Pielgrzym Południowego Mazowsza PTTK Łucznik Radom

Aktywna S: 4
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

1. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Pielgrzym Południowego Mazowsza, zwana dalej Odznaką PPM, ustanowiona została przez Oddział Łucznik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego w Radomiu.
 2. Celem Odznaki PPM jest popularyzacja turystyki aktywnej i walorów krajoznawczych południowej części województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa sakralnego.
 3. Odznaka PPM posiada następujące stopnie:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, od stopnia popularnego.
 5. Zdobywanie Odznaki PPM odbywa się na koszt i ryzyko Zdobywającego. Oddział PTTK Łucznik w Radomiu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których Zdobywający dozna w czasie zdobywania Odznaki PPM, ani za szkody wyrządzone przez Zdobywającego.

2. Warunki zdobywania Odznaki PPM

 1. Odznakę PPM zdobywa się zwiedzając obiekty zamieszczone w wykazie oraz kapliczki z terenu powiatów lipskiego, radomskiego, przysuskiego oraz szydłowieckiego w województwie mazowieckim.
 2. Brak ograniczeń wiekowych dla zdobywających Odznakę PPM.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę PPM tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki PPM nie jest ograniczony.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek np.: pieszych, kolarskich, motorowych.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, poczynając od stopnia popularnego.
 7. Zestawienie liczby wymaganych punktów na dany stopień Odznaki PPM

  Stopień popularny Stopień brązowy Stopień srebrny Stopień złoty
  50 150 250 400

  Ilość punktów, które można zdobyć, odwiedzając dany obiekt, znajduje się w załączniku 1 Wykaz obiektów. Dopuszcza się zwiedzanie obiektów nieujętych w wykazie np. kapliczek. Liczba punków za każdy odwiedzony przez Zdobywającego obiekt nieujęty w wykazie wynosi 1.

 8. Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia Odznaki PPM, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 9. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki PPM nie są zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.
 10. Odznakę PPM można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

3. Weryfikacja

 1. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma kroniki jest dowolna. Kronika musi być prowadzona w sposób chronologiczny. Kronika musi zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, wiek Zdobywającego;
  • daty odbycia wycieczek;
  • numer obiekty wg wykazu lub nazwę obiektu i jego położenie (adres, współrzędne, opis słowny) w przypadku obiektów nieujętych w wykazie;
  • potwierdzenie zwiedzenia obiektów.
   Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki.
 2. Potwierdzeniem zwiedzania danego obiektu mogą być:
  • pieczątka z nazwą obiektu,
  • podpis organizatora wycieczki,
  • zdjęcie odwiedzającego na tle obiektu,
  • szczegółowy opis lub szkic obiektu.
 3. Osoba zdobywająca Odznakę PPM, przedkładająca kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.
 4. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki PPM, kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.
 5. Zweryfikowaną kronikę i przyznaną Odznakę można odebrać w Oddziale PTTK Łucznik w Radomiu.
 6. Odznaka w stopniu popularnym jest bezpłatna dla pierwszych 200 zdobywców, w stopniu brązowym dla pierwszych 50 zdobywców, w stopniu srebrnym dla pierwszych 30 zdobywców, w stopniu złotym dla pierwszych 20 zdobywców.

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu w dniu ... i wszedł w życie ....
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki powołanej przez Zarząd Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Miejscowość Obiekt Punkty
Powiat Lipski
Gmina Chotcza
L-1 Chotcza Dolna Kościół parafilany pw. Świętej Trójcy 10
L-2 Chotcza Dolna Cmentarz rzymsko-katolicki 5
L-3 Chotcza Dolna Kaplica pw. Trójcy Świętej i Aniołów Stróżów 5
Gmina Ciepielów
L-4 Ciepielów Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 5
L-5 Ciepielów Synagoga 10
L-6 Tymienica Nowa Kościół parafialny pw. św. Tekli 5
L-7 Tymienica Stara Cmentarz rzymsko-katolicki 5
L-8 Kowalków pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 5
L-9 Wielgie Kościół cmentarny pw. św. Wojciecha 10
L-10 Wielgie Kościół pw. Bożego Ciała - zabytkowe nagrobki 5
Miasto i gmina Lipsko
L-11 Lipsko Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy 10
L-12 Krępa Kościelna Kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła 10
L-13 Krępa Kościelna Kurhan i kapliczka z 1851 r. 5
Gmina Rzeczniów
L-14 Grabowiec Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 10
L-15 Grabowiec Cmentarz rzymsko-katolicki 5
L-16 Rzeczniów Zespół kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 10
L-17 Rzeczniów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Sienno
L-18 Sienno Kościół parafialny pw. św. Zygmunta 15
L-19 Sienno Cmentarz rzymsko-katolicki 5
L-20 Sienno Cmentarz żydowski 5
L-21 Ossówka Kościół polsko-katolicki pw. Matki Boskiej Różańcowej 10
L-22 Gozdawa Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 5
L-23 Gozdawa Cmentarz ewangelicki 5
L-24 Hieronimów Cmentarz ewangelicko-augsburski 5
L-25 Kadłubek Cmentarz ewangelicko-augsburski 5
L-26 Nowa Wieś Cmentarz ewangelicko-augsburski 5
Gmina Solec nad Wisłą
L-27 Solec nad Wisłą Zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP 15
L-28 Solec nad Wisłą Zespół klasztorny reformatów 15
L-29 Solec nad Wisłą Kościół cmentarny pw. św. Barbary 10
L-30 Pawłowice Zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 10
L-31 Kolonia Nadw. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa 5
Powiat Przysuski
Gmina Borkowice
P-1 Borkowice Kościół parafialny pw. Świętego Krzyża i św. Mateusza 10
P-2 Borkowice Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Gielniów
P-3 Gielniów Kościół parafialny pw. bł. Władysława z Gielniowa 10
P-4 Gielniów Kaplica bł. Władysława 5
P-5 Gielniów Cmentarz rzymsko-katolicki 10
P-6 Bieliny Kościół parafialny pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza 10
Gmina Klwów
P-7 Klwów Kościół parafialny pw. św. Macieja 10
P-8 Klwów Cmentarz parafialny 5
P-9 Sady Kolonia Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 10
Gmina Odrzywół
P-10 Odrzywół Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i plebania 10
P-11 Odrzywół Cmentarz rzymsko-katolicki 5
P-12 Odrzywół Plebania 5
P-13 Małe Łęgonice Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny 15
P-14 Ossa Kaplica dworska pw. św. Teresy 10
Gmina Potworów
P-15 Potworów Kościół parafialny  pw. św. Doroty 10
P-16 Potworów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Rusinów
P-17 Rusinów Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnica 5
P-18 Rusinów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
P-19 Nieznamierowice Kościół parafialny pw. św. Andrzeja 10
P-20 Nieznamierowice Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Wieniawa
P-21 Wieniawa Kościół parafialny pw. św. Katarzyny 15
P-22 Wieniawa Cmentarz rzymsko-katolicki 5
P-23 Skrzynno Kościół parafialny pw. św. Szczepana 10
P-24 Skrzynno Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina miejsko-wiejska Przysucha
P-25 Przysucha Kościół parafialny pw. śś. Jana Nepomucena i Ignacego Loyoli 10
P-26 Przysucha Synagoga 10
P-27 Przysucha Cmentarz żydowski 5
P-28 Przysucha Cmentarz rzymsko-katolicki 5
P-29 Ruski Bród Kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 5
Gmina Skrzyńsko
P-30 Skrzyńsko Kościół parafialny pw. św. Wojciecha 10
P-31 Skrzyńsko Cmentarz rzymsko-katolicki 5
P-32 Smogorzów Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP 10
P-33 Smogorzów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Powiat Radomski
Gmina Gózd
R-01 Gózd Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 5
R-02 Klwatka Kaplica 5
R-03 Kuczki Kolonia Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-04 Kuczki Kolonia Kościół parafialny pw. św. Józefa 10
Gmina Jastrzębia
R-05 Jastrzębia Kościół parafialny pw. Zwiastowania  Najświętszej Marii Pannie 5
R-06 Jastrzębia Kaplicza przydrożna pw. św. Jana Nepomucena z 1892 r. 5
R-07 Goryń Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 10
R-08 Goryń Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Jedlińsk
R-08 Jankowice Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 10
R-09 Jankowice Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki z kaplicą cmentarną 5
R-10 Jedlińsk Kościół parafialny pw. św. Ap Piotra i Andrzeja 15
R-11 Jedlińsk Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej 5
R-12 Lisów Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP 10
R-13 Wsola Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja 5
Gmina Jedlnia Letnisko
R-14 Jedlnia Letnisko Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubienica NMP 10
R-15 Słupica Kościół i dzwonnica (drewniane) 10
Gmina Kowala
R-16 Kowala Kościół parafialny pw. św. Wojciecha, 1796-1806 + dzwonnica 10
R-17 Kowala-Stępocina Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-18 Bardzice Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli oraz dzwonnica 10
Gmina Pionki
R-19 Poświętne Kościół parafialny pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty 10
R-20 Poświętne Plebania 1902-03 5
R-21 Poświętne Cmentarz rzymsko-katolicki "stary" 5
R-22 Poświętne Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła II 5
R-23 Sucha Kościół parafialny pw. św. Idziego 10
R-24 Sucha Cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą cmentarną 5
Gmina Przytyk
R-25 Przytyk Kościół parafialny pw. Świętego Krzyża 10
R-26 Przytyk Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-27 Przytyk Cmentarz żydowski 5
R-28 Wrzeszczów Kościół parafialny pw. św. Marii Małgorzaty 10
R-29 Wrzos Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca 10
Gmina Wierzbica
R-30 Ruda Wielka Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej 5
R-31 Wierzbica Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa 10
R-32 Wierzbica Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-33 Wierzbica Cmentarz epidemiczny 5
Gmina Wolanów
R-34 Mniszek Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki 10
R-35 Mniszek Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-36 Jarosławice Kościół pw. NMP Wniebowziętej 10
R-37 Wolanów Kościół parafialny pw. św. Doroty 5
R-38 Wolanów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Zakrzew
R-39 Zakrzew Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą 10
R-40 Zakrzew Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-41 Cerekiew Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa 10
R-42 Cerekiew Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Miasto Pionki
R-43 Pionki Kościół parafialny pw. św. Barbary 10
R-44 Pionki Kapliczki, słupy pamiątkowe 5
Gmina miejsko-wiejska Iłża
R-45 Iłża Zespół kościoła parafialnego 15
R-46 Iłża Zespół szpitalny Świętego Ducha 10
R-47 Iłża Cmentarz ul. Staromiejska 5
R-48 Iłża Kościół filialny cmentarny pw. Matki Bożej Śnieżnej 5
R-49 Iłża -  Kotlarka Kaplica cmentarna św. Franciszka 5
R-50 Iłża Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-51 Iłża Cmentarz żydowski 5
R-52 Krzyżanowice Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych 10
R-53 Krzyżanowice Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-54 Piotrowe Pole Droga krzyżowa 5
Gmina miejsko-wiejska Skaryszew
R-55 Odechów Kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 10
R-56 Odechów Cmentarz rzymsko-katolicki 5
R-57 Skaryszew Zespół kościoła parafialnego pw. św. Jakuba 15
R-58 Skaryszew Cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą Skorupskich 5
Powiat Szydłowiecki
Gmina Chlewiska
S-01 Chlewiska Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i dzwonnica 10
S-02 Chlewiska Kapliczka na wyspie -  figura św. Jana Nepomucena 5
S-03 Chlewiska Cmentarz rzymsko-katolicki 5
S-04 Nadolna Cmentarz rzymsko-katolicki 5
S-05 Pawłów Cmentarz choleryczny 5
S-06 Pawłów Kaplica w centrum wsi 5
Gmina Jastrząb
S-07 Jastrząb Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela 10
S-08 Jastrząb Cmentarz rzymsko-katolicki 5
S-09 Gąsawy Rządowe Kościół 5
Gmina Mirów
S-10 Mirów Stary Kościół parafialny pw. Matki Bożej  Częstochowskiej 5
S-11 Mirów Stary Cmentarz rzymsko-katolicki 5
Gmina Orońsko
S-12 Orońsko Kaplica dworska 10
S-13 Orońsko Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 5
S-14 Łaziska Kapliczka św. Jana Nepomucena 5
Gmina miejsko-wiejska Szydłowiec
S-15 Szydłowiec Zespół kościelny 15
S-16 Szydłowiec Góra Trzech Krzyży 5
S-17 Szydłowiec Cmentarz rzymsko-katolicki 5
S-18 Szydłowiec Cmentarz żydowski 10
S-19 Wysoka Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 10
S-20 Wysoka Cmentarz rzymsko-katolicki 5
help_outline