Poznańska Pyra PTTK Poznań

Aktywna S: 3
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Komisja turystyczna powołana przy KTM PTTK „Przemysław” ustanawia krajoznawczą odznakę turystyczną „POZNAŃSKA PYRA”. Celem odznaki jest promocja regionu wielkopolskiego a w szczególności jego stolicy Poznania z jego najbliższym otoczeniem. Zdobywanie kolejnych stopni odznaki ma na celu zapoznanie turysty z:
  • zasobami naturalnymi regionu
  • historią regionu
  • z bogactwem i barwami jego kultury i dniem dzisiejszym.
   Ma też ona być zaproszeniem do wspólnego z KTM Przemysław uprawiania turystyki motorowej.
 2. Patronat nad odznaką sprawuje Prezydent Miasta Poznania i Poznański Oddział PTTK. Pomocy też udziela; udostępniając zadania Questów Wielkopolskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
 3. Odznaka kierowana jest zarówno do turystów z regionu; pozwala potwierdzić przynależność do regionu, jak i do turystów spoza jego granic; dla nich będzie przygodą i możliwością zapoznania się z Poznańskiem. Wszyscy oni mają szansę stać się ambasadorami regionu oraz na zdobycie tytułu POZNAŃSKIEJ PYRY.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest zwiedzenie wyznaczonych ilościowo i rodzajowo obiektów krajoznawczych.
 2. Odznakę można zdobywać od 10 roku życia.
 3. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek pieszych, kolarskich czy motorowych organizowanych zarówno indywidualnie jak i przez jednostki organizacyjne PTTK.
 4. Turysta zobowiązany jest do prowadzenia kroniki opisanej w punkcie III. 1.
 5. Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 6. Podczas wycieczek i zdobywania odznaki we wszystkich stopniach turysta zobowiązany jest do stosowania zaleceń Karty Turysty PTTK oraz do przestrzegania szczegółowych przepisów poszczególnych obiektów.
 7. Dla zdobycia odznaki należy zwiedzić następujące obiekty:
Odznaki w stopniu brązowym
 • Wielkopolski Park Narodowy
  • Muzeum Parku w Jeziorach
  • jeden wybrany rezerwat WPN
  • 2 Pomniki Przyrody na terenie parku
 • Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy PROMNO
 • promenadę nad Jeziorem Kórnickim
 • promenadę nadwarciańską w Poznaniu
 • lasek miejski Dębina oraz 5 parków położonych w granicach miasta Poznania
 • odrębnym i wymaganym punktem jest przejście i potwierdzenie ukończenia Wielkopolskiego Questu „Pamiętajcie o Ogrodach” (w razie jego niedostępności inny dowolny Quest Wielkopolski)
Odznaki w stopniu srebrnym
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • skansen archeologiczny Gensius loci w Poznaniu
 • podziemia Poznańskiej Katedry
 • makietę Dawnego Poznania
 • Muzeum Historii Poznania w Ratuszu
 • Zamek Przemysła z wieżą widokową
 • Muzeum Walk Niepodległościowych w Odwachu
 • wziąć udział w obchodach wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
 • zwiedzić Wzgórze Św. Wojciecha i cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
 • zwiedzić 5 zabytków miasta Poznania
 • zwiedzić 5 miejsc pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim w Poznaniu (pomniki, tabelce pamiątkowe itp.)
 • zwiedzić 5 pomników postaci znanych z historii miasta Poznania i miejsc mającymi związek z wydarzeniami historycznymi w Poznaniu nie związanymi z Powstaniem Wielkopolskim (np. pomnik C. Ratajskiego, H. Cegielskiego, tablice związane z Czerwcem 56 itp.).
 • odrębnym i wymaganym punktem jest przejście i potwierdzenie ukończenia Wielkopolskiego Questu „Początek Polski w Poznaniu” (w razie jego niedostępności inny dowolny Quest Wielkopolski)
Odznaki w stopniu złotym
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Muzeum Bambrów
 • Biblioteka Raczyńskich
 • ogród ZOO-logiczny (Stary lub Nowy)
 • Stary Browar
 • Targi Poznańskie
 • wziąć udział w obchodach Dni Ułana lub Święcie 7 PSK w Poznaniu
 • wziąć udział w corocznych Dniach Twierdzy Poznań
 • wziąć udział w obchodach święta Warkocza Małgorzaty w Poznaniu
 • wziąć udział w obchodach święta ul. Św. Marcin w Poznaniu
 • Muzeum Arkadego Fidlera - Muzeum w Rogalinie
 • 3 poznańskie dworce; Poznań Główny i Zachodni; Poznań Garbary oraz Poznań Dębiec
 • zwiedzić 5 obiektów związanych z życiem kulturalnym i oświatowym Poznania (teatr, uczelnia, sala koncertowa itp.)
 • zwiedzić 5 pomników lub miejsc pamięci związanych z życiem kulturalnym Poznania (np. pomnik Starego Marycha; pomnik Zygi Latarnika; Studzienka Bamberki, pomnik Krzysztofa Komedy czy Romana Wilhelmiego itp.)
 • zwiedzić 5 obiektów związanych ze sportem w Poznaniu (stadion, boisko, tor wyścigowy itp.)
 • zwiedzić 5 poznańskich jezior; Maltańskie; Rusałka; Strzeszyńskie i Kierskie oraz Staw Olszak
 • odrębnym i wymaganym punktem jest przejście i potwierdzenie ukończenia Wielkopolskiego Questu „O czym milczą rzeźby” (w razie jego niedostępności inny dowolny Quest Wielkopolski)

III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna. Powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:
  • daty odbycia wycieczek,
  • krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,
  • potwierdzenia zwiedzenia obiektów.
   Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CDR lub DVDR.
 2. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia turysty na tle zwiedzanego obiektu, imienny podpis (organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika itp. - obecnych podczas wycieczki).
 3. Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny KTM PTTK Przemysław do którego należy kierować wniosek o jej weryfikację i przyznanie odznaki przesyłając go wraz z kroniką na adres: PKM Przemysław Oddział Poznański PTTK, Stary Rymek 89/90, 60-733 Poznań.
 4. Do kroniki na koniec jej wpisów należy sporządzić zbiorcze zestawienie spełnienia warunków regulaminu dla danego stopnia odznaki.
 5. Na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczane obiekty odwiedzane wcześniej na inny stopień odznaki.
 6. Weryfikacja i przyznanie odznaki wolne jest od opłat. Turysta pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej kroniki po weryfikacji. Sama odznaka jest odpłatna a jej sprzedaż następuje na wniosek turysty. Do wykupienia i noszenia odznaki poszczególnych stopni uprawnia dyplomik - legitymacja. Przesyłki wysyłane są w systemie za pobraniem.
 7. Zespól weryfikacyjny jak i patroni mogą nadać odznakę bez spełnienia przepisów regulaminu osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla regionu poznańskiego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin odznaki ustanowiony został przez KTM PTTK Przemysław w roku 2019. Pomysłodawcą i projektantem odznaki jest Piotr Tyliński - członek klubu.
 2. Konsultacja regulaminu została przeprowadzona z partnerami patronującymi odznace.
 3. Jedynym podmiotem w zakresie weryfikacji i przyznania odznaki jest KTM PTTK Przemysław.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego.
 5. Regulamin odznak został zatwierdzony protokołem Oddziału Poznańskiego PTTK numer 14/XXII/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku
help_outline