Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego PTTK Żarnów

Aktywna S: 3
Regiony:  Łódzkie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żarnowie z okazji 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Roku Krajoznawstwa Polskiego ogłoszonego przez ZG PTTK w Warszawie. Odznaka powstała w porozumieniu i z pomocą Starostwa Powiatowego w Opocznie.
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja powiatu opoczyńskiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów krajoznawczych.
 3. Odznaka ma 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 7 roku życia uczestnicząc w imprezach turystyczno - krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych) odbywających się na terenie powiatu opoczyńskiego. Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.
 2. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, którą zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów zamieścić należy w książeczce odznaki lub własnoręcznie wykonanej kronice.
 4. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu. Prawo potwierdzania mają także członkowie kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczyli w danej wycieczce.
 5. Odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.
 6. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 7. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć po zaliczeniu wskazanej ilości miast i gmin wiejskich:
  • stopień brązowy: 1 miasto i 2 gminy
  • stopień srebrny: 1 miasto i 3 gminy
  • stopień złoty: pozostałe 3 gminy
 8. W każdym mieście i gminie należy zwiedzić obowiązkowo co najmniej po 5 wymienionych poniżej obiektów.

III. Weryfikacja odznak

 1. Odznaki weryfikuje powołany przez Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie, Referat Weryfikacyjny złożony z instruktorów krajoznawstwa regionu.
 2. Podstawą do weryfikacji jest przedłożenie książeczki odznaki lub kroniki z poświadczeniami i opisami zwiedzanych obiektów zgodnie z regulaminem. Dokumentację należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Oddział PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów.
 3. W przypadku przesyłki pocztą należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z adresem i naklejonymi znaczkami według aktualnie obowiązującej taryfy pocztowej dla listów poleconych.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Referatu Weryfikującego Odznakę przy O/ PTTK w Żarnowie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2017 r., a jego treść i znak odznaki zostały uzgodnione z zespołem powołanym w dniu 26. lipca 2016 r. w składzie:
  • Włodzimierz Szafiński - prezes ZO PTTK w Żarnowie, instruktor krajoznawstwa Polski
  • Krzysztof Nawrocki - wójt gminy Żarnów, regionalista
  • Adam Grabowski - dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
  • Wiesław Turek - Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Opocznie
 3. Regulamin odznaki został ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w dniu 28. listopada 2016 r.
 4. Odznaki i druk regulaminów oraz książeczek odznaki zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów do zaliczenia na Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego

 1. Miasto Opoczno
  • zamek kazimierzowski, obecnie siedziba Muzeum Regionalne w Opocznie
  • kościół św. Bartłomieja
  • Dom Esterki
  • pałacyk Dziewulskiego i Lange (Urząd Miejski)
  • Pl. Tadeusza Kościuszki, stare kamieniczki i pomnik Tadeusza Kościuszki
 2. Gmina Opoczno
  • dwór, park, spichlerz i młyn w Zameczku
  • kościół św. Wojciecha i cmentarz w Kraśnicy
  • park podworski w Mroczkowie Gościnnym
  • Izba Tradycji Ludowej w Bielowicach
  • dydaktyczna ścieżka przyrodnicza „Januszewice"
 3. Miasto Drzewica
  • gotycko - renesansowy zamek
  • kościół św. Łukasza
  • rynek (Plac Wolności) z pomnikami Jana Henryka Dąbrowskiego i żołnierzy z II wojny światowej
  • cmentarz rzymsko - katolicki
  • tor kajakarstwa górskiego
 4. Gmina Drzewica
  • mogiła powstańców 1863 r. w Dąbrówce Kolonii
  • mała elektrownia wodna na Drzewiczce w Giełzowie
  • obelisk poświęcony żołnierzom WP poległym w 1939 r. w lesie Parchowiec koło Zakościela
  • gospodarstwo agroturystyczne Z. W. Zagdańskich w Radzicach Małych
  • widok na Jezioro Drzewickie - Strzyżów
 5. Gmina Białaczów
  • pałac Małachowskich w Białaczowie
  • rynek z ratuszem w Białaczowie
  • kościół św. Doroty w Petrykozach
  • rezerwat przyrody „Białaczów"
  • pomnik partyzantów w Kowalowie lub pomnik w Sobieniu
 6. Gmina Mniszków
  • zespół dworski w Mniszkowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
  • kościół we wsi Błogie Szlacheckie
  • drewniany kościół p.w. Serca Jezusowego w Zajączkowie
  • rezerwat przyrody „Błogie", „Gaik" lub „Jaksonek"
 7. Gmina Paradyż
  • kościół i klasztor bernardynów w Paradyżu
  • kościół św. Andrzeja w Wójcinie
  • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Wójcinie
  • park podworski w Stawowiczkach
  • zabytkowe chałupy w Przyłęku
 8. Gmina Poświętne
  • kościół i klasztor filipinów w Studziannie - Poświętnem
  • Szaniec "Hubala" k/ Anielina
  • kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach
  • obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy
  • drewniany młyn wodny we Fryszerce
 9. Gmina Sławno
  • kościół z 1852 r. w Sławnie
  • dwór i park krajobrazowy w Sławnie
  • kościół św. Wawrzyńca i park podworski w Kunicach
  • kopalnia piasku kwarcowego „Grudzeń - Las"
  • kościół św. Michała Archanioła w Zachorzowie
 10. Gmina Żarnów
  • kościół św. Mikołaja w Żarnowie
  • wczesnośredniowieczne grodzisko w Żarnowie
  • rezerwat „Diabla Góra" lub „Jodły Sieleckie"
  • kościół św. Łukasza w Skórkowicach
  • zalew w Miedznej Murowanej lub kamieniołom w Sielcu
help_outline