Odznaka Regionalna PTTK "Kurpie" Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Warszawie

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

Odznakę Regionalną PTTK „Kurpie” ustanowił Zarząd Wojewódzki PTTK w Ostrołęce w 1976 roku w celu popularyzacji wartości turystycznych i krajoznawczych regionu kurpiowskiego. W 2005 roku odznakę przejęło Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego.

 1. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 2. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni, w danym roku można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie miasta Ostrołęka i powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego i ostrowskiego.
 4. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 8 lat.

II. Warunki zdobywania odznaki regionalnej PTTK "Kurpie"

 1. Dla uzyskania odznaki w stopniu brązowym należy:
  1. wziąć udział przynajmniej w 2 wycieczkach (imprezach) pieszych, kolarskich, kajakowych, motorowych lub innych zorganizowanych przez PTTK lub innego organizatora, bądź też odbycie takich wycieczek indywidualnie,
  2. zwiedzić na terenie woj. ostrołęckiego podczas wycieczek wymienionych w pkt. 1a minimum 5 obiektów krajoznawczych (zabytki architektury i techniki, miejsca pamięci narodowej, rezerwaty i pomniki przyrody, muzeum itp.),
  3. prowadzić własną książeczkę-kronikę, w której oprócz danych osobowych powinna być dokumentacja odbytych wycieczek (imprez) potwierdzona podpisem przodownika, przewodnika, instruktora krajoznawstwa lub pieczątką organizatora imprezy. Wycieczki indywidualne należy potwierdzić w książeczce-kronice pieczęciami miejscowości, przez które wycieczka prowadzi. Zwiedzanie obiektów krajoznawczych należy udokumentować pieczęcią z nazwą danej miejscowości oraz krótkim opisem obiektu. Przy każdym potwierdzeniu w książeczce-kronice należy umieścić datę. Książeczka-kronika winna stanowić jedną całość i zachowywać ciągłość dla wszystkich stopni odznaki.
 2. Dla uzyskania odznaki w stopniu srebrnym należy spełnić wymogi określone w pkt 1a i 1b z tym, że obowiązuje uczestniczenie (odbycie) w minimum 5 wycieczkach i zwiedzenie 15 obiektów krajoznawczych oraz dodatkowo zwiedzenie skansenu budownictwa kurpiowskiego w Nowogrodzie.
 3. Warunkiem zdobycia Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie” w stopniu złotym jest spełnienie warunków określonych w pkt. 1a i 1b, z tym, że obowiązuje uczestnictwo (odbycie) minimum 7 wycieczkach i zwiedzenie 30 obiektów oraz spełnienie dodatkowo jednego z niżej wymienionych wymogów:
  • samodzielne opracowanie trasy wycieczki pieszej lub rowerowej po terenie zdobywania odznaki,
  • samodzielne wykonanie pracy dokumentacyjnej związanej tematycznie z terenem zdobywania odznaki, a zawierającej do wyboru:
   • opis dziejów miejscowości, miejsc pamięci narodowej, folkloru itp.,
   • zestaw zdjęć krajoznawczych, przeźroczy lub filmów z odbytych wycieczek,
   • nagrań magnetofonowych ze spotkań z twórcami ludowymi i innymi ciekawymi ludźmi,
    Prace złożone przy weryfikacji Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie” w stopniu złotym przechodzą na własność Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego.

III. Przepisy końcowe

 1. Każdy zwiedzony obiekt krajoznawczy może być zaliczony tylko na jeden stopień odznaki.
 2. Odznakę Regionalną PTTK „Kurpie” weryfikuje Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego – Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK przy Stołecznym Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa. Przy załatwianiu weryfikacji odznaki drogą korespondencyjną należy załączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami jak przy nadaniu.
 3. Przyznawanie odznak odbywa się na podstawie książeczki-kroniki wypełnionej zgodnie z wymogami określonymi w punkcie II.1c. Książeczka-kronika zostanie zwrócona po dokonaniu weryfikacji.
 4. Dowodem otrzymania Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie” jest odpowiednia legitymacja oraz wpis do książeczki-kroniki.
 5. Odznaka jest odpłatna.
 6. Dotychczas zdobyte odznaki zachowują ważność i uprawniają do ubiegania się kolejne stopnie odznaki.
 7. Przy zdobywaniu Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie” można zdobywać inne odznaki turystyczno-krajoznawcze na ogólnie przyjętych zasadach. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 2005 roku i unieważnia dotychczasowe regulaminy zdobywania Odznaki Regionalnej PTTK „Kurpie”.
help_outline