Punkty widokowe Ziemi Wałbrzyskiej PTTK Wałbrzych

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Kategorie:  Wieże widokowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Punkty widokowe Ziemi Wałbrzyskiej” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Wałbrzyskiej, obejmującej teren powiatu wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być "Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.08 – S.11").
 4. Odznakę zdobywa się przez odwiedzenie wszystkich wymienionych w załączniku punktów widokowych w dowolnie wybranej kolejności.
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznak jest kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego punktu widokowego,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki. Potwierdzeniem pobytu w danym miejscu jest także zdjęcie zdobywcy na tle charakterystycznego punktu w danym miejscu.
 3. Dopuszcza się odwiedzenie danego punktu przed wejście w życie niniejszego Regulaminu, w tym przypadku potwierdzeniem może być zdjęcie zdobywcy na tle charakterystycznego punktu w danym miejscu lub kopia potwierdzenia z książeczki innej odznaki turystycznej.
 4. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 5. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne punkty widokowe należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 6. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich punktów.
 7. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie punkty widokowe wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu ... r. (uchwała Nr ...) i wchodzi w życie z dniem ....

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz punktów widokowych niezbędnych do zdobycia Odznaki

 1. Wieża widokowa na Borowej
 2. Wieża widokowa na Chełmcu
 3. Wieża widokowa na Trójgarbie
 4. Wieża widokowa na Dzikowcu Wielkim
 5. Wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie
 6. Wieża widokowa na Starej Kopalni
 7. Platforma widokowa na Jałowcu
 8. Platforma widokowa pod Dłużyną
 9. Platforma widokowa nad Jeziorem Bystrzyckim (na czarnym szlaku)
 10. Platforma widokowa na Górze Parkowej w Wałbrzychu
 11. Punkt widokowy nad Starymi Bogaczowicami (szlak czarny)
 12. Wieża Zamku Grodno
 13. Wieża kościoła w Głuszycy
 14. Wieża kościoła w Jedlinie-Zdroju
 15. Szczyt Kostrzyna
 16. Szczyt Kopisko
 17. Szczyt Sokół
 18. Ruiny Zamku Rogowiec
 19. Ruiny domku myśliwskiego Hochbergów na zboczach Waligóry
 20. Przełęcz Pojednania
help_outline