Odznaka Turystyczna Ziemi Gliwickiej PTTK Gliwice

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka Turystyczna Ziemi Gliwickiej (OTZG) została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gliwicach (obecnie Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej) w 1969 r. dla uczczenia zbliżającej się rocznicy stulecia zorganizowanej turystyki w Polsce. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi gliwickiej i zachęcenie do poznania jej historii, zabytków, przyrody, miejsc pamięci narodowej oraz przemian gospodarczych.
 2. Teren zdobywania OTZG został określony w załączonym do Regulaminu wykazie miejscowości, dzielnic i obiektów muzealnych.
 3. OTZG jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni, wykonaną z metalu. Oznaka w stopniu brązowym ma otok zielony, w stopniu srebrnym - otok biały, a w stopniu złotym - otok czerwony.
 4. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 7 lat i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 5. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. Stopień srebrny można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia brązowego, a stopień złoty w sezonie następnym po uzyskaniu stopnia srebrnego. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.
 6. Każdą miejscowość, dzielnicę oraz obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych dzielnic, miejscowości i obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 7. OTZG można zdobywać na wycieczkach indywidualnych i zbiorowych oraz rajdach i zlotach, w ramach uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej i narciarskiej, również w formie imprez na orientację, względnie łącząc różne z wymienionych dyscyplin turystycznych.
 8. Trasa każdej z wycieczek lub imprez musi przebiegać przynajmniej przez jedną z podanych w wykazie miejscowości. Na wycieczkach kolarsko-pieszych lub motorowo-pieszych należy zwiedzić miejscowości w ilości, podanej dla wycieczek kolarskich i motorowych.
 9. Warunki zdobycia poszczególnych stopni OTZG określa poniższa tabela.
  Warunki Stopień odznaki
  Brązowy Srebrny Złoty
  dni na wycieczkach i imprezach (minimum) 4 7 13
  w tym udział w imprezach Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej - ilość imprez 1 2 3
  zwiedzenie Gliwic części śródmieścia 1 1 1
  inne dzielnice 1 2 3
  zwiedzenie miejscowości
  na wycieczkach i imprezach
  pieszych i narciarskich 4 10 16
  kolarskich i motorowych 8 16 24
  zwiedzenie obiektu muzealnego 1 2 3
 10. Udział w imprezie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej można zastąpić zwiedzeniem dodatkowego obiektu muzealnego lub przebyciem jednej z tras turystycznych wymienionych w wykazie tras załączonym do Regulaminu.
 11. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce OTZG (do wyboru):
  • w książeczce OTZG wydanej przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej,
  • w samodzielnie przystosowanej do tego celu książeczce jednej z odznak turystyki kwalifikowanej, takich jak OTP, KOT lub MOT,
  • w elektronicznej kronice nagranej na płycie (w niezamkniętej sesji), zawierającej informacje wymagane w niniejszym regulaminie.
 12. Obok nazw miejscowości należy podać zwiedzane w niej ciekawsze obiekty, np. zabytki, pomniki, osobliwości przyrodnicze, nowoczesne budownictwo itp.
 13. Potwierdzeniem zwiedzenia określonej miejscowości, dzielnicy lub obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu. Potwierdzenie można również uzyskać od przewodnika turystycznego, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK, a także instruktora harcerstwa lub nauczyciela pod warunkiem, że bierze on udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Jeżeli nie można otrzymać potwierdzenia, ubiegający się o odznakę dołącza do książeczki swoje zdjęcie na tle obiektu lub opis miejscowości, stanowiący uzupełnienie informacji zawartych w przewodnikach turystycznych.
 14. OTZG przyznawana jest przez Komisję Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach po złożeniu przez turystę książeczki OTZG lub nagranej płyty, zawierającej niezbędne wpisy i potwierdzenia.
 15. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej może przyznać OTZG osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Ziemi Gliwickiej, z pominięciem pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.
 16. Zdobywanie OTZG odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania OTZG, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 2005.09.01. Tym samym przestaje obowiązywać Regulamin OTZG z 1978 r. Osoby, które zaczęły zdobywać OTZG przed dniem 2005.09.01, mogą dokończyć jej zdobywanie według Regulaminu z 1978 r.
 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. (32) 231-26-16.

Załącznik 1

Źródło 

1. Wykaz miejscowości i dzielnic aglomeracji miejskich

A. Gliwice - Centrum
Stare Miasto

Prawa miejskie przed 1276 r.

 • Kościół Wszystkich Świętych z XV w.
 • Plebania z 1781 r.
 • Fragmenty murów miejskich sprzed 1431 r., wraz z rekonstrukcją fragmentu mostu zwodzonego.
 • Ratusz z XV w., przebudowany w XVIII w.
 • Fontanna z rzeźbą Neptuna z 1794 r.
 • Kamieniczki z XV-XVII w., zrekonstruowane w latach 1957-1958.
 • Zameczek Piastowski z wieżą wzniesioną po 1322 r., budynkiem z XV w. i przewiązką z lat 1558-1561, Oddział Muzeum.
Śródmieście - część północna
 • Willa z 1884 r., siedziba Muzeum.
 • Odlew lwa z 1824 r.
 • Gmach Urzędu Miejskiego z lat 1923-1928.
 • Przed gmachem rzeźba trzech tańczących faunów z 1928 r.
 • Budynek hotelu “Diament” z 1896 r.
 • Przy ul. Zwycięstwa 37 dawny dom towarowy z 1922 r.
 • Ruiny teatru z 1899 r.
 • Przy ul. Zwycięstwa 59 tablica upamiętniająca dawną siedzibę Polskiego Banku Ludowego.
 • Park im. Fryderyka Chopina.
 • Pomnik Kompozytora z 1949 r. oraz pomnik ku czci ofiar wojen i totalitaryzmów z 2001 r.
 • Palmiarnia rozbudowana w latach 1981-2000.
 • Stary gmach Centrum Onkologii z 1933 r.
Śródmieście - część wschodnia
 • Kościół św. Barbary z poł. XIX w.
 • Przy ul. Kłodnickiej aleja klonów srebrzystych.
 • Zabudowania straży pożarnej z około 1905 r.
 • Gmachy Politechniki Śląskiej, m.in. Wydziału Chemicznego z 1907 r. i Wydziału Górnictwa i Geologii z poł. XX w, wewnątrz Muzeum Geologii Złóż.
 • Gmach kurii biskupiej i kościół św. Michała z 1930 r.
 • Park im. Bolesława Chrobrego.
 • Budynki dawnej Huty „Gliwice” z 1. poł. XIX w., w jednej z hal Muzeum Odlewnictwa Artystycznego.
 • Cmentarz dla zasłużonych hutników.
 • Przy ul. Jagiellońskiej hale prasowni z 1899 r.
 • Przy ul. Na Piasku stary cmentarz żydowski z XIX w.
Śródmieście - część południowa
 • Kościół Św. Trójcy z 1838 r., od 1945 r. parafia ormiańsko-katolicka, w kościele obraz Matki Boskiej Łysieckiej z XVI w.
 • Kościół św. Piotra i Pawła z lat 1896-1900, od 1992 r. katedra.
 • Nieopodal odlew rzeźby „Chłopiec z łabędziem” z 1993 r., kopia odlewu z 1833 r.
 • Na rogu ul. Królowej Bony gmach Liceum Maryjnego Sióstr Szkolnych z lat 1927-1929.
 • Gmach Starostwa Powiatowego z 1878 r., przebudowany.
 • Przy ul. Sobieskiego wieża ciśnień z 1909 r. i cmentarz-mauzoleum żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w walkach w rejonie Gliwic w 1945 r.
Śródmieście - część zachodnia
 • Pomnik Adama Mickiewicza z 1957 r.
 • Przy ul. Wieczorka nr 2-4 sklep mięsny z wystrojem z końca XIX w.
 • Gmach Sądu Rejonowego z 1911 r.
 • Przed nim czołg-pomnik z 1945 r.
 • Kościół Św. Krzyża i klasztor z lat 1655-1672, do 1810 r. franciszkanów.
 • Nie opodal budynek dawnego gimnazjum z 1902 r.
 • W Parku Przyjaźni Polsko-Francuskiej pomnik żołnierzy francuskich poległych w okresie plebiscytu w latach 1920-1922.
 • Drewniany kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1493 r., z wieżą z 1777 r., przeniesiony z Zębowic.
 • Cmentarz Centralny z 1920 r., na nim mogiły i pomnik ku czci ofiar pododdziałów obozu oświęcimskiego.
B. Gliwice - pozostałe dzielnice miasta
 • Bojków - W granicach Gliwic od 1975 r. Wieś lokowana w 1263 r. Do 1946 r. miejscowość nazywała się Schönwald - Szywałd. Obecny kościół z 1907 r. Plebania z około 1740 r. Drewniana chałupa z przełomu XVIII i XIX w. przy ul. Rolników 91. Pomnik Zwycięstwa z 1945 r. Na cmentarzu mogiła 200 mieszkańców Szywałdu zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.
 • Brzezinka - W granicach Gliwic od 1975 r. Wieś wzmiankowana w 1376 r. Kościół św. Jadwigi z lat 1890-1899, w ścianie kościoła tablica ku czci ofiar obu wojen światowych. Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu ofiar hitlerowskiego obozu jenieckiego z lat 1941-1943.
 • Czechowice - W latach 1959-1964 dzielnica Łabęd, potem w granicach Gliwic. Wieś lokowano prawdopodobnie w 1305 r. Przy skrzyżowaniu szos kapliczka z 1910 r. Obok pomnik ku czci ofiar obu wojen światowych. Ośrodek wypoczynkowy: kąpielisko, plaża, wypożyczalnia sprzętu sportowego, pole namiotowe i parking.
 • Łabędy - Niepaszyce - Jako dzielnica Gliwic od 1964 r. Wieś wzmiankowana w 1286 r. W latach 1954-1964 Łabędy posiadały prawa miejskie. Na granicy Starych Łabęd i Niepaszyc kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej z XV w., przebudowany w XVIII w., obok jesion wyniosły - pomnik przyrody. Przy folwarku dawny park zamkowy ze śladami grodziska, prawdopodobnie z XII w. W parku nad Kanałem Gliwickim pomnik ku czci bojowników o polskość Śląska. Obok głaz narzutowy - pomnik przyrody. Śluza na Kanale Gliwickim i Port Gliwice z lat 1935-1940. W centrum Łabęd dawny Dom Kultury z lat 1955-1957.
 • Ostropa - W granicach Gliwic od 1975 r. Wieś lokowana w 1286 r. W Ostropie zachował się ludowy zwyczaj święcenia pól podczas konnego objazdu granic miejscowości w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Kościół św. Jerzego: murowane prezbiterium z 2. poł. XV w., nawa drewniana z lat 1667-1668 i wieża z 1641 r. Kościół Świętego Ducha z lat 1925-1927. W pobliżu kapliczka- pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej z nową tablicą ku czci ofiar obu wojen.
 • Sośnica - W granicach Gliwic od 1927 r. Wieś założona w 1260 r. Zabudowania dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Oehringen" (później "Sośnica") z lat 1913-1917. Przy ul. Sikorskiego 58 tablica pamiątkowa ku czci Karola Miarki (1825-1882). Kościół NMP Wspomożenia Wiernych z lat 1928-1929. Na cmentarzu mogiła pięciu powstańców śląskich poległych 1921 r., nie opodal bramy przy ogrodzeniu. Przy ul. Głogowskiej kapliczka
 • Stare Gliwice - W granicach Gliwic od 1951 r. Wieś wzmiankowana w 1217 r. Przy ul. Wiejskiej dawny spichlerz z XVII w., obecnie restauracja. Nie opodal zniszczony pomnik poległych w I wojnie światowej. Ośrodek szkolenia kierowców w budynku dawnej restauracji "Szwajcarskie Schronisko" z 1924 r., za ośrodkiem park dworkiem z około 1910 r.
 • Szobiszowice - W granicach Gliwic od 1927 r. Wieś wzmiankowana w 1276 r. Kościół św. Bartłomieja, z prezbiterium z XV w. Nowy kościół św. Bartłomieja z lat 1907-1911. Przed nim pomnik ku czci ofiar I wojny Światowej. Na gmachu Szkoły Podstawowej nr 20 tablice pamiątkowe ku czci powstańców śląskich i generała Jerzego Ziętka (1901-1985). Zabudowania dawnej radiostacji gliwickiej z 1935 r., obecnie siedziba Oddziału Muzeum. Obok drewniany maszt radiostacji. Na Os. Kopernika klasztor Jezuitów i kościół p.w. Matki Bożej Kochawińskiej z lat 1992-1999, wewnątrz cudowny obraz Matki Bożej z 1. poł. XVII w.
 • Trynek - Miejscowość włączona do Gliwic w 1887 r. Wieś wzmiankowana w 1409 r. Przy ul. Rybnickiej 27 w dawnej willi dyrektora Zakładów Huldschinsky'ego Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stacja uznanej za zabytek techniki linii kolei wąskotorowej Gliwice - Rudy z lat 1899-1901. Osiedle Trynek z lat 1949-1953. Lotnisko sportowe gliwickiego "Aeroklubu" z 1925 r. Na terenie osiedla Sikornik Dom Zasłużonego Nauczyciela, obecnie dom opieki. Z boku osiedla kościół NMP Matki Kościoła z lat 1981-1993.
 • Wójtowa Wieś - W granicach Gliwic od 1927 r. Wieś założona prawdopodobnie w 2. poł. XIII w. Kościół św. Antoniego z lat 1925-1927. Przed nim figura św. Jerzego na cokole - pierwotnie pomnik ku czci ofiar I wojny światowej. Na cmentarzu grób powstańca śląskiego Jakuba Jachnika z 1921 r. W ścianie budynku szkoły zawodowej tablica upamiętniająca powstanie tu w 1919 r. drużyny harcerskiej. Teatr Muzyczny w budynku dawnej restauracji z 1896 r., dawniej Operetka Śląska założona w 1952 r. Na dziedzińcu odlew rzeźby "Chłopiec z żabą", kopia z 1993 r. Na zapleczu dawna kryta strzelnica Bractwa Strzelceckiego z 1896 r.
 • Zatorze - Dzielnica powstała na początku XX w. "za torami". Przy ul. Lipowej budynki nr 3 z około 1890 r. i nr 36 z około 1930 r. Wieża ciśnień z 1898 r. Cmentarz Lipowy z kaplicą z 1903 r. i dwoma pomnikami ku czci ofiar I wojny światowej. Nowy cmentarz żydowski z dużym domem przedpogrzebowym z 1935 r., na cmentarzu pomniki ku czci poległych w czasie I wojny światowej i 76 Żydów zamordowanych w 1945 r. Kościół zespół domów z lat 1908-1914, na domu nr 12 tablica pamiątkowa ku czci Horsta Bienka (1930-1990). Kościół Świętej Rodziny z 1901 r.
 • Żerniki - W granicach Gliwic od 1927 r. Wieś wzmiankowana z 1297 r. Przy skrzyżowaniu ulic Elsnera i Żernickiej kaplica z 1903 r. Przy niej kapliczka słupowa, zbudowana w związku z zarazą w 1828 r. Przy ul. Kurpiowskiej pomnik ku czci poległych w czasie I Wojny Światowej.
C. Inne miejscowości
 • Błotnica Strzelecka - Wieś w gminie Strzelce Opolskie, wzmiankowana w 1240 r. Przebudowany pałac z 1. poł. XVIII w. w otoczeniu parku, w ścianie pałacu tablica upamiętniająca siedzibę sztabu powstańczego w czasie III powstania śląskiego. W centrum wsi kapliczka z połowy XIX w.
 • Bojszów - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1376 r. Drewniany kościół Wszystkich Świętych z końca XV w., wieża z 1719 r. Dwie drewniane bramki na cmentarz z 1728 r. i końca XVIII w.
 • Borowa Wieś - Od 1975 r. w granicach Mikołowa. Wieś założona w XVI w. Drewniany kościół p.w. św. Mikołaja z 1640 r., przeniesiony w 1939 r. z Przyszowic. Przy kościele grób kompozytora ks. Roberta Gajdy (1890-1952). Na cmentarzu mogiła więźniów oświęcimskich z 1945 r.
 • Brynek - Wieś w gminie Tworóg, założona w XVI w. przy hucie żelaza. Pałac z 1829 r., rozbudowany na przełomie XIX i XX w., otoczony dużym parkiem krajobrazowym ze starodrzewem. W parku ogród botaniczny. Na skraju parku zabudowania gospodarcze z lat 1906-1910 z oryginalną wieżą ciśnień. W zabudowaniach szkolnych izba pamięci narodowej i zbiory przyrodnicze.
 • Bycina - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1263 r. Pałac hr. Alberta Leopolda Paczyńskiego z 1700r., w pałacu kaplica p.w. Św. Trójcy z około 1730 r. Obok pałacu figura św. Floriana z 1784 r. Przy ul. Szkolnej dąb szypułkowy - pomnik przyrody. Przy szosie do Pyskowic kapliczka z 1794 r.
 • Chechło k. Rudzińca - Wieś w gminie Rudziniec. wzmiankowana w 1305 r. Nie opodal kościoła ślady grodziska z XVI w. Na cmentarzu przykościelnym kapliczka z około 1800 r. Dwór z około 1800 r. Park krajobrazowy z około 1895 r. Na wschód od wsi aleja czarnych brzóz - pomnik przyrody.
 • Chudów - Wieś w gminie Gierałtowice, wzmiankowana około 1300 r. jako Kudów. Ruiny nizinnego zamku obronnego, zbudowanego prawdopodobnie po 1537 r., w ruinie po pożarze w 1875 r., częściowo rekonstruowany, wewnątrz wystawa muzealna. Obok murowany spichlerz z XVIII w. i topola kanadyjska - pomnik przyrody.
 • Czekanów - Wieś w gminie Zbrosławice, założona około 1300 r. We wsi dwór z XVII w., przebudowany w XIX w., obok park z 2. poł. XIX w. z dwoma pomnikowymi dębami szypułkowymi. Dawny młyn z XVII w., przebudowany. Kapliczka z 1910 r., w ścianę wmurowane tablice ku czci poległych w czasie I wojny światowej.
 • Dąbrówka k. Toszka - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1277 r. Spichlerz z 1821 r., z dobudowaną oborą z 1840 r. Dawny dworek myśliwski z 1808 r. Na północ od wsi, w lesie staw Hubert, pozostałość po Hucie Leopolda z 1650 r. Dawny dworek myśliwski z 1895 r., obecnie szpital. Obok polanka z drewnianym krzyżem z 1991 r. i późniejszym pomnikiem w miejscu męczeńskiej śmierci kilkudziesięciu ofiar UB. Na południowy-zachód od dworku rezerwat leśny "Hubert", utworzony w 1958 r. dla ochrony naturalnego lasu mieszanego.
 • Gierałtowice - Wieś gminna. Lokowana na nowo w 1295 r. Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej z 1928 r., wewnątrz tablica ku czci działacza narodowego ks. Władysława Roboty (1872-1939) z 1988 r. Nie opodal Pomnik Czynu Powstańczego z 1961 r. Przy ul. Korfantego dwór z 1845 r.
 • Góra Św. Anny - Wieś w gminie Leśnica powstała przy klasztorze Franciszkanów. W 1921 r. miejsce największej bitwy trzeciego powstania śląskiego. Wokół rozbudowanego kościoła św. Anny z 1480 r. zespół klasztorny z lat 1665-1763. Zespół kaplic z lat 1700-1709 i późniejszych. Na cmentarzu pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej i grób powstańców śląskich. Pomnik Czynu Powstańczego autorstwa Xawerego Dunikowskiego z 1954r. W dawnych kamieniołomach amfiteatr z lat 1934-1938 i rezerwat geologiczno-krajobrazowy "Góra Św. Anny" z 1971 r. Na skraju wsi Wysoka wiatrak holenderski z poł. XIX w., miejsce bohaterskiej obrony przez powstańców śląskich.
 • Kamieniec - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana około 1300 r. Na wzgórzu, nie opodal linii kolejowej grodzisko Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1413 r., przebudowany. Pałac z początku XVIII w., na zrębach zamku z XV-XVI w., przebudowany w 2. poł. XIX w. Przy pałacu park ze starodrzewem. "Mysia Wieża" - sztuczna ruina z 1887 r. Przy ul. Wiejskiej 6 budynek jesion wyniosły - pomnik przyrody. W pobliżu muszli koncertowej metalowa altana z 1923 r. Nie opodal zalewu uroczysko "Kamieniec".
 • Karchowice - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1210 r. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z około 1500 r. Kapliczka przydrożna z 2. poł. XIX w. Stacja Wodociągowa "Zawada" z 1896 r., wewnątrz nieużywane maszyny z 1. ćwierćwiecza XX w.
 • Knurów - Miasto od 1954 r. Wieś wzmiankowana około 1305 r. Zabudowania Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów" z lat 1903-1910. Kościół św. Cyryla i Metodego z 1939 r. Przy ul. Niepodległości i ul. ks. Koziełka kilkanaście kamienic z początku XX w. Przy ul. Dworcowej kapliczka z 1919 r. Nie opodal, a także na cmentarzu parafialnym pomniki ku czci powstańców śląskich. W otoczeniu ul. A. Słoniny osiedle robotnicze zwane III Kolonią KWK "Knurów" z lat 1913-1921. Przy ul. 1 Maja Dom Kultury z 1905 r., pierwotnie hotel kopalniany. Na Osiedlu Wojska Polskiego kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z lat 1982-1992.
 • Kotlarnia - Wieś w gminie Bierawa, wzmiankowana w 1532 r. Kilka domów z XIX w. i kościół św. Maksymiliana Kolbe z 1815 r., pierwotnie ewangelicki.
 • Kotliszowice - Wieś w gminie Toszek, wzmiankowana w 1256 r. Przy szosie czworaki z 1827 r. Przy folwarku dwór park krajobrazowy z końca XIX w. Obok wsi widokowe wzniesienia Pagórów Sarnowskich: na południu Wapienna Góra (305 m n.p.m.), a na wschód Strzyżowa Góra (301 m n.p.m.).
 • Kotulin - Wieś w gminie Toszek, wzmiankowana w 1257 r. Kościół św. Michała Archanioła z 1911 r., na zrębach budowli z XVI w. Pałac z 1873 r., obok park krajobrazowy. W zabudowaniach folwarcznych budynek gospodarczy z przełomu XVIII i XIX w. Przy szosie do Ligoty Toszeckiej kapliczka z przełomu XVIII i XIX w.
 • Kozłów - Wieś w gminie Sośnicowice, wzmiankowana w 1279 r. Kościół św. Mikołaja z około 1500 r. z nadbudowaną w 1928 r. drewnianą wieżą, w ścianie tablica ku czci poległych w czasie obu wojen światowych. Nie opodal łąka ze średniowiecznym grodziskiem z XIV w. Przy ul. Wiejskiej kapliczka z 1893 r. W północnej części pozostałości po kuźni żelaza: staw, dom właściciela z początku XX w. i niewielki park ze starodrzewiem. Na zachód od wsi, za autostradą aleja dębów szypułkowych - pomnik przyrody.
 • Krywałd i Szczygłowice - Od roku 1951 dzielnice Knurowa. Krywałd wzmiankowany w 1458 r., a Szczygłowice w 1531 r. W Krywałdzie zabudowania dawnej fabryki materiałów wybuchowych "Lignoza" z lat 1987-1878. Dawna cechownia z 1908 r. przebudowana w 1921 r. na kościół św. Antoniego. Dawna willa właściciela zakładów z około 1900 r. Przed nią pomnik ku czci poległych 1 września 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego. Kapliczka św. Barbary z 1887 r. W Szczygłowicach na granicy z Wilczą park z dworem z końca XIX w. Przy szosie dąb bezszypułkowy
 • Księży Las - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1302 r. Drewniany kościół św. Michała Archanioła z 1494 r., z murowaną ścianą frontową z 1905 r. i kaplicą z XVIII w. Obok dawna szkoła z 1880 r. Na północny-wschód od wsi leśniczówka z 1902 r., dobudowana do starej z połowy XIX w.
 • Kuźnia Nieborowska - Wieś w gminie Pilchowice. W 1740 r. uruchomiono tu hutę. Dwór dawnych właścicieli huty z około 1880 r. Obok zdziczały park.
 • Leśnica - Prawa miejskie przed 1382 r., wieś wzmiankowana w 1217 r. Kościół Św. Trójcy z 2. poł. XV w., przebudowany m.in. w 1717 r. Zabudowa rynku i sąsiednich uliczek z XVIII w. i 1. poł. XIX w. W rynku figura św Jana Nepomucena z 2 poł. XVIII w i pomnik ku czci powstańców śląskich. Dawny browar z 1. poł. XIX w. Kościół cmentarny NMP z przełomu XVI i XVII w. Na cmentarzu grób powstańców śląskich.
 • Ligota Toszecka - Wieś w gminie Toszek, wzmiankowana w 1305 r. Kaplica św. Anny z 1720 r. Na północny-zachód od wsi, w przysiółku Laura kapliczka z końca XVIII w.
 • Łany Wielkie - Wieś w gminie Sośnicowice, lokowana w 1305 r. Na południe od wsi kapliczka z 1780 r., na kopcu uważanym za kurhan lub za grodzisko z XII-XIII w. W pobliżu dwa pomniki przyrody - dęby szypułkowe.
 • Łubie i Kopienica - Wieś w gminie Zbrosławice, Łubie wzmiankowane w 1256 r., a Kopienica w 1300 r. W Łubiu pałac z 1869 r., obok park podworski ze starodrzewiem. Nie opodal spichlerz dworski z około 1865 r. Kościół Narodzenia NMP z XVI w., przebudowany w latach 1730-1744, nad wejściem tablica z inskrypcją w języku serbołużyckim. Na cmentarzu kaplica z XVIII w. W Kopienicy dwór z 1844 r., przebudowany, obok park krajobrazowy z pomnikowym dębem szypułkowym. Nie opodal stodoła i obora z 1844 r.
 • Nieborowice - Wieś w gminie Pilchowice, wzmiankowana w 1407 r. Dwór z 1840 r. Nie opodal budynek stacji kolei wąskotorowej z 1899 r. Na północny-wschód od wsi dwa niemieckie bunkry betonowe sprzed II wojny światowej. Przed dawną szkołą tablica pamiątkowa, przy drodze do Leboszowic pomnik z 1981 r. ku czci pomordowanych tu w hitlerowskim obozie przejściowym w 1939 r.
 • Paczyna - Wieś w gminie Toszek, wzmiankowana w 1256 r. Drewniana dzwonnica kościelna z 1679 r. Pomnik ku czci ofiar I wojny światowej. Dwór i dwie oficyny z 1820 r., obora z 1843 r. i chlew z 1894 r. W sąsiedniej Paczynce kapliczka z XVIII w.
 • Paniowy - Od 1975 r. w granicach Mikołowa. Wieś wzmiankowana w 1282 r. Drewniany kościół św. Piotra i Pawła z 1757 r. Na cmentarzu, za kościołem pomnik ku czci poległych w powstaniach śląskich i pomordowanych przez hitlerowców.
 • Pilchowice - Wieś gminna, wzmiankowana w 1305 r. Kościół św. Jana Chrzciciela z 1780 r. Plebania z końca XVIII w. Dawny dwór z 2. poł. XVIII w., przebudowany, obecnie Urząd Gminy. Klasztor bonifratrów i szpital, część środkowa budynku z lat 1802-1814. Na starym cmentarzu, na tyłach szpitala grób ks. Konstantego Darmota 91841-1895). Na nowym cmentarzu pomnik ku czci więźniów obozu jenieckiego w Nieborowicach, zamordowanych we wrześniu 1939 r. Przy ul. Leboszowskiej kapliczka z przełomu XVIII i XIX w. Na południe od Trześniówki, przy szlaku niebieskim dwa poniemieckie bunkry betonowe sprzed 1939 r.
 • Pławniowice - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1317 r. Pałac z 1885 r., obecnie Diecezjalny Dom Rekolekcyjny, z kaplicą Niepokalanego poczęcia NMP z 1737 r. Wokół pałacu park ze starodrzewiem i pomnik Franciszka von Ballestrema z 1907 r. Folwark ze spichlerzem z 1888 r. i pomnikowym dębem szypułkowym. Kapliczka z 1890 r., z tablicami ku czci poległych w czasie I wojny światowej. Dom Kawalerów z 1884 r. Na wschód od wsi ślady grodziska sprzed 2500 lat, a we wsi, na cyplu nad Kanałem Gliwickim - grodziska z XIII-XIV w. Przy zielonym szlaku pieszym prowadzącym do Rudna głaz narzutowy (obw. 650 cm).
 • Płużnica - Wieś w gminie Strzelce Opolskie, wzmiankowana w 1299 r. Przy folwarku nieprzebadane grodzisko późnośredniowieczne. Kościół Nawiedzenia NMP z XVI w., przebudowany. Na północny-zachód od wsi rezerwat leśny "Płużnica", utworzony w 1957 r. dla ochrony fragmentu lasu mieszanego.
 • Pniów - Wieś w gminie Toszek, wzmiankowana w 1256 r. Ruiny pałacu z 1770 r., obok zdewastowany park kraobrazowy. Na cmentarzu kaplica grobowa rodziny von Groeling z 1770 r. Nie opodal grodzisko z XIII-XIV w. Na dziedzińcu przedszkola cyprysik groszkowy odmiany puszystej. Pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej z 1919 r., odbudowany w 1989 r.
 • Poniszowice - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1223 r. Drewniany kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela i MB Częstochowskiej z końca XV w., przebudowany w 1775 r., w krużganku tablice ku czci poległych w czasie I wojny światowej. Obok kościoła drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z 1520 r. Na cmentarzu nagrobek Jana Antoniego von Fragstein z 1724 r. Park dworski z 1830 r. ze starodrzewiem.
 • Przyszowice - Wieś w gminie Gierałtowice, wzmiankowana w 1335 r. Pałac z lat 1890-1895 w otoczeniu parku ze starodrzewiem. Nie opodal kościoła drewniany spichlerz plebański z 1829 r. Pomnik Powstańców Śląskich z 1961 r. Na wschód od wsi przysiółek Brzeg z trzema dębami - pomnikami przyrody.
 • Pyskowice - Prawa miejskie około 1260 r., wzmiankowane w 1327 r. Ratusz z 1822 r., wewnątrz Muzeum. Przed nim figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1809 r. Przy rynku domy z 1. poł. XIX w. Kościół św. Mikołaja z 2. poł. XV w., przebudowany. Kościół św. Stanisława Biskupa z lat 1865-1868. Gmach dawnego Seminarium z 1849 r., obecnie Zespół Szkół, przed nim tablica ku czci Marii Konopnickiej. Park z kapliczką z końca XIX w. Kościół ewangelicki z 1897 r. W dzielnicy Zaolszany cmentarz żydowski z poł. XIX w. Przed siedzibą Dyrekcji Kopalni Piasku "Kotlarnia" zabytkowy parowóz typu Tp4, a nieopodal Skansen Kolejowy.
 • Rachowice - Wieś w gminie Sośnicowice, wzmiankowana w 1305 r. Kościół Św. Trójcy Świętej, z murowanym prezbiterium z przełomu XV i XVI w., drewnianą nawą z 1668 r. i drewnianą wieżą z lat 1780-1790. Drewniana bramka na cmentarz z przełomu XVIII i XIX w. Obelisk ku czci ofiar I wojny światowej z 1918 r. W pobliżu folwark z drewnianym spichlerzem z 1. poł. XIX w. W lesie, 2.2 km na wschód od gajówki Potempa pomnik w miejscu śmierci dr Juliusza Rogera (patrz opis wsi Rudy). Na południe od wsi śródleśny parking i dydaktyczna ścieżka przyrodnicza.
 • Radonia - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1228 r. Dwór z około 1880 r., obok park. Zabudowania gospodarcze podworskie z 1890 r.
 • Repty Stare - Dzielnica Tarnowskich Gór od 1973 r. Wieś wzmiankowana w 1201 r. Kościół św. Mikołaja z 1872 r., przy plebanii kasztan jadalny i cis. W centrum Starych Rept Źródło Młodości, początek rzeki Dramy. Między Reptami Starymi i Nowymi pomnik ku czci powstańców śląskich. W Reptach Nowych, przy szosie figura przydrożna z 1807 r. na mogile żołnieży gen. Pawła Antoniego Sułkowskiego. Na północny-zachód od Rept duży park krajobrazowy z 1. poł. XIX w., w parku szyby "Ewa" i "Sylwester" Sztolni Czarnego Pstrąga z 1568 r., udostępnionej do zwiedzania. Na zachód od parku obudowa wylotu Sztolni z lat 1821-1835.
 • Rudno - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1228 r. Kościół św. Mikołaja z 1922 r. Obok kaplica grobowa Ballestremów z początku XIX w. Krzyż przydrożny z 1859 r. oraz krzyż z 1919 r. upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej. W pobliżu kapliczka przydrożna z przełomu XVIII i XIX w. W kolonii Łaskarzówka grodzisko z XIII i XIV w. Przy drodze w stronę lasu pomnik przyrody - siedem dębów szypułkowych.
 • Rudy - Wieś w gminie Kuźnia Raciborska, wzmiankowana w 1226 r. W latach 1252-1810 siedziba klasztoru Cystersów. Pozostał po nich: kościół Wniebowzięcia NMP z 2. poł. XIII w. z kaplicą z obrazem Matki Boskiej Rudzkiej z Dzieciątkiem z XIII w., ruiny klasztoru z lat 1671-1680 i pałacu opackiego z około 1730 r., odbudowywanych na potrzeby rekolekcyjno-szkoleniowe Diecezji Gliwickiej oraz park krajobrazowy z XVIII w. ze starodrzewiem. Dawny szpital z około 1860 r., obecnie Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych. Przed nim kamień z tablicą upamiętniającą dr J. Rogera oraz pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej, odbudowany w 1991 r. Kościół cmentarny św. Marii Magdaleny z końca XIX w. Na cmentarzu grób dr Juliusza Rogera (1819-1865). Zabudowania stacyjne i linia kolei wąskotorowej z 1901 r., uznane za zabytek techniki. Na stacji Skansen Kolei Wąskotorowej. Na południe od Rud ośrodek wypoczynkowy "Buk", w ośrodku drewniany domek myśliwski z końca XIX w. Obok uroczysko "Buk" stanowiące użytek ekologiczny.
 • Rudziniec - Wieś gminna, wzmiankowana jako Rudno Małe w 1305 r. Drewniany kościół św. Michała Archanioła, z prezbiterium i nawą z 1657 r. oraz wieżą z 1853 r. Przy wejściu na cmentarz krzyż kamienny z 1898 r. z nazwiskami poległych w czasie I wojny światowej. Przed cmentarzem kapliczka z przełomu XVIII i XIX w. Pałac z 1860 r., obok park krajobrazowy. W Pile po obu stronach mostu na Kanale Gliwickim kilka dębów szypułkowych - pomników przyrody. Kolejny dąb - pomnik przyrody w lesie, przy szosie do Pławniowic.
 • Sierakowice - Wieś w gminie Sośnicowice, wzmiankowana w 1305 r. Drewniany kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 r. Drewniana bramka na cmentarz z 1679 r. Nie opodal drewniana kapliczka przydrożna z początku XIX w. W Sierakowiczkach przy ul. Kozielskiej 43 drewniana stodoła z 2. poł. XIX w. W lesie, na południowy-zachód od Sierakowiczek kaplica św. Magdaleny z początku XVIII w.
 • Sieroty - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1299 r. Kościół Wszystkich Świętych, z murowanym prezbiterium z około 1470 r., drewnianą nawą z 1707 r. i wieżą z 1770 r. Przy kościele grób powstańca śląskiego Nikodema Ullika, poległego w 1921 r. Nie opodal kościoła drewniany dom z początku XIX w. Przy stawie kapliczka z początku XIX w.
 • Sławięcice - Od 1975 r. w granicach Kędzierzyna-Koźla. Prawa miejskie w latach 1246-1260 i 1973-1975. Kościół św. Katarzyny z lat 1864-1869. Obok plebania z 1852 r. z drewnianą altaną z 1800 r. Duży park krajobrazowy z 1. poł. XIX w. ze satrodrzewiem. Zabudowania folwarczne, dom ogrodnika z około 1830 r. i pawilon ogrodowy z 1802 r. Przy szosie do Miejsca Kłodnickiego tablica ku czci powstańców śląskich. Śluza na KanaleGliwickim. Przy głównej szosie dwa dęby - pomniki przyrody. Na południe od Sławęcic pozostałość po zespole hitlerowskich obozów koncentracyjnych i jenieckich i pomnik ku czci pomordowanych.
 • Smolnica - Drewniana kaplica p.w. św. Bartłomieja sprzed 1603 r., pierwotnie protestancka. Dwie drewniane chałupy z 2. poł. XIX w. W zachodniej części kapliczka z końca XIX w. Na południe od leśniczówki dydaktyczna ścieżka przyrodnicza.
 • Sośnicowice - Miasto w latach 1526-1945 i ponownie od 1995 r. Wieś założona prawdopodobnie w 2 poł. XIII w. Szesnastowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i domami z XIX w. Kościół św. Jakuba Starszego, przebudowany w latach 1786-1795. Obok kościoła średniowieczny krzyż pokutny i Pomnik Powstańców Śląskich z 1962 r. Pałac z 1755 r. Obok park krajobrazowy.
 • Stanica - Wieś w gminie Pilchowice, wzmiankowana w 1258 r. Kościół św. Marcina z 1804 r. Kaplica z XVIII w. Przy szosie do Rud trójpienna lipa drobnolistna - pomnik przyrody. Na północ od wsi kolonia Górniki, koło niej pod lasem hałdy po odkrywkach kopalni rudy darniowej żelaza.
 • Stara Kuźnia - Wieś w gminie Bierawa, wzmiankowana w 1674 r. Drewniana kapliczka z 1690 r. Park z połowy XIX w., pozostałość po leśniczówce. Stara wieża obserwacyjna, wchodząca w skład systemu przeciwpożarowego lasów.
 • Szałsza - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1463 r. Drewniany kościół Matki Boskiej z XVIII w. Pałac z 1877 r., obok park ze starodrzewem i trzema pomnikami przyrody - dębami szypułkowymi.
 • Świbie - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1299 r. Kościół św. Mikołaja Biskupa z około 1500 r. Dwór z końca XVIII w. i dawna gorzelnia z połowy XIX w., obok park krajobrazowy z początku XIX w. ze starodrzewem. W południowej części wsi kaplica p.w. św. Benigny z 1669 r. Na skraju lasu, na północny-zachód od wsi, przy szlaku zielonym odkryte w 1935 r. cmentarzysko szkieletowe i ciałopalne kultury łużyckiej.
 • Taciszów - Wieś w gminie Rudziniec, lokowana w 1305 r. Przed klasztorem kamilianów klon polny - pomnik przyrody. Na północ od klasztoru XIX-wieczny dom przewoźników po Kanale Kłodnickim, a na zachód od klasztoru pozostałości jednej ze śluz i odlewnia dzwonów Felczyńskich w dawnej osadzie pracowników leśnych. Obok pomnikowy dąb szypułkowy (obw. 650 cm).
 • Toszek - Siedziba Urzędu Miasta i Gminy. W 1201 r. wzmiankowany kościół, a w 1222 r. kasztelania. Wzgórze zamkowe zamieszkałe (z przerwami) od IV w. Ruiny zamku z XV w., przebudowanego w latach 1650-1666, w ruinie od pożaru w 1811 r., częściowo odbudowane, obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z około 1450 r., przebudowany. Pośrodku Rynku kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1725 r. Ratusz z 1836 r. Przy Rynku zabytkowe domy wybudowane po pożarze miasta w 1833 r. Zabudowania tzw. Dolnego Dworu: dwór rozbudowany w 1880 r. i oficyna (dom Bractwa Strzeleckiego) z 1848 r., park krajobrazowy z dwoma jesionami wyniosłymi - pomnikami przyrody. Kościół cmentarny św. Barbary z 1. poł. XVIII w. Przy ul. Górnośląskiej dawna gazownia z 1906 r. Przy ul. Dworcowej kapliczka z przełomu XVIIII i XIX w. Przy ul. Gliwickiej 34 tablica upamiętniająca siedzibę Komendy Oddziałów Powstańczych. Przy ul. Wielowiejskiej cmentarz ewangelicki z kapliczką z 1626 r. i cmentarz żydowski z połowy XIX w. Za cmentarzem pomnik ku czci ofiar obozu NKWD, pochowanych tu w 1945 r.
 • Trachy - Wieś w gminie Sośnicowice, założona w 1560 r. W lesie na zachód od wsi, przy szlaku zielonym kapliczka z rzeźbą św. Jana Chrzciciela "Rocha" z początku XVIII w. Na północ od Trach kolonia Kuźniczka. W zabudowaniach dawnej huty stadnina koni, m.in. budynek obora z lanej cegły żużlowej z 1. poł. XIX w. Na skraju lasu fragmenty dawnego kanału hutniczego, a na północny zachód od kolonii hałdy po dawnej kopalni rudy darniowej żelaza.
 • Tworóg - Wieś gminna, pierwotnie osada hutnicza założona w 1530 r. Pałac z 2. poł. XVIII w., obok park z kaplicą z 1796 r. i pomnikowymi drzewami, dalej dawna oficyna pałacowa z 1. poł. XIX w. i kapliczka z początku XIX w. Kościół św. Antoniego Padewskiego z 1817 r. Na cmentarzu mogiła nieznanego żołnierza polskiego, poległego w 1939 r. i kapliczka z 1800 r. Przy pl. Wolności 1 dawny drewniany przytułek z 1826 r. Przy ul. Nowowiejskiej 13 drewniana stodoła z 2. poł. XIX w.
 • Tworóg Mały - Wieś w gminie Sośnicowice, wzmiankowana w 1592 r. Drewniana kapliczka z około 1860 r. Cztery domy
 • Ujazd - Prawa miejskie w 1260 r. Kościół św. Andrzeja Apostoła z 1613 r., przebudowany w XVIII w. i w 2. poł. XIX w. Obok dwie figury kamienne z XVIII w. Ruiny zamku z 1580 r. Budynek dawnej szkoły z 1. poł. XIX w. Kilka domów z końca XVIII w. i 1. poł. XIX w. Pomnik ku czci więźniów oświęcimskich, którzy zginęli tu w czasie ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. Przy ulicy prowadzącej w stronę Pyskowic kapliczka z XVIII w. Przy szosie pyskowickiej kościół pątniczy p. w. Nawiedzenia NMP z lat 1858-1862., obok obudowane źródło. Na północny-wschód od Ujazdu, w odległości 1 km grodzisko z XIII w.
 • Widów - Wieś w gminie Rudziniec, wzmiankowana w 1305 r. Kapliczka z 1858 r. Na południowy-zachód od wsi, na wzniesieniu grodzisko z XIV w.
 • Wielowieś - Siedziba gminy, wieś wzmiankowana w 1305 r. Dwór z XVIII w., przebudowany, obok park z 1891 r. i kapliczka ewangelicka z 1924 r. Kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej z 1935 r., na zrębach murów gotyckich z XV w., z wieżą z 1860 r. Przy kościele kapliczka przydrożna z końca XVIII w. ze średniowieczną kamienną płasko-rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. W pobliżu stacji benzynowej budynek dawnej synagogi z 2. poł. XIX w. Na południowy-wschód od kościoła, między polami cmentarz żydowski.
 • Wieszowa - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana około 1300 r. Kościół Św. Trójcy z 1896 r. W zachodniej części wsi pałac z połowy XVII w., przebudowany. Obok spichlerz dworski z końca XVIII w. i kuźnia dworska z około 1890 r.
 • Wilcza - Wieś w gminie Pilchowice, założona w 1486 r. Przy skrzyżowaniu szos kapliczka z końca XIX w. Pałac z 2. poł. XIX w. otoczony parkiem. Drewniany kościół św. Mikołaja z 1755 r., wewnątrz tablica poświęcona ofiarom I wojny światowej. Na cmentarzu mogiły żołnierzy polskich z 1939 r. oraz więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zamordowanych w styczniu 1945 r. podczas ewakuacji obozu. We wschodniej części wsi dwa dęby - pomniki przyrody.
 • Wilkowice - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1253 r. Pałac z 1. poł. XVIII w., obok park ze starodrzewiem. Obora z poł. XIX w. Na zachód od wsi w Kolonii Wilkowickiej chałupa murowana z połowy XIX w.
 • Wiśnicze - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1280 r. Kościół z 1585 r. W murze cmentarnym z 1854 r. kapliczka z 1. poł. XIX w. Obok spichlerz plebański z 1. poł. XIX w. Dwór z 1891 r., z parkiem angielskim. Naprzeciw stawu drewniana chałupa z częścią gospodarczą pod jednym dachem z 1865 r. Na południe od wsi kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej z lat 1762-1768, zwana Kaplicą w Goju, przy kaplicy trzy płaskie głazy o obw. około 400 cm - być może średniowieczne kamienie kultowe.
 • Zacharzowice - Wieś w gminie Wielowieś, wzmiankowana w 1359 r. Drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1580 r. Obok kościoła kapliczka z 1. poł. XIX w. Na cmentarzu grób powstańca śląskiego Antoniego Urbańczyka z 1921 r. Nie opodal dawny dwór z końca XIX w.
 • Zawada - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1294 r. Kościół św. Marka Ewangelisty z 1851 r. Na północ od wsi ruiny neogotyckiej wieży wodnej z 1882 r.
 • Zbrosławice - Siedziba gminy, wieś wzmiankowana w 1235 r. Kościół Wniebowzięcia NMP, z prezbiterium z 1. poł. XV w. i nawą z lat 1610-1620, w ołtarzu głównym figura Matki Boskiej Zbrosławickiej z 1575 r. Obok kościoła dzwonnica z 1564 r. Mur cmentarny z 1. poł. XVII w. Na cmentarzu kaplica grobowa z 1827 r. Pałac z 1756 r., przebudowany na budynek mieszkalny. W pobliżu dawny młyn wodny z początku XX w. Ośrodek Jeździecki, założony w 1967 r., wśród zabudowań dawny spichlerz z 1. poł. XIX w. Na terenie przysiółka Nierada kapliczka z 2. poł. XIX w.
 • Ziemięcice - Wieś w gminie Zbrosławice, wzmiankowana w 1286 r. Dwór z końca XIX w., spichlerz z 1780 r. i obora z 2. poł. XIX w. Kościół p.w. św. Jadwigi z 1927 r. Ruiny kościoła św. Jadwigi, z prezbiterium z XVI w. oraz nawą i wieżą z lat 1688-1697, opuszczonego od 1930 r. Dawny młyn z około 1880 r. Przy szosie do Kamieńca osada Goj z leśniczówką z około 1900 r. Przy polnej drodze do przysiółka Jelina skupisko głazów narzutowych, z których największy ma obwód 590 cm.
 • Żernica - Wieś w gminie Pilchowice, wzmiankowana w 1246 r. Drewniany kościół św. Michała z 1661 r., na majdanie grodziska z XII w. Obok kościoła trzy lipy - pomniki przyrody. Na cmentarzu kaplica z 1920 r., dawniej pomnik ku czci ofiar I wojny światowej.

2. Wykaz obiektów muzealnych

 • Chudów. Zamek - wystawa muzealna. Ruiny nizinnego późnorenesansowego zamku obronnego, zbudowanego prawdopodobnie po 1537 r., w ruinie po pożarze w 1875 r., częściowo rekonstruowany. Zwiedzanie w soboty i niedziele w godz. 11:00-18:00 w okresie maj - październik.
 • Gliwice - Stare Miasto. Muzeum Miejskie - Oddział Zamek Piastowski. Gotycki Zameczek Piastowski z wieżą wzniesioną po 1322 r., budynkiem z XV w. i przewiązką z lat 1558-1561. Wystawy archeologii i historii ziemi gliwickiej, wystawy czasowe. Zwiedzanie we wtorki, środy i piątki w godz. 9:00-14:30, w czwartki w godz. 11:00-18:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00.
 • Gliwice - Śródmieście, część północna. Muzeum Miejskie - willa Caro. Neorenesansowa willaprzemysłowca Oscara Caro (1852-1931) z 1884 r., nadbudowana w 1924 r. Wystawy "Wnętrza mieszkalne górnośląskich przemysłowców na przełomie XIX i XX w." i etnograficzna ziemi gliwickiej. Zwiedzanie we wtorki, środy i piątki w godz. 9:00-14:30, w czwartki w godz. 11:00-18:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00.
 • Gliwice - Śródmieście, część wschodnia. Muzeum Odlewnictwa Artystycznego (Oddział Muzeum Miejskiego). Późnoklasycystyczne budynkidawnej Huty "Gliwice" z 1. połowy XIX w. Wystawy historia odlewnictwa artystycznego Huty "Gliwice" i Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych oraz wyrobów artystycznych tych zakładów. Zwiedzanie w okresie wrzesień-czerwiec od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:30, w soboty i niedziele w godz. 10:00-15:00, a w okresie lipiec-sierpień w soboty i niedziele w godz. 10:00-16:00.
 • Gliwice - Szobiszowice. Radiostacja Gliwice (Oddział Muzeum Miejskiego). Przy ul. Tarnogórskiej, zabudowania dawnej radiostacji gliwickiej z 1935 r., miejsce prowokacji hitlerowskiej w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Wystawa historyczna i oryginalne wyposażenie radiostacji. Obok maszt radiostacji z drewna modrzewiowego o wysokości 90 m. Udostępnianie tel. (032) 300-04-04.
 • Gliwice - Śródmieście, część wschodnia. Muzeum Geologii Złóż (Politechnika Śląska). Muzeum Geologii Złóż im. doc. Czesława Podborskiego. Wystawy o złożach kopalin użytecznych Polski, skamieniałościach minionych epok geologicznych i roślinach węglotwórczych karbonu, złożach rud metali w świecie i systematyce skał i minerałów, ekspozycja z okazami minerałów. Zwiedzanie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Wstęp wolny. Gliwice - Śródmieście, część północna. Palmiarnia Miejska. Palmiarnia założona w 1880 r., rozbudowana w latach 1981-2000, trzecia co do wielkości w kraju. W czterech pawilonach rośnie 6000 egzotycznych roślin, m.in. zabytkowe palmy, bananowce, drzewa cytrusowe, wiele odmian kaktusów, w tym Królowa Jednej Nocy i storczyki tropikalne. Zwiedzanie od wtorku do piątku w godz. 9:00-18:00, w soboty i niedziele w godz. 10:00-18:00. Knurów. Klub NOT KWK "Knurów" - Izba Tradycji Górniczej. Wystawa historii górnictwa węgla kamiennego w Knurowie i wyposażenie gabinetu dyrektora kopalni. Zwiedzanie we wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00 oraz w środy w godz. 10:00-14:00.
 • Góra Św. Anny. Muzeum Czynu Powstańczego. Muzeum mieści się w dawnej gospodzie "Dom Polski" Związku Polaków w Niemczech, działającym tu w latach 1936-1939. Wystawy historii powstań śląskich i plebiscytu, historii Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech i obrony Śląska we wrześniu 1939 r. Zwiedzanie od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-15:00.
 • Pyskowice. Muzeum Miejskie - Ratusz. Klasycystyczno-neogotycki ratusz z 1822 r. Wewnątrz od 2004 r. Muzeum Miejskie z wystawą historii miasta. Zwiedzanie od wtorku do piątku w godz. 16:00-18:00 i w niedziele w godz. 14:00-18:00.
 • Pyskowice. Skansen Kolejowy. Kompleks obiektów byłej wagonowni PKP Pyskowice. W organizacji wystawa taboru kolei normalnotorowych. Kontakt tel. (032) 255-81-59.
 • Rudy. Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego im. Juliusza Rogera - Ekspozycja przyrodniczo-historyczna. Dawny szpital z około 1860 r. Przed nim kamień z tablicą upamiętniającą dr J. Rogera oraz pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej, odbudowany w 1991 r. Ekspozycja przyrodniczo-historyczna dotycząca terenu Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Udostępnianie tel. (032) 410-30-52.
 • Rudy. Skansen Kolei Wąskotorowej. Zabudowania stacyjne i linia kolei wąskotorowej z 1901 r., uznane za zabytek techniki. Wystawa taboru kolei wąskotorowych. Udostępnianie tel. (032) 410-47-83.
 • Toszek. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Zamek. Wzgórze zamkowe zamieszkałe (z przerwami) od IV w. Ruiny zamku z XV w., przebudowanego w latach 1650-1666 w stylu barokowym przez Kaspra Colonnę, w ruinie od pożaru w 1811 r., częściowo odbudowane, m.in. budynek bramny, dawne stajnie i wieża, obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Udostępnianie tel. (032) 233-44-93.

Załącznik 2

Źródło 

Wykaz tras turystycznych OTZG

(warunek zamienny zamiast udziału w imprezach Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, patrz pkt. 10 Regulaminu)

A. Dla turystów pieszych i narciarzy
 1. Szlak Powstańców Śląskich (niebieski)

  • odcinek Repty Stare – Wilkowice – Zbrosławice – Kamieniec – Kar-chowice – Jaśkowice – Srocza Góra – Pniów – Pisarzowice – Toszek – Grabina – Płużniczka – Dąbrówka;
  • odcinek Kotlarnia – Łącza – Sierakowice – Rachowice – Kozłów – Brzezinka – Stare Gliwice – Gliwice.
 2. Szlak Husarii Polskiej (czerwony) Repty Stare – Górniki – Wieszowa – Grzybowice – Mikulczyce – Szał-sza – Żerniki – Zatorze – Gliwice – Wójtowa Wieś – Kolonia Żernicka – Żernica – Nieborowice – Młyn nad Bierawką – Pilchowice – Wielopole – Stanica-Górniki – Biały Dwór – Rudy.

B. Dla turystów kolarzy
 1. Szlak Powstańców Śląskich (niebieski) na odcinku Repty Stare – Dąbrówka oraz trasa rowerowa nr 15 (zielona), odcinek Kotlarnia – kapliczka św. Magdaleny – Sierakowice – Rachowice – Łany Wielkie – Ostropa – Gliwice.

 2. Szlak Husarii Polskiej (czerwony) na odcinku Repty Stare – Gliwice jak dla turystów pieszych, dalej trasa rowerowa nr 6 (czerwona) Gliwice – Sikornik – Kolonia Żernicka – Żernica – Nieborowice – Młyn nad Bierawką – Pilchowice – Wielopole – Stanica – Rudy.

C. Dla turystów motorowych
 1. Repty Stare – Zbrosławice – Kamieniec – Karchowice – Zawada – Pyskowice – Pniów – Toszek – Błotnica Strzelecka – Góra Św. Anny – Leśnica – Kotlarnia – Sierakowice – Rachowice – Sośnicowice – Smol-nica – Ostropa – Gliwice.

 2. Tarnowskie Góry – Repty Stare – Górniki – Grzybowice – Czekanów – Szałsza – Żerniki – Szobiszowice – Gliwice – Trynek – Żernica – Nieborowice – Pilchowice – Stanica – Rudy – Bargłówka – Trachy – Sośnicowice – Łany Wielkie – Kozłów – Brzezinka – Stare Gliwice – Gliwice.

help_outline