Na tropie wiatraków w Polsce PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Na tropie wiatraków w Polsce” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych młynów wietrznych, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych z nich.
 2. Ustanawia się cztery stopnie Odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna,
  • Brązowa,
  • Srebrna,
  • Złota.
 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 4. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.
 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień Odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby obiektów wymienionych w załączniku do Regulaminu.
 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych oraz autokarowych.
 3. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w Regulaminie liczbę obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
 4. Minimalna liczba wiatraków potrzebna do zdobycia Odznaki nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna.
  Stopień Odznaki Liczba obiektów
  Popularna 25
  Brązowa 30
  Srebrna 40
  Złota 60
 5. W przypadku grupy obiektów (np. wiatraki w Radomiu, czy Olsztynku) należy wpisać całą grupę jako jeden obiekt.
 6. Zaliczane będą wiatraki nie wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem podania ich lokalizacji i zamieszczenia w książeczce-kronice krótkiego opisu obiektu.
 7. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o wiatrakach, zawartych w książeczce-kronice Odznaki.
 8. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.
 9. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.
 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych Odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Na tropie wiatraków w Polsce”.
 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony zabytków Odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Na tropie wiatraków w Polsce” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 30 marca 2009 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 5. Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz wiatraków

Województwo dolnośląskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Barcinek Stara Kamienica jeleniogórski holender murowany zniszczony b.d. tak
2. Bożnowice Ziębice ząbkowicki holender murowany bardzo dobry XVIII w. b.d.
3. Buszkowice Ścinawa lubiński koźlak dobry 1842 r. tak
4. Chocianowiec Chocianów polkowicki koźlak b.d. XVIII w. b.d.
5. Dobroszów Przeworno strzeliński holender murowany ruina XVIII w. b.d.
6. Duchowo Milicz milicki koźlak zniszczony 1671 r. tak
7. Gogołów Świdnica świdnicki holender murowany dobry 1 poł. XIX w. b.d.
8. Gostków Stare Bogaczowice wałbrzyski holender murowany dobry 2 poł. XVIII w. nie
9. Jerzmanowice Chojnów legnicki holender murowany dobry 1 poł. XVIII w. tak
10. Komorów Świdnica świdnicki holender murowany zniszczony 1 poł. XIX w. nie
11. Krzelków Ziębice ząbkowicki holender murowany ruina b.d. b.d.
12. Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój kłodzki koźlak bardzo dobry 1886 r. b.d.
13. Lubiąż Wołów wołowski koźlak b.d. 1798 r. b.d.
14. Lutynia Miękinia średzki śl. koźlak zniszczony XIX w. tak
15. Owczary Oława oławski holender drewniany zniszczony b.d. tak
16. Pietrzyków Dobromierz świdnicki holender murowany zniszczony ok. 1790 r. tak
17. Polkowice Polkowice polkowicki holender murowany ruina 1882 r. nie
18. Siciny Niechlów górowski koźlak b.d. kon. XVIII w. b.d.
19. Zawieścice Góra górowski koźlak ruina b.d. tak
20. Żarki Średnie Pieńsk zgorzelecki holender murowany b.d. XVIII/XIX w. tak
21. Żółkiewka Strzegom świdnicki holender murowany zniszczony 1867 r. b.d.
22. Żuchlów Niechlów górowski koźlak zniszczony 1746 r. tak
Województwo kujawsko-pomorskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Bierzgłowo Łubianka toruński koźlak b.d. kon. XIX w. b.d.
2. Byczyna Dobre radziejowski koźlak b.d. XIX w. b.d.
3. Byczyna Dobre radziejowski paltrak b.d. 1914 r. b.d.
4. Chalin Dobrzyń n/Wisłą lipnowski koźlak b.d. 1884 r. b.d.
5. Chełmce Kruszwica inowrocławski koźlak b.d. b.d. b.d.
6. Chodecz Chodecz włocławski koźlak b.d. 1870 r. b.d.
7. Chrosno Kruszwica inowrocławski koźlak zniszczony 1634 r. tak
8. Janiszewo Chrostkowo lipnowski paltrak b.d. 1893 r. b.d.
9. Kłóbka Lubień Kujawski włocławski koźlak bardzo dobry ok. 1870 r. tak
10. Kościelec Kujawski Pakość inowrocławski koźlak b.d. 1787 r. b.d.
11. Kurkocin Dębowa Łąka wąbrzeski koźlak zniszczony XVIII/XIX w. tak
12. Łowiczek Bądkowo aleksandrowski koźlak b.d. XIX w. b.d.
13. Małe Pułkowo Dębowa Łąka wąbrzeski koźlak ruina b.d. b.d.
14. Młynik Rogowo rypiński koźlak b.d. 1896 r. b.d.
15. Nowe n/Wisłą Nowe świecki holender murowany dobry XIX w. tak
16. Nowiny Chodecz włocławski koźlak b.d. b.d. b.d.
17. Orle Topólka radziejowski paltrak b.d. kon. XIX w. b.d.
18. Przyłęki Białe Błota bydgoski holender murowany zniszczony b.d. b.d.
19. Radziejów Radziejów radziejowski koźlak b.d. 1765 r. b.d.
20. Radzyń-Wybudowanie Radzyń Chełmiński grudziądzki holender murowany ruina b.d. b.d.
21. Recz Rogowo żniński holender murowany ruina 1935 r. b.d.
22. Sadłowo Rypin rypiński koźlak b.d. XIX w. b.d.
23. Sędzin Zakrzewo aleksandrowski koźlak b.d. 2 p. XIX w. b.d.
24. Siniarzewo Zakrzewo aleksandrowski koźlak b.d. 1790 r. b.d.
25. Sośno Sośno sępoleński holender drewniany b.d. XIX w. b.d.
26. Straszewo Koneck aleksandrowski paltrak b.d. 1892 r. b.d.
27. Toruń Toruń Toruń koźlak bardzo dobry 1896 r. tak
28. Wola Kożuszkowa Jeziora Wielkie mogileński koźlak b.d. 1891 r. b.d.
29. Żnin Żnin żniński paltrak b.d. 1901 r. b.d.
Województwo lubelskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Baraki Annopol kraśnicki holender murowany dobry 1935 r. b.d.
2. Bukowski Las Hańsk włodawski koźlak zniszczony kon. XIX w. b.d.
3. Czołna Baranów puławski koźlak dobry b.d. b.d.
4. Dołhobrody Hanna włodawski koźlak b.d. XIX w. b.d.
5. Górki Sosnowica parczewski koźlak b.d. l. 20. XX w. b.d.
6. Gródki Turobin biłgorajski koźlak b.d. 1948 r. b.d.
7. Hola Stary Brus włodawski koźlak dobry pocz. XX w. b.d.
8. Holeszów Hanna włodawski koźlak b.d. XIX/XX w. b.d.
9. Horostyta Kolonia Wyryki włodawski koźlak zniszczony XIX/XX w. b.d.
10. Jabłeczna Sławatycze bialski koźlak ruina 1889 r. nie
11. Jakusze Trzebieszów łukowski koźlak b.d. 1880 r. b.d.
12. Janów Podlaski Janów Podlaski bialski koźlak b.d. 1866 r. b.d.
13. Józefów n/Wisłą Józefów opolski holender murowany ruina 2 p. XVIII w. b.d.
14. Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny puławski paltrak b.d. pocz. XX w. b.d.
15. Koroszczyn Terespol bialski koźlak b.d. b.d. b.d.
16. Krzyczew Terespol bialski koźlak ruina 1921 r. b.d.
17. Kuzawka Hanna włodawski koźlak b.d. koźlak b.d.
18. Lubień Wyryki włodawski holender drewniany ruina przed 1939 r. b.d.
19. Lublin Lublin Lublin holender drewniany bardzo dobry 1920 r. tak
20. Marcinów Abramów lubartowski koźlak b.d. pocz. XX w. b.d.
21. Męćmierz Kazimierz Dolny puławski koźlak dobry b.d. nie
22. Natalin Kamień chełmski koźlak dobry 1934 r. b.d.
23. Oblasy Janowiec puławski koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
24. Okrzeja Krzywda łukowski koźlak zniszczony 1916 r. b.d.
25. Oleśniki Trawniki świdnicki holender murowany ruina XIX w. b.d.
26. Piotrowice Kolonia Garbów lubelski holender murowany b.d. XIX w. b.d.
27. Przytoczno Jeziorzany lubartowski koźlak ruina b.d. b.d.
28. Radcze Milanów parczewski koźlak ruina 1921 r. b.d.
29. Rokitno Rokitno bialski holender drewniany dobry 1921 r. b.d.
30. Rudzienko Michów lubartowski koźlak zniszczony ok. 1925 r. b.d.
31. Sahryń Werbkowice hrubieszowski koźlak b.d. XIX w. b.d.
32. Sławatycze Sławatycze bialski koźlak b.d. pocz. XX w. b.d.
33. Tuligłowy Izbica krasnostawski koźlak dobry 2 poł. XIX w. tak
34. Turkowice Werbkowice hrubieszowski koźlak b.d. XIX w. b.d.
35. Wołoskowola Stary Brus włodawski koźlak b.d. XIX w. b.d.
36. Wyhalew Dębowa Kłoda parczewski koźlak zniszczony b.d. b.d.
37. Wyryki Wyryki włodawski koźlak (3) b.d. XIX w. b.d.
38. Zabłocie Kodeń bialski koźlak dobry 1924 r. tak
39. Zaborek Janów Podlaski bialski koźlak dobry b.d. b.d.
40. Zaczopki Rokitno bialski koźlak b.d. b.d. b.d.
41. Zakalinki Konstantynów bialski koźlak ruina b.d. b.d.
42. Zaliszcze Podedwórze parczewski koźlak b.d. b.d. b.d.
43. Zawadówka Urszulin włodawski koźlak b.d. XIX w. b.d.
44. Żalin Ruda Huta chełmski koźlak b.d. 1930 r. b.d.
Województwo lubuskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Czechów Santok gorzowski holender murowany ruina 1843 r. tak
2. Goszczanowiec Drezdenko strzelecko-drezdenecki nieznany przebudowany kon. XVIII w. b.d.
2. Leśniów Wielki Czerwieńsk zielonogórski koźlak b.d. pocz. XIX w. b.d.
3. Lubięcin Nowa Sól nowosolski koźlak dobry 1705 r. tak
4. Lubięcin Nowa Sól nowosolski koźlak dobry 1817 r. tak
5. Lubięcin Nowa Sól nowosolski koźlak dobry XIX w. nie
6. Szlichtyngowa Szlichtyngowa wschowski koźlak zniszczony 1757 r. b.d.
7. Tylewice Wschowa wschowski koźlak b.d. XVIII/XIX w. b.d.
8. Witoszyn Dolny Wymiarki żagański holender murowany ruina poł. XIX w. nie
Województwo łódzkie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Brodnia Pęczniew poddębicki koźlak b.d. 1947 r. b.d.
2. Chorzepin Świnice Warckie łęczycki koźlak ruina 1665 r. b.d.
3. Chwalborzyce Świnice Warckie łęczycki koźlak ruina 1772 r. b.d.
4. Gąszcze Galewice wieruszowski koźlak zniszczony 1936 r. b.d.
5. Klonowa Klonowa sieradzki koźlak b.d. 1877 r. tak
6. Klonowa Klonowa sieradzki koźlak b.d. 1932 r. tak
7. Kocilew k/Ożarowa Wieluń wieluński koźlak dobry 1914 r. b.d.
8. Kurów Wieluń wieluński koźlak ruina 1888 r. tak
9. Leliwa Klonowa sieradzki koźlak b.d. 1925 r. b.d.
10. Łubna-Jarosłaj Błaszki sieradzki koźlak zniszczony 1919 r. tak
11. Maurzyce Zduny łowicki koźlak bardzo dobry 1 poł. XIX w. tak
12. Orszewice Góra Św. Małgorzaty łęczycki koźlak b.d. kon. XIX w. b.d.
13. Ożarów Mokrsko wieluński koźlak zniszczony XIX w. b.d.
14. Paprotnia Zapolice zduńskowolski koźlak b.d. XIX w. tak
15. Przedłęcze Brąszewice sieradzki koźlak b.d. pocz. XX w. tak
16. Radostów Pierwszy Czastary wieruszowski koźlak zniszczony pocz. XX w. b.d.
17. Siedlątków Pęczniew poddębicki koźlak zniszczony XIX w. tak
18. Sługi Góra Św. Małgorzaty łęczycki nieznany b.d. kon. XIX w. b.d.
19. Solca Wielka Ozorków zgierski koźlak zniszczony poł. XVIII w. tak
20. Warta Warta sieradzki koźlak b.d. 1885 r. b.d.
21. Włocin Błaszki sieradzki koźlak b.d. 1830 r. tak
22. Zagórki Kolonia Pęczniew poddębicki koźlak zniszczony XIX w. tak
23. Zawada Łęczyca łęczycki koźlak b.d. ok. 1820 r. b.d.
Województwo małopolskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Kryg Gorlice gorlicki koźlak bardzo dobry pocz. XX w. tak
2. Limanowa Limanowa limanowski koźlak b.d. b.d. tak
3. Lipinki Gorlice gorlicki nieznany bardzo dobry 1938 r. b.d.
4. Ropa Ropa gorlicki koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
5. Ropa Ropa gorlicki paltrak bardzo dobry b.d. b.d.
6. Ropa Ropa gorlicki wiatrak turbinowy bardzo dobry b.d. b.d.
Województwo mazowieckie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Bielany Bielany sokołowski holender drewniany b.d. przed 1930 r. nie
2. Bielsk Bielsk płocki koźlak b.d. 1872 r. b.d.
3. Boby Pułtusk pułtuski koźlak b.d. b.d. b.d.
4. Brok Brok ostrowski holender drewniany bardzo dobry b.d. b.d.
5. Brok Brok ostrowski koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
6. Ceranów Ceranów sokołowski koźlak b.d. pocz. XX w. tak
7. Chełstowo Radzanowo płocki koźlak b.d. 1 poł. XIX w. b.d.
8. Chlebczyn Sarnaki łosicki koźlak b.d. kon. XIX w. b.d.
9. Chłopków Platerów łosicki koźlak zniszczony 1933 r. b.d.
10. Chromin Borowie garwoliński koźlak b.d. 1868 r. b.d.
11. Chrostowo Czernice Borowe przasnyski koźlak ruina 1872 r. b.d.
12. Chybów Sarnaki łosicki koźlak b.d. b.d. b.d.
13. Cieńsza Zatory pułtuski holender drewniany ruina kon. XIX w. tak
14. Drewnowo-Ziemaki Boguty-Pianki ostrowski koźlak bardzo dobry b.d. tak
15. Gąbin Gąbin płocki paltrak b.d. b.d. tak
16. Grądy Sterdyń sokołowski koźlak dobry 1892 r. b.d.
17. Hadynów Olszanka łosicki koźlak ruina pocz. XX w. b.d.
18. Hołowczyce Nowe Sarnaki łosicki koźlak zniszczony pocz. XX w. b.d.
19. Kleszewo Pułtusk pułtuski koźlak b.d. XIX w. b.d.
20. Krobów Grójec grójecki koźlak b.d. 1922 r. tak
21. Latowicz Latowicz miński koźlak b.d. 1839 r. b.d.
22. Lemany Zatory pułtuski koźlak b.d. 1915 r. b.d.
23. Linin Góra Kalwaria piaseczyński koźlak b.d. 1854 r. b.d.
24. Lipniki Łyse ostrołęcki koźlak czynny XIX w. b.d.
25. Lubiesza Ceranów sokołowski koźlak b.d. b.d. b.d.
26. Lutobrok Zatory pułtuski koźlak b.d. 1933 r. b.d.
27. Mierzwice Starek Sarnaki łosicki paltrak b.d. 2 p. XIX w. b.d.
28. Nowa Sucha Grębków węgrowski holender drewniany bardzo dobry b.d. tak
29. Nowe Litewniki Sarnaki łosicki koźlak b.d. b.d. b.d.
30. Nowe Wypychy Somianka wyszkowski nieznany b.d. b.d. b.d.
31. Olszanka Puszcza Mariańska żyrardowski holender murowany b.d. ok. 1900 r. b.d.
32. Ostromęczyn Platerów łosicki koźlak zniszczony 1920 r. b.d.
33. Ożumiech Krzynowłoga Mała przasnyski koźlak ruina 1880 r. b.d.
34. Parysów Parysów garwoliński koźlak zniszczony kon. XIX w. tak
35. Petrykozy Żabia Wola grodziski koźlak bardzo dobry 1830 r. b.d.
36. Pniewo-Kolonia Zatory pułtuski koźlak zniszczony 1933 r. b.d.
37. Radom Radom Radom holender drewniany bardzo dobry b.d. b.d.
38. Radom Radom Radom koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
39. Rytele-Olechny Ceranów sokołowski koźlak b.d. ok. 1938 r. b.d.
40. Sawice-Bronisze Repki sokołowski koźlak b.d. 1900 r. b.d.
41. Sierpc Sierpc sierpecki koźlak dobry XVIII w. tak
42. Sobienie Kiełczewskie Sobienie-Jeziory otwocki koźlak b.d. 1838 r. tak
43. Stare Hołowczyce Sarnaki łosicki koźlak b.d. pocz. XX w. b.d.
44. Staroźreby Staroźreby płocki koźlak b.d. 1927 r. b.d.
45. Suwin Somianka wyszkowski koźlak b.d. 1880 r. b.d.
46. Terlików Sarnaki łosicki koźlak ruina b.d. b.d.
47. Tyszki-Gostery Czerwin ostrołęcki holender murowany ruina 1933 r. b.d.
48. Wyrozęby-Konaty Repki sokołowski koźlak zniszczony b.d. b.d.
49. Zembrów Sabnie sokołowski koźlak (3) b.d. b.d. b.d.
Województwo opolskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Chróścina Dąbrowa opolski koźlak ruina poł. XIX w. b.d.
2. Grodków Grodków brzeski holender murowany dobry XIX w. b.d.
3. Kadłubieca Leśnica strzelecki holender murowany ruina XIX w. tak
4. Kopanie Skarbimierz brzeski holender murowany ruina b.d. nie
5. Łowkowice Strzeleczki krapkowicki holender murowany bardzo dobry 1868 r. nie
6. Opole-Bierkowice Opole Opole koźlak b.d. XIX w. b.d.
7. Stare Siołkowice Popielów opolski koźlak ruina b.d. b.d.
8. Stare Siołkowice Popielów opolski paltrak (2) b.d. XIX w. b.d.
9. Wysoka Leśnica strzelecki holender murowany ruina poł. XIX w. tak
Województwo podkarpackie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski paltrak bardzo dobry 1934 r. tak
2. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski holender drewniany bardzo dobry 1936 r. tak
3. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski koźlak bardzo dobry ok. 1910 r. tak
4. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski koźlak bardzo dobry kon. XIX w. tak
5. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski koźlak bardzo dobry lata 20. XX w. tak
6. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski holender drewniany bardzo dobry 1939 r. tak
7. Kolbuszowa Kolbuszowa kolbuszowski koźlak bardzo dobry 1935 r. tak
8. Markowa Markowa łańcucki koźlak bardzo dobry 1946 r. tak
9. Sanok Sanok sanocki koźlak bardzo dobry 1926 r. tak
10. Sanok Sanok sanocki paltrak bardzo dobry 1902 r. tak
11. Sanok Sanok sanocki paltrak bardzo dobry 1923 r. tak
12. Trzciana Czermin mielecki koźlak dobry 1889 r. b.d.
13. Wola Czudecka Czudec strzyżowski nieznany dobry b.d. b.d.
14. Zyndranowa Dukla krośnieński nieznany b.d. b.d. b.d.
Województwo podlaskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Aulakowszczyzna Korycin sokólski holender drewniany zniszczony 1930 r. tak
2. Baranki Juchnowiec Kościelny białostocki koźlak ruina b.d. b.d.
3. Białousy Janów sokólski holender drewniany ruina ok. 1880 r. b.d.
4. Białowieża Białowieża hajnowski koźlak bardzo dobry 1925 r. tak
5. Białowieża Białowieża hajnowski koźlak b.d. 1930 r. b.d.
6. Białystok Białystok Białystok koźlak bardzo dobry 1836 r. tak
7. Białystok Białystok Białystok koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
8. Bondary Michałowo białostocki holender drewniany b.d. b.d. b.d.
9. Brzozowo Chrzczony Poświętne białostocki koźlak dobry 1875 r. tak
10. Chmielewszczyzna Szudziałowo sokólski holender drewniany ruina ok. 1910 r. b.d.
11. Ciechanowiec Ciechanowiec wysokomazowiecki koźlak bardzo dobry l. 1945-46 tak
12. Czarna Cerkiewna Grodzisk siemiatycki koźlak b.d. kon. XIX w. b.d.
13. Czerwonka Suchowola sokólski koźlak b.d. 1939 r. b.d.
14. Czyżyki Hajnówka hajnowski holender drewniany b.d. 1933 r. b.d.
15. Czyżyki Hajnówka hajnowski koźlak (2) b.d. l. 20. XX w. b.d.
16. Dąbrowa Białostocka Dąbrowa Białostocka sokólski holender murowany ruina 1924 r. b.d.
17. Dąbrowa Łazy Szepietowo wysokomazowiecki koźlak bardzo dobry p. XX w. tak
18. Długołęka Krypno moniecki koźlak dobry b.d. nie
19. Dolistowo St.-Kolonia Jaświły moniecki holender drewniany zniszczony b.d. nie
20. Dolistowo Stare Jaświły moniecki holender drewniany dobry poł. XIX w. nie
21. Doliwy Przytuły łomżyński holender murowany zniszczony XIX/XX w. b.d.
22. Dryga Suchowola sokólski holender drewniany b.d. 1900 r. b.d.
23. Dzięciołowo Jaświły moniecki holender drewniany dobry p. XX w. b.d.
24. Dzięciołowo Jaświły moniecki paltrak b.d. p. XX w. b.d.
25. Gajowniki Choroszcz białostocki paltrak zniszczony 1928 r. b.d.
26. Grabowiec Dubicze Cerkiewne hajnowski koźlak dobry 1941 r. b.d.
27. Grodzisk Suchowola sokólski holender drewniany ruina XIX w. b.d.
28. Jaczno Dąbrowa Białostocka sokólski holender drewniany b.d. 1923 r. b.d.
29. Janowo Kolno kolneński holender murowany dobry 1922 r. b.d.
30. Juchnowiec Dolny Juchnowiec Kościelny białostocki koźlak b.d. 1946 r. b.d.
31. Kalinówka Kościelna Knyszyn moniecki paltrak dobry 1924 r. b.d.
32. Koryciski Dubicze Cerkiewne hajnowski holender drewniany dobry 1948 r. tak
33. Koźliki Narew hajnowski koźlak dobry b.d. tak
34. Krugło Dąbrowa Białostocka sokólski koźlak b.d. 1949 r. b.d.
35. Kruszewo Choroszcz białostocki holender murowany ruina 1936 r. nie
36. Krywiatycze Orla bielski koźlak b.d. 1928 r. b.d.
37. Krzywa Suchowola sokólski holender murowany dobry 1920 r. b.d.
38. Lachowo Kolno kolneński holender murowany b.d. l. 20. XX w. b.d.
39. Maciejkowa Góra Michałowo białostocki koźlak b.d. 1907 r. b.d.
40. Malawicze Dolne Sokółka sokólski koźlak b.d. 1934 r. b.d.
41. Malawicze Dolne Sokółka sokólski paltrak zniszczony 1946 r. b.d.
42. Marchelówka Janów sokólski holender drewniany zniszczony 1946 r. b.d.
43. Minkowce Szudziałowo sokólski wiatrak sokólski zniszczony 1910 r. b.d.
44. Nowinka Szudziałowo sokólski koźlak b.d. 1944 r. b.d.
45. Nowogród Nowogród łomżyński koźlak bardzo dobry 1922 r. tak
46. Nowy Dwór Nowy Dwór sokólski holender drewniany b.d. 1932 r. b.d.
47. Olszanica Wyszki bielski koźlak b.d. 1946 r. b.d.
48. Olszyna Hajnówka hajnowski holender drewniany b.d. 1946 r. b.d.
49. Orla Orla bielski holender drewniany b.d. p. XX w. b.d.
50. Orzeszkowo Hajnówka hajnowski koźlak b.d. 1899 r. b.d.
51. Osowicze Wasilków białostocki holender drewniany b.d. 1922 r. tak
52. Pomigacze Turośń Kościelna białostocki koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
53. Sadowo Dąbrowa Białostocka sokólski koźlak b.d. 1925 r. b.d.
54. Siemiatycze Siemiatycze siemiatycki holender drewniany ruina b.d. nie
55. Sikory Mońki moniecki paltrak b.d. 1928 r. b.d.
56. Sitkowo Janów sokólski holender drewniany b.d. p. XX w. b.d.
57. Stara Kamienna Dąbrowa Białostocka sokólski holender drewniany ruina ok. 1910 r. b.d.
58. Stare Topczewo Wyszki bielski koźlak b.d. 1902 r. b.d.
59. Stawiski Stawiski kolneński holender murowany dobry 1905 r. b.d.
60. Stryki Bielsk Podlaski bielski holender drewniany b.d. 1939 r. b.d.
61. Studzianki Wasilków białostocki holender drewniany bardzo dobry 1922 r. b.d.
62. Stupniki Bielsk Podlaski bielski koźlak b.d. 1900 r. b.d.
63. Suchowola Suchowola sokólski holender murowany b.d. 1906 r. b.d.
64. Szaciłówka Korycin sokólski holender drewniany zniszczony 1936 r. tak
65. Szczęsnowicze Szudziałowo sokólski wiatrak sokólski bardzo dobry 1946 r. b.d.
66. Szernie Orla bielski paltrak b.d. ok. 1945 r. b.d.
67. Szpakowo Jaświły moniecki koźlak b.d. 1868 r. b.d.
68. Tokary Mielnik siemiatycki koźlak ruina b.d. b.d.
69. Topoczewo Wyszki bielski koźlak b.d. 1900 r. b.d.
70. Turośl Turośl kolneński koźlak dobry b.d. tak
71. Turośń Dolna Turośń Kościelna białostocki holender drewniany dobry 1920 r. b.d.
72. Tykocin Tykocin białostocki koźlak bardzo dobry 1887 r. tak
73. Tyszki-Wądołowo Kolno kolneński koźlak ruina b.d. b.d.
74. Wojnowce Szudziałowo sokólski wiatrak sokólski ruina 1948 r. b.d.
75. Wojnówka Dubicze Cerkiewne hajnowski koźlak b.d. l. 1933-34 b.d.
76. Wojtachy Korycin sokólski koźlak b.d. 1924 r. b.d.
77. Zabiele Jaświły moniecki holender drewniany dobry 1924 r. b.d.
78. Zagórze Korycin sokólski paltrak zniszczony 1948 r. b.d.
79. Zaśpicze Sokółka sokólski paltrak (2) b.d. ok. 1918 r. b.d.
80. Zimnochy-Świechy Suraż białostocki koźlak b.d. p. XX w. b.d.
Województwo pomorskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Ankamaty Dzierzgoń sztumski holender murowany ruina 2 poł. XIX w. nie
2. Budzisz Dzierzgoń sztumski holender murowany ruina 2 poł. XIX w. nie
3. Drewnica Stegna nowodworski koźlak bardzo dobry XVIII w. b.d.
4. Jeżewnica Osiek starogardzki koźlak dobry 1876 r. b.d.
5. Palczewo Ostaszewo nowodworski holender drewniany zniszczony pocz. XIX w. tak
6. Piaseczno Gniew tczewski holender murowany dobry 1889 r. b.d.
7. Pszczółki Pszczółki gdański holender drewniany dobry XIX w. nie
8. Pużyce Łęczyce wejherowski holender murowany ruina kon. XIX w. nie
9. Tczew Tczew tczewski holender drewniany dobry 1806 r. tak
10. Wdzydze Kiszewskie Kościerzyna kościerski koźlak bardzo dobry 1876 r. tak
11. Wdzydze Kiszewskie Kościerzyna kościerski holender drewniany bardzo dobry 1876 r. tak
12. Zdrzewno Wicko lęborski holender murowany zniszczony 1765 r. tak
Województwo śląskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Chorzów Chorzów Chorzów koźlak bardzo dobry XVIII w. tak
2. Soborzyce Dąbrowa Zielona częstochowski holender murowany ruina 1923 r. nie
Województwo świętokrzyskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Dębno Nowa Słupia kielecki koźlak b.d. 1880 r. tak
2. Krasocin Krasocin włoszczowski holender murowany zniszczony poł. XIX w. tak
3. Szwarszowice Bodziechów ostrowiecki holender murowany dobry XIX w. nie
4. Tokarnia Chęciny kielecki holender drewniany bardzo dobry 1913 r. tak
5. Tokarnia Chęciny kielecki holender drewniany bardzo dobry 1931 r. tak
6. Tokarnia Chęciny kielecki koźlak dobry 1917 r. tak
7. Tokarnia Chęciny kielecki koźlak bardzo dobry b.d. tak
Województwo warmińsko-mazurskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Bęsia Kolno olsztyński holender murowany dobry 1810 r. nie
2. Grabowo Mrągowo mrągowski paltrak b.d. XIX w. b.d.
3. Grądzkie Wydminy giżycki holender murowany ruina kon. XIX w. b.d.
4. Jabłonowo Płośnica działdowski koźlak b.d. 2 poł. XIX w. b.d.
5. Jędrychowo Sorkwity mrągowski holender drewniany b.d. XIX w. b.d.
6. Jora Mała Mikołajki mrągowski koźlak b.d. b.d. b.d.
7. Lepno Rychliki elbląski holender murowany zniszczony poł. XIX w. b.d.
8. Łąkorz Biskupiec nowomiejski holender murowany bardzo dobry kon. XIX w. nie
9. Łęcze Tolkmicko elbląski holender murowany ruina 1885 r. b.d.
10. Naterki Gietrzwałd olsztyński koźlak bardzo dobry 1899 r. nie
11. Nowe Guty Orzysz piski holender drewniany rekonstrukcja XVIII w. nie
12. Olsztynek Olsztynek olsztyński holender drewniany bardzo dobry 2 poł. XIX w. tak
13. Olsztynek Olsztynek olsztyński paltrak bardzo dobry XVIII/XIX w. kopia
14. Olsztynek Olsztynek olsztyński paltrak bardzo dobry 2 poł. XIX w. tak
15. Olsztynek Olsztynek olsztyński koźlak bardzo dobry 1773 r. tak
16. Rostki Pisz piski holender murowany b.d. pocz. XX w. b.d.
17. Ruska Wieś Mrągowo mrągowski paltrak b.d. 2 poł. XIX w. b.d.
18. Ruś Stawiguda olsztyński holender murowany b.d. b.d. b.d.
19. Ryn Ryn giżycki holender murowany dobry 1873 r. tak
20. Silice Purda olsztyński holender murowany b.d. l. 1840-50 b.d.
21. Stara Różanka Kętrzyn kętrzyński holender murowany bardzo dobry 1863 r. nie
22. Sterławki Wielkie Giżycko giżycki holender drewniany dobry 2 poł. XIX w. b.d.
23. Zalec Mrągowo mrągowski holender drewniany b.d. XIX w. b.d.
24. Zgon Piecki mrągowski wiatrak do pompowania wody b.d. b.d. b.d.
25. Zielonka Pasłęcka Pasłęk elbląski holender murowany ruina 1880 r. nie
Województwo wielkopolskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Barchlin Przemęt wolsztyński koźlak ruina 1824 r. tak
2. Barchlin Przemęt wolsztyński koźlak dobry b.d. tak
3. Bieżyń Krzywiń kościański koźlak ruina 1844 r. tak
4. Błotnica Przemęt wolsztyński koźlak zniszczony 1809 r. tak
5. Bodzewo Piaski gostyński koźlak b.d. 1760 r. tak
6. Borucin Pleszew pleszewski koźlak ruina 1837 r. b.d.
7. Boruja Kościelna Nowy Tomyśl nowotomyski koźlak dobry 1755 r b.d.
8. Bracholin Wągrowiec wągrowiecki holender murowany dobry 2 poł. XIX w. tak
9. Braciszewo Gniezno gnieźnieński koźlak zniszczony 1820 r. b.d.
10. Brenno Wijewo leszczyński koźlak zniszczony 1676 r. tak
11. Brenno Wijewo leszczyński koźlak zniszczony 1794 r. tak
12. Brońsko Śmigiel kościański koźlak b.d. 1889 r. b.d.
13. Budzisław Kościelny Kleczew koniński koźlak b.d. 1858 r. tak
14. Budzyń Budzyń chodzieski paltrak zniszczony XVIII/XIX w. b.d.
15. Bukówiec Górny Włoszakowice leszczyński koźlak (3) b.d. pocz. XIX w. b.d.
16. Bugaj Pobiedziska poznański koźlak dobry 1840 r. tak
17. Ciążeń Lądek słupecki koźlak b.d. pocz. XIX w. tak
18. Czerlejno Kostrzyn poznański koźlak b.d. XIX w. tak
19. Czerniejewo Czerniejewo gnieźnieński koźlak ruina 1714 r. b.d.
20. Daszewice Mosina poznański koźlak zniszczony 1873 r. tak
21. Dąbcze Rydzyna leszczyński koźlak b.d. 1766 r. tak
22. Dębe Lubasz czarnkowsko-
trzcianecki
koźlak ruina XIX w. tak
23. Dobra Nadzieja Pleszew pleszewski koźlak b.d. 1884 r. tak
24. Dolne Grądy Pyzdry wrzesiński koźlak zniszczony 1780 r. tak
25. Dolsk Dolsk śremski koźlak zniszczony 1 poł. XIX w. tak
26. Domachowo Krobia gostyński koźlak zniszczony 1741 r. tak
27. Dominice Włoszakowice leszczyński koźlak bardzo dobry 1741 r. b.d.
28. Dziekanowice Łubowo gnieźnieński koźlak bardzo dobry 1585 r. tak
29. Dziekanowice Łubowo gnieźnieński paltrak bardzo dobry 1887 r. tak
30. Dziekanowice Łubowo gnieźnieński koźlak bardzo dobry 1801 r. tak
31. Dziekanowice Łubowo gnieźnieński holender murowany bardzo dobry 1810 r. tak
32. Dzierzbotki Kawęczyn turecki koźlak b.d. 1868 r. tak
33. Dzierzążenko Złotów złotowski holender murowany zniszczony XIX w. tak
34. Dzierżnica Dominowo średzki koźlak zniszczony 1884 r. tak
35. Folwark Witkowo gnieźnieński koźlak b.d. XIX w. tak
36. Gołaszyn Bojanowo rawicki koźlak zniszczony b.d. b.d.
37. Gosławice Konin koniński koźlak dobry kon. XIX w. tak
38. Górsko Przemęt wolsztyński koźlak b.d. XIX w. tak
39. Grabonóg Piaski gostyński koźlak b.d. b.d. b.d.
40. Granówko Granowo poznański koźlak ruina XIX w. nie
41. Grądy Górne Pyzdry wrzesiński koźlak b.d. kon. XIX w. b.d.
42. Grotniki Włoszakowice leszczyński koźlak zniszczony XVIII w. b.d.
43. Gryżyna Kościan kościański koźlak b.d. 1585 r. tak
44. Gumienice Pogorzela gostyński paltrak b.d. XIX w. tak
45. Izbice Rawicz rawicki koźlak b.d. b.d. tak
46. Jabłonna Władysławów turecki koźlak b.d. b.d. b.d.
47. Jankowo Dolne Gniezno gnieźnieński holender murowany ruina 1896 r. tak
48. Jerka Krzywiń kościański koźlak dobry poł. XVIII w. tak
49. Kaczanowo Września wrzesiński koźlak b.d. XIX w. b.d.
50. Kałkowskie Sośnie ostrowski paltrak b.d. 1900 r. tak
51. Kamionka Witkowo gnieźnieński koźlak b.d. XIX w. b.d.
52. Kaszczor Przemęt wolsztyński koźlak zniszczony 1761 r. tak
53. Kaszczor Przemęt wolsztyński koźlak dobry 1859 r. tak
54. Kawczyn Kościan kościański koźlak dobry 1805 r. nie
55. Kębłowo Wolsztyn wolsztyński koźlak b.d. 1789 r. tak
56. Kędzierzyn Niechanowo gnieźnieński paltrak bardzo dobry 1887 r. b.d.
57. Kluczewo Przemęt wolsztyński koźlak dobry XIX w. tak
58. Kołacin Książ Wlkp. śremski koźlak zniszczony 1770 r. b.d.
59. Kołaczkowo Kołaczkowo wrzesiński koźlak zniszczony 1797 r. nie
60. Komorze Przybysławskie Żerków jarociński koźlak ruina b.d. nie
61. Koszuty Środa Wlkp. średzki koźlak (3) zniszczony XVIII w. b.d.
62. Kościan Kościan kościański koźlak bardzo dobry 1714 r. nie
63. Kościan Kościan kościański koźlak dobry b.d. nie
64. Kościan Kościan kościański koźlak dobry b.d. nie
65. Kościelec Kaliski Mycielin kaliski koźlak zniszczony kon. XIX w. b.d.
66. Kowalewo-Opactwo Słupca słupecki koźlak b.d. 2 poł. XIX w. b.d.
67. Koźmin Wielkopolski Koźmin Wlkp. krotoszyński koźlak b.d. 1868 r. tak
68. Krajewice Gostyń gostyński koźlak ruina XVII w. tak
69. Krzywiń Krzywiń kościański koźlak ruina 1670 r. tak
70. Krzywosądów Gołuchów pleszewski koźlak zniszczony 1883 r. b.d.
71. Lednogóra Łubowo gnieźnieński koźlak bardzo dobry b.d. b.d.
72. Leszno Leszno Leszno koźlak (2) b.d. p. XVIII w. tak
73. Licheń Stary Ślesin koniński koźlak b.d. 1 poł. XIX w. tak
74. Lipowiec Koźmin Wlkp. krotoszyński koźlak b.d. XIX w. tak
75. Łagowo Krzywiń kościański koźlak zniszczony 1819 r. tak
76. Łuszczanów Jarocin jarociński koźlak zniszczony 2 poł. XIX w. b.d.
77. Marcewo Słupca słupecki koźlak b.d. XIX w. b.d.
78. Marcjanów Kawęczyn turecki koźlak b.d. XIX w. tak
79. Masanów Sieroszewice ostrowski koźlak b.d. XIX w. tak
80. Mechlin Śrem śremski koźlak zniszczony 1857 r. nie
81. Miejska Górka Miejska Górka rawicki koźlak dobry 1696 r. tak
82. Mierzewo Niechanowo gnieźnieński koźlak bardzo dobry 1801 r. tak
83. Mieszków Jarocin jarociński koźlak zniszczony b.d. nie
84. Miłaczewek Malanów turecki koźlak b.d. 1793 r. tak
85. Moraczewo Łubowo gnieźnieński koźlak (3) bardzo dobry XIX w. tak
86. Mrowino Rokietnica poznański koźlak ruina b.d. nie
87. Olszowa Kępno kępiński koźlak b.d. 1790 r. tak
88. Opalenica Opalenica nowotomyski koźlak b.d. kon. XVIII w. b.d.
89. Orkowo Śrem śremski koźlak bardzo dobry 1 poł. XIX w. tak
90. Osieczna Osieczna leszczyński koźlak dobry 1761 r. tak
91. Osieczna Osieczna leszczyński koźlak (2) b.d. XVIII w. tak
92. Osiek n/Notecią Wyrzysk pilski koźlak bardzo dobry 1865 r. tak
93. Osiek n/Notecią Wyrzysk pilski paltrak bardzo dobry 2 poł. XIX w. tak
94. Osiek n/Notecią Wyrzysk pilski holender drewniany bardzo dobry l. 90. XIX w. b.d.
95. Pępowo Pępowo gostyński koźlak dobry XVIII w. tak
96. Piaski Witkowo gnieźnieński koźlak b.d. b.d. b.d.
97. Pietrzyków Kolonia Pyzdry wrzesiński koźlak ruina XIX w. b.d.
98. Piotrowo Ryczywół obornicki paltrak b.d. 1875 r. tak
99. Pogorzela Pogorzela gostyński koźlak zniszczony 1870 r. b.d.
100. Posoka Przykona turecki koźlak b.d. XIX w. b.d.
101. Powidz Powidz słupecki koźlak b.d. XIX w. b.d.
102. Poznań Poznań Poznań wiatrak nawadniający zniszczony b.d. b.d.
103. Przykona Przykona turecki koźlak b.d. b.d. b.d.
104. Pysząca Śrem śremski koźlak ruina b.d. nie
105. Pyzdry Pyzdry wrzesiński koźlak ruina XIX w. nie
106. Pyzdry Pyzdry wrzesiński koźlak ruina b.d. b.d.
107. Pyzdry Pyzdry wrzesiński holender murowany dobry 1903 r. tak
108. Racot Kościan kościański koźlak ruina XVIII w. nie
109. Radomierz Przemęt wolsztyński koźlak b.d. 1809 r. tak
110. Rataje Pyzdry wrzesiński koźlak zniszczony XIX w. b.d.
111. Rawicz-Sarnowa Rawicz rawicki koźlak bardzo dobry XIX w. tak
112. Rdutów Chodów kolski koźlak b.d. XVIII w. tak
113. Rogierówko Rokietnica poznański holender drewniany bardzo dobry 1905 r. tak
114. Rokutów Pleszew pleszewski koźlak b.d. XIX w. b.d.
115. Rudniki Opalenica nowotomyski koźlak zniszczony 1815 r. tak
116. Rybitwy Łubowo gnieźnieński koźlak bardzo dobry kon. XIX w. tak
117. Rychwał Rychwał koniński koźlak b.d. poł. XIX w. tak
118. Rydzyna Rydzyna leszczyński koźlak bardzo dobry poł. XVIII w. tak
119. Samarzewo Lądek słupecki koźlak zniszczony XVIII w. b.d.
120. Samarzewo Lądek słupecki koźlak ruina b.d. nie
121. Sączkowo Przemęt wolsztyński koźlak ruina 1 poł. XIX w. tak
122. Sędziwojewo Września wrzesiński koźlak b.d. 1821 r. tak
123. Siekowo Przemęt wolsztyński koźlak b.d. 1877 r. tak
124. Siekówko Przemęt wolsztyński koźlak b.d. 1771 r. tak
125. Sołeczno Września wrzesiński koźlak b.d. 1844 r. tak
126. Sowina Błotna Pleszew pleszewski koźlak b.d. b.d. b.d.
127. Sowy Pakosław rawicki koźlak bardzo dobry XIX w. b.d.
128. Stanisława Kawęczyn turecki koźlak b.d. b.d. b.d.
129. Starkowo Przemęt wolsztyński koźlak zniszczony XVIII w. b.d.
130. Stary Kobylin Kobylin krotoszyński koźlak b.d. 1877 r. b.d.
131. Strzyżewo Paczkowe Gniezno gnieźnieński koźlak zniszczony kon. XIX w. b.d.
132. Sulmierzyce Sulmierzyce krotoszyński koźlak dobry 1795 r. tak
133. Swadzim Tarnowo Podgórne poznański koźlak b.d. 1896 r. b.d.
134. Śmigiel Śmigiel kościański koźlak dobry 1726 r. nie
135. Śmigiel Śmigiel kościański koźlak dobry XVII w. nie
136. Śniaty Wielichowo grodziski koźlak zniszczony 1764 r. nie
137. Średnica Czarnków czarnkowsko-
trzcianecki
koźlak dobry b.d. b.d.
138. Świerczyna Osieczna leszczyński koźlak dobry XVIII w. tak
139. Święciechowa Święciechowa leszczyński koźlak b.d. 1878 r. b.d.
140. Święta Złotów złotowski holender murowany ruina 1902 r. nie
141. Tarnówka Grzegorzew kolski koźlak b.d. b.d. b.d.
142. Tomaszew Olszówka kolski koźlak b.d. XVIII/XIX w. tak
143. Trzuskołoń Niechanowo gnieźnieński holender murowany rekonstrukcja 1810 r. b.d.
144. Tuliszków Tuliszków turecki koźlak b.d. XIX w. tak
145. Tursko Gołuchów pleszewski koźlak zniszczony 1764 r. b.d.
146. Ujazdowo Włoszakowice leszczyński koźlak b.d. 1890 r. tak
147. Wartosław Wronki szamotulski koźlak ruina b.d. b.d.
148. Wilczyn Wilczyn koniński koźlak b.d. 1781 r. b.d.
149. Wilkowice Lipno leszczyński koźlak zniszczony 1779 r. b.d.
150. Wilkowo Polskie Wielichowo grodziski koźlak zniszczony b.d. b.d.
151. Wolsztyn Wolsztyn wolsztyński koźlak bardzo dobry 1603 r. tak
152. Żdżenice Malanów turecki koźlak b.d. XVIII/XIX w. tak
153. Żegocin Czermin pleszewski koźlak zniszczony XIX w. b.d.
154. Żelice Wągrowiec wągrowiecki koźlak zniszczony 1878 r. b.d.
Województwo zachodniopomorskie
Lp. Miejscowość Gmina Powiat Typ wiatraka Stan Budowa Zabytek
1. Czarnogłowy Przybiernów goleniowski holender murowany ruina b.d. b.d.
2. Czernin Dygowo kołobrzeski holender murowany ruina b.d. b.d.
3. Kapice Połczyn-Zdrój świdwiński holender murowany ruina 2 poł. XIX w. b.d.
4. Kłęby Golczewo kamieński holender murowany ruina 1865 r. b.d.
5. Kowalewice Darłowo sławieński paltrak zniszczony XVIII w. b.d.
6. Lędzin Karnice gryficki holender murowany bardzo dobry 1723 r. tak
7. Mierzyn Dobra policki koźlak dobry ok. 1830 r. tak
8. Moryń Moryń gryfiński holender murowany ruina kon. XIX w. b.d.
9. Myślibórz Myślibórz myśliborski holender murowany ruina XIX w. nie
10. Nowe Worowo Ostrowice drawski holender murowany ruina XIX w. nie
11. Nowogródek Pomorski Nowogródek Pomorski myśliborski holender murowany ruina XIX w. b.d.
12. Ostromice Wolin kamieński holender murowany ruina XIX w. nie
13. Otoki Banie gryfiński holender murowany zniszczony 1877 r. nie
14. Poradz Łobez łobeski holender murowany dobry 2 poł. XIX w.. tak
15. Sułomino Wolin kamieński holender murowany ruina 2 poł. XIX w. nie
16. Szczecin Szczecin Szczecin holender murowany bardzo dobry b.d. nie
17. Wolin Wolin kamieński holender murowany zniszczony 1850 r. nie
help_outline