Odznaka Regionalna PTTK "Kurpie" PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznakę Regionalną PTTK „Kurpie”, zwaną dalej odznaką, ustanowił Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce w 1976 roku. W 2005 roku odznakę przejęło Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, a od 2022 roku odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.
 2. Odznaka ma na celu upowszechnianie wartości turystycznych i krajoznawczych Kurpiowszczyzny, promocję działań na rzecz ich ochrony oraz zachęcanie do wszechstronnej działalności krajoznawczej: poznawania regionu, dokumentowania jego walorów, popularyzowania i edukowania.
 3. Odznaka ma trzy stopnie (brązowy, srebrny i złoty).
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 5. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 8 lat.
 6. Przy zdobywaniu poszczególnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie obiektów oraz udział (w charakterze uczestnika lub widza) w wydarzeniach, wyszczególnionych w Załączniku 1, w liczbie podanej w poniższej tabeli:
  Stopień odznaki Brązowy Srebrny Złoty
  Budownictwo sakralne 2 4 6
  Budownictwo świeckie 1 2 3
  Miejsca pamięci 1 2 3
  Obiekty przyrodnicze 1 2 3
  Muzea 1 2 3
  Wydarzenia 0 1 2
 8. Dodatkowym wymogiem do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest wykonanie inwentaryzacji krajoznawczej co najmniej pięciu kapliczek lub krzyży przydrożnych, znajdujących się na obszarze dowolnie wybranej miejscowości, leżącej na terenie Puszczy Białej lub Puszczy Zielonej, według wzoru z Załącznika 2.
 9. Dodatkowym wymogiem do zdobycia odznaki w stopni złotym jest realizacja przedsięwzięcia popularyzującego wiedzę o Kurpiowszczyźnie: jej historii, zabytkach, przyrodzie, folklorze itd. Może mieć ono charakter m.in.: prelekcji, wykładu, wystawy, reportażu, artykułu w formie tradycyjnej lub w Internecie. W przedsięwzięciu należy wykorzystać samodzielnie wykonaną dokumentację krajoznawczą, etnograficzną i fotograficzną.
 10. Każdy obiekt lub wydarzenie może być zaliczony tylko na jeden stopień odznaki.
 11. Zdobywanie odznaki odbywa się na odpowiedzialność zdobywającego. Zwiedzanie obiektów i udział w wydarzeniach powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa oraz poszanowaniem dobrych obyczajów.
 12. Potwierdzeniem spełnienia wymogów zdobycia odznaki jest kronika krajoznawcza, prowadzona w dowolnej formie, zawierająca: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania zdobywającego (zdobywających) odznakę; daty wycieczek lub wydarzeń, nazwy i lokalizację odwiedzonych obiektów, potwierdzenia terenowe (pieczątki, bilety, podpisy organizatora wycieczki lub kadry PTTK, zrzuty z aplikacji geocachingowych) lub dokumentację fotograficzną. W przypadku stopni srebrnego i złotego, również materiały, o których mowa, odpowiednio, w pkt. 8 i 9.
 13. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo. W tym drugim przypadku do weryfikacji przedstawia się jedną wspólną, zbiorową dokumentację, o której mowa w pkt. 12. Wszyscy członkowie grupy powinni spełniać wszystkie wymogi regulaminowe, regulujące przyznanie odznaki.
 14. Kopie prac wykonanych w ramach pkt. 8 i, jeśli to możliwe, 9, przekazywane są do zbiorów Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.
 15. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. Dokumentację można przedstawić do weryfikacji osobiście lub drogą elektroniczną (weryfikat@om.pttk.pl).
 16. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie. Egzemplarze odznaki są odpłatne.
 17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 18. Regulamin i wykaz obiektów opracował Marcin Tysler, przy współpracy Adama Ciołka, Wojciecha Nowickiego i Martyny Serafin.
 19. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwałą nr 2022/03/01 i obowiązuje od 15 marca 2022 roku. Unieważnia się dotychczasowe regulaminy zdobywania Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie”. Dotychczas zdobyte odznaki zachowują ważność i uprawniają do ubiegania się o kolejne stopnie odznaki.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów do zwiedzenia

Budownictwo sakralne
Obiekt Miejscowość Gmina
Kaplica grobowa Aleksieja Kucyńskiego Orło Małkinia Górna
Kaplica św. Zofii Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka
Kościół Świętej Trójcy Obryte Obryte
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Sokołowo Włościańskie Obryte
Kościół św. Barbary Poręba-Kocęby Brańszczyk
Drewniana kostnica Długosiodło Długosiodło
Kościół św. Anny Nowy Lubiel Rząśnik
Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus Porządzie Rząśnik
Kościół św. Rocha Leman Turośl
Kościół MB Różańcowej Kuzie Zbójna
Kościół św. Michała Archanioła Brodowe Łąki Baranowo
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Czarnia Czarnia
Kościół Ducha Świętego Kadzidło Kadzidło
Zespół kościoła św. Anny Dąbrówka Lelis
Kościół św. Anny Łyse Łyse
Zespół Bazyliki Trójcy Przenajświętszej Myszyniec Myszyniec
Kościół św. Wawrzyńca Zaręby Chorzele
Kościół Trójcy Przenajświętszej Parciaki Jednorożec
Budownictwo świeckie
Obiekt Miejscowość Gmina
Drewniana zabudowa wsi Koziki Ostrów Mazowiecka
Drewniana zabudowa wsi Nagoszewo Ostrów Mazowiecka
Drewniana zabudowa wsi Knurowiec Brańszczyk
Drewniana zabudowa wsi Ochudno Rząśnik
Spichlerz - Gminny Ośrodek Kultury Turośl Turośl
Chałupa kurpiowska; Łączki 86 Łączki Łyse
Dawna placówka Straży Granicznej; Pełty 37 Pełty Myszyniec
Drewniana zabudowa wsi Krukowo Chorzele
Drewniana zabudowa wsi Olszewka Jednorożec
Miejsca pamięci
Obiekt Miejscowość Gmina
Pomnik pacyfikacji wsi Fidury Ostrów Mazowiecka
Cmentarz jeniecki Stalag 324 Grądy Wąsewo
Tablica pamiątkowa Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" Sieczychy Długosiodło
Dąb Powstańców "Wieszaciel" Porządzie Rząśnik
Cmentarz wojenny z 1920 r. Piasecznia Kadzidło
Cmentarz mariawicki Długi Kąt Lelis
Cmentarz jeniecki Łyse Łyse
Pomnik Powstańców 1863 r.; przy drodze woj. 614 Charciabałda Myszyniec
Cmentarz wojenny z I WŚ Jednorożec Jednorożec
Obiekty przyrodnicze
Obiekt Miejscowość Gmina
Rezerwat przyrody Wielgolas Gładczyn Rządowy Zatory
Stawy Jegiel (Punkt obserwacji ptaków) Białebłoto-Nowa Wieś Brańszczyk
Bagno - Użytek ekologiczny 254 (Pomost widokowy w leśnictwie Tuchlin) Tuchlin Brańszczyk
Natura 2000 - Bagno Pulwy (szlak zielony Adamowo Grądy Polewne) Rząśnik Rząśnik
Rezerwat przyrody Rycerski Kierz Jednaczewo Łomża
Rezerwat przyrody Czarnia Czarnia Czarnia
Rezerwat przyrody Torfowisko Karaska Piasecznia Kadzidło
Rezerwat przyrody Olsy Płoszyckie Długi Kąt Lelis
Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin Serafin Łyse
Muzea
Obiekt Miejscowość Gmina
Muzeum Północno-Mazowieckie Łomża
Muzeum Kultury Kurpiowskiej Ostrołęka
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka
Skansen im. Marii Żywirskiej Brańszczyk Brańszczyk
Skansen-Park Długosiodło Długosiodło
Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika Nowogród Nowogród
Zagroda Kurpiowska Kadzidło Kadzidło
Muzeum Kurpiowskie Wach Kadzidło
Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów Lelis Lelis
Wydarzenia
Obiekt Miejscowość Gmina
Festiwal Folkloru Weselnego „Wesele Kurpiowskie” Kadzidło Kadzidło
Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” Kadzidło Kadzidło
Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie Granie” Lelis Lelis
Uroczystości Niedzieli Palmowej Łyse Łyse
Uroczystości Bożego Ciała Myszyniec Myszyniec
Miodobranie Kurpiowskie Myszyniec Myszyniec
help_outline