Nocna Korona Sudetów Fundacja Polska górom!

Aktywna S: 3
Regiony:  Sudety
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1.  
  1. Odznaka "Nocna Korona Sudetów" jest ustanowiona przez Fundację Polska górom!
  2. Nadzór nad odznaką sprawuje Zarząd Fundacji Polska górom!
 2. Celem ustanowienia odznaki "Nocna Korona Sudetów" jest zachęcenie do systematycznego poznawania Sudetów oraz popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wycieczek w góry.
 3. Odznakę "Nocna Korona Sudetów" można zdobywać po ukończeniu 18 roku życia, z wyłączeniem sytuacji wspólnego zdobycia szczytu w obecności pełnoletniego opiekuna.
 4. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach oraz racjonalnego uprawiania turystyki górskiej w tym zasad poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.
 5.  
  1. Odznaka "Nocna Korona Sudetów" posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
  2. Odznaki zdobywane są kolejno. Aby zdobyć następny stopień należy być posiadaczem niższego stopnia odznaki.
  3. Na stopień brązowy należy zdobyć 16 szczytów, po jednym z każdego „obszaru” opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
  4. Na stopień srebrny należy zdobyć 32 szczyty, po dwa z każdego obszaru opisanego w Załączniku nr 1.
  5. Na stopień złoty należy zdobyć pozostałe 16 najwyższych szczytów z wykazu.
 6.  
  1. Kolejność zdobywania szczytów w obrębie stopnia odznaki jest dowolna.
  2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem nocnych walorów widokowych oraz wartości krajoznawczych i przyrodniczych z uwzględnieniem zakazu poruszania się po terenie Parków Narodowych po zmroku.
 7.  
  1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
  2. Do odznaki nie zalicza się szczytów zdobytych przed dniem ustanowienia odznaki.
 8. Ustanawia się Książeczkę Odznaki “Nocna Korona Sudetów”
 9.  
  1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:
   • fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej), lub
   • wykaz nagranej trasy wykorzystując tracker GPS z zarejestrowaną godziną nagrania trasy, lub
   • pieczątka zdobyta na szczycie lub w schronisku w okolicy szczytu, lub
   • podpis przewodnika sudeckiego kl. III lub wyższej lub przodownika turystyki górskiej PTTK w Książeczce Odznaki, poświadczający zdobycie szczytu w nocy
  2. W książeczce odznaki “Nocnej Korony Sudetów” powinny znaleźć się informacje:
   • dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, numer kontaktowy do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku,
   • potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki, ewentualnie pieczątka z potwierdzeniem zdobycia szczytu.
 10.  
  1. Ubiegający się o odznakę "Nocna Korona Sudetów", po zebraniu potwierdzeń wskazanych w § 9 pkt. 1 powinien przedstawić je Zarządowi Fundacji Polska górom! w formie:
   • osobistej po uprzednim umówieniu terminu, lub
   • elektronicznej w postaci wiadomości e-mail z załącznikami (fotografie, plik z nagranymi trasami przejścia), lub
   • pisemnej w postaci wypełnionej książeczki wysłanej na adres Fundacji: ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław, lub
   • innej uzgodnionej wcześniej z Zarządem.
  2. Zdobywający odznakę pokrywa wszelkie koszty dostarczenia przesyłek związanych z weryfikacją odznaki.
 11.  
  1. Po pozytywnej weryfikacji przystawia się książeczce "Nocna Korona Sudetów" w oznaczonym miejscu pieczątkę potwierdzającą przyznanie odznaki w odpowiednim stopniu oraz pieczątkę Fundacji Polska górom! wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
  2. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki "Nocna Korona Sudetów", uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  3. Odznakę poszczególnych stopni nabywa się w Fundacji Polska górom! za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 12.  
  1. Zdobywca odznaki "Nocna Korona Sudetów" wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.
 13. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji Polska górom!
 14. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką "Nocna Korona Sudetów" można uzyskać w Fundacji Polska górom!
 15. Regulamin odznaki "Nocna Korona Sudetów" został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Fundacji Polska górom! w dniu 24.08.2020 roku i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Number obszaru* Szczyt Wysokość Mezoregion Mikroregion
1 1 Stóg Izerski 1107 Góry Izerskie Grzbiet Wysoki
2 Wysoki Kamień 1058 Góry Izerskie Grzbiet Kamienicki
3 Podmokła 1000 Góry Izerskie Grzbiet Wysoki
4 2 Łysocina 1188 Karkonosze Grzbiet Lasocki
5 Sucha Góra 1100 Karkonosze Grzbiet Śląski
6 Witosza 483 Kotlina Jeleniogórska Wzgórza Łomnickie
7 3 Okole 721 Góry Kaczawskie Grzbiet Północny
8 Stromiec 550 Góry Kaczawskie Grzbiet Mały
9 Ostrzyca 500 Pogórze Kaczawskie Wysoczyzna Ostrzycka
10 4 Wołek 878 Rudawy Janowickie Grzbiet Główny
11 Sokolik 642 Kotlina Jeleniogórska Góry Sokole
12 Różanka 625 Góry Kaczawskie Góry Ołowiane
13 5 Mniszek 703 Góry Wałbrzyskie Masyw Chełmca
14 Krąglak 692 Góry Wałbrzyskie Masyw Trójgarbu i Krąglaka
15 Dłużyna 685 Góry Wałbrzyskie Góry Czarne
16 6 Suchawa 928 Góry Kamienne Góry Suche
17 Dzikowiec 836 Góry Kamienne Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej
18 Jański Wierch 697 Góry Jastrzębie Masyw Jańskiego Wierchu
19 7 Kalenica 964 Góry Sowie Grzbiet Główny
20 Malinowa 838 Góry Sowie Grzbiet Głowny
21 Włodarz 811 Góry Sowie Masyw Włodarza
22 8 Jelenia Kopa 754 Góry Bardzkie Grzbiet Wschodni
23 Wilczak 633 Góry Bardzkie Grzbiet Zachodni
24 Kalwaria 575 Góry Bardzkie Grzbiet Wschodni
25 9 Cisowa Góra 723 Góry Stołowe Góry Stołowe
26 Borowa Kopa 682 Góry Stołowe Góry Stołowe
27 Góra Św. Anny 647 Obniżenie Noworudzkie Wzgórza Włodzickie
28 10 Zielony Garb 1026 Góry Orlickie Grzbiet Deszteński
29 Szerlich 1027 Góry Orlickie Grzbiet Deszteński
30 Pański Wierch 637 Góry Orlickie Grzbiet Deszteński
31 11 Jagodna 977 Góry Bystrzyckie Masyw Jagodnej
32 Czerniec 840 Góry Bystrzyckie Masyw Czerńca
33 Kamienna Góra 704 Góry Bystrzyckie Stoliwo Główne
34 12 Borówkowa 899 Góry Złote i Bialskie Góry Złote
35 Jawornik Wielki 871 Góry Złote i Bialskie Góy Złote
36 Trojak 765 Góry Złote i Bialskie Góry Złote
37 13 Iwinka 1079 Góry Złote i Bialskie Góry Bialskie
38 Czernica 1083 Góry Złote i Bialskie Góry Bialskie
39 Łysiec 963 Góry Złote i Bialskie Góry Bialskie
40 14 Czarna Góra 1205 Masyw Śnieżnika Masyw Śnieżnika
41 Trójmorski Wierch 1144 Masyw Śnieżnika Masyw Śnieżnika
42 Suchoń 964 Masyw Śnieżnika Krowiarki
43 15 Srebrna Kopa 785 Góry Opawskie Masyw Biskupiej Kopy
44 Zamkowa Góra 571 Góry Opawskie Masyw Biskupiej Kopy
45 Przednia Kopa 495 Góry Opawskie Masyw Parkowej Góry
46 16 Ślęża 718 Masyw Ślęży Masyw Ślęży
47 Pyszczyńska Góra 273 Wzgórza Strzegomskie Wzgórza Imbramowickie
48 Ostrosz 360 Wzgórza Niemczańsko Strzelińskie Wzgórza Dębowe
help_outline