Powstanie Listopadowe 1830-31 PTTK Warszawa Praga

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Powstanie Listopadowe 1830-31” została ustanowiona w dniu 18.06.2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa im. Zygmunta Glogera z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym (pola bitew, pomniki, muzea, itp.).
 3. Odznaka ustanowiona została w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota. Stopnie różnią się kolorem metalu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 lat i spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Odznakę zdobywać można w kolejności stopni, podczas dowolnych wycieczek, na terenach historycznie związanych z dziejami Powstania Listopadowego.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, nadwyżka punktów zdobytych ponad normę przechodzi na stopień wyższy. W ciągu jednego roku kalendarzowego, można zweryfikować tylko jeden stopień Odznaki. Ze względu na koszty przesyłki dopuszcza się weryfikację więcej niż jednego stopnia jednocześnie, lecz w takim przypadku weryfikacja np.: Odznaki brązowej i srebrnej może nastąpić nie wcześniej niż w drugim roku zdobywania, itd.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 30 miejsc.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 50 miejsc.
 8. Obowiązkowym warunkiem dla każdego stopnia, jest zwiedzenie dodatkowo, jednej z miejscowości:
  • Warszawa – Arsenał, budynek Podchorążówki, reduta Ordona,
  • Iganie – pole bitwy – pomnik,
  • Ostrołęka – pole bitwy- kopiec i pomnik Józefa Bema na rynku,
  • Olszynka Grochowska – pole bitwy – pomnik,
  • Zgórznica k/ Stoczka Łukowskiego – pole bitwy – pomnik.
 9. Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 10. O przyznanie odznaki w stopniu brązowym może ubiegać się turysta, który udokumentuje posiadanie jednej z odznak:

  • "Śladami gen. Józefa Sowińskiego",
  • "Śladami gen. Józefa Bema" – stopień brązowy,
   lub zaliczył jedną z tras TRInO:
  • (3/W/06) - VI Turystyczno-Rekreacyjną InO w 175 Rocznicę Bitwy pod Olszynką.
  • (5/M/16) - Ostrołęka - Jeszcze Polska nie zginęła...
  • (7/M/17) - Dębe Wielkie - Bij Moskala!
  • (1/M/20) - Gmina Dębe Wielkie - Śladem Bitwy pod Dębem Wielkim 1831 r.
  • (5/W/21) - Warszawa - Noc Listopadowa.

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest samodzielnie wykonana (lub pobrana ze strony) i wypełniona przez zdobywającego kronika.
 2. Kronika powinna zawierać: datę wycieczki, wykaz zwiedzonych obiektów z krótką notatką o związku danego obiektu z Powstaniem Listopadowym, potwierdzenia terenowe; (odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują, bilety wstępu itp.), lub potwierdzenie przez członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko, jeżeli byli obecni na danej wycieczce), instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.
 3. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 4. Z zapisów w kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.
 5. Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa Turystyki Pieszej, 03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, pokój 25. Dyżury w każdą środę w godzinach 17-18.
 6. Osoby przesyłające kroniki do weryfikacji drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.
 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznakę złotą może nadać honorowo, z pominięciem wymogów regulaminowych, Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera na wniosek swoich działaczy, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o Powstaniu
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta
 3. Autorem regulaminu jest kol. Wojciech Drozda, a wzoru graficznego odznaki kol. Włodzimierz Majdewicz
 4. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.

Regulamin uzupełniono 28.11.2021 r.

help_outline