Poznaj Polskie Pomniki PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 8
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Polskie Pomniki” (zwana dalej OK PPP) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania pomników wzniesionych dla upamiętnienia wybitnych osób lub wydarzeń historycznych, wolno stojących posągów i rzeźb figuralnych w Polsce oraz ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych z nich.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pomniku należy przez to rozumieć: dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczno-rzeźbiarskie wzniesione dla upamiętnienia osoby, grupy osób lub zdarzenia historycznego, w formie posągu lub grupy rzeźbiarskiej, w skład których wchodzą zarówno pełne figury i półpostacie jak również popiersia oraz w formie kolumny, obelisku, naturalnego głazu lub budowli.
 3. Ustanawia się osiem stopni OK PPP w czterech kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Popularna (bez stopni),
  • Mała w stopniach: brązowy, srebrny i złoty,
  • Duża w stopniach: brązowy, srebrny i złoty,
  • Wielka (bez stopni).
 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana OK PPP określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania OK PPP i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. OK PPP może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać OK PPP tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni OK PPP nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie OK PPP można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia OK PPP, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet OK PPP udokumentowanych pomników zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem OK PPP i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Podstawą przyznania OK PPP jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby pomników obowiązkowych wymienionych w załączniku do Regulaminu oraz innych, dowolnie wybranych przez turystę obiektów spoza wykazu.
 2. Na poczet OK PPP nie będą zaliczane obiekty typu: obeliski i miejsca pamięci narodowej na cmentarzach, pomniki nagrobne, tablice i płaskorzeźby na ścianach budynków i we wnętrzach budowli, figury Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych, rzeźby plenerowe, krasnale ogrodowe itp.
 3. OK PPP można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 4. OK PPP zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli liczbę pomników uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
  Stopień odznaki Pomniki wymagane do zwiedzenia
  Obowiązkowe Dowolne Razem
  Popularna 10 15 25
  Brązowa 15 20 35
  Srebrna 20 30 50
  Złota 30 40 70
  Duża brązowa 40 50 90
  Duża srebrna 50 65 115
  Duża złota 70 80 150
  Wielka 90 100 190
  ŁĄCZNA LICZBA OBIEKTÓW: 325 400 725
 5. Kolejność i dobór zwiedzanych pomników jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć wymaganą liczbę obiektów obowiązkowych i dowolnych.
 6. Pomniki zaliczone na jeden stopień OK PPP nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 7. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o pomnikach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.
 8. Wykaz pomników obowiązkowych będzie uzupełniany w miarę powstawania nowych interesujący dzieł rzeźbiarskich w Polsce. Uzupełnienia w wykazie dokonuje Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki” powołana przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 9. Punkty uzyskane podczas zdobywania OK PPP mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie OK PPP jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego pomnika, jego lokalizację oraz potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem pomnika, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy członkowie kadry programowej PTTK: przewodnicy, przodownicy i instruktorzy oraz organizatorzy turystyki (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).
 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał pomniki wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania OK PPP, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej OK PPP i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 3. OK PPP przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 4. OK PPP można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki”.
 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony zabytków OK PPP w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 7. OK PPP przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie OK PPP odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania OK PPP, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin OK PPP z dnia 25 maja 2009 r.
 5. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.
 6. Osoby, które zaczęły zdobywać OK PPP według Regulaminu z 25 maja 2009 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni OK PPP obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz pomników obowiązkowych

I. Województwo dolnośląskie
 1. Duszniki-Zdrój, pow. kłodzki – pomnik Fryderyka Chopina przed Teatrem Zdrojowym w Parku Zdrojowym przy ul. Parkowej.
 2. Głogów – Biblioteka Świętego Pielgrzyma (pomnik pamięci papieża Jana Pawła II) na pl. Jana Pawła II; w miejscu średniowiecznego kościoła św. Piotra.
 3. Głogów – pomnik Dzieci Głogowskich na pl. Jana Pawła II, w pobliżu Zamku Książąt Głogowskich.
 4. Kłodzko – pomnik w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny w parku Sybiraków przy ul. Nad Kanałem.
 5. Lubin – pomnik Jana Wyżykowskiego w parku u zbiegu al. Niepodległości i ul. Mieszka I.
 6. Wrocław – pomnik Aleksandra hr. Fredry przed ratuszem na Rynku.
 7. Wrocław – pomnik Fryderyka Chopina w Parku Południowym.
 8. Wrocław – pomnik Juliusza Słowackiego w parku Juliusza Słowackiego.
 9. Wrocław – pomnik króla Bolesława Chrobrego przy ul. Promenada na Starym Mieście.
 10. Wrocław – pomnik papieża Jana XXIII na Ostrowie Tumskim przy ul. Św. Marcina.
 11. Ziębice, pow. ząbkowicki – pomnik Orła Piastowskiego na wzgórzu w parku miejskim (największy w Europie pomnik wykonany z ceramiki).
II. Województwo kujawsko-pomorskie
 1. Brodnica – pomnik Anny Wazówny przed pałacem przy ul. Zamkowej.
 2. Brześć Kujawski, pow. włocławski – pomnik króla Władysława I Łokietka na pl. Władysława Łokietka (d. Rynek).
 3. Bydgoszcz – pomnik Henryka Sienkiewicza w parku im. Jana Kochanowskiego w „dzielnicy muzycznej”.
 4. Bydgoszcz – pomnik króla Kazimierza III Wielkiego przy ul. Pod Blankami.
 5. Bydgoszcz – pomnik Mariana Rejewskiego [tzw. „Ławeczka”] przy ul. Gdańskiej.
 6. Bydgoszcz – pomnik Marii Konopnickiej na skwerze przy ul. Marii Konopnickiej na Szwederowie.
 7. Grudziądz – pomnik Żołnierza Polskiego [tzw. Pomnik Niepodległości] na Rynku Głównym.
 8. Inowrocław – pomnik gen. Władysława Sikorskiego [tzw. „Ławeczka”] na skwerze przy ul. Solankowej.
 9. Inowrocław – pomnik Jana Kasprowicza na skwerze przy ul. Solankowej.
 10. Toruń – pomnik Kargula i Pawlaka przed Cinema City przy Czerwonej Drodze.
 11. Toruń – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Mariana Rapackiego.
 12. Toruń – pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim.
 13. Toruń – pomnik Samuela Bogumiła Lindego – twórcy słownika języka polskiego przed Książnicą Kopernikańską przy ul. Juliusza Słowackiego.
 14. Włocławek – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przed bazyliką katedralną pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Katedralnej.
III. Województwo lubelskie
 1. Biała Podlaska – pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego [tzw. „Ławeczka”] na pl. Wolności.
 2. Biała Podlaska – popiersie Józefa Ignacego Kraszewskiego przed I Liceum Ogólnokształcącym u zbiegu ul. Zamkowej i ul. Warszawskiej.
 3. Hrubieszów – popiersie Bolesława Prusa w Parku Miejskim przy ul. 3 Maja.
 4. Lublin – pomnik Cypriana Kamila Norwida przed Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy al. Racławickich.
 5. Lublin – pomnik Henryka Wieniawskiego przed Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
 6. Lublin – pomnik Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego „Homagium” na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy al. Racławickich.
 7. Lublin – pomnik Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim.
 8. Lublin – pomnik Marii Curie-Skłodowskiej na pl. Marii Curie-Skłodowskiej, pomiędzy gmachami fizyki, chemii a rektoratem UMCS.
 9. Lublin – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim.
 10. Lublin – pomnik prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego przed Kurią Metropolitalną, przy ul. Stefana Wyszyńskiego.
 11. Lublin – pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
 12. Lublin – pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku.
 13. Nałęczów, pow. puławski – pomnik Bolesława Prusa [tzw. „Ławeczka”] w Parku Zdrojowym.
 14. Nałęczów, pow. puławski – pomnik Bolesława Prusa przed Pałacem Małachowskich.
 15. Szczebrzeszyn, pow. zamojski – pomnik chrząszcza u podnóża Góry Zamkowej, nieopodal zabytkowego młyna (jedyny na świecie pomnik chrząszcza).
 16. Zamość – pomnik Jana Zamoyskiego przy ul. Akademickiej na Starym Mieście.
 17. Zamość – pomnik biblijnego króla Dawida Psalmisty na rawelinie przed Nową Bramą Lubelską, na skraju Starego Miasta.
IV. Województwo lubuskie
 1. Gorzów Wielkopolski – pomnik Adama Mickiewicza na skwerze nieopodal dworca kolejowego i dworca autobusowego.
 2. Gorzów Wielkopolski – pomnik bp. Wilhelma Pluty przed katedrą Wniebowzięcia NMP przy ul. Obotryckiej.
 3. Gorzów Wielkopolski – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego przy ul. Orląt Lwowskich w Centrum.
 4. Zielona Góra – pomnik Ignacego Łukasiewicza przed budynkiem Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), przy ul. Bohaterów Westerplatte.
V. Województwo łódzkie
 1. Kutno – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego przed Urzędem Miasta na pl. Józefa Piłsudskiego.
 2. Łódź – pomnik Artura Rubinsteina [tzw. „Fortepian Rubinsteina” – część Galerii Wielkich Łodzian], przy ulicy Piotrkowskiej.
 3. Łódź – Pomnik Dekalogu w Parku Staromiejskim.
 4. Łódź – pomnik hm. Aleksandra Kamińskiego w Parku Staromiejskim.
 5. Łódź – pomnik hm. ks. Ignacego Skorupki przed bazyliką archikatedralną św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej.
 6. Łódź – pomnik Jana Pawła II przed bazyliką archikatedralną św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej.
 7. Łódź – pomnik Juliana Tuwima [tzw. „Ławeczka”] przed pałacem Juliusza Heinzla, przy ulicy Piotrkowskiej.
 8. Łódź – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego u zbiegu al. Ks. bp. Władysława Bandurskiego i al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na Retkini.
 9. Łódź – pomnik Leona Schillera w pasażu przy ul. Piotrkowskiej.
 10. Łódź – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego u zbiegu ul. Jana Kilińskiego i ul. Romualda Traugutta.
 11. Łódź – pomnik Martyrologii Dzieci [tzw. Pęknięte Serce] w parku im. Szarych Szeregów.
 12. Łódź – pomnik Stanisława Staszica w Parku im Stanisława Staszica przy ul. Gabriela Narutowicza.
 13. Łódź – pomnik Stefana Jaracza [tzw. „Fotel Jaracza” – część Galerii Wielkich Łodzian], przy ulicy Piotrkowskiej.
 14. Łódź – pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności.
 15. Łódź – pomnik Władysława Stanisława Reymonta [tzw. „Kufer Reymonta” – część Galerii Wielkich Łodzian] przed pałacem Kindermanna, przy ul. Piotrkowskiej.
 16. Łódź – pomnik Władysława Stanisława Reymonta przy pl. Władysława St. Reymonta.
 17. Pabianice – Pomnik Niepodległości przed kościołem pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika przy ul. Grobelnej.
 18. Pabianice – pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbe przed kościołem pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika przy ul. Grobelnej.
 19. Piotrków Trybunalski – pomnik Mikołaja Kopernika przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego przy ul. Mikołaja Kopernika.
 20. Spała, pow. tomaszowski, gm. Inowłódz – pomnik żubra.
 21. Wieluń, woj. łódzkie – popiersie rotmistrza Witolda Pileckiego w parku jego imienia.
 22. Wolbórz, pow. piotrkowski – pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego na skwerze przy pl. Władysława Jagiełły.
 23. Zduńska Wola – pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbe przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej.
VI. Województwo małopolskie
 1. Bochnia – pomnik gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” – ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej na placu jego imienia.
 2. Kraków – pomnik Adama Mickiewicza przed Sukiennicami na Rynku Głównym.
 3. Kraków – pomnik Bronisława Czecha przed Akademią Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II w Nowej Hucie (półpostać).
 4. Kraków – Pomnik Grunwaldzki – pomnik króla Władysława II Jagiełły na pl. Jana Matejki.
 5. Kraków – pomnik Jana Pawła II w Parku Strzeleckim Bractwa Kurkowego.
 6. Kraków – pomnik Józefa Dietla przed budynkiem magistratu na pl. Wszystkich Świętych.
 7. Kraków – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przed kościołem pw. MB Częstochowskiej na os. Szklane Domy w Nowej Hucie.
 8. Kraków – pomnik ks. Piotra Skargi na pl. Marii Magdaleny naprzeciwko kościoła św. Piotra i Pawła na Starym Mieście.
 9. Kraków – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego u zbiegu ulic: Józefa Piłsudskiego, Wenecja i Garncarskiej.
 10. Kraków – pomnik pamięci Bohdana Zaleskiego na Plantach.
 11. Kraków – pomnik Piotra Skrzyneckiego na Rynku Głównym.
 12. Kraków – pomnik psa Dżoka na bulwarach wiślanych, w pobliżu Wawelu i Mostu Grunwaldzkiego.
 13. Kraków – pomnik smoka wawelskiego przed Zamkiem Królewskim nad Wisłą.
 14. Kraków – pomnik Solidarności „Bądź wierny i idź” na pl. Centralnym w Nowej Hucie.
 15. Kraków – pomnik Stanisława Wyspiańskiego na skwerze przed Gmachem Nowym Muzeum Narodowego przy ul. 3 Maja.
 16. Kraków – pomnik Tadeusza Kościuszki na bastionie króla Władysława IV Wazy na Wawelu.
 17. Kraków – pomniki kard. Adama Stefana Sapiehy przed kościołem oo. franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej.
 18. Krynica-Zdrój, pow. nowosądecki – pomnik „Nikifora” [Epifaniusza Drowniaka] przy wejściu na deptak.
 19. Krynica-Zdrój, pow. nowosądecki – pomnik Jana Kiepury przed kinem „Jaworzyna” przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego.
 20. Leńcze, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska – pomnik Jana Pawła II przed kościołem par. św. Apostołów Piotra i Pawła (jedyny pomnik w Polsce, w którym w skład figury wchodzą dwa materiały: brąz i granit).
 21. Libiąż, pow. chrzanowski – pomnik Jana Pawła II w „Parku Młodości” przy al. Jana Pawła II.
 22. Libiąż, pow. chrzanowski – pomnik Skarbnika – dobrego, opiekuńczego ducha kopalnianych podziemi na skwerze przy ul. Górniczej.
 23. Lipnica Murowana, pow. bocheński – kolumna św. Szymona z Lipnicy na Rynku.
 24. Lipnica Murowana, pow. bocheński – pomnik króla Władysława I Łokietka na Rynku.
 25. Ludźmierz, pow. nowotarski, gm. Nowy Targ – pomnik Jana Pawła II w Ogrodzie Różańcowym w sanktuarium MB Królowej Podhala.
 26. Niegowić, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów – jedyny na świecie pomnik ks. wikarego Karola Wojtyły przed kościołem par. pw. Wniebowzięcia NMP.
 27. Niepołomice, pow. wielicki – pomnik króla Kazimierza III Wielkiego przed Zamkiem Królewskim przy ul. Zamkowej.
 28. Nowy Sącz – pomnik Adama Mickiewicza przy al. Wolności.
 29. Nowy Targ – pomnik Władysława Orkana przed ratuszem przy ul. Krzywej.
 30. Rabka-Zdrój, pow. nowotarski – pomnik Świętego Mikołaja przed zabytkowym budynkiem stacji kolejowej.
 31. Racławice, pow. miechowski – pomnik Bartosza Głowackiego.
 32. Tarnów – pomnik gen. Józefa Bema przy ul. Wałowej, vis a vis pl. Bohaterów Getta.
 33. Tarnów – pomnik Jan Brzechwy Zbigniewa Herberta i Agnieszki Osieckiej [tzw. „Ławeczka Poetów”] przed „Salą Lustrzaną” przy ul. Wałowej.
 34. Tarnów – pomnik Wincentego Witosa na pl. Drzewnym przy ul. Lwowskiej.
 35. Tarnów – popiersie Andrzeja Małkowskiego na skwerze przy ul. Krakowskiej.
 36. Wieliczka – pomnik Adama Mickiewicza na plantach Rynku Dolnego.
 37. Wieliczka – pomnik Jana Pawła II w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka” (pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II wykuty w soli).
 38. Wolbrom, pow. olkuski – pomnik Jana Kilińskiego na rynku.
 39. Zakopane, pow. tatrzański – pomnik dr Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta przy ul. Tadeusza Kościuszki.
 40. Zakopane, pow. tatrzański – pomnik Władysława hr. Zamoyskiego u zbiegu ul. 3 Maja i Krupówek.
 41. Zakopane, pow. tatrzański – pomnik króla Władysława II Jagiełły [Pomnik Grunwaldzki] w parku Dzieci i Młodzieży im. Józefa Piłsudskiego.
 42. Zakopane, pow. tatrzański – popiersie Tytusa Chałubińskiego u zbiegu ul. Tytusa Chałubińskiego i ul. Władysława Zamoyskiego.
VII. Województwo mazowieckie
 1. Ciechanów – pomnik Marii Konopnickiej w parku jej imienia.
 2. Czarnolas, pow. zwoleński, gm. Policzna – pomnik Jan Kochanowskiego przed d. dworem Jabłonowskich (ob. Muzeum Jana Kochanowskiego).
 3. Grodzisk Mazowiecki – pomnik Józefa Chełmońskiego na deptaku miejskim.
 4. Komorowo, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na terenie Szkoły Podchorążych Piechoty.
 5. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński – pomnik Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.
 6. Kozienice – kolumna upamiętniająca narodziny Zygmunta I Starego na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Parkowej (najstarszy tego typu pomnik w Polsce).
 7. Kozienice – popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przed Muzeum Regionalnym przy ul. Parkowej.
 8. Maciejowice, pow. garwoliński – pomnik z kosami na sztorc przy drodze do Podzamcza.
 9. Maciejowice, pow. garwoliński – pomnik-obelisk Tadeuszowi Kościuszce naczelnikowi narodu polskiego i jego żołnierzom na Rynku.
 10. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski – pomnik Zygmunta Krasińskiego przed pałacem Krasińskich (ob. Muzeum Romantyzmu).
 11. Ossów, pow. wołomiński, gm. Wołomin – pomnik gen. Józefa Hallera przed cmentarzem poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
 12. Ossów, pow. wołomiński, gm. Wołomin – pomnik ks. kapelana Ignacego Skorupki na polach Bitwy Warszawskiej 1920 r., przed Zespołem Szkół im. ks. Ignacego Skorupki przy ul. Stanisława Matarewicza.
 13. Ostrołęka – pomnik ofiar komunizmu na skwerze przy ul. Mikołaja Kopernika.
 14. Ostrołęka – popiersie gen. Józefa Bema przed Muzeum Kultury Kurpiowskiej na d. Rynku.
 15. Ostrów Mazowiecka – pomnik księżnej Anny Mazowieckiej w parku miejskim na wprost ratusza.
 16. Płock – pomnik Ignacego Łukasiewicza u zbiegu al. Floriana Kobylińskiego i ul. Ignacego Łukasiewicza.
 17. Płock – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Obrońców Warszawy na Starym Mieście.
 18. Płock – pomnik Władysława Broniewskiego na pl. Obrońców Warszawy na Starym Mieście.
 19. Płońsk – pomnik Henryka Sienkiewicza przed I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Płockiej.
 20. Pułtusk – pomnik Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej.
 21. Radom – pomnik Jacka Malczewskiego na skwerze przed Resursą Obywatelską, pomiędzy ul. Jacka Malczewskiego i ul. Andrzeja Struga.
 22. Radom – pomnik Jana Kilińskiego przed Domem Rzemiosła, przy skrzyżowaniu ul. Jana Kilińskiego i ul. marsz. Ferdynanda Focha.
 23. Radom – pomnik Jana Kochanowskiego na skraju parku im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Stefana Żeromskiego.
 24. Radom – pomnik prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego przed bazyliką katedralną pw. Opieki NMP przy ul. Henryka Sienkiewicza.
 25. Radom – popiersie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przed VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Powstańców Śląskich na osiedlu Gołębiów.
 26. Radzymin, pow. wołomiński – pomnik Tadeusza Kościuszki na Rynku.
 27. Siedlce – pomnik Tadeusza Kościuszki (kolumna zwieńczona popiersiem) obok ratusza na pl. Tadeusza Kościuszki.
 28. Sochaczew-Chodaków, pow. sochaczewski – pomnik Jana Pawła II przed kościołem par. św. Józefa Robotnika przy ul. Fryderyka Chopina.
 29. Sokołów Podlaski – pomnik ks. gen. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego – bohaterów powstania styczniowego 1863 r. na Rynku, w miejscu stracenia powstańców.
 30. Szydłowiec – pomnik Tadeusza Kościuszki na Rynku Wielkim.
 31. Warka, pow. grójecki – pomnik Kazimierza Pułaskiego w parku krajobrazowym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Winiarach.
 32. Warka, pow. grójecki – pomnik Piotra Wysockiego za dworkiem przy ul. Długiej.
 33. Warszawa – Grób Nieznanego Żołnierza na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego.
 34. Warszawa – kolumna Zygmunta III Wazy na pl. Zamkowym na Starym Mieście.
 35. Warszawa – pomnik „Electio Virtim” u zbiegu ul. Młynarskiej i ul. Obozowej na Woli.
 36. Warszawa – pomnik Adama Mickiewicza przy ul. Krakowskie Przedmieście.
 37. Warszawa – pomnik Agnieszki Osieckiej przed kawiarnią „Rue de Paris”, przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i ul. Obrońców na Saskiej Kępie w dzielnicy Praga Południe.
 38. Warszawa – pomnik Bohaterów Getta na pl. Bohaterów Getta.
 39. Warszawa – pomnik Bohaterów Warszawy 1939-45 [tzw. „Nike’] przy Trasie W-Z w Śródmieściu.
 40. Warszawa – pomnik Bolesława Prusa na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Karowej.
 41. Warszawa – pomnik Charles'a de Gaulle'a przed Centrum Bankowo-Finansowym, przy rondzie Charles'a de Gaulle'a.
 42. Warszawa – pomnik Cypriana Kamila Norwida w Łazienkach Królewskich (półpostać).
 43. Warszawa – pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich.
 44. Warszawa – pomnik gen. Stefana Grota Roweckiego u zbiegu al. Ujazdowskich i ul. Fryderyka Chopina.
 45. Warszawa – pomnik gen. Józefa Sowińskiego w Parku Sowińskiego przy ul. Wolskiej na Woli.
 46. Warszawa – pomnik Henryka Sienkiewicza w Łazienkach Królewskich.
 47. Warszawa – pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Ujazdowskim, w sąsiedztwie Pałacu Ostrogskich, przy ul. Okólnik.
 48. Warszawa – pomnik Jana Kilińskiego przy ul. Podwale na Starym Mieście.
 49. Warszawa – pomnik Jana Matejki przy ul. Puławskiej, na pograniczu parku Morskie Oko.
 50. Warszawa – pomnik Jana Nowaka-Jeziorańskiego [tzw. „Ławeczka”] przy ul. Czerniakowskiej na Powiślu.
 51. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka w parku obok Pałacu Kultury i Nauki przy ul. Świętokrzyskiej w Śródmieściu.
 52. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej.
 53. Warszawa – pomnik Juliusza Słowackiego na pl. Bankowym w Śródmieściu.
 54. Warszawa – pomnik króla Jana III Sobieskiego przed pałacem w Wilanowie (najstarszy pomnik konny w Polsce).
 55. Warszawa – pomnik króla Jana III Sobieskiego przy ul. Agrykola, naprzeciwko Pałacu Łazienkowskiego.
 56. Warszawa – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Stanisława Hozjusza na Żoliborzu.
 57. Warszawa – pomnik księcia Józefa Poniatowskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.
 58. Warszawa – pomnik Małego Powstańca przy ul. Podwale, na murach obronnych Starego Miasta.
 59. Warszawa – popiersie Marcina Kasprzaka obok Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego [d. „Teatr na Woli”] na terenie d. Zakładów Radiowych Kasprzaka, przy ul. Marcina Kasprzaka na Woli.
 60. Warszawa – pomnik Mikołaja Kopernika przed Pałacem Stanisława Staszica przy ul. Krakowskie Przedmieście.
 61. Warszawa – pomnik pamięci Polaków poległych 11.09.2001 r. w World Trade Center w Nowym Jorku w Parku Skaryszewskim.
 62. Warszawa – pomnik Polegli-Niepokonani na skraju Cmentarza Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej na Woli.
 63. Warszawa – pomnik Powstania Warszawskiego 1944 na pl. Krasińskich.
 64. Warszawa – pomnik prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego przed kościołem ss. Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście, u zbiegu z ul. Królewską.
 65. Warszawa – pomnik Romana Dmowskiego na skwerze u zbiegu al. Jana Chrystiana Szucha i al. Ujazdowskich, niedaleko Placu na Rozdrożu.
 66. Warszawa – pomnik Stefana Starzyńskiego – bohaterskiego prezydenta Warszawy przed Blue Tower Plaza [tzw. Błękitny Wieżowiec] na pl. Bankowym.
 67. Warszawa – pomnik Umschlagplatz przy zbiegu ul. Stawki i ul. Dzikiej.
 68. Warszawa – pomnik Wincentego Witosa na pl. Trzech Krzyży w Śródmieściu.
 69. Warszawa-Praga – pomnik ks. Ignacego Skorupki przed bazyliką katedralną św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła na Pradze.
 70. Wyszków – pomnik Cypriana Kamila Norwida w parku miejskim (półpostać).
 71. Ząbki, pow. wołomiński – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przed kościołem pw. Świętej Trójcy przy ul. Józefa Piłsudskiego.
 72. Zwoleń –pomnik Jana Kochanowskiego w parku na pl. Jana Kochanowskiego.
 73. Zwoleń – pomnik Jana Kochanowskiego z córką Urszulką przed gimnazjum przy ul. Kościelnej (półpostać).
 74. Żelazowa Wola, pow. sochaczewski – pomnik Fryderyka Chopina w parku, nieopodal domu urodzenia Fryderyka Chopina (półpostać).
VIII. Województwo opolskie
 1. Gogolin, pow. krapkowicki – pomnik Karolinki i Karliczka w pobliżu dworca kolejowego przy ul. Strzeleckiej.
 2. Góra Św. Anny, pow. strzelecki, gm. Leśnica – Pomnik Czynu Powstańczego.
 3. Góra Św. Anny, pow. strzelecki, gm. Leśnica – pomnik Jana Pawła II przed klasztorem i kościołem oo. franciszkanów w sanktuarium św. Anny Samotrzeciej.
 4. Opole – pomnik Agnieszki Osieckiej przed Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego na pl. Mikołaja Kopernika.
 5. Opole – pomnik Jana II Dobrego przed Uniwersytetem Opolskim przy ul. Oleskiej.
IX. Województwo podkarpackie
 1. Dynów, pow. rzeszowski – kolumna króla Władysława II Jagiełły na Rynku.
 2. Głogów Małopolski, pow. rzeszowski – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przed budynkiem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 3. Jarosław – pomnik Edwarda Kiferlinga [tzw. „Ławeczka Kifera”] na Małym Rynku.
 4. Krosno – pomnik Ignacego Łukasiewicza na skwerze przy pl. Konstytucji 3 Maja.
 5. Lesko – pomnik książki przed ratuszem na Rynku.
 6. Mrzygłód, pow. sanocki – pomnik króla Władysława II Jagiełły na Rynku.
 7. Przemyśl – pomnik Jana Pawła II na Placu Niepodległości.
 8. Przemyśl – pomnik króla Jana III Sobieskiego na Rynku.
 9. Rzeszów – pomnik Adama Mickiewicza u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza, Jacentego Gałęzowskiego i Adama Kreczmara.
 10. Rzeszów – pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy al. Łukasza Cieplińskiego.
 11. Rzeszów – popiersie Jana Kochanowskiego na skwerze przy ul. Jana Kochanowskiego na osiedlu 1000-lecia.
 12. Rzeszów – pomnik Juliusza Słowackiego w parku im. Solidarności przy ul. Zofii Chrzanowskiej.
 13. Rzeszów – pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli na pl. Farnym.
 14. Rzeszów – pomnik Tadeusza Kościuszki na Rynku.
 15. Sanok – pomnik Dzielnego Wojaka Szwejka [tzw. „Ławeczka”] przy głównym deptaku.
 16. Tarnobrzeg – pomnik Bartosza Głowackiego na Rynku.
X. Województwo podlaskie
 1. Białystok – pomnik Józefa Piłsudskiego przy Rynku Kościuszki.
 2. Białystok – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Jana Kilińskiego.
 3. Łapy, pow. białostocki – Pomnik Niepodległości na pl. Niepodległości.
 4. Łomża – pomnik Hanki Bielickiej [tzw. „Ławeczka”] przy ul. Farnej.
 5. Łomża – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przed katedrą pw. św. Michała Archanioła przy ul. Dwornej.
 6. Łomża – pomnik Stacha Konwy na skwerze u zbiegu ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej.
 7. Łomża – popiersie Jakuba Wagi autora „Flory polskiej” w parku miejskim przy ul. Wojska Polskiego.
 8. Łomża – popiersie Zygmunta Glogera – autora Encyklopedii Staropolskiej, pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, przy ul. Polowej.
 9. Płonka Kościelna, pow. białostocki, gm. Łapy – pomnik króla Jana III Sobieskiego przed kościołem św. Michała Archanioła.
 10. Siemiatycze – pomnik Tadeusza Kościuszki przy ul. Legionów Piłsudskiego.
 11. Suwałki – pomnik Marii Konopnickiej w parku im. Marii Konopnickiej.
 12. Tykocin, pow. białostocki – pomnik hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego na d. Rynku.
 13. Tykocin, pow. białostocki – pomnik Orła Białego upamiętniający ustanowienia Orderu Orła Białego.
 14. Zambrów – pomnik Powstania Styczniowego na pl. Gen. Władysława Sikorskiego.
XI. Województwo pomorskie
 1. Gdańsk – altanka z pomnikiem Jana Gutenberga w Jaśkowej Dolinie.
 2. Gdańsk – Fontanna Neptuna (pomnik symbol miasta) przed Dworem Artusa na Długim Targu.
 3. Gdańsk – Pomnik Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy obok dworca PKS, przy ul. 3 Maja.
 4. Gdańsk – pomnik Jana Heweliusza przed Ratuszem Staromiejskim, na skwerze między ul. Rajską i ul. Korzenną.
 5. Gdańsk – pomnik Józefa Piłsudskiego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i al. Wojska Polskiego.
 6. Gdańsk – pomnik Kindertransportów przed Dworcem Głównym PKP (trzeci taki pomnik w Europie, po Londynie i Berlinie).
 7. Gdańsk – pomnik króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym Starego Miasta.
 8. Gdańsk – pomnik Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza przed Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza.
 9. Gdańsk – pomnik Marii Konopnickiej na skwerze im. Polskich Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku.
 10. Gdańsk – pomnik Obrońców Poczty Polskiej przed gmachem poczty przy pl. Obrońców Poczty Polskiej.
 11. Gdańsk – pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, przy wejściu do portu.
 12. Gdańsk – pomnik Poległych Stoczniowców 1970 – monument w postaci trzech krzyży z kotwicami na pl. Solidarności.
 13. Gdynia – pomnik Antoniego Abrahama na pl. Kaszubskim w Śródmieściu.
 14. Gdynia – pomnik gen. Mariusza Zaruskiego przy nadbrzeżu basenu jachtowego (półpostać).
 15. Gdynia – pomnik Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego [Josepha Conrada] przy al. Jana Pawła II (półpostać).
 16. Kościerzyna – pomnik Józefa Wybickiego przy ul. Wojska Polskiego.
 17. Pelplin, pow. tczewski – pomnik Jana Pawła II w parku na Górze Papieskiej przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej.
 18. Puck – pomnik Antoniego Abrahama na skwerze przy ul. 1 Maja.
 19. Puck – popiersie gen. Józefa Hallera w porcie rybackim.
 20. Słupsk – pomnik Henryka Sienkiewicza na skwerze przy al. Henryka Sienkiewicza.
 21. Słupsk – pomnik Jana Kilińskiego na bulwarze nadrzecznym przy ul. Kowalskiej.
 22. Słupsk – pomnik Karola Szymanowskiego w parku Jerzego Waldorfa przy ul. Stefana Jaracza.
 23. Słupsk – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przed kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Armii Krajowej.
 24. Słupsk – pomnik Ojca Pio na skwerze obok klasztoru ss. Klarysek przy ul. Garncarskiej.
 25. Słupsk – pomnik Powstańców Warszawskich na skwerze przy ul. Szarych Szeregów.
 26. Sopot – pomnik Armii Krajowej w parku im. Sanitariuszki Inki.
 27. Sopot – pomnik Jeana Georga Haffnera – lekarza wojsk napoleońskich i założyciela sopockiego uzdrowiska, przy Grand Hotelu w Parku Północnym.
 28. Starogard Gdański – pomnik Adama Mickiewicza przy al. Wojska Polskiego.
 29. Ustka, pow. słupski – pomnik Fryderyka Chopina w parku nadmorskim.
 30. Wejherowo, woj. pomorskie – pomnik Jakuba Wejhera na Rynku.
 31. Władysławowo, pow. pucki – pomnik gen. Józefa Hallera przed Centrum Pamięci Generała Józefa Hallera i Jego Błękitnej Armii przy ul. Morskiej.
XII. Województwo śląskie
 1. Bielsko-Biała – pomnik Adama Mickiewicza na skwerze przy ul. Partyzantów.
 2. Bielsko-Biała – pomnik Jana Pawła II przed Kurią Diecezjalną przy ul. Stefana Żeromskiego.
 3. Bielsko-Biała – pomnik Marcina Lutra obok ewangelickiego Kościoła Zbawiciela na pl. Marcina Lutra.
 4. Chorzów – pomnik Adama Mickiewicza na pl. Adama Mickiewicza.
 5. Chorzów – pomnik Mikołaja Kopernika obok Planetarium Śląskiego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka.
 6. Częstochowa – pomnik Chrystusa Braterstwa Między Narodami u zbiegu al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego.
 7. Częstochowa – pomnik Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II przed Domem Pielgrzyma na błoniach jasnogórskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 8. Częstochowa – pomnik Henryka Sienkiewicza na skwerze przed IV Liceum Ogólnokształcącym przy al. Najświętszej Maryi Panny.
 9. Częstochowa – pomnik Jana Pawła II na pl. Ignacego Daszyńskiego.
 10. Częstochowa – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki u stóp Jasnej Góry przy al. Henryka Sienkiewicza.
 11. Częstochowa – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Władysława Biegańskiego.
 12. Częstochowa – pomnik prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego na placu przed Jasną Górą przy ul. Klasztornej.
 13. Częstochowa – pomnik przeora o. Augustyna Kordeckiego na wałach jasnogórskich przy ul. Augustyna Kordeckiego.
 14. Częstochowa – pomnik Stanisława Moniuszki w Parku 3 Maja.
 15. Dąbrowa Górnicza – pomnik Stanisława Staszica na skwerze przed Muzeum Miejskim „Sztygarka” przy ul. Legionów Polskich.
 16. Gliwice – pomnik Adama Mickiewicza na skwerze miejskim przy ul. Józefa Wieczorka.
 17. Gliwice – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Józefa Piłsudskiego.
 18. Katowice – pomnik gen. Jerzego Ziętka przy rondzie gen. Jerzego Ziętka.
 19. Katowice – pomnik Harcerzy Września na pl. Obrońców Katowic.
 20. Katowice – pomnik ku czci poległych górników z KWK „Wujek” w dniu 16 grudnia 1981 r. przed kopalnią „Wujek” przy ul. Wincentego Pola.
 21. Katowice – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Bolesława Chrobrego.
 22. Katowice – pomnik Ofiar Katynia na pl. Andrzeja, u zbiegu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Śródmieściu.
 23. Katowice – pomnik Powstańców Śląskich w pobliżu ronda gen. Jerzego Ziętka (największy i najcięższy pomnik w Polsce).
 24. Katowice – pomnik Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” przed Muzeum Historii Katowic przy ul. Józefa Szafranka.
 25. Katowice – pomnik Stanisława Moniuszki na pl. Karola Miarki w Śródmieściu.
 26. Katowice – pomnik Wojciecha Korfantego na pl. Sejmu Śląskiego.
 27. Ogrodzieniec, pow. zawierciański – pomnik Jana Pawła II przed kościołem par. pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki.
 28. Siemianowice Śląskie – pomnik Wojciecha Korfantego przy al. Sportowców (półpostać).
 29. Sosnowiec – pomnik Jana Kiepury na Placu Stulecia.
 30. Świętochłowice – pomnik Powstańców Śląskich na pl. Słowiańskim.
 31. Tychy – pomnik Powstańca Śląskiego na pl. Wolności.
 32. Zabrze – pomnik Józefa Lompy przy ul. Bytomskiej.
 33. Zabrze – pomnik Karola Miarki u zbiegu ul. Karola Miarki i ul. Powstańców Śląskich (półpostać).
 34. Żywiec – Pomnik Grunwaldzki na pl. Grunwaldzkim.
XIII. Województwo świętokrzyskie
 1. Czarnca, pow. włoszczowski, gm. Włoszczowa – pomnik hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego przed budynkiem szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej.
 2. Kielce – pomnik Harcerzy przy Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów.
 3. Kielce – Pomnik Homo Homini [łac. człowiek człowiekowi] na placu przy ul. ks. Piotra Ściegiennego (pierwszy w Europie pomnik upamiętniający atak terrorystyczny na World Trade Center 11 września 2001 roku).
 4. Kielce – pomnik Jana Karskiego [tzw. „Ławeczka”] przy ul. Henryka Sienkiewicza.
 5. Końskie, pow. konecki – popiersie mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” u zbiegu ul. mjr. Hubala i ul. Polnej.
 6. Nagłowice, pow. jędrzejowski – popiersie w parku przed dworem Walewskich (ob. Muzeum Mikołaja Reja).
 7. Opatowiec, pow. kazimierski – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego nad brzegiem Wisły.
 8. Opatów – popiersie Witolda Gombrowicza na skwerze jego imienia.
 9. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki – pomnik Jana Pawła II przed kolegiatą par. św. Michała Archanioła przy ul. Okólnej.
 10. Pacanów, pow. buski – pomnik Koziołka Matołka na Rynku.
 11. Skarżysko-Kamienna – pomnik Leopolda Staffa na skwerze przy al. Tysiąclecia.
 12. Wąchock, pow. starachowicki – pomnik Sołtysa przed budynkiem poczty i policji przy ul. Kolejowej.
XIV. Województwo warmińsko-mazurskie
 1. Ełk – pomnik Michała Kajki – mazurskiego poety ludowego, w parku miejskim.
 2. Frombork, pow. braniewski – pomnik Mikołaja Kopernika przed bazyliką archikatedralną pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja przy ul. Katedralnej.
 3. Grunwald (pole bitwy), woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki – Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego.
 4. Iława – pomnik Stefana Żeromskiego w parku miejskim przy ul. Henryka Sienkiewicza.
 5. Lidzbark Warmiński – popiersie Ignacego Krasickiego przed oranżerią w d. ogrodach biskupich.
 6. Mrągowo – popiersie Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Królewieckiej.
 7. Olsztyn – Kolumna Orła Białego na pl. Konsulatu Polskiego.
 8. Olsztyn – pomnik Mikołaja Kopernika [tzw. „Ławeczka”] przed Zamkiem Kapituły Warmińskiej przy ul. Zamkowej na Starym Mieście.
XV. Województwo wielkopolskie
 1. Dolsk, pow. śremski – popiersie Janusza Kusocińskiego przed szkołą podstawową przy ul. Kościańskiej.
 2. Gniezno – pomnik króla Bolesława Chrobrego na Wzgórzu Lecha przed bazyliką archikatedralną pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha.
 3. Gniezno – pomnik św. Wojciecha – patrona Polski i Gniezna przed kościołem garnizonowym pw. NMP Królowej Polski przy ul. Bolesława Chrobrego.
 4. Kalisz – pomnik Adama Asnyka u wejścia na planty przy pl. Jana Pawła II (d. pl. Jana Kilińskiego).
 5. Kalisz – pomnik Jana Pawła II przed bazyliką Wniebowzięcia NMP na pl. Św. Józefa.
 6. Kalisz – pomnik Marii Konopnickiej przy ul. Nowy Świat.
 7. Konin – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego na skwerze u zbiegu ulic: Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki.
 8. Kościan – popiersie hm. Floriana Marciniaka na pl. Szarych Szeregów.
 9. Luboń, pow. poznański – pomnik „Siewcy” w parku przy ul. Armii Poznań.
 10. Luboń, pow. poznański – pomnik antywojenny na terenie dawnego obozu w Żabikowie.
 11. Mieszków, pow. jarociński, gm. Jarocin – pomnik gen. Stanisława Taczaka na Rynku.
 12. Odolanów, pow. ostrowski – pomnik św. Marcina w parku 600-lecia miasta przy ul. Kaliskiej.
 13. Piła – pomnik Stanisława Staszica nad rzeką Gwdą w sąsiedztwie mostu Chrobrego przy al. Jana Pawła II.
 14. Pobiedziska, pow. poznański – pomnik króla Kazimierza Odnowiciela przed Zespołem Szkół przy ul. Kostrzyńskiej.
 15. Poznań – obelisk poświęcony polskim kryptologom z Biura Szyfrów: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, przed zamkiem przy ul. Święty Marcin.
 16. Poznań – pomnik Adama Mickiewicza na dziedzińcu przed gmachem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Seweryna Mielżyńskiego.
 17. Poznań – pomnik Cyryla Ratajskiego przed budynkiem Poznań Financial Centre na pl. gen. Władysława Andersa.
 18. Poznań – pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej na Łazarzu.
 19. Poznań – pomnik ofiar Katynia i Sybiru obok zamku w parku przy al. Niepodległości.
 20. Poznań – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Henryka Wieniawskiego.
 21. Poznań – pomnik Powstańców Wielkopolskich u zbiegu ul. Królowej Jadwigi i ul. Wierzbięcice.
 22. Poznań – pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 na pl. im. Adama Mickiewicza.
 23. Poznań – pomnik ułana obok kościoła oo. franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Ludgardy.
 24. Szamotuły – obelisk ppłk. Maksymiliana Ciężkiego na skwerze jego imienia przy ul. Dworcowej.
 25. Szczytniki, pow. kaliski – pomnik o. Augustyna Kordeckiego.
 26. Śrem – pomnik Powstańców Wielkopolskich [tzw. Śremski Dobosz] w Parku Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.
 27. Środa Wielkopolska – pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy trakcie do Winnej Góry.
 28. Ujście, pow. pilski – pomnik Powstańca Wielkopolskiego na pl. Wiosny Ludów.
 29. Września – pomnik Marii Konopnickiej w parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich.
 30. Zbąszyń, pow. nowotomyski – pomnik Karola Wojtyły (przedstawia siedzącego w kajaku ówczesnego biskupa krakowskiego, w czasach gdy płynął z młodzieżą Obrą) w tzw. Małym Parku przy ul. por. Franciszka Żwirki.
 31. Złotów – pomnik Adama Mickiewicza w parku jego imienia przy pl. Wolności.
 32. Złotów – pomnik jelenia na placu przed ratuszem (w południe dokonuje obrotu).
 33. Złotów – pomnik Piasta Kołodzieja (jedyny na świecie).
XVI. Województwo zachodniopomorskie
 1. Biesiekierz, pow. koszaliński – pomnik ziemniaka nieopodal pałacu.
 2. Darłowo, pow. sławieński – pomnik Rybaka obok ratusza przy pl. Tadeusza Kościuszki.
 3. Kołobrzeg – pomnik kmdr. Stanisława Mieszkowskiego na skwerze u podnóża latarni morskiej.
 4. Kołobrzeg – pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Sybiraków.
 5. Kołobrzeg – pomnik Sanitariuszki przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.
 6. Kołobrzeg – pomnik Tysiąclecia (króla Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III oraz papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI) przed bazyliką konkatedralną pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Mariackiej.
 7. Kołobrzeg – pomnik Zaślubin Polski z Morzem przy deptaku nad Bałtykiem.
 8. Koszalin – pomnik marsz. Józefa Piłsudskiego na pl. Zwycięstwa.
 9. Mieszkowice, pow. gryfiński – pomnik Mieszka I na Rynku.
 10. Szczecin – pomnik Adama Mickiewicza przy pl. Adama Mickiewicza, w pobliżu parku Stefana Żeromskiego.
 11. Szczecin – pomnik Bartolomeo Colleoniego – włoskiego kondotiera na Placu Lotników (kopia pomnika z Wenecji).
 12. Szczecin – pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy.

Razem 350 obiektów obowiązkowych.

Wykaz opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

help_outline