Odznaka Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację PTTK Oddział Międzyuczelniany Warszawa

Aktywna S: 12
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży brązowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty
Za wytrwałość I
Za wytrwałość I
Za wytrwałość II
Za wytrwałość II
Za wytrwałość III
Za wytrwałość III
Za wytrwałość IV
Za wytrwałość IV
Za wytrwałość V
Za wytrwałość V

Regulamin

Źródło  (Kopia)

Obowiązuje od 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez Mazowiecką KInO PTTK 12 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK oraz Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w ramach Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwanych dalej TRInO, oraz rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację ustanawiają odznakę Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwaną Odznaką TRInO.
 2. Cele Odznaki TRInO:
  • zachęcenie społeczeństwa do rekreacyjnego spędzania czasu w różnych formach turystyki kwalifikowanej, w szczególności imprezach na orientację;
  • prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych miejscowości;
  • upowszechnianie krajoznawczych i turystycznych imprez na orientację;
  • uczczenie 60 rocznicy pierwszej udokumentowanej mazowieckiej imprezy na orientację.
 3. Odznakę TRInO może zdobywać każdy bez względu na wiek.
 4. Odznaka TRInO ma następujące stopnie
  • podstawowe: popularny, brązowy, srebrny, złoty;
  • duże: duży brązowy, duży srebrny, duży złoty;
  • za wytrwałość: I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia i V stopnia.
 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest udokumentowane przebycie w dowolnym czasie tras Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, opublikowanych na stronie trino.pttk.pl. Do udziału w TRInO zalicza się również opracowanie takich tras, które zostaną zaakceptowane i opublikowane na stronie TRInO oraz spełniają warunki stałości i dostępności:
  • stałość trasy oznacza, że punktami kontrolnymi są obiekty stałe, np. turystyczne, przyrodnicze, sakralne i inne;
  • dostępność trasy oznacza, że jej przebycie jest możliwe praktycznie w dowolnym czasie i wszystkie punkty kontrolne są dostępne. Wyjątkowo ze względu na atrakcyjność czy wartość krajoznawczą lub inną dopuszcza się obiekty z dostępem czasowym, co należy zaznaczyć.
 6. Potwierdzeniem przebycia trasy TRInO jest zgłoszenie, zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez autora trasy, dostarczone poprzez formularz ze strony TRInO lub pocztą elektroniczną. Po zweryfikowaniu poprawności odpowiedzi zgłaszający jest wpisywany na listę uczestników na stronie trino.pttk.pl.
 7. Odznakę TRInO przyznaje się na podstawie ewidencji przebytych/zbudowanych tras TRInO dostarczonej przez uczestnika. Ewidencja tras zawierająca: datę przebycia, numer i nazwę (miejsce) trasy, może być prowadzona w książeczce InO lub w innej postaci, w tym elektronicznej, i powinna odpowiadać zgłoszeniom opublikowanym na liście uczestników.
 8. Jedna trasa TRInO może być zaliczona tylko jednokrotnie w całym cyklu odznak TRInO, z wyjątkiem tras specjalnych, które można przebyć więcej razy w różnych miejscach.
 9. Odznakę TRInO, w stopniach wymienionych w pkt. 4, przyznaje się za przebycie następującej liczby tras:
  Stopień odznaki TRInO Liczba tras Dodatkowe warunki
  Stopnie podstawowe
  popularny 5
  brązowy 20
  srebrny 30 co najmniej w 2 województwach lub krajach
  złoty 50 co najmniej w 3 województwach lub krajach
  Stopnie duże
  duży brązowy 70 co najmniej w 4 województwach lub krajach
  duży srebrny 100 co najmniej w 5 województwach lub krajach
  duży złoty 150 co najmniej w 6 województwach lub krajach
  Za wytrwałość
  I stopnia 100 w tym opracowanie co najmniej 10 tras TRInO
  II stopnia 150 w tym opracowanie co najmniej 15 tras TRInO
  III stopnia 200 w tym opracowanie co najmniej 20 tras TRInO
  IV stopnia 250 w tym opracowanie co najmniej 25 tras TRInO
  V stopnia 300 w tym opracowanie co najmniej 30 tras TRInO
 10. Odznakę TRInO mają prawo weryfikować i nadawać referaty weryfikacyjne Odznaki Imprez na Orientację (Odznaki InO).
 11. Imprezy zaliczone do Odznaki TRInO mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia Odznaki InO lub innych odznak zgodnie z ich regulaminami.
 12. Referat weryfikacyjny potwierdza przyznanie Odznaki TRInO w danym stopniu poprzez nadanie numeru weryfikacji z datą jej przyznania.
 13. Ewidencję i dystrybucję Odznak TRInO prowadzą referaty weryfikacyjne Odznaki InO. Lista zdobywców Odznaki TRInO jest publikowana na stronie trino.pttk.pl (po dostarczeniu danych przez referaty weryfikacyjne).
 14. Autorem regulaminu oraz wzorów graficznych poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest Dariusz Walczyna.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Turystyczno-Rekreacyjnych InO.
help_outline