Odznaka Krajoznawcza Ziemi Sądeckiej PTTK Nowy Sącz

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Sądeckiej została ustanowiona uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu nr 15/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu.
 2. Odznaka jest jednostopniowa i może ją zdobywać każdy kto ukończył 10 rok życia i spełnił wymogi zawarte w poniższym regulaminie.
 3. Maksymalny okres zdobywania odznaki wynosi 3 lata.
 4. Celem zdobywania odznaki jest wyróżnienie turysty za znajomość Ziemi Sądeckiej – jej historii, piękna krajobrazu, zabytków, kultury i osiągnięć współczesnych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka zdobywana jest podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej, tak zbiorowej jak i indywidualnej odbywanej w granicach powiatu nowosądeckiego.
 2. Zdobywający odznakę dobiera sobie samodzielnie do zwiedzania obiekty krajoznawcze i imprezy w taki sposób, aby mógł zwiedzić ich różnorodność zarówno co do ich rodzaju jak i ilości, zgodnie z wykazem podanym w punkcie 8.
 3. Podstawą do ubiegania się o Odznakę Krajoznawczą PTTK Ziemi Sądeckiej jest książeczka – kronika wykonana samodzielnie, służąca do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii i pocztówek oraz uzyskania potwierdzeń:
  • zwiedzania obiektu, udziału w imprezie, może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości i obiektu, wklejony bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis,
  • na wycieczkach zbiorowych potwierdzenia mają prawo wpisywać do książeczki – kroniki osoby posiadające uprawnienia kadrowe PTTK: organizatorzy turystyki, przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa, pod warunkiem że biorą udział w danej wycieczce i zwiedzaniu zabytków,
  • w przypadku niemożności uzyskania potwierdzeń jednym z ww. sposobów można je uzyskać na podstawie ustnego sprawozdania dotyczącego zwiedzanych obiektów, względnie rejonów, które mają prawo przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia instruktorów krajoznawstwa lub przewodnicy.
 4. Wykaz obiektów do zwiedzania (w załączniku).

Postanowienia końcowe

 1. Turysta spełniający wymogi do zdobycia odznaki otrzymuje legitymację i wykupuje odznakę z napisem „Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Sądeckiej”.
 2. Książeczkę – kronikę przedkłada się w Zespole Weryfikacyjnym Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK przy oddziale „Beskid” w Nowym Sączu.
 3. Odznakę nadaje Komisja Krajoznawcza oddziału PTTK w Nowym Sączu. Referat weryfikacyjny prowadzi rejestr przyznanych odznak.
 4. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.

Załącznik 1

Źródło 
Wykaz grup oraz rodzajów obiektów krajoznawczych Wymagana ilość Obiekty obowiązkowe
I. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona:
rezerwaty przyrody 5 dowolne
pomniki przyrody 10 dowolne
szlak przyrodniczy szlak przyrodniczy hr. A. Stadnickiego (z Rytra przez Makowicę, Halę Łabowską, Uhryń do Łabowej)
II. Obiekty zabytkowe 15 w tym:
 • Bazylika Kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu
 • Kościół i klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu
 • Kościół pw. św. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu
 • Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy
 • Kościół pw. św. Świerada i św. Benedykta w Tropiu
 • dowolna cerkiew drewniana
 • beluarda w Rożnowie
 • ruiny zamku w Rytrze
dawne układy urbanistyczne 3 w tym:
 • Nowy Sącz
 • Stary Sącz
III. Muzea
okręgowe 1 siedziba główna Muzeum Okręgowego w Domu Gotyckim w Nowym Sączu
regionalne 1 Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie
tematyczne 5 w tym:
 • Willa Romanówka (Muzeum Nikifora w Krynicy)
 • Muzeum regionalne im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum ks. Józefa Tischnera tzw „Dom na Dołkach” w Starym Sączu
 • Muzeum Jana Pawła II – ołtarz papieski w Starym Sączu
IV. Kultura ludowa 4 w tym:
 • Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu
 • Muzeum Parafialne Sztuki Ludowej w Paszynie
 • Muzeum Lachów Sądeckiem im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu
V. Dzieje walki i męczeństwa, miejsce bitew 2 Marcinkowice – cmentarz wojenny nr 352, a w jego obrębie cmentarz legionistów z 1918 r.
cmentarze wojenne 2
miejsca straceń i męczeństwa 5 Mauzoleum „Pieta Sądecka” w Nowym Sączu przy al. Wolności
VI. Obiekty hydrotechniczne 1 zapora wodna w Rożnowie
VII. Uzdrowiska 3 w tym:
 • Żegiestów Zdrój
 • Piwniczna Zdrój
help_outline