Przyjaciel Kołobrzegu Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 4
Regiony:  Zachodniopomorskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Kołobrzegu” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja a także poznawanie Kołobrzegu, jego historii, zabytków, miejsc pamięci oraz pomników przyrody. Zdobywanie odznaki sprzyja również upowszechnianiu i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.
 3. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej - indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu kołobrzeskiego
 4. Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Kołobrzegu” jest ustanowiona w czterech stopniach:
  • popularnym
  • brązowym
  • srebrnym
  • złotym
 5. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 6. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w pkt. II Regulaminu.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. O uzyskanie Odznaki „Przyjaciel Kołobrzegu” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły siódmy rok życia. W ciągu jednego roku, można zdobywać jeden stopień odznaki (nie dotyczy odznaki w stopniu popularnym). Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zapewnioną opiekę osoby pełnoletniej.
 2. Podstawą przyznania odznaki jest wyłącznie książeczka Odznaki „Przyjaciel Kołobrzegu” z wiarygodnymi potwierdzeniami zwiedzanych miejscowości i obiektów. Potwierdzenia mogą pochodzić z urzędów, sklepów oraz innych dowolnych instytucji. Potwierdzeniem może być też fotografia na tle zwiedzanego obiektu - miejsca charakterystycznego dla danej miejscowości.
 3. Potwierdzeń mogą dokonywać przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa ochrony przyrody oraz opiekunowie SKKT w ilości nie więcej niż 20% wymaganej ilości obiektów na dany stopień odznaki.
 4. Każdą miejscowość i obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych miejscowości przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki składa książeczkę Odznaki „Przyjaciel Kołobrzegu” wypełnioną zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu przy ul. Ppor. E. Łopuskiego 46.
 6. Odznakę „Przyjaciel Kołobrzegu” w STOPNIU POPULARNYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła 2 obiekty z grupy I (zabytki);
  • Zwiedziła 2 obiekty z grupy II (miejsca pamięci);
  • Zwiedziła 3 obiekty z grupy III (pomniki przyrody);
  • Zwiedziła Muzeum Oręża Polskiego.
 7. Odznakę „Przyjaciel Kołobrzegu” w STOPNIU BRĄZOWYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła 4 obiekty z grupy I (zabytki);
  • Zwiedziła 3 obiekty z grupy II (miejsca pamięci);
  • Zwiedziła 7 obiektów z grupy III (pomniki przyrody);
  • Uczestniczyła w 1 (jednej) imprezie oddziału wojskowego.
 8. Odznakę „Przyjaciel Kołobrzegu” w STOPNIU SREBRNYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła 6 obiektów z grupy I (zabytki);
  • Zwiedziła 4 obiekty z grupy II (miejsca pamięci);
  • Zwiedziła 10 obiektów z grupy III (pomniki przyrody);
  • Uczestniczyła w 2 (dwóch) imprezach oddziału wojskowego.
 9. Odznakę „Przyjaciel Kołobrzegu” w STOPNIU ZŁOTYM może uzyskać osoba, która:
  • Zwiedziła 8 obiektów z grupy I (zabytki);
  • Zwiedziła 5 obiektów z grupy II (miejsca pamięci);
  • Zwiedziła 15 obiektów z grupy III (pomniki przyrody);
  • Uczestniczyła w 3 (trzech) imprezach oddziału wojskowego.
 10. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 11. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Przyjaciel Kołobrzegu”.
 12. Każdy obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych obiektów przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.
 13. Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Kołobrzegu" może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 14. W przypadkach szczególnych Zarządu Oddziału PTTK w Kołobrzegu może nadać odznakę z pominięciem wymogów regulaminu oraz zastrzega sobie prawo ostatecznej jego interpretacji.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2015. Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów

A. grupa I (zabytki)
 1. Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – ul. Katedralna
 2. Kościół rektoralny Niepokalanego Poczęcia NMP – 1889-1895 - ul. Katedralna
 3. Latarnia morska
 4. Zespół fortów:
  • Kamienny Szaniec, budowla kamienna,
  • Wilczy Szaniec (amfiteatr)
  • Reduta Solna (na Wyspie Solnej) z 1630r.
 5. Baszta Lontowa zwana obecnie Basztą Prochową - ul. Dubois.
 6. Ratusz – pl. Ratuszowy 1
 7. Kamienica Schliffenów wybudowana w XV wieku - ul. Emilii Gierczak.
 8. Pałac rodziny Brunszwickich (von Braunschweig) – ul. Armii Krajowej 10,
 9. Magazyn „Katownia” z XV wieku (obecnie Restauracja "Domek Kata") - ul. Ratuszowa 2,
 10. Akademia Rycerska hala z końca XVIII - ul. Wąska / ul. Mariacka.
 11. Budynek Powiatowej Komendy Policji – ul. Drzymały
 12. Wieża ciśnień z 1885 r. - ul. Budowlana
 13. Gmach Poczty – zbudowany w 1884 r. – ul. Dworcowa
 14. Most drogowy – wybudowany w 1909 r.
 15. Łaźnia Miejska – wybudowana na początku XX wieku. Obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna – ul. Frankowskiego
 16. Ruiny baszty więziennej – ul. Wąska.
 17. Dom przy ul. Szpitalnej – piętrowy budynek mieszkalny, pierwotnie Brama Radzikowska wzniesiona w 1708 roku.
 18. Neogotycki budynek przy ul. Zwycięzców – pozostałość po zabudowaniach parafialnych przedwojennego kościoła katolickiego św. Marcina.
 19. Kamienica przy ul. Spacerowej 39 – przedwojenny dom w Dzielnicy Portowej, miejsce podpisania kapitulacji wyspy Bornholm.
B. grupa II (miejsca pamięci)
 1. Pomnik Zaślubin Polski z Morzem – nad brzegiem morza
 2. Pomnik Sanitariuszki – w parku nadmorskim
 3. Pomnik walk o Kołobrzeg - w parku naprzeciw poczty głównej
 4. Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina - ul. Armii Krajowej przy bazylice
 5. Pomnik podporucznika Edmunda Łopuskiego - ul. ppor. E. Łopuskiego
 6. Lapidarium niemieckie - położone jest na terenie parku przy ul. Zdrojowej.
 7. Lapidarium żydowskie - w parku nadmorskim przy zbiegu ulic Zdrojowej i Mickiewicza
 8. Tablice poświęcone żołnierzom :
  1. Ściana dworca PKP;
  2. Mur okalający byłe koszary przy ul. Artyleryjskiej;
  3. W miejscu gdzie stał kościół św. Jerzego;
  4. Budynek byłej fabryki farmaceutycznej na ul. Kasprowicza;
  5. Mur otaczający byłą gazownię na ul. Koszalińskiej (9 Zaodrzański Pułk Piechoty).
 9. Pomnik Tysiąclecia – obok bazyliki
 10. Pomnik Kołobrzeskim Żeglarzom na Wiecznej Wachcie w porcie jachtowym
 11. Pomnik Józefa Piłsudskiego - przy ulicy Sybiraków
 12. Pomnik kmdr. Stanisława Mieszkowskiego - u podnóża Latarni Morskiej
 13. Pomnik Pamięci Pomordowanych Polaków W Nazistowskich Niemieckich Obozach Koncentracyjnych" (Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu)
C. grupa III (pomniki przyrody)
 1. Park im. Aleksandra Fredry
  • 5 dębów o obwodach 380, 385, 390, 403, 510 cm i wysokości 17-20 m
  • Buk zwyczajny o obwodzie 367 cm i wysokości 20 m
  • Jodła kalifornijska o obwodzie 250 cm i wysokości 35 m
 2. Park Nadmorski:
  • Cypryśnik błotny – o obwodzie 220 cm
  • Cis
  • Bluszcz pospolity (pomorski)
 3. Park im. Henryka Dąbrowskiego:
  • 7 buków zwyczajnych o obwodzie 336-484 cm
 4. Plac 18-go Marca:
  • Buk zwyczajny o obwodzie 400 cm, wysokość 26 m wiek około 200 lat
  • Buk strzępolistny o obwodzie 208 cm, wiek do 150 lat
  • Skrzydłoorzechy
  • Kłokoczka
  • Suchodrzewy
  • Czeremchy
  • Lipa strzępolistna
  • Cis
  • Kasztanowiec czerwony – o obwodzie 385 cm
 5. Plac pionierów
  • Sosny czarne
  • Migdałowiec
  • Grujecznik japoński
  • Wiśnie japońskie
  • Jabłonka brunszwicka
  • Sosna wejmutka
  • Sumak szkarłatny
  • Głóg
 6. ul. Szpitalna
  • Korkowiec amurski o obwodzie 212 cm
 7. ul. Frankowskiego
  • 2 lipy drobnolistne o obwodzie 515 cm i 320 cm
 8. ul. Łopuskiego
  • aleja 74 platanów klonolistnych o obwodzie 150-350 cm
  • kasztan jadalny (na terenie Klubu Wojskowego)
 9. ul. Korzeniowskiego
  • szydlica japońska
  • ostrokrzew zimozielony
 10. ul. Towarowa
  • aleja grabowa
 11. ul. Solna
  • topole czarne o obwodzie 1065 cm i 404 cm i wysokości 30 i 17 m
 12. ul. Kołłątaja
  • cedry
 13. ul. Norwida
  • cedry
 14. Podczele
  • zespół buków i daglezji
  • kwitnąca odmiana bluszczu na olszy czarnej o rozpiętości 10 m i wysokości 15-17 m
  • grupa 8 dębów szypułkowych o obwodzie 240-430 cm i wysokości 18-20 m
  • pojedyncze okazy grabu pospolitego o obwodzie 160 cm, wysokości 16 m i buku zwyczajnego.
help_outline