koncentracyjne – 5 pkt.,
  miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew – 3 pkt.,
  cmentarze zabytkowe – 3 pkt.,
  cmentarze – 2 pkt.,
  kapliczki i krzyże pokutne – 1 pkt.,
  miejsca martyrologii – 1 pkt.
  15 20 40 60
  Odznaki turystyki kwalifikowanej lub krajoznawcze (nowe lub wyższego stopnia już posiadanej) – 10 pkt. 20 40 60 100
  RAZEM: 240 390 600 975
  * Dopuszcza się zaliczanie punktów na dany stopień OMSW za zwiedzanie obszarów ochrony ścisłej (d. rezerwatów przyrody)
  znajdujących się na terenie parków narodowych i punktów za te parki narodowe jednocześnie.
  Tą samą zasadę stosuje się do pomników przyrody znajdujących się na terenie rezerwatów przyrody.
 8. Punkty uzyskane podczas zdobywania OMSW mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

V. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OMSW jest Dzienniczek Wycieczek (Kronika), wykonany samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. W Dzienniczku Wycieczek (Kronice) należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, grupę wg tabeli regulaminowej, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK.
 3. Trasa wycieczki (rajdu, spływu) powinna być szczegółowo wpisana do Dzienniczka Wycieczek (Kroniki) z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez:
  • przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa,
  • przewodnika PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego prowadzącego wycieczkę,
  • kierownika wycieczki organizowanej przez szkołę, organizację młodzieżową, zakład pracy lub inną instytucję.
 4. Poświadczenia przez osoby wymienione w ppkt. b. i c. należy potwierdzić pieczątką instytucji organizującej wycieczkę oraz podpisem kierownika wycieczki. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.
 5. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 2. i 3., mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do Dzienniczka Wycieczek (Kroniki) i potwierdzonym przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa posiadającego uprawnienia na dany teren, opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 6. Z zapisów w Dzienniczku Wycieczek (Kronice) musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o OMSW osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.
 7. Jako górną granicę zaliczania dziennych przejść pieszych przyjmuje się:
  • dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20 km,
  • dla pozostałych – 30 km.
 8. Nie będą zaliczane punkty uzyskane na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia OMSW, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie.
 9. Obiekty zaliczone na jeden stopień OMSW nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 10. Przy zaliczaniu parków narodowych i zabytków o wartości międzynarodowej lub historycznej należy dokonać osobnego wpisu w Dzienniczku Wycieczek (Kronice), bez wpisu punktów.

VI. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania OMSW, Dzienniczek Wycieczek (Kronikę) należy złożyć w siedzibie Kapituły OMSW, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do przewodniczącego) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.
 2. Dzienniczek Wycieczek (Kronikę) należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.
 3. Zweryfikowany Dzienniczek Wycieczek (Kronika) jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia OMSW i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 4. OMSW można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów bądź innych spotkań turystycznych.
 6. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Kapituła OMSW.

V. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w zdobywaniu OMSW odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kapitule OMSW.
 3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 GDH „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie w dniu 13 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.
 4. Z dniem 1 stycznia 2005 r. traci moc poprzednia wersja Regulaminu OMSW z 1984 r.
 5. Odznaki zdobyte przed 1 stycznia 2005 r. zachowują swoją ważność.
 6. Osoby, które zdobyły OMSW w dowolnym stopniu mogą rozpocząć zdobywanie popularnej OMSW wg niniejszego Regulaminu.
 7. Osoby, które zaczęły zdobywać OMSW według Regulaminu z 1984 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni OMSW obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

help_outline