Moja Korona Europy Górskie wędrówki

Aktywna S: 4
Regiony:  Europa
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień diamentowy
Stopień diamentowy

Regulamin

Źródło
 1. Projekt „Moja Korona Europy” obejmuje najwyższe szczyty 47 państw, które leżą w obrębie Europy w granicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną. W przypadku dwóch państw, Portugalii i Danii, listę szczytów poszerzono o dwa szczyty leżące na kontynencie i stanowiące alternatywę do szczytów położonych na wyspach. W przypadku Rosji, alternatywą dla szczytu Narodnaja jest szczyt Elbrus. Wyboru w tym zakresie dokonuje uczestnik projektu, wedle własnego uznania.
 2. Po zaewidencjonowaniu zdobytych szczytów w książeczce „Moja Korona Europy”, można ubiegać się o przyznanie odznaki „Korona Europy” określonego stopnia. Ewidencjonowanie zdobytych szczytów polega na wpisaniu na odpowiednich stronach książeczki przynajmniej daty wejścia na szczyt oraz trasy przejścia (tekstowo, albo wrysowując przebieg przejścia na mapce). Ponadto na stronach książeczki można wkleić fotografię potwierdzającą wejście na szczyt, odcisnąć stempel pobliskiego obiektu, lub pozyskać inne wpisy potwierdzające (np. przewodnika).
 3. Książeczka „Moja Korona Europy” jest własnością uczestnika projektu i w żadnym wypadku nie się przesyła jej w celach weryfikacyjnych. Uczestnik chcący uzyskać odznakę „Korona Europy” postępuje według następującej procedury:
  • Dokonuje wpisów na arkuszu udostępnionym przez organizatorów projektu (można go pobrać ze strony internetowej projektu „Moja Korona Europy”). Arkusz ten zawiera dane osoby ubiegającej się o odznakę oraz chronologiczną listę zdobytych szczytów.
  • Po kompletnym wypełnieniu arkusza wysyła go na adres e-mail: MojaKoronaEuropy@gmail.com.
  • Po uzyskaniu informacji zwrotnej o nadaniu odznaki uczestnik wpłaca określoną kwotę za odznakę na podane konto z uwzględnieniem kosztów przesyłki odznaki oraz certyfikatu (karta potwierdzająca uzyskanie odznaki w określonym stopniu w formie wkładki do książeczki).
  • Uczestnik może dosłać na podany e-mail swoją fotografię, która zostanie umieszczona w internetowym panteonie zdobywców.
  • Po otrzymaniu wpłaty organizatorzy projektu wysyłają na podany przez uczestnika adres odznakę wraz z certyfikatem oraz umieszczają dane zdobywcy w panteonie zdobywców.
 4. Odznaka „Korona Europy” posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Wyznacznikiem do ubiegania się o przyznanie konkretnego stopnia odznaki jest suma wysokości bezwzględnych zdobytych szczytów (wg wartości podanych w książeczce). Dla kolejnych stopni odznaki obowiązują następujące minimalne sumaryczne wysokości wszystkich dotąd zdobytych szczytów:
  • odznaka brązowa 10 000 m
  • odznaka srebrna 30 000 m
  • odznaka złota 50 000 m
  • odznaka diamentowa przyznawana jest po zdobyciu 46 szczytów leżących na terytorium 47 państw Europy.
 5. Do sumy wysokości bezwzględnych szczytów dotąd zdobytych nie zalicza sie tego samego szczytu kolejny raz, choćby był on zdobyty inną drogą, z wyjątkiem szczytu Korab, jeśli był zdobywany od strony dwóch państw.
 6. Szczyty można zdobywać w dowolnej kolejności. Zaliczyć można również te, które zostały zdobyte wcześniej, zanim powstał niniejszy regulamin i projekt „Moja Korona Europy”.
 7. Panteon zdobywców odznaki „Korona Europy” prowadzony jest odrębnie dla każdego ze stopni odznaki. Zapisy w panteonie zdobywców odznaki „Korona Europy” zawierają:
  • imię i nazwisko zdobywcy odznaki,
  • miejscowość zamieszkania zdobywcy,
  • numer i datę nadania odznaki,
  • fotografię (jeśli zostanie przez uczestnika projektu dostarczona).
 8. Uczestnik decyduje się do udziału w projekcie „Moja Korona Europy” dobrowolnie i wyraża tym faktem zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do prowadzenia korespondencji oraz publikacji swoich danych w panteonie zdobywców odznaki „Korona Europy”.
 9. Wszystkie wątpliwości interpretacyjne niniejszego regulaminu rozstrzygają organizatorzy projektu „Moja Korona Europy”.