Odznaka Imprez na Orientację Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 14
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO, jest ustanowiona i nadawana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 2. OInO może zdobywać każdy bez względu na wiek, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
 3. OInO jest ustanowiona w pięciu kategoriach:
  • I – popularnej OInO (bez stopni),
  • II – małej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
  • III – dużej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
  • IV – „Za wytrwałość” (trzy stopnie: I, II, III),
  • V – „Dla najwytrwalszych” (cztery stopnie: I, II, III, IV).
 4. OInO zdobywa się sukcesywnie, począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną liczbę punktów zdobytych w dowolnym okresie. Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.
 5. Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II liczby punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.
 6. Punkty na OInO można zdobywać, uczestnicząc w InO indywidualnie lub zespołowo.
 7. W imprezach wieloetapowych lub wielodyscyplinowych następujących po sobie lub z przerwami czasowymi każdy etap lub kolejna dyscyplina są traktowane oddzielnie.

II. Warunki zdobywania OInO

 1. OInO przyznaje się za zdobycie następującej liczby punktów:
  Kategoria Stopień odznaki Liczba punktów Minimalna liczba punktów
  na imprezach ogólnopolskich
  Kolor odznaki
  I Popularna 5 imprez (etapów) -
  II Mała brązowa 20 Łącznie 50
  Mała srebrna 50
  Mała złota 100
  III Duża brązowa 150 Łącznie 200
  Duża srebrna 200
  Duża złota 250
  IV - Za wytrwałość I stopnia 100 zielony
  II stopnia 300 niebieski
  III stopnia 500 czerwony
  V - Dla najwytrwalszych I stopnia 750 zielony
  II stopnia 1000 niebieski
  III stopnia 1500 czerwony
  IV stopnia 2500 żółty
 2. Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (według wzoru ustalonego przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK).
 3. Potwierdzeniem udziału w InO jest dokładny zapis w książeczce OInO dokonany przez uczestnika i potwierdzony przez organizatora, zawierający m.in.:
  • a) liczbę porządkową etapów (od pierwszego startu),
  • b) datę, nazwę i miejsce imprezy,
  • c) liczbę zdobytych punktów za etap,
  • d) pieczątkę i podpis organizatora.
 4. Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać Przodownik InO lub Organizator InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny – na podstawie protokołu z imprezy (podpis z podaniem numeru uprawnień Przodownika lub Organizatora).
 5. Przodownicy InO są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II p. 3c i 4.
 6. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczkę(i) OInO z ostatnio zweryfikowaną odznaką.
 7. Odznaki w kategorii dużej, „Za wytrwałość” i „Dla najwytrwalszych” przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych kategoriach weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) – zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.
 8. Przyznanie odznaki wpisuje do książeczki OInO członek RW, potwierdzając je pieczątką RW i swoim podpisem.
 9. Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

III. Zasady przyznawania punktów na OInO

 1. Punkty na OInO przyznaje się za udział w imprezie/etapie w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie kalendarzy ogólnopolskich i regionalnych:
  • 5 pkt – za etapy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,
  • 4 pkt – za etapy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski i Pucharu Polski Młodzieży,
  • 3 pkt – za pozostałe etapy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk oraz za etapy na Ogólnopolskim Zlocie PInO (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),
  • 2 pkt – za etapy regionalne oraz na Zlocie aktywu InO środowisk regionalnych (na podstawie kalendarza RKInO PTTK),
  • 1 pkt – za etapy lokalne, szkoleniowe, sportowe i ekstremalne, bez klasyfikacji i inne (w tym etapy towarzyszące),
  • 0 pkt – za etapy nieukończone.
 2. Etapy inne niż turystyczne są zaliczane zgodnie z wykładnią imprezy turystycznej (potwierdzenie co najmniej jednego PK ze swojej trasy).
 3. Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 10 stycznia 2015 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy.
 3. Uczestnicy, którzy przed ww. terminem rozpoczęli potwierdzanie punktów na OInO, mogą kontynuować zdobywanie tej odznaki według poprzednich zasad.
help_outline