Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny PTTK Zamość

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny zwana w skrócie OKZ jest Odznaką Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
 2. Celem OKZ jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Zamojszczyzny, jej historii, zabytków kultury i sztuki, miejsc walki i martyrologii.
 3. OKZ ustanawia się w jednym stopniu. Odznakę przyznają upoważnione Komisje Oddziałów w Biłgoraju i Zamościu.
 4. Nadanie odznaki następuje przez dokonanie odpowiedniego wpisu do książeczki OKZ, wręczenie odznaki i legitymacji (dla odznaki honorowej).
 5. Oddziały PTTK przyznające OKZ prowadzą rejestry przyznawanych odznak.

II. Warunki zdobywania OKZ

 1. OKZ mogą zdobywać osoby, które ukończyły 1O lat.
 2. OKZ może być zdobywana podczas wędrówek indywidualnych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych (rajdów) na terenie powiatów: grodzkiego Zamość, ziemskiego zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, janowskiego.
 3. Turysta ubiegający się o OKZ winien złożyć wniosek w Oddziałach PTTK wymienionych w 3 pkt a. Wniosek powinien zawierać odpowiednie wpisy i potwierdzenia. Uznaje się również potwierdzenia znajdujące się w książeczkach innych odznak (np. OTP). W takim wypadku należy przedstawić odpowiednią książeczkę.
 4. OKZ weryfikują osoby upoważnione przez Zarząd Oddziału.
 5. Weryfikacja OKZ powinna być dokonana w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 6. Do zdobycia OKZ wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych oraz odbycie wycieczek zgodnie z załącznikiem.
 7. OKZ przyznana w trybie zwyczajnym jest płatna, zaś przyznana honorowo jest bezpłatna. Wręczanie odznak może odbywać się uroczyście na imprezach i spotkaniach turystyczno-krajoznawczych.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału.
 2. Aktualizacja regulaminu obowiązuje od 15.08.2011 r.

Załącznik 1

Źródło 
Numer grupy Obiekty Ilość obiektów
I Miejsca pamięci narodowej, walk i męczeństwa 5
II Zabytki architektury 8
III Roztoczański Park Narodowy 1
IV Rezerwaty, pomniki, parki zabytkowe 5
V Miasta i miejscowości historyczne 8
VI Muzea 3
VII Imprezy turystyczne-wycieczki 3

Ad I. Miejsca upamiętnione i oznaczone.

Ad II. Zespoły zabytków architektury zaliczane są jako jeden obiekt np. zespoły dworskie, kościelno-klasztorne, pierzeje kamienic itp.

Ad V. Bełżec, Biłgoraj, Frampol, Goraj, Górecko Kościelne, Grabowiec, Horodło, Hrebenne, Hrubieszów, Józefów, Komarów, Krasnobród, Kryłów, Łabunie, Lubycza Królewska, Łaszczów, Radecznica, Rebizanty, Sąsiadka, Skierbieszów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Zwierzyniec.

help_outline