Odznaka Krajoznawcza im. Józefa Mikulskiego PTTK Siedlce

Aktywna S: 2
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość powiatu siedleckiego i okolic; tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa; historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć i perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych zwłaszcza obiektów związanych z działalnością prof. Józefa Mikulskiego.
 2. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK im. Józefa Mikulskiego posiada dwa stopnie:
  • stopień srebrny,
  • stopień złoty.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem jej zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w czasie określonym w niniejszym regulaminie.
 4. Obiekty zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu srebrnym nie mogą być zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu złotym.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. wycieczki piesze, rowerowe, motorowe, kajakowe itp.)
 3. Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK im. Józefa Mikulskiego zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli, wybrane wg uznania zdobywającego.
  Warunki Stopień
  srebrny złoty
  Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej: 18 36
  Zabytków architektury 4 8
  Muzeów izb regionalnych 2 4
  Miejsc pamięci narodowej 3 6
  Rezerwatów przyrody 2 4
  Parków zabytkowych 2 4
  Parków krajobrazowych 1
  Pomników przyrody ożywionej i nieożywionej 3 5
  Grodzisk 2 4
 4. Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć:
  • W czasie nie dłuższym niż 2 lata liczonym od daty pierwszej wycieczki.
  • Zwiedzając obiekty krajoznawcze położone na terenie powiatu siedleckiego i okolic, tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa.
  • W przypadku braku na danym obszarze udostępnionego do zwiedzania rezerwatu przyrody, należy dodatkowo poznać dwa parki zabytkowe.
 5. Odznakę w stopniu złotym należy zdobyć:
  • W czasie nie dłuższym niż trzy lata.
  • Zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli, położone na obszarze jak to określono w pkt.8.b.

III. Weryfikacja

 1. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek, założona i prowadzona przez zdobywającego. W kronice winny znajdować się daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzania obiektów np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych: przewodników, instruktorów PTTK, służby leśnej lub opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych.
 2. Odznakę Krajoznawczą im. Józefa Mikulskiego przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach.
 3. Przed złożeniem kroniki wycieczek do wglądu Zespołu Weryfikacyjnego, kronika to winna być zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski, który to potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów i wymagań regulaminu odznaki.
 4. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w książeczkę-kronikę. Wpis ten uprawnia do nabycia odznaki w Oddziale.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 3 marca 2005 r.

help_outline