Questy - Wyprawy Odkrywców Questy - Wyprawy Odkrywców

Aktywna S: 7
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży brązowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) i program Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawiają Odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców, zwaną dalej odznaką.
 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.
 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących kategoriach i stopniach:
  • popularna (bez stopni),
  • mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
  • duża w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.
   Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.
 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców oraz spełnił dodatkowe warunki na dany stopień. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.
 6. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:
  Odznaka Wymagana łączna liczba ukończonych questów Dodatkowe warunki
  Popularna 5 Maksymalnie 1 quest wirtualny
  Kategoria mała
  Brązowa 15 Ukończone questy w co najmniej 2 województwach; maksymalnie 2 questy wirtualne*
  Srebrna 50 Ukończone questy w co najmniej 5 województwach; maksymalnie 5 questów wirtualnych*
  Złota 100 Ukończone questy w co najmniej 10 województwach; maksymalnie 10 questów wirtualnych*
  Kategoria duża
  Brązowa 200 Ukończone questy w co najmniej 12 województwach; maksymalnie 20 questów wirtualnych*
  Srebrna 350 Ukończone questy w co najmniej 14 województwach; maksymalnie 35 questów wirtualnych* oraz przynajmniej 15 rowerowych
  Złota 500 Ukończone questy w 16 województwach; maksymalnie 50 questów wirtualnych* oraz przynajmniej 5 kajakowych

  * Ukończenie questu wirtualnego nie zalicza województwa, na terenie którego ten quest prowadzi.
 7. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.
 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez Sklep COTG PTTK. Użytkownik podając na stronie sklepcotg.pttk.pl wygenerowany kod składa w ten sposób zamówienie na odznakę.

IV. Ambasadorzy Questów – Wypraw Odkrywców i honorowa odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców

 1. Tytuł Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i honorowa odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców przyznaje się osobom, które:
  1. Szczególnie przyczyniają się do promocji i upowszechnienia questów na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, w tym do wykorzystywania questów w edukacji i turystyce, poprzez takie działania jak:
   • Organizowanie imprez i wydarzeń promujących questy (pikników, rajdów itp.),
   • Publikowanie materiałów (artykułów, zdjęć, filmów) na temat questów w mediach, na blogach, itp.
   • Opracowywanie i wykorzystywanie w praktyce scenariuszy zajęć edukacyjnych bazujących na questach.
  2. Szczególnie aktywnie działają na rzecz powstawania nowych questów oraz utrzymania istniejących w swojej miejscowości lub regionie.
  3. Są szczególnie aktywnymi użytkownikami questów, regularnie biorą udział w konkursach dla questowiczów oraz chętnie dzielą się swymi uwagami i komentarzami, przyczyniając się do doskonalenia programu Questy – Wyprawy Odkrywców.
 2. O przyznaniu tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców i honorowej odznaki PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców decyduje Zespół ds. odznaki PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu Questy - Wyprawy Odkrywców. Zespół obraduje nie rzadziej niż raz do roku.
 3. Laureat tytułu Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców otrzymuje:
  • Dyplom Ambasadora Questów – Wypraw Odkrywców,
  • Honorową odznakę PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców.
 4. Honorowa odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców jest przyznawana niezależnie od warunków przedstawionych w pkt II. 3.

V. Postanowienia końcowe

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców oraz PTTK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.
 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. odznaki PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców, złożony z przedstawicieli PTTK oraz Programu Questy - Wyprawy Odkrywców.
 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK na posiedzeniu dnia 19.11.2020 roku uchwałą nr 125/XIX/2020 oraz przez partnerów programu Questy – Wyprawy Odkrywców: Fundację Mapa Pasji uchwałą Zarządu nr 2/2019/Z z dnia 14.11.2019 roku, Fundację Calamita uchwałą Zarządu nr 4/2019 z dnia 12.11.2019 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
help_outline