Odznaka ziemi wałbrzyskiej PTTK Wałbrzych

Aktywna S: 2
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Cele i postanowienia ogólne

 1. Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej zwaną dalej OZW, ustanowił Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Wałbrzyskiej" w Wałbrzychu na wniosek Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”.
 2. OZW ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej, osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz zachęcenie turystów do systematycznego poznawania piękna i dorobku okolic Wałbrzycha.
 3. OZW jest odznaką dwustopniową.
 4. Warunkiem zdobycia OZW jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zwiedzeniu wymienionych w wykazie (tabeli) obiektów krajoznawczych zdobywa się Odznakę Ziemi Wałbrzyskiej
 6. Za Wytrwałość.

II. Warunki zdobywania

 1. OZW może zdobywać każdy po ukończeniu 7 - go roku życia.
 2. OZW można zdobywać indywidualnie jak i w czasie wycieczek i imprez zbiorowych w rejonie Wałbrzycha.
 3. Czas zdobywania OZW jest nieograniczony.
 4. OZW zdobywa się zwiedzając wymienione w tabeli miejscowości i obiekty krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej, w czasie wycieczek pieszych, górskich, kolarskich, motorowych, autokarowych i innych.
 5. Minimalna ilość obiektów, w poszczególnych grupach i kategoriach potrzebna dla zdobycia OZW nie może być mniejsza niż ilość przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów krajoznawczych i miejscowości jest dowolna.
 6. Ustala się tabelę z wykazem miejscowości, obiektów stanowiących walory krajoznawcze Ziemi Wałbrzyskiej oraz normę ilości obiektów niezbędnych do zdobycia OZW oraz OZW – Za wytrwałość..
 7. Uzyskanie potwierdzenia pobytu w miejscowościach wymienionych w tabeli w zakresie "Miasta Zabytkowego", bez potwierdzenia zwiedzanych obiektów, które się w nich znajdują, daje podstawę do zaliczenia tylko ilości punktów, która przysługuje za tę miejscowość.
 8. Miejscowości i obiekty zawarte w tabeli nie wyczerpują walorów krajoznawczych Ziemi Wałbrzyskiej. Zaliczane będą również inne obiekty, pod warunkiem ich rzeczywistej wartości krajoznawczej.

III. Zasady potwierdzania

 1. Podstawą do ubiegania się o OZW jest kronika wykonana samodzielnie lub karta potwierdzeń, w której zdobywający odznakę dokonuje wpisów zwiedzanych miejscowości, obiektów krajoznawczych i uzyskanie potwierdzenia pobytu.
 2. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie wykonane samodzielnie. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia można wykonać samodzielnie opis z zaznaczeniem aktualnego stanu. Opis należy potwierdzić przez jedną z niżej wymienionych osób:
  1. bez konieczności udziału w wycieczce:
   • Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa
   • Instruktor Krajoznawstwa Polski
   • Instruktor Krajoznawstwa Regionu
   • Przodownik Turystyki Kwalifikowane
   • Przewodnik Turystyczny
  2. pod warunkiem uczestnictwa w wycieczce
   • Kierownik Wycieczek Szkolnych
   • Organizator Turystyki PTTK
   • Opiekun SKKT PTTK
   • Instruktor Harcerski
 3. Osoba potwierdzająca wpisuje do kroniki datę, czytelne imię i nazwisko oraz numer posiadanej legitymacji

IV. Zasady przyznawania i ewidencji odznaki

 1. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, kronikę lub kartę potwierdzeń przedkłada się osobiście lub listownie do Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK "Ziemi Wałbrzyskiej" ul. M. Konopnickiej 19 w Wałbrzychu, która zatwierdza i przyznaje OZW
 2. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych OZW prowadzi Zespół Weryfikacyjny ROK nr LXXXI przy O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”.
 3. Ewidencja powinna zawierać numer kolejny w danym roku, stopień, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres datę przyznania, podpisy osób przyznających OZW. W przypadku OZW – Za wytrwałość” nr kolejny przyznanej odznaki.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zdobycie OZW uprawnia do automatycznego otrzymania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym (Rozdz. IV pkt. 22 - Regulaminu OK.) oraz innych Odznak, których warunkiem jest zdobycie jakiejkolwiek odznaki krajoznawczej.
 2. Autorem projektu znaczka OZW, OZW – Za wytrwałość oraz regulaminu OZW jest Wojciech Tumidajewicz, który udostępnia projekt znaczka OZW, OZW – Za wytrwałość oraz regulamin OZW na zasadach licencji CC BY-SA-NC.
 3. Złożenie kroniki lub karty potwierdzeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców OZW oraz korespondencyjnych.
 4. Rozpoczęcie zdobywania OZW przed 1 styczniem 2016 r. upoważnia do zdobywania OZW – „Za Wytrwałość” na zasadach z przed 2016 r.
 5. Regulamin OZW został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Wałbrzyskiej" w Wałbrzychu w dniu 29.10.2003 r. uchwałą nr 17/III/03 i wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2004 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu: w dniu 21.10.2005 r. uchwałą nr 5/I/05 oraz zmianami wchodzącymi w życie z dn. 1 stycznia 2016 r; uchwałą nr 54/III/2015. z dn. 31.08.2015 r.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego ROK nr LXXXI przy O/PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer grupy Grupy i rodzaje obiektów Wykaz obiektów Liczba obiektów
OZW OZW
Za Wytrwałość
I Rezerwaty przyrody
Parki krajobrazowe
Rezerwat przyrody 1 6
1. Przełomy pod Książem
2. Jeziorko Daisy
3. Góra Choina
Parki krajobrazowe
4. Książański
5. Sudety Wałbrzyskie
6. Gór Sowich
II Pomniki przyrody
Geostanowiska
Parki zabytkowe
Ogrody botaniczne
1. Cis "Bolko" (Książański PK) 2 8
2. Dąb "Chwalibóg" (Wałbrzych)
3. Głazy narzutowe: Rusinowa, Podzamcze, Szczawno-Zdrój
4. Kamieniołom ryolitu na Barbarce (Wałbrzych)
5. Park Czettrizów (Wałbrzych)
6. Park im. T. Kościuszki (Wałbrzych)
7. Park Szwedzki (Szczawno-Zdrój)
8. Park H. Wieniawskiego (Szczawno-Zdrój)
III Miejscowości 1. Boguszów-Gorce 1 6
2. Jedlina-Zdrój
3. Mieroszów
4. Sokołowsko
5. Szczawno-Zdrój
6. Wałbrzych
IV Zamki
Ruiny zamków
1. Cisy 1 7
2. Czarny Bór
3. Grodno
4. Książ
5. Nowy Dwór
6. Radosno
7. Rogowiec
V Pałace
Dwory
1. Pałac Jedlinka 1 3
2. Pałac Czettrizów
3. Pałac Struga
VI Kościoły
Klasztory
1. Narodzenia NMP - Grzmiąca 1 5
2. Św. Jadwigi - Rybnica Leśna
3. MB Śnieżnej - Sierpnica
4. Stare Bogaczowice - kaplica św. Anny, św Józefa Oblubieńca
5. Wałbrzych
VII Muzea 1. Muzeum porcelany w Wałbrzychu 1 3
2. Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia"
3. Włodarz/Molke
VIII Dzieje walki narodu polskiego
(pomniki i cmentarze)
1. Czerwone Wzgórze 1 Przejście
szlaku
Martyrologii
2. Głuszyca Górna - Osówka
3. Kolce
4. Sokolec
5. Walim
IX Ratusze
Budynki urzędów
1. Boguszów-Gorce 1 4
2. Mieroszów
3. Szczawno-Zdrój
4. Wałbrzych
X Dawne obiekty turystyczne,
przemysłowe, komunikacyjne
1. Boguszów-Gorce - Szyb Witold 2 6
2. Głuszyca - Dworzec PKP
3. Jedlina Zdrój - Dworzec PKP
4. Schronisko Andrzejówka
5. Wałbrzych - Dworzec Wycieczkowy "Harcówka"
6. Zagórze Śląskie - zapora
XI Obiekty współczesne
(po 1945 r.)
1. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Wałbrzychu 1 3
2. Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
3. Galeria "Viktoria"
XII Regionalne imprezy
folklorystyczne
Festiwal Kwiatów i Sztuki Zamek Książ, Festiwal Sera w
Dziećmorowicach, Jarmark Średniowieczny - Grodno, itp
0 1
XIII Udział w imprezie krajoznawczej
organizowanej przez O/PTTK
0 1
help_outline