Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Ostrowiec Świętokrzyski

Aktywna S: 3
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza jest odznaką regionalną, ustanowioną przez PTTK Oddział im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Obszar zdobywania odznaki wyznaczają miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w kanonie
 3. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych obszaru objętego odznaką.
 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Wzory odznak znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu.

II. Warunki zdobywania Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej

 1. O uzyskanie Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej może ubiegać się każdy, kto spełnił następujące warunki-zwiedzi odpowiednią liczbę obiektów , które określa poniższa tabela
  Numer Rodzaj brązowa srebrna złota
  1 Rezerwaty, park krajobrazowy, pomniki 2 4 11
  2 Muzea i trasy podziemne, izby pamięci 1 3 7
  3 Miejsca pamięci narodowej 3 6 11
  4 Zabytki techniki 1 2 5
  5 Zamki, pałace, zespoły dworsko-parkowe 1 3 6
  6 Zabytki sakralne i cmentarze 5 10 20
  7 Miasta i miejscowości 1 2 6
  8 Pozostałe 1 2 3
  9 Imprezy - 2 4
 2. Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest ograniczony: w stopniu brązową do roku czasu, w stopniu srebrnym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat od daty pierwszego wpisu w kronice.
 4. Miejscowości, miejsca i obiekty wymienione w kanonie mogą być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 5. Ostrowiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

III. Weryfikacja

 1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: · ubiegający się o weryfikację przedkłada kronikę odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz odwiedzanych obiektów. · potwierdzeniem zwiedzanych obiektów mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, czytelny podpis osoby z tytułem uprawnień turystycznych lub krajoznawczych, organizatora wycieczki, pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości, obiektu na trasie wycieczki - dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki
 2. Zdjęcia dokumentujące zdobywanie odznaki za zgodą autora będą publikowane na portalu www.ostrowiec.travel
 3. Każda organizacja i instytucja tworząca odznakę delegują do zespołu weryfikacyjnego po jednym przedstawicielu
 4. Weryfikacji dokonuje przynajmniej 2 członków zespołu
 5. Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

IV. Przepisy końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizacjom tworzącym odznakę.

Załącznik 1

Źródło 

1. Parki Narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obiekty przyrodnicze

 • Świętokrzyski Park Narodowy – Góra Chełmowa
 • Świętokrzyski Park Narodowy – Gołoborze na Św. Krzyżu(Łyścu),
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy - rezerwat „Małe Gołoborze”
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy- rezerwat „Szczytniak”
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy -rezerwat „Góra Jeleniowska”
 • Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”, gm. Bodzechów
 • Rezerwat „Ulów”, gm. Bałtów
 • Rezerwat „Modrzewie”, gm. Bałtów
 • Rezerwat „Wąwóz Skały”, gm. Waśniów
 • Rezerwat „Sadkowice”, gm. Solec nad Wisłą
 • Rezerwat „Skały w Krynkach”, gm. Brody
 • Rezerwat „Krzemionki Opatowskie”
 • Rezerwat ”Skałki po Adamowem”
 • Rezerwat ”Rosochacz”
 • Rez. „Piotrowe Pole”
 • Ostrowiec Świętokrzyski (Kirkut) - dąb szypułkowy
 • Ostrowiec Świętokrzyski (Częstocice) – lipa
 • Ostrowiec Świętokrzyski (III LO) – głaz narzutowy
 • Bałtów Zarzecze – skałki wapienne
 • Bałtów - wywierzyska na starorzeczu Kamiennej
 • Bałtów- Zwierzyniec
 • Doły Biskupie „Witulin”- odsłonięcie geologiczne
 • Doły Opacie - odsłonięcie geologiczne
 • Kurzacze- sosna pospolita
 • Lipsko - wywierzyska na rzece Krępiance
 • Skarbka - odsłonięcie geologicznego.
 • Marcule – arboretum

2. Muzea, izby pamięci, trasy poziemne

 • Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Rezerwat Archeologiczny Krzemionki
 • Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
 • Muzeum Geologiczne w Bałtowie
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
 • Wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na św. Krzyżu
 • Muzeum Regionalne w Iłży
 • Muzeum Kartografii w Opatowie
 • Trasa podziemna w Opatowie
 • Izba Pamięci Księdza Infułata Marcina Popiela w Szewnie
 • Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach
 • Izba Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie

3. Miejsca Pamięci Narodowej

Powstanie styczniowe
 • Ostrowiec Świętokrzyski – tablica pamiątkowa - dawna Cukrownia „Częstocice”,
 • Ostrowiec Świętokrzyski-figura MBNP przy ul. R. Traugutta,
 • Ostrowiec Świętokrzyski –pomnik przy ul. Hubalczyków,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki przy kolegiacie św. Michała,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki na cmentarzu parafialnym w Denkowie
 • Bodzechów - tablica na budynku PKP
 • Ćmielów – pomnik na Rynku
 • Czarna Glina- kaplica i groby
 • Kunów - groby powstańców na cmentarzu parafialny,
 • Kunów - pomnik na Rynku
 • Opatów - pomnik na Rynku,
 • Opatów - krzyż przy Bramie Warszawskiej
 • Opatów - krzyż przy Klasztorze Bernardynów
 • Nowa Słupia –pomnik na cmentarzu przykościelnym
 • Sudół - pomnik i tablica
 • Szewna - pomnik na cmentarzu parafialnym
I wojna światowa
 • Ostrowiec Świętokrzyski – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej
 • Tarłów - kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym
 • Wólka Tarłowska - pomnik
Wojna 1920 r.
 • Ostrowiec Świętokrzyski – obelisk 1920r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej
II wojna Światowa
 • Ostrowiec Świętokrzyski - pomnik na Rynku
 • Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Okólnej,
 • Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Kolejowej,
 • Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Sandomierskiej,
 • Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na cmentarzu parafialny przy ul. Denkowskiej
 • Aleksandrów – mogiła żołnierzy z września 1939r
 • Buszkowice – pomnik
 • Ćmielów-kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym
 • Drygulec- pomnik
 • Iłża – kwatera żołnierzy i partyzantów na cmentarzu parafialnym
 • Jeleniec - pomnik
 • Kolonia Miłkowska - pomnik
 • Kolonia Inwalidzka - pomnik
 • Nowa Słupia - Skałka - pomnik
 • Piotrowe Pole - pomnik
 • Polana „Bielnik” na Św. Krzyżu - cmentarz
 • Wola Grójecka - pomnik
 • Wólka Pętkowska- - pomnik

4. Zabytki techniki

 • Ostrowiec Świętokrzyski - obszar dawnych Zakładów Ostrowieckich i osady przyfabrycznej Klimkiewiczów
 • Ostrowiec Świętokrzyski – cukrownia i osada przyfabryczna
 • Bałtów – młyn na Kamiennej
 • Bodzechów - zabudowania dawnej fabryki żelaza
 • Brody – przewał boczny dawnego zbiornika na Kamiennej
 • Doły Biskupie ”Witulin” - jaz na Świślinie
 • Iłża - Starachowicka Kolej Dojazdowa: linia kolejowa, budynek stacyjny
 • Nietulisko - ruiny dawnej walcowni, przewał boczny na dawnej Świślinie
 • Ruda Kościelna – gorzelnia (teren prywatny)
 • Szwarszowice - murowany wiatrak
 • Wola Pawłowska - młyn wodny, drewniany, 1916

5. Zamki, grodziska, zespoły dworsko – parkowe

 • Ostrowiec Świętokrzyski - zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich w Częstocicach
 • Bałtów – zespół pałacowo-parkowy Druckich-Lubeckich
 • Brzozowa - zespół dworsko-parkowy
 • Chocimów – zespół dworsko – parkowy
 • Ćmielów- ruiny zamku Szydłowieckich
 • Iłża – ruiny zamku biskupów krakowskich
 • Mychów – grodzisko
 • Mirogonowice - zespół dworsko – parkowy (teren prywatny)
 • Mierzanowice - park dworski
 • Opatów – Brama Warszawka i pozostałości dawnych murów obronnych
 • Podgrodzie – ruiny zamku
 • Potoczek - park podworski
 • Przeuszyn – zespól dworsko-parkowy
 • Ruda Kościelna - zespół dworsko – parkowy
 • Raj - park, XVIII,
 • Stara Słupia - zespół dworsko – parkowy(teren prywatny)
 • Wola Pawłowska – dwór modrzewiowy z początków XX w. (teren prywatny)
 • Wronów - zespół dworsko – parkowy

6. Zabytki sakralne i zabytkowe cmentarze

 • Ostrowiec Świętokrzyski – kolegiata św. Michała,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - kościół p.w. św. Stanisława w Denkowie,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - kościół fabryczny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - cmentarz parafialny przy ul. Denkowskiej,
 • Ostrowiec Świętokrzyski - cmentarz parafialny w Denkowie
 • Ostrowiec Świętokrzyski – Kirkut
 • Bałtów - kościół p.w. MB Bolesnej
 • Bidziny - kościół p.w. śś Piotra i Pawła
 • Bidziny – cmentarz parafialny
 • Bodzechów - kościół p.w. św. Zofii
 • Chybice - kościół p.w. św. Małgorzaty
 • Ćmielów - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 • Ćmielów - cmentarz parafialny
 • Gierczyce - kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa
 • Gliniany - kościół drewniany p.w. św. Wojciecha
 • Gliniany – cmentarz parafialny
 • Grabowiec - kościół p.w. św. Mikołaja
 • Grzegorzowice - kościół z romańską rotundą p.w. św. Jana Chrzciciela
 • Iłża – kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP,
 • Iłża - Cmentarz parafialny
 • Iłża - kościół św. Ducha
 • Lasocin – cmentarz parafialny
 • Lipsko- kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Kaplica – kapliczka z XV w. p. w. św. Katarzyny
 • Kępa Piotrawińska - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
 • Krynki - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
 • Kunów - kościół p.w. św. Władysława
 • Kunów - cmentarz parafialny
 • Momina - kościół p.w. św. Wojciecha
 • Momina - cmentarz parafialny
 • Mychów - kościół p.w. św. Barbary
 • Nowa Słupia – kościół p.w. św. Wawrzyńca
 • Nowa Słupia - cmentarz parafialny
 • Opatów – Kolegiata św. Marcina,
 • Opatów - klasztor i kościół bernardynów p.w. Wniebowzięcia NMP,
 • Opatów - cmentarz parafialny
 • Ożarów –cmentarz parafialny
 • Ożarów - cmentarz żydowski
 • Nagorzyce – cmentarz
 • Pawłowice - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 • Pętkowice - kościół p.w. św. Teresy
 • Ptkanów - kościół obronny p.w. św. Idziego Opata
 • Ruda Kościelna - kościół p.w. Zwiastowania NMP
 • Ruda Kościelna - cmentarz parafialny
 • Ruszków - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
 • Ruszków- cmentarz parafialny
 • Sarnówek - kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego
 • Sienno - kościół p.w. św. Zygmunta
 • Sienno - cmentarz parafialny
 • Solec nad Wisłą - kościół p.w. św. Barbary,
 • Solec nad Wisłą - kościół p.w. NMP, kościół i klasztor reformatów
 • Solec nad Wisłą - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa
 • Stodoły - kościół p.w. św. Teresy
 • Stodoły - cmentarz parafialny
 • Szewna - kościół p.w. św. Mikołaja
 • Szewna - cmentarz parafialny
 • Św. Krzyż - klasztor
 • Tarłów - kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Tarłów – Cmentarz parafialny
 • Tarłów – cmentarz żydowski
 • Waśniów - kościół p.w. ś.ś. Piotra i Pawła
 • Witosławice –kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego
 • Wojciechowice - kościół p.w. św. Wojciecha
 • Wojciechowice - cmentarz parafialny
 • Wszechświęte - kościół p.w. Wszystkich Świętych
 • Wszechświęte - stary cmentarz parafialny

7. Miasta i miejscowości

 • Ostrowiec Świętokrzyski: układ urbanistyczny Rynku, zajazd pocztowy przy ul. Szerokiej, dworki przy ul. Wardyńskiego- Biblioteka Miejska, ul. Siennieńskiej - USC, Browar i młyn Sasakich
 • Ostrowiec Świętokrzyski : Aleja 3 Maja: bank Pfeffera- KP Policji, gmach poczty, park miejski, ul. Czysta: pałacyk Rylla, ul. Kilińskiego: dawne kino „Hutnik” , szkoła Walerii Makarewiczównej – przychodnia, ul. Focha: dawna Kasa Chorych - Hospicjum
 • Ostrowiec Świętokrzyski: ulica Sienkiewicz - gmachy III LO, PSP nr 4, i ul. Żeromskiego 20 -willa
 • Układ urbanistyczny dawnego miasta Denkowa,
 • Układ urbanistyczny Koloni Robotniczej,
 • Ćmielów – układ urbanistyczny
 • Gliniany - układ urbanistyczny
 • Grabowiec - układ urbanistyczny
 • Iłża - układ urbanistyczny
 • Kunów - układ urbanistyczny
 • Lasocin – układ urbanistyczny
 • Nowa Słupia - układ urbanistyczny
 • Opatów - układ urbanistyczny
 • Sienno - układ urbanistyczny
 • Solec nad Wisłą - układ urbanistyczny
 • Waśniów - układ urbanistyczny

8. Pozostałe

 • Ostrowiec Świętokrzyski – sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach
 • Kałków – Sanktuarium MB Bolesnej
 • Ożarów - Sanktuarium MB Różańcowej
 • Ostrowiec Świętokrzyski- skrzyżowanie dwóch cieków(Kanału Romanów-Zakłady Ostrowieckie z rzeką Modłą)
 • Bałtów - JuraPark
 • Małoszyce – miejsce urodzin Witolda Gombrowicza
 • Ruszkowiec – miejsce urodzin gen. Władysław Beliny – Prażmowskiego
 • Wiktoryn – „studzienka zygmuntowska”
 • Wola Grójecka – kurhan

9. Imprezy

 • „Wejście na Św. Krzyż’ - pierwsza niedziela stycznia, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Powitanie wiosny”- marzec, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Dni Ziemi” - kwiecień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Piknik Gombrowiczowski” – czerwiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Wielki Ogień” - lipiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Zlot gwiaździsty na Szczytniaku” - wrzesień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, PTTK im. Radwana
 • Europejskie Dni Dziedzictwa- wrzesień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski
 • „OSTY” Ostrowieckie Spotkania Turystyczne- październik, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski
 • „Rajd Bałtowski” - grudzień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski
help_outline