Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie PTTK Kłodzko

Aktywna S: 3
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Odznakę regionalną „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” ustanowiono dla uczczenia 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja ziemi kłodzkiej dawnego Hrabstwa Kłodzkiego, zachęcenie do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury, różnorodnych form ochrony przyrody i innych obiektów krajoznawczych.
 3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
 4. Odznaka jest trzystopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać od 5 roku życia uczestnicząc w imprezach turystyczno – krajoznawczych (zbiorowych lub indywidualnych) odbywających się na terenie ziemi kłodzkiej. Dzieci i młodzież szkolna zdobywają odznakę pod opieką osób dorosłych.
 2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 3. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Potwierdzenia i opisy zwiedzanych obiektów należy zamieścić we własnoręcznie wykonanej kronice.
 5. Kronika powinna być prowadzona (na wszystkie trzy stopnie) w jednym zeszycie.
 6. Potwierdzeniem mogą być pieczątki ze zwiedzanych obiektów, bilety wstępu, fotografie wykonane na tle zwiedzanego obiektu. Prawo potwierdzania mają także członkowie kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczyli w danej wycieczce.
 7. Odznakę krajoznawczą „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.
 8. Wybrany obiekt zalicza się tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 9. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć po zaliczeniu wskazanej w tabeli ilości miast i innych obiektów. Miasta będące jednocześnie uzdrowiskami należy zaliczać jako miasto i uzdrowisko.
 10. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 kwietnia 2021 r. Nie zalicza się wcześniejszych potwierdzeń odwiedzeń.
 11. Na poszczególne stopnie odznaki należy spełnić następujące warunki:
  Wyszczególnienie Brązowa Srebrna Złota
  Miasta 2 4 5
  Uzdrowiska 1 2 2
  Zabytki techniki 1 2 3
  Zamki, pałace, twierdze 3 5 6
  Zabytki sakralne 2 4 6
  Muzea, skanseny 1 2 3
  Parki narodowe i krajobrazowe 1 1 1
  Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody nieożywionej i powierzchniowej (Załącznik 1) 2 3 4
  Parki – zabytkowe, uzdrowiskowe i arboreta 1 2 3
  Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne Parku Narodowego Gór Stołowych 1

III. Weryfikacja odznak

 1. Odznakę weryfikuje Oddziałowy Referat Weryfikacyjny KTP w Kłodzku.
 2. Podstawą do weryfikacji jest przedłożenie kroniki z poświadczeniami i opisami zwiedzanych obiektów, zgodnie z regulaminem. W kronice powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i rok urodzenia oraz nr telefonu. Kronika powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.
 3. Kronikę należy dostarczyć do Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.
 4. W przypadku przesyłki pocztowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z adresem i naklejonymi znaczkami według aktualnie obowiązującej taryfy.
 5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej.
 3. Regulamin i wzór odznaki, został uchwalona przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku w dniu: 17.03.2021 r. (uchwała nr 72/2017/2021) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz rezerwatów przyrody

 1. Torfowisko pod Zieleńcem
 2. Wodospad Wilczki
 3. Bukowa Kalenica w Górach Sowich
 4. Puszcza Śnieżnej Białki
 5. Śnieżnik Kłodzki
 6. Nowa Morawa
 7. Jaskinia Niedźwiedzia

INFORMUJEMY, ŻE W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH NIE MA ŻADNYCH REZERWATÓW PRZYRODY. Są co najwyżej Obszary Ochrony Ścisłej (np. Szczeliniec Mały), ale nie są one zaliczane do odznaki „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”)

Wykaz pomników przyrody

Wykaz oficjalnie zarejestrowanych pomników przyrody nieożywionej i powierzchniowej (na podstawie Rozporządzenia nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody).

 1. Źródła Romanowskie – zespól źródeł krasowch – wywierzysk, dość mocno zarośniętych, występują w nich endemity wrotków i ślimak źródlarka karpacka (Po zjeździe z drogi krajowej na Romanowo po ok. 200 m skręcić w lewo. Źródło znajduje się w zadrzewieniu śródpolnym, ok. 150 m od skrzyżowania)
 2. Czartowski Kamień – Ostaniec granitowy – Skałka znajduje się w lesie przy drodze, zbudowana jest z granitów kudowskich wieku karbońskiego. Dla granitów tych charakterystyczna jest duża zawartość różowego skalenia (Znajduje się po prawej stronie drogi z Czermnej do Pstrążnej, to grupa skalna położona przy drodze z Kudowy Zdroju do Pstrążnej na krótkim grzbiecie odchodzącym od wzniesienia ” Duże Brusznice”, w widłach potoku Czermnica i jego dopływu, na wysokości około 540 m n.p.m )
 3. Skałki Pasterskie – ostańce zbudowane z warstw piaskowców i zlepieńców kredowych tworzą mury skalne o osiach NS, powstały one w wyniku wychylenia tektonicznego pierwotnie pologich warstw piaskowców i zlepieńców. (Dobrze widoczna z drogi prowadzącej z Idzikowa do Kamiennej, zlokalizowana na szczycie wzniesienia, niecałe 200 m na zachód od drogi)
 4. Diabelskie Głazy – Kompleks skałek – skałki zarośniete i słabo widoczne zbudowane z łupków i amfibolitów z których zbudowany jest zamek szczerba znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie (Znajdują się przy niebieskim szlaku turystycznym, na ich szczycie stoją ruiny zamku)
 5. Diamentowe Skały – Skałki zbudowane z dolomitów i ankerytów wtórnie zsylifikowanych z dużą zawartością hematytu. Nazwa pochodzi od błyszczących polew kwarcowych na powierzchniach kamieni. Skałki są silnie zerodowane po dużej części na skutek erozji lodowcowej (Znajdują się w grzbietowej partii Lirnika, ok. 350 m na północ od nieruchomości zlokalizowanej w Jugowie przy ul. Wysiedleńców 8)
 6. Jaskinia Radochowska – jest to jaskinia krasowa powstała w wapieniach krystalicznych na kontakcie z łupkami łyszczykowymi. (Jaskinia zlokalizowana jest ponad 2 km na północ od drogi nr 392 (prowadzi tam dobrze oznakowana trasa) )
 7. Solna Jama – błąd w opisie jest to jaskinia krasowa a nie wyrobisko powydobyciu soli. Nazwa pochodzi od wapienia gruboziarnistego przypominajacego wyglądem kryształy soli. Wapienie te tworzą soczewkę w obrębie łupków. (Znajduje się w lesie przy niebieskim szlaku, ok. 1300 m na południe od Gniewoszowa i ok. 120 m na południe od granicy lasu)
 8. Wapniarka – Nieczynny kamieniołom marmurów na wschodnim stoku wzgórza Wapniarka (518 m n.p.m.) w pół.-zach. części pasma Krowiarek (Znajduje się przy szosie Kłodzko-Bytrzyca Kłodzka, powyżej czynnego kamieniołomu, u podnóża „Wapniarki”)

Mapa dawnego Hrabstwa Kłodzkiego

help_outline