Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska PTTK Radlin

Aktywna S: 4
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem odznaki krajoznawczej „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”, zwanej dalej „odznaką” jest stworzenie turystom zachęty do poznania historii miast i regionów a także doznania przygody z oryginalną, historyczną architekturą patronackich kolonii i osiedli robotniczych oraz warunków życia rodzin robotniczych na ich terenie – dawniej i obecnie.
 2. Regionami o których mowa w punkcie 1 uwzględniane będą regiony z terenu województwa śląskiego (wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku).
 3. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych lub indywidualnych (autokarowych, samochodowych, motorowych, rowerowych, pieszych, itd.) na terenie regionów wymienionych w punkcie I.1 tego regulaminu.
 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6-tego roku życia.
 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zwiedzić wymaganą (podaną w poniższej tabeli) ilość kolonii/osiedli. Obiekt może być zaliczany tylko jeden raz łącznie na wszystkie stopnie odznaki.
  Stopień Ilość kolonii/osiedli do zwiedzenia
  Popularny 5
  Brązowy 10
  Srebrny 15
  Złoty 20

III. Zasady dokumentowania (potwierdzania) zwiedzanych kolonii/osiedli.

 1. Potwierdzenia pobytu w danym miejscu (tylko w formie zdjęciowej) należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki może być dowolna (album foto z opisami zdjęć lub płyta CD albo pendrajw ze zdjęciami w formacie jpg i opisami w formacie doc.).
 2. Zdjęcia lub filmy powinny przedstawiać zwiedzaną kolonię/osiedle, jej fragment lub obiekt. Honorowane będą zdjęcia (nagrania) uwidaczniające obiekty grupowe (np. kilka numerów domów w ciągu) np. osiedle Nikiszowiec. Regulamin nie określa wymaganej ilości zdjęć ze zwiedzanej kolonii/osiedla – jednak załączone zdjęcie lub zdjęcia powinny umożliwić identyfikację zwiedzanej kolonii/osiedla. Co najmniej jedno zdjęcie dla danej kolonii/osiedla z widoczną datą wykonania zdjęcia powinno zawierać wizerunek zwiedzającego odznakę na tle zwiedzanego obiektu. Pozostałe zdjęcia z danej kolonii/osiedla, z tą samą datą widoczną na zdjęciach mogą być bez wizerunku zdobywającego odznakę.
 3. Kronika powinna zawierać:
  • w formie wydruku: nazwisko, imię zdobywającego, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, dane do korespondencji (nr telefonu lub adres e-mail) dane osobowe wymagane tylko dla weryfikacji odznaki,
  • zdjęcie lub zdjęcia dot. zwiedzanych obiektów z opisem o zwiedzanych obiektach (miejscowość, nazwa kolonii lub osiedla, lokalizacja np. nazwa ulicy, numer domu) zgodnie z widocznymi obiektami na zdjęciach.

IV. Weryfikacja.

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia danego stopnia odznaki.
 2. W przypadku zdobywania odznaki wyższych stopni (od brązowego wzwyż) należy dołączyć również kroniki (wykazy zwiedzonych miejsc) ze wszystkich stopni niższych.
 3. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:
  • osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych oddziału PTTK Radlin w środę po 14 dniu miesiąca o godz.1600 w siedzibie Urzędu Miasta Radlin (budynek C – I piętro),
  • przedstawicielowi Oddziału PTTK Radlin na spotkaniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w drugą środę każdego miesiąca,
  • przesyłając listem na adres: Jerzy Gawliczek, ul. Piastowska 18/4, 44-300 Wodzisław Śląski – sposób najszybszy do weryfikacji. Przesyłając kroniki w formie listowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem oraz wypisanym potwierdzeniem na przesyłkę poleconą z uwzględnieniem wagi odznaki.
 4. Przesłanie kroniki odznaki do jej weryfikacji wiąże się z chęcią zakupu odznaki w przypadku pozytywnej weryfikacji. Odznaka jest odpłatna.
 5. Szczegółowych informacji na temat odznaki udziela weryfikator odznaki.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.
 3. W przypadkach szczególnych Zespół weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach honorowo z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.
 4. Zespół weryfikacyjny odznaki tworzą: Przewodniczący – Jerzy Gawliczek, członkowie – Bogdan Tytko, Sławomir Gac.
 5. Znowelizowany regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin w dniu 15.07.2020 roku uchwałą nr 5/2020/IV a obowiązuje od dnia uchwalenia.
 6. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Uwaga: Przedstawiona baza kolonii i osiedli robotniczych Śląska nie jest dokumentem. Powstała z informacji zaczerpniętych z różnych źródeł, stąd możliwość nieścisłości w nazewnictwie ulic, i numeracji domów. Według różnych źródeł w województwie śląskim mamy ponad 200 patronackich kolonii/osiedli robotniczych.

Numer Miejscowość Dzielnica Obiekt - opis
1 Bytom Bobrek Najstarsza kolonia, ob. 17 budynków przy ulicach: Stalowa,
Pasteura, Huty Julia (d. Piecucha)
2 Bytom Bobrek Kolonia Robotnicza huty „Julia” - Bobrek I- ponad 50 domów
przy ul. Czajkowskiego, Olszewskiego, Jachymczyka,
Stelmacha i Żwirowej
Kolonia Robotnicza kopalni „Graefin Johanna” - Bobrek II
uzupełniająco przy ul. Czajkowskiego, Stelmacha i Konstytucji
oraz przy ob. ul. Wytrwałych, Zabrzańskiej, Baczyńskiego i
Placu Na Bobrku. Kolonia Robotnicza huty „Julia” - Bobrek III
przy ul. Olszewskiego, Jachymczyka, Stelmacha i Żwirowej.
Budynki zlokalizowane są :
Ul. Baczyńskiego 4,6,8
Ul. Czajkowskiego 2, 3, 4, 6÷20
Ul. Johymczyka 1 ÷ 13
Ul. Konstytucji 56 ÷ 72 parzyste (bez 64)
Ul. Olszewskiego 1, 3 ÷ 20
Plac na Bobrku 1 ÷ 9,
Ul. Stalmacha 1 ÷ 5
Ul. Wytrwałych 1÷ 13,
Ul. Zabrzańska 13,15,17,19, 21,
Ul. Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ul. Konstytucji 24 – kościół pw. Świętej Rodziny
3 Bytom Łagiewniki Kolonia Robotnicza „Zgorzelec” przy ul. Kolonia Zgorzelec.
Zespół tworzą budynki numer 1, 2 oraz numery 6 – 37,
4 Chorzów Chorzów II ul. Kalidego
(równoległa obok Katowickiej
od ul.3 Maja do Niedurnego)
Kolonia robotnicza przy ul. Kalidego (pozostałość kilka
parterowych domów)
5 Chorzów Ul. Katowicka
(w sąsiedztwie ul. Kalidego)
Kolonia dla robotników kopalni „Hrabina Laura”
127 ÷ 135 nieparzyste, 120,122, 128,130 – budynki 12-to
rodzinne.
6 Chorzów Stary Chorzów Zespół osady robotniczej – pozostałości dawnej osady
przemysłowej. Granice obejmują domy zgrupowane przy placu
Świętego Jana (numery 2-10) i przy ulicy Bożogrobców
(numery 14, 20, 22).
7 Chorzów Batory Kolonia dla robotników huty „Bismarck”.
Stara część osiedla :
ul. Batorego 31, 33, 35,
ul. Graniczna 10 ÷ 22 parzyste,
ul. Karłowicza 3 ÷ 21 nieparzyste
ul. Odrowążów 30÷40 parzyste, 37÷53 nieparzyste,
ul. Prosta 1 ÷ 11 – nieparzyste,
ul. Racjonalizatorów 1÷9, 11, 13, 13a,
ul. Szczepańska 1 ÷ 10, 12,14, 16, 18.
Nowa część osiedla:
Ul. Karpacka 19, 21, 23, 25
Ul. Kochanowskiego 9,9a,9b,9c,11,13,15, 17,19, 19a,
19b, 19c,21,21a,21b,21c,23,25,
Ul. Łukasińskiego 12,14,16,20,22,24,
Ul. Odrowążów 21, 23
8 Chorzów Batory Ul. Racjonalizatorów 1, 2,3,4,5,7 – robotnicze
6,8 - urzędnicze
9 Chorzów Batory 1.Osiedle robotnicze przy ul.: 3 kwietnia, T. Kościuszki;
2.Domy dla dozoru przy ul. Francuskiej;
3.Osiedle robotnicze przy ul.Trzeci Szyb, Krzywa, Warszawska,
Zwycięstwa, Betonowa;
4.Kamienice urzędnicze przy ul. gen. Sikorskiego.
Obiekty użyteczności publicznej oraz kościół MB Bolesnej i
willa dyrektora
10 Chorzów Maciejkowice Robotnicze domy willowe kopalni „Hrabina Laura”
Ul. Rozbarska 3,5,7, 11, 13,14,15
Ul. Antoniowska 3, 7, 9, 11, 13
Ul. Główna 58, 60,62
Ul. Poprzeczna 1,3,5
11 Czeladź Piaski Osiedle patronackie na Piaskach Francuskiej Spółki Akcyjnej
Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”:
Ul. Betonowa 1,2,3,4, 6÷34 parzyste,
Ul. Francuska 5, 7, 9, 11, 13,
Ul. Kościuszki 1, 4 ÷ 26 parzyste,
Ul. Krzywa 1 ÷ 5,
Ul. 3-Kwietnia 2÷7, 9÷22, 24, 26,
Ul. Mickiewicza 8,
Ul. Nowopogońska 210÷220, 230÷242 parzyste ,
Ul. Sikorskiego 1, 6, 8, 10, 24, 26,
Ul. Warszawska 1 ÷ 8 i 10,
Ul. Zwycięstwa 1
Obiekty użyteczności publicznej:
Ul. Kościuszki/Francuska – kościół M.B. Bolesnej,
Ul. Francuska 1 – plebania,
Ul. Kościuszki 3 – d. szkoła (ob. Dom Katolicki),
Ul. Sikorskiego 3 – Klub Urzędniczy
12 Czerwionka - Leszczyny Czerwionka Osiedle robotnicze kopalni „Dębieńsko” przy: ul.Wolności: 1,
3÷26, 28÷54 parzyste,
Ul.Słowackiego: 1÷13 i 15,
Ul. gen. Hallera: 1÷11,
Ul. Kombatantów: 1÷7 i 9,
Ul. Mickiewicza: 1÷11,
Ul. Szkolna 1,
Ul. 3-Maja 13.
Ul. Furgoła 39, 41,
Obiekty użyteczności publicznej:
Ul. 3-Maja 17 – willa dyrektora kopalni,
13 Czerwionka - Leszczyny Czerwionka Stara kolonia przy ul. Kościuszki (3 domy), ul. Głowackiego (3 domy),
Ul. 3-Maja 19 – d. Ośrodek Kultury.
14 Czerwionka - Leszczyny Czuchów Kolonia „Pięć familoków” ul. Rybnicka,
15 Czerwionka - Leszczyny Czuchów „Apostolok” – jeden z największych familoków
Ul. Kochanowskiego 9,
16 Czerwionka - Leszczyny Czuchów Kolonia „Mniejszych Braci Apostoloka”
Ul. Przyjażni
Ul. Kopalniana
Willa Kier. Ruchu Zakładu – ob. przedszkole
17 Częstochowa Osiedle mieszkalne przędzalni „Elanex” przy ul. Krakowskiej 80:
Nr 80 „0” – willa dyrektorska,
Nr 80 m – pałacyk Mottego,
Nr 80 d – dom dla dozoru wyższego,
80a, 80c, 80p, 80s – domy mieszkalne robotników
18 Gliwice Kolonia robotnicza przy ulicach Gajdy, Idy i Lindego dla
pracowników huty „Huldschinsky Hüttenwerke AG” (huta 1-
Maja). – obok ul. Chorzowskiej.
19 Gliwice Sośnica Kolonia robotnicza Ochringen Grube (ob. kop. Sośnica). Zespół
parterowych domków szeregowych oraz kilku familoków.
20 Gorzyce Gorzyce Kolonia urzędnicza.
Ul. Leśna 40,42,44
Ul. Leśna46 willa dyrektora (ob. szkoła)
Beamtry - Familoki o podwyższonym standarcie
Ul. Leśna 39, 41,
Familoki robotnicze:
Ul. Kopalniana 57, 59, 61
Ul. Leśna 1, 3, 5, 7
21 Katowice Brynów Kolonia Katowicka Hałda przy ul. Mikołowskiej
22 Katowice Dąbrówka Mała Kolonia „Norma” Huty Cynku zlokalizowana pomiędzy ulicami:
gen. Le Ronda, Wiertnicza i Techników
23 Katowice Dąbrówka Mała Kolonia Pniaki wzdłuż :
ul. Siemianowickiej
ul. H. Le Ronda 23 – 61 nieparzyste –domy dwurodzinne oraz nr
60,67,69,76 – familoki.
24 Katowice Janów Osiedle Giszowiec (z lat 1907-1914)obejmujące: ulice:
Barbórki 1, Plac pod Lipami 2,3,3a,3b,
Działkowa 28,29,30,31,32,
Górniczego Stanu: 29/31 ÷ 65/67 – domy bliźniacze
Przyjazna 11 ÷ 20, 29
Młodzieżowa 11 ÷ 24,
Mysłowicka 42/44 ÷ 78/80 – domy bliźniacze
Przyjemna 2 ÷ 17,
Radosna 1 ÷ 6, 16 ÷ 19, 30, 31,
Gościnna 1, 2, 3, 4, 7
Wesołowska 1, 2, 2a, 3, 4, 5,
25 Katowice Janów Osiedle Giszowiec – część wschodnia obejmująca ulice: Agaty 1
÷ 5, 32,
Przyjazna 7, 8, 9, 21, 22, 27, 28,
Kwiatowa 6 ÷ 26 bez 7,10 i 19
Pod Kasztanami 8 ÷ 14, 30 ÷ 39,
Sputników 1, 2, 3, 4, 5,
Kosmiczna 1 ÷ 49,
Górniczego Stanu 2÷12 parzyste, 71
-73, 75
-77,
Ewy 1, 2, 3, 4,
Antoniego 1, 2, 3, 4, 5,
Działkowa 3, 4, 5, 6, 15
-16, 17
-20, 21
-22, 23
-24, 25
-26, 27, 32,
Plac pod Lipami 7 ÷ 10
26 Katowice Janów Kolonia Huta Arnold w rejonie ulic: Strumiennej, Leśnego
Potoku, Boliny.
27 Katowice Janów Kolonia Wysockiego (Korea) wzdłuż ulicy Kulika przy ul.
Szopienickiej
28 Katowice Kostuchna Kolonia Boże Dary wzdłuż ul. T. Boya Żeleńskiego 76÷88
parzyste, 83
-dom noclegowy
29 Katowice Murcki Kolonia Murcki przy ob. ul. Bielskiej 2, 11, 12, 13, 15÷24, 28,
27
– d. leśniczówka, 1
– willa dyrektora
30 Katowice Nikiszowiec Osiedle Nikiszowiec obejmujące ulice:
Ks. Ficka 1 ÷ 9
Giszowiecka 1 ÷ 8,
Odrowążów 1 ÷ 16, 18, 20,
Czechowa 1 ÷ 13, 15
Janowska 1 ÷ 10
Św. Anny 1 ÷ 17, 19
Garbarska 1, 2, 3
Nałkowskiej 6, 7, 8, 9
Szopienicka 44 ÷ 52 parzyste
Plac Wyzwolenia 1 ÷ 4, 9 ÷ 16
Krawczyka 2, 4, 6
Kościół św. Anny
31 Katowice Obroki Kolonia Obroki wzdłuż ul. Obroki 90, 90a, 90b, 90c
32 Katowice Szopienice Borki Osiedle Borki, na prawym brzegu rzeki Brynicy przy ulicy Borki
(od ul. Korczaka do granicy Katowic i alei Roździeńskiego.
33 Katowice Szopienice Burowiec Kolonia nad rzeką Brynicą przy ul. Korczaka: 31, 33, 35, 43÷57
nieparzyste, 87÷93 nieparzyste, 95 – szkoła ludowa.
34 Katowice Szopienice Kolonia Morawa wzdłuż ul. Morawa (w pobliżu osiedla Rybki.
35 Katowice Szopienice Wilchelmina Kolonia Wilchelmina przy ul. Bagiennej i Krakowskiej
(przykładowe nr 74, 81, 83).
36 Katowice Szopienienice i Mysłowice Kolonia Szabelnia przy ul. Szabelnianej.
37 Katowice Śródmieście Kolonia Brunona Tauta. Kwartał kolorowych kamieniczek przy
ulicach: Barbary 8 ÷ 14, Głowackiego 17 ÷ 21, Skalna 1 ÷ 5.
38 Katowice Wełnowiec Kolonia Agnieszka przy ul. Bytkowskiej (od strony WPKiW)
naprzeciw ulicy Bytomskiej i Józefowskiej:
Ul. Bytomska: familoki nr 1 i 2 oraz domy bliźniacze 5/7, 9/11,
13/15, 17/19, 21/23, 25/27, 29/31,
Ul. Józefowska 120.
39 Katowice Wełnowiec Kolonia Alfred przy ul. Alfreda, Placu Alfreda 1÷13, Alei
Korfantego (przy lasku Alfreda).
40 Katowice Wełnowiec Kolonia Fryderyka – okolice ulicy Korfantego: 118, 120,
124/126, 128, 123, 125, 127 131, 133, 134/136.
Kościół Wspomożenia Wiernych.
41 Katowice Załęska Hałda Kolonia robotnicza kopalni „Wujek” (Kolonia Dwunastu
Apostołów) – przy ul. Przekopowej i Przodowników
42 Katowice Załęże Osiedle Mościckiego d. Belojannisa przy ul. Gliwickiej 236 ÷
274 i 278 ÷ 300 - parzyste
43 Katowice Załęże Kolonia Hegenscheidta przy ul. Bogusławskiego
44 Knurów II Kolonia Robotnicza: Ul. Koziełka (od ul. Kwitka do ul. Karłowicza).
45 Knurów III Kolonia Robotnicza: Ul. Mickiewicza, Ogrodowa, Słoniny,
Janty, Sienkiewicza, Poniatowskiego, Kopernika, Miarki,
Kościuszki, Damrota.
46 Knurów IV Kolonia robotnicza: Ul. Pocztowa, Spółdzielcza, Żwirki i
Wigury
47 Knurów Kolonia Urzędnicza „Beamtry” przy ul. Dworcowej.
48 Knurów Kolonia przy ul. Dworcowej (przed autostradą).
49 Pszów Centrum Urzędnicze kopalni Anna przy ul. Traugutta.
50 Pszów Pszowskie Doły Osiedle kopalni „Anna”Anna.
ul. Karola Miarki - Urzędnicze i Szkoła
Osiedle T. Kościuszki – robotnicze.
51 Radlin Marcel Staro Kolonija. Ul. Korfantego, Pocztowa, Czecha.
Marianka - Nowo Kolonija.
Ul. Mielęckiego.
Botrop – ul.Wieczorka, Irysowa, Mariacka
52 Ruda Śląska Bielszowice Kolonia patronacka przy ul ks. Józefa Niedzieli 22÷32
53 Ruda Śląska Bielszowice Kolonia robotnicza przy:
ul. Kokota 97÷143
ul. Kasprowicza
54 Ruda Śląska Bielszowice Domki Fińskie przy ul. Komuny Paryskiej
55 Ruda Śląska Chebzie Kolonia robotnicza przy ul. Przedtorze (przy dworcu PKP)
56 Ruda Śląska Chebzie – oś. Kokotek (Szafranka) Kolonia Morgenroth dla pracowników kopalni „Paweł”:
ul. Styczyńskiego: 6, 6A,
ul. Nowobytomskiej: 1, 2, 3, 4,
Ul. Szafranka: 1, 2, 3, 4, 6, 8,
57 Ruda Śląska Godula Kolonia robotnicza przy ul. Imieli, Rencistów
58 Ruda Śląska Godula Kolonia robotnicza Hofrichter przy ul. Goduli,
Czereśniowej,Triałowskiego, Nowaka, M.Kolbe.
59 Ruda Śląska Kochłowice Kolonia robotnicza:
ul. Radoszowska 107 ÷ 135 nieparzyste
60 Ruda Śląska Kochłowice Kolonia robotnicza przy
ul. Tunkla: 124÷140, 149 ÷ 163
61 Ruda Śląska Nowy Bytom Kolonia robotnicza „Kaufhaus”:
ul. Niedurnego: 89 ÷ 105 – nieparzyste,
Gwardii Ludowej: 2A,2B,6A,21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33,
Rudzkiej: 1 ÷ 5, 7,
Podgórze: 2÷42 parzyste, 5÷15 nieparzyste
Obiekt użyteczności publicznej – Kaufhauz
62 Ruda Śląska Nowy Bytom Kolonia robotnicza przy ul. Parkowa 1÷19 nieparzyste
63 Ruda Śląska Nowy Bytom Dwa ciągi domów robotniczych przy ul. Wojska Polskiego 1 ÷
29 nieparzyste
64 Ruda Śląska Nowy Bytom Kolonia robotnicza Neubaum:
ul. Furgoła 13 ÷ 13F,
Chorzowskiej 13 ÷ 13F,
Krasickiego 1 ÷ 1E, 2 ÷ 2E
65 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Floriana
66 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Jaracza, Wysockiej
67 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Czapli, Warszawska, Hlonda,
Jadwigi, E. Plater
68 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Warszawskiej 1, 3, 5
69 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Piastowskiej, Matejki
70 Ruda Śląska Orzegów Kolonia robotnicza przy ul. Hlonda 11 – 25
71 Ruda Śląska Ruda Osiedle robotnicze „Staszica” (budynki mieszkalne i
gospodarcze) przy:
ul.Wieniawskiego: 1, 3, 5,
Wolności: 33, 35, 37, 39
Staszica: 1÷11, 13, 15
Kościelnej: 2, 4, 6, 8.
Obiekty użyteczności publicznej:
kościół MB Różańcowej i plebania,
ul. Mickiewicza 15 ob. Liceum Ogólnokształcące (d. gimnazjum),
ul Wolności 26 ob. muzeum (d.urząd celny).
72 Ruda Śląska Ruda Kolonia robotnicza Kuźnica Rudzka (Rudahamer)
ul. Sobieskiego: 2÷52 - parzyste, 37÷51 - nieparzyste, 51~,
57÷79 – nieparzyste.
73 Ruda Śląska Ruda Kolonia przy ul. Szczęść Boże
74 Ruda Śląska Ruda Kolonia Karol przy ul. Wyleżoła, Kilińskiego, Głowackiego
75 Ruda Śląska Ruda Kolonia przy ul. Sprussa, Piastowskiej, Ballestrema
76 Ruda Śląska Ruda Kolonia Białasa przy ul. Bujoczka, Starowiejskiej
77 Ruda Śląska Ruda Południowa Kolonia robotnicza „Carl Emanuel” (tzw. „Karmańskie”) w
obrębie:
Ul. Wolności: 102 ÷ 114, parzyste,
Ul. Raciborskiej: 1 ÷ 15 nieparzyste.
78 Ruda Śląska Wirek Kolonia robotnicza „Ficinus”
Ul Kubiny 4 – 34 (parzyste) 16 budynków mieszkalnych i gospodarczych
79 Ruda Śląska Wirek Kolonia robotnicza „Werdon”:
ul. 1-Maja: 254 ÷ 264,
ul. Katowicka: 4, 6, 8, 10,
ul. Zdziebkowska: 6, 6A,
ul. Ściegiennego: 1, 2÷2D, 3÷3D
80 Ruda Śląska Wirek Kolonia robotnicza przy ul. Cynkowej, Wysokiej
81 Rybnik Chwałowice Stare Familoki ul. 1-Maja
82 Rybnik Chwałowice Nowe Familoki ul. Zwycięstwa
83 Rybnik Niedobczyce Rymer – ulice:
-Paderewskiego 31, 33, 35, 37,44
- Andersa 8,11, 13, 15, 30,30a,30b, 32,32a,32b, 34,36,38,
40,40a,40b,42,42a,42b, 44,44a,44b
Obrońców Pokoju 11,15, 16,23,25,26
Barbary 5,7,9,10,11,15, 17
84 Rybnik Niewiadom Beata – ulice: Kwiotka, Raciborska
85 Rybnik Niewiadom Helenka ul. Raciborska
86 Rybnik Paruszowiec - Piaski Ul. Ogrodowskiego
87 Rybnik Paruszowiec - Piaski Ul. Wolna
88 Rybnik Paruszowiec - Piaski Ul. Przemysłowa
89 Rybnik Paruszowiec - Piaski Ul. Słoneczna 8,10,12, 14
90 Rydułtowy Centrum Ul. Karola Miarki (Osiedle „Karola”)
91 Siemianowice Śląskie Kolonia robotnicza przy ul. Górniczej dla robotników
„Laurahütte” (ob. Huta „Jedność”)
92 Sosnowiec Centrum Kompleks mieszkaniowy dla urzędników kolejowych i służby
granicznej. Dwa domy, reszta wyburzone.
Ul. Kilińskiego 1 i 7 (za dworcem PKP Sosnowiec Główny).
93 Sosnowiec Centrum Kolonia „Koszary” – ul. H.Ordonówny 23 ÷ 31
94 Sosnowiec Dandówka Kolonia robotnicza „Druciarnia” fabryki lin i drutu.
Ul. Niwecka 2, 4, 6, 8 – domy robotnicze.
95 Sosnowiec Dandówka Osiedle „Walcownia”.
Ul. Maliny 2, 4÷17, 19, 21,23
Ul. Niwecka 16,20, 22 i 18 – willa dyrektora
96 Sosnowiec Dandówka Kolonia „Francuska na Dandówce”.
Ul. Wojska Polskiego – 201 ÷ 215 urzędnicze,
217,219,223,225 –robotnicze
97 Sosnowiec Dębowa Góra Kolonia „Glick Auf” dla robotników kopalni „Fryderyk”. Ul.
Mikołajczyka 32 ÷ 48 (12 domów w dwóch rzędach).
98 Sosnowiec Dębowa Góra Kolonia „Staszic” dla robotników huty „Puszkin”.
Ul. Mikołajczyka 47 ÷ 53
99 Sosnowiec Dębowa Góra Kolonia „Ludmiła:
Ul. Mikołajczyka 62 ÷ 68
100 Sosnowiec Kazimierz Osiedle dla robotników kopalni „Kazimierz”.
Zbieg ulic Głównej, Kościuszkowskiej, Armii Krajowej – 10
jednokondygnacyjnych domów.
Ul. Ogrodowa 135 i 136 – domy urzędnicze.
Ul. Jasieńskiego 6 ÷ 28
101 Sosnowiec Kazimierz Górny Kolonia przy ulicy Sztygarskiej 9, 11, 13
102 Sosnowiec Klimontów Kolonia „Klimontów”
Ul. Kraszewskiego 3, 5 ÷ 11, 13,15 – kamienice
Ul. Hubala-Dobrzańskiego 112, 114, 116, 118
Ul. Kraszewskiego 2 – dom urzędniczy „Watykan”
103 Sosnowiec Milowice Osiedle patronackie dla robotników kopalni „Wiktor”
(ob.Milowice)
Ul. Baczyńskiego 15, 17, 19, 21, 23 - urzędnicze
104 Sosnowiec Milowice Kolonia „Pekin” dla górników kopalni „Milowice”.
Ul. Kolonia Pekin 2 ÷ 10
Ul. Bryniczna 16 ÷ 24
105 Sosnowiec Milowice Kolonia „Betony” dla robotników kopalni „Wiktor”
(ob.Milowice) . Ul. Podjazdowa 1 ÷ 14.
106 Sosnowiec Niwka Kolonia „Henryków”.
Ul. Tuwima – dom majstra.
Ul. Wojska Polskiego 82 – dom robotniczy
Ul. Wojska Polskiego – 13, 15 domy wielorodzinne.
107 Sosnowiec Niwka Kolonia robotnicza przy kopalni „Jerzy”.
Ul. Tuwima 4 i 6.
Ul. Stoczniowców 1, 2, 3, 3a, 4 (ruina), 5
108 Sosnowiec Ostrowy Górnicze Osiedle patronackie Warszawskiego Towarzystwa Kopalń
Węgla i Zakładów Hutniczych dla robotników kopalni „Feliks”.
Ul. Gałczyńskiego 17,19, 21, 23, 29, 31, 33, 44, 46, 48, 50, 52,
54 – domy robotnicze, 36 – ambulatorium
38 – szpital, 39 – willa dyrektora
Starzyńskiego 41 – Szkoła Powszechna
Ul. Klubowa 1 i 3 – domy urzędnicze
Ul. Klubowa 2 – gospoda ludowa
109 Sosnowiec Porąbka Kolonia dla pracowników kopalni „Kazimierz”.
Ul. Ligonia 1 ÷ 14 dwa rzędy domów robotniczych,
Ul. Ligonia 17 – dom urzędniczy
110 Sosnowiec Porąbka Kolonia „Juliusz” dla robotników kopalni „Juliusz”
Ul. Grenadierów 2 ÷ 11 – 8 małych domków
111 Sosnowiec Rudna I Kolonia „Focha” – willowa kolonia urzędnicza.
Ul. Orla 1, 1B, 1D, 1E, 1F
Ul. Niepodległości 19 ÷ 29
112 Sosnowiec Rudna II Kolonia robotnicza Zakładów Kotlarskich „Fitzner i Gamper”.
Ul. Szewczyka – 6 domów robotniczych w pobliżu fabryki przy
ul. Staszica.
Ul.Szpaków 2 ÷ 14a urzędnicze, willa dyrektora (ob.
przedszkole).
113 Sosnowiec Sielec Osiedle Renardowskie
Ul. Szkolna 4 –d. sokolnia (ob. Dom Technika.
Ul. Szkolna 43 – dom robotniczy
Ul. Szkolna 48 – dom majstrów.
Ul. Legionów 9 – d. szpital (ob. Zespół Szkół).
Ul. Zamkowa 18 i 19 – wille dyrektorów
114 Sosnowiec Sielec Osiedle „Ludwik”dla robotników kopalni „Renard”.
Ul. Witosa 6,8,10,14,16,18, 20
115 Sosnowiec Sielec Osiedle patronackie zespołu fabryczno – rezydencjonalnego
Henryka Dietla.
Ul. Żeromskiego 4,4a, 4/I (w sąsiedztwie Pałacu Dietla)
– domy urzędnicze.
Po drugiej stronie torów:
Ul. 3-Maja 53, 53a, 53b – robotnicze.
Ul. Parkowa 46,48 - robotnicze
116 Sosnowiec Sielec Plac Tadeusza Kościuszki: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17
117 Sosnowiec Środula Osiedle robotnicze Renardowskie przy hucie „Katarzyna” . Ul.
Staszica 1 ÷ 27
118 Sosnowiec Środula Kolonia Renardowska dla górników kopalni „Sosnowiec”.
Ul. Staszica – dwa domy naprzeciw osiedla Renardowskiego dla
pracowników huty „Katarzyna”
119 Sosnowiec Środula Kolonia Schonowska (Osiedle Schoena).
Ul. Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V , 12/XI
Ul. Będzińska 45A, 47 - urzędnicze
120 Tworóg Boruszowice Osiedle robotnicze „Kolonia Fabryczna”:
Ul. Armii Krajowej 5÷13 nieparzyste,
Ul. Obrońców Pokoju 4,5,6,7,9,11,12,
Ul. Składowa 1÷10, 12, 13 a÷d, 14 a÷d, 15, 16
121 Zabrze Biskupice Osiedle urzędnicze przy ob. ul. Zamkowej
122 Zabrze Biskupice Osiedle robotnicze Borsigwerk (Borsiga) zlokalizowane w
obrębie ulic: Okrzei, św. Wojciecha, Lelewela, Mieczysława IV,
Kempki, Bytomskiej, Głowackiego
123 Zabrze Biskupice Kolonia „Anna”. Kolonię stanowią ciągi budynków wzdłuż ulic:
Tarnogórska, Reja, Brondera, Kasprowicza.
124 Zabrze Centrum Północ Osiedle robotnicze Donnesmarcka czyli Kolonia „Piaskowa”
tzw. Zandka na Małym Zabrzu w obrębie ulic:
Bytomska 3, 3A, 3B,
Bończyka 1, 3, 3A, 5, 5A, 7,
Cmentarna 1, 1A, 1B, 1C, 3A, 7D,
Krakusa 1÷ 6, 8 ÷ 26, 28,
Siedleckiego 1, 2,
Stalmacha 9, 11, 13, 15, 15a, 16, 18, 18a, 20, 22
125 Zabrze Rokitnica Osiedle robotnicze (obok osiedla „Ballestrema” ) w obrębie ulic:
Andersa 2, 4, 6, 8, 10/12, 14/16,
Borowa 1 ÷ 31 nieparzyste,
Dulęby 1 ÷ 12,
Krakowska 72 ÷ 110 parzyste bez 78,
Nyska 1 ÷ 12,
Roweckiego 1 ÷ 12
Pomorska 1, 3, 5
126 Zabrze Rokitnica Osiedle robotnicze Ballestrema w obrębie ulic: Szafarczyka 2, 4
÷ 14, 16,24, 26 ÷ 44, 46 parzyste,
41, 43, 45, 47,
Nowowiejskiego 1, 3÷ 9, 11, 19 ÷ 41 nieparzyste,
2 ÷ 16 parzyste,
Komuny Paryskiej 1÷23 nieparzyste, 2÷18 parzyste,
Henryka Pobożnego 7÷23 nieparzyste, 10÷34 parzyste
Medyków 1÷25 nieparzyste, 6÷16 parzyste,
Śniadeckich 1, 3÷6, 8,
Andersa 75÷85 nieparzyste, 70÷76 parzyste,
Szkoła i przedszkole – budynki użyteczności publicznej
127 Zabrze Zaborze Południe Kolonia „A” zlokalizowana pomiędzy ulicami Jodłową, Piotra
Skargi i Mikołowską.
128 Zabrze Zaborze Południe Kolonia „B” zlokalizowana przy ul. Lompy oraz przy ul.
Wiejskiej, Bogusławskiego i Wróblewskiego
129 Zabrze Zaborze Południe Osiedle robotnicze „Na czternastym” przy ob. ul. Pszczyńskiej.
130 Zabrze Zaborze Południe Kolonie robotnicze „C” i „D” w sąsiedztwie ulic 3-Maja i Rymera
131 Zawiercie Centrum Osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie w
postaci układu szachownicowego ulic Bohaterów Westerplatte i
Ul. Niedziałkowskiego 1, 3, 22, 23,
Ul. Bohaterów Westerplatte 4 i 6,
Szkoła, resursa, łaźnia, willa dyrektora
help_outline