„Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa PTTK Oddział Wolski

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa (zwana dalej odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2007 r. 160. rocznicy urodzin Bolesława Prusa wł. Aleksandra Głowackiego herbu Prus (1847-1912) – jednego z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w historii literatury polskiej oraz 120. rocznicy wydrukowania w „Kurierze Codziennym” pierwszego odcinka „Lalki” i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością Bolesława Prusa – wybitnego prozaika, powieściopisarza, nowelisty i publicysty okresu pozytywizmu, współtwórcy polskiego realizmu, dziennikarza i felietonisty, kronikarza Warszawy, myśliciela i popularyzatora wiedzy, działacza społecznego i charytatywnego, filantropa, a także propagatora turystyki pieszej i rowerowej oraz wielkiego autorytetu i przyjaciela dzieci.
 3. Ustanawia się trzy stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:
  • Brązowa,
  • Srebrna,
  • Złota.
 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.
 4. Wyższe stopnie odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.
 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowanych miejscowości i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.
 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. Warunki szczegółowe

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając miejsca związane z osobą Bolesława Prusa, w tym obowiązkowo miejscowości szczególnie ważne dla patrona odznaki: Hrubieszów (miejsce urodzenia), Nałęczów (ulubione miejsce wypoczynku) i Warszawę (wieloletnie miejsce zamieszkania, działalności i twórczości oraz śmierci), uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.
 2. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 3. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby miejscowości i miejsc wymienionych w kanonie krajoznawczym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów w tych miejscach. Kolejność i dobór zwiedzanych miejsc i obiektów jest dowolna.
  Stopień odznaki Wymagane
  Miejsowości Punkty
  Brązowy 3 60
  Srebrny 5 100
  Złoty 8 160
 4. Zaliczane będą również miejscowości, miejsca i obiekty nieujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Bolesława Prusa.
 5. Zasady punktacji:
  • przebycie Szlaku im. Bolesława Prusa – 30 pkt.
  • przebycie Ścieżki literackiej „Lalki” Bolesława Prusa w Warszawie – 25 pkt.
  • Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – 20 pkt.
  • miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Bolesława Prusa, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.
  • miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością Bolesława Prusa, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.
  • inne miejscowości związane z Bolesławem Prusem niewymienione w załączniku do Regulaminu – 7 pkt.
  • pomniki Bolesława Prusa – 5 pkt.
  • miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością pisarza (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.
  • obiekty im. Bolesława Prusa (szkoły, uczelnie, biblioteki, stowarzyszenia, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patrona odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.
  • ulice, place, osiedla, parki itp. poświęcone patronowi odznaki – 1 pkt.
 6. Miejscowości, tereny, szlaki i obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.
 7. Ze względu na szczególny charakter Odznaki Krajoznawczej PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa dodatkowym wymogiem na stopień złoty odznaki jest udział w spektaklu teatralnym lub projekcji filmu powstałego na motywach prozy Bolesława Prusa.
 8. Punkty uzyskane podczas zdobywania odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. Zasady potwierdzania zadań

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.
 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie), a także udostępnienie dokumentacji zdobywanej odznaki w inny sposób np. przesłanie e-mailem, lub wskazanie linku do odpowiedniego pliku na dysku zewnętrznym.
 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich, nauczycieli i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.
 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. Weryfikacja i przyznanie odznaki

 1. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając zaadresowaną kopertę zwrotną na list polecony (bez znaczków) oraz wymaganą opłatę za przesyłkę i odznakę lub potwierdzenie dokonanej wpłaty.
 2. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca książeczkę-kronikę do weryfikacji, ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość zawartych tam informacji.
 3. Przed przedłożeniem książeczki-kroniki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych zawierające: datę wycieczki, miejscowość, lokalizację, rodzaj zwiedzanego obiektu oraz punktację.
 4. W przypadku weryfikacji wyższych stopni odznaki należy dołączyć zestawienie spełnienia warunków regulaminowych załączone przy weryfikacji poprzednich stopni odznaki.
 5. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o Bolesławie Prusie oraz związanych z nim miejscowościach, miejscach i obiektach, zawartych w książeczce-kronice odznaki.
 6. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 7. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
 8. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.
 9. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa.
 10. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
 11. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.
 2. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów celem stworzenia ogólnopolskiego wykazu miejsc i obiektów związanych z postacią Bolesława Prusa.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.
 4. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa wydane w zakresie jej działania są ostateczne.
 5. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. Tym samym traci moc Regulamin z dnia 20 sierpnia 2007 r.
 6. Odznaki zdobyte przed dniem 1 maja 2021 r. zachowują swoją ważność.
 7. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę według Regulaminu z 20 sierpnia 2007 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski (IKP), Instruktor Ochrony Przyrody (IOP) i Przodownik Turystyki Pieszej (PTP) II st.

Wszelkich informacji o odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik 1

Źródło 

I. Szlak im. Bolesława Prusa

Szlak prowadzi dolinami Czechówki, Bystrej i Grodarza aż nad Wisłę, przecinając Płaskowyż Nałęczowski: Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej) – Motycz – Las Radawiec – Palikije – Wojciechów – Nałęczów – Wąwolnica – Rąblów – Skowieszynek – Kazimierz Dolny; oznakowanie – kolor czerwony, długość trasy – 60,8 km.

II. Ścieżka literacka „Lalki” Bolesława Prusa w Warszawie

Trasa ścieżki literackiej „Lalki” Bolesława Prusa przebiega od Placu Zamkowego do placu Unii Lubelskiej łącząc miejsca, z którymi wiąże się większość akcji powieści. Uwzględnia również budynki związane w sposób szczególny z Bolesławem Prusem. Oznakowana przy pomocy specjalnego logo trasa pozwoli skupić się na kilkunastu fragmentach „Lalki” i związanych z nimi zakątkach warszawskiego Śródmieścia.

III. Miejscowości i obiekty zagraniczne

A. Austria
 1. Wiedeń – wzgórze Kahlenberg, klasztor kamedułów, kościół św. Józefa, kaplica Jana III Sobieskiego, Ratusz, Parlament, zespół pałacowo-ogrodowy Hofburg, Kärntner Strasse [najważniejszy deptak Wiednia], katedra św. Szczepana [Stephansdom], Wiedeńska Opera Państwowa [Staatsoper], pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego [Belweder], kościół św. Karola Boromeusza, Muzeum Historii Sztuki [Kunsthistorisches Museum], Teatr Zamkowy [Burgtheater], galeria Albertina, pałac Schönbrunn.
B. Czechy
 1. Karlový Vary [pol. Karlowe Wary, d. Karlsbad] – wieża zamkowa [przebud. na miejską], kościół św. Andrzeja, kościół św. Marii Magdaleny, kościół św. Łukasza, teatr miejski, kolumnada Młyńska, zespół budowli kąpieliskowych, XIX w. wille.
C. Francja
 1. Paryż – wieża Eiffla, Katedra Notre Dame, Bazylika Sacré Coeur [Serca Jezusowego] na wzgórzu Montmartre, Łuk Triumfalny, Panteon, Pałac Luwr, Sorbona, Pola Elizejskie, Montparnasse, Lasek Buloński; Opera Garnier, Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska.
D. Niemcy
 1. Berlin – Brama Brandenburska, Reichstag, Alexanderplatz [Plac Aleksandra], Berliner Dom [Katedra Berlińska], „Czerwony Ratusz” [Rotes Rathaus], kolumna zwycięstwa [Siegessäule] w parku Tiergarten, Wyspa Muzeów [Museumsinsel] z Muzeum Pergamonu i Muzeum Egipskim, Wieża Grunewaldzka [Grunewaldturm] z widokiem na rzekę Hawelę.
 2. Drezno – Stare Miasto, Katedra Świętej Trójcy [d. kościół dworski – niem. Hofkirche], Zamek Rezydencyjny z galerią sztuki „Zielone Sklepienie” [Grünes Gewölbe], zespół pałacowy Zwinger z Galerią Starych Mistrzów, Pałac Japoński, Albertinum, kościół mariacki [Frauenkirche; kościół luterański], opera Sempera [Semperoper].
 3. Norymberga – Stare Miasto, zamek, ratusz; kościół NMP, kościół św. Wawrzyńca; kościół św. Sebalda; kościół św. Marty; kościół św. Jana; studnia Schöner Brunnen, dom Albrechta Dürera [ob. muzeum].
 4. Stuttgart – kościół Św. Krzyża, kościół św. Leonara i Dominikanów, pałace: Stary i Nowy, tzw. Prinzenbau i Königsbau, Stara Kancelaria, Wilhelmuspalast, Villa Berg, dworzec główny.
E. Szwajcaria
 1. Rapperswil k/Zurychu n/Jeziorem Zuryskim, kanton Sankt Gallen – zamek rycerski, Muzeum Polskie [d. Muzeum Narodowe Polskie z największą biblioteką polską na emigracji, która liczyła ok. 100 tys. druków; Bolesław Prus spotkał się tu ze Stefanem Żeromskim – ówczesnym bibliotekarzem], Polska Kolumna Wolności, kamienica „Burghof” [Biblioteka Muzeum Polskiego], Ratusz, kościół parafialny, drewniane molo łączące Rapperswil z Pfaffikon [najdłuższe w Europie].
F. Ukraina
 1. Kowel, Wołyń – sobór Zmartwychwstania Pańskiego, sobór Świętej Trójcy, Muzeum Architektury i Kultury Materialnej Polesia, dworzec kolejowy.
 2. Lwów – Stare Miasto, Rynek, Ratusz, bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP [zwana Katedrą Łacińską], sobór św. Jura, katedra ormiańska [do 1939 r. katedra katolicka obrządku ormiańskiego], Cerkiew Wołoska [Cerkiew Uspieńska] – prawosławna cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, klasztor i kościół oo. Bernardynów, Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kopiec Unii Lubelskiej, Cmentarz Łyczakowski, Dworzec Główny.
 3. Łuck, Wołyń – Stare Miasto, zamek Księcia Lubarta, katedra św. Piotra i Pawła, cerkiew katedralna św. Jana Ewangelisty, uniwersytet.

IV. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Białki k/Siedlec [d. Białka] – wieś, gdzie młody Olek Głowacki zostaje ranny i dostaje się do rosyjskiej niewoli; zwolniony ze względu na młody wiek oraz dzięki wstawiennictwu ciotki, po wyjściu ze szpitala, zostaje zwolniony i wraca do Lublina.
 2. Bochotnica – ruiny zamku Esterki; Bolesław Prus podczas wakacji spędzonych w sierpniu 1880 r. umieścił tu akcję noweli Antek.
 3. Hrubieszów – miasto rodzinne Bolesława Prusa; późnobarokowa plebania parafii św. Mikołaja przy ul. 3 Maja 6 z tablicą pamiątkową – miejsce urodzenia, d. klasztor [ob. szkoła] i kościół oo. Dominikanów św. Mikołaja Bpa, Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej [ob. kościół św. Stanisława Kostki, d. cerkiew greko-katolicka św. Mikołaja], pomnik Bolesława Prusa w Parku Miejskim przy ul. 3 Maja.
 4. Kazimierz Dolny – Rynek, kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, kościół św. Anny, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Reformatów, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, Kazimierski Park Krajobrazowy.
 5. Kielce – Rynek, Pałac Biskupów Krakowskich, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, kościół św. Wojciecha, kościół Świętej Trójcy, klasztor ks. Pallotynów i kościół św. Karola Boromeusza na wzgórzu Karczówka, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego [zlokalizowane w budynku d. gimnazjum, w którym nauki pobierali m. in. Stefan Żeromski i Bolesław Prus]; 16. letni Olek Głowacki przerywa naukę w tutejszym gimnazjum, aby uczestniczyć w powstaniu styczniowym.
 6. Kraków – Stare Miasto, Rynek, Ratusz, Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP, kościół św. Wojciecha, Brama Floriańska, Barbakan, kościół, św. Floriana, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, Zamek Królewski na Wawelu, Bazylika Archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława, Kaplica Zygmuntowska, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, kościół św. Anny, kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM na Skałce, Kopiec Kościuszki.
 7. Krasne k/Przasnysza – kościół pw. Krzyża Świętego, zespół pałacowo-parkowy, wieża.
 8. Lubartów – pałac Sanguszków, kościół św. Anny, klasztor oo. Kapucynów, kościół św. Wawrzyńca, Muzeum Regionalne; pisarz mieszkał w domu przy ul. Lubelskiej.
 9. Lublin – Stare Miasto, Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, bazylika św. Stanisława BM [zw. także Bazyliką Relikwii Drzewa Krzyża Świętego lub kościołem oo. Dominikanów], Wieża Trynitarska, Trybunał Koronny, Teatr Stary [najstarszy obiekt teatralny w Polsce], Brama Krakowska, Brama Grodzka, kościół farny św. Michała, kościół Karmelitów Bosych św. Józefa Oblubieńca NMP, kościół Świętego Ducha [tu Aleksander Głowacki brał ślub z kuzynką Oktawią Trembińską], Nowy Ratusz, Hotel Europa, Zamek z Kaplicą Trójcy Świętej; po śmierci babki Aleksander Głowacki zamieszkał u ciotki Domiceli z Trembińskich Olszewskiej; uczęszczał do Powiatowej Szkoły Realnej; aresztowany za udział w powstaniu od stycznia do kwietnia 1864 r. przebywał w więzieniu na Zamku Lubelskim.
 10. Mława – Stary Rynek, Ratusz, kościół parafialny Św. Trójcy, d. spichlerz [tzw. „Lelewelówka”], Muzeum Ziemi Zawkrzańskiej; Bolesław Prus był tu w 1887 r., podczas widocznego zaćmienie słońca i zjawisko to opisał w Faraonie.
 11. Nałęczów – ulubione miejsce wypoczynku pisarza; Park Zdrojowy, Pałac Małachowskich, tablica pamiątkowa, Muzeum Bolesława Prusa Oddział Muzeum Lubelskiego, pomnik Bolesława Prusa [wykonany z kamienia pińczowskiego], tzw. „Ławeczka Prusa”, gmach Sanatorium nr 1, Pijalnia Wód Mineralnych, ujęcie źródła nazwanego przez Bolesława Prusa „Źródłem Miłości”, Palmiarnia, Stare Łazienki, dwór Górskich przy ul. Górskiego, willa „Pod Matką Boską” przy Alei Lipowej, tablica pamiątkowa, tzw. „Domek Prusa” [zbudowany specjalnie dla pisarza przez ówczesnego właściciela Edmunda Raciborskiego], „Chata Żeromskiego” na Armatniej Górze [d. pracownia Stefana Żeromskiego; ob. muzeum], willa „Oktawia”, drewniany dom w ogrodzie na rogu ulic Chmielewskiego i Paderewskiego [niegdyś własność Jasińskiego, byłego powstańca z 1863 roku, kolegi Prusa; w tym domu Prus nie tylko bywał, ale i chwilowo mieszkał], kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, kościół rektoralny św. Karola Boromeusza, Nałęczowska Kolej Wąskotorowa. Co roku w Nałęczowie organizowane są tzw. „Majówki z Panem Prusem”.
 12. Płock – Stary Rynek, Ratusz, Wzgórze Tumskie, Przystań Żeglugi Pasażerskiej, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP [pierwszy renesansowy kościół w Polsce], d. zamek książęcy i opactwo benedyktyńskie, wieża zegarowa, Muzeum Mazowieckie [najstarsze muzeum w Polsce], kościół farny św. Bartłomieja Apostoła, stary cmentarz [najstarszy cmentarz w Polsce], kościół św. Jana Chrzciciela, kościół św. Dominika.
 13. Policzna, pow. zwoleński, woj. mazowieckie – kościół św. Stefana [brał tu ślub Stefan Żeromski z Oktawią Rodkiewiczówną, a jednym ze świadków był Bolesław Prus].
 14. Puławy – po śmierci rodziców Aleksander Głowacki zamieszkał u babki Marcjanny Trembińskiej, podjął naukę na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa przerwaną po konflikcie z rosyjskim profesorem; zespół pałacowo-parkowy: Pałac Czartoryskich, park krajobrazowy, Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Muzeum Regionalne PTTK, kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, kościół Matki Bożej Różańcowej [d. cerkiew Świętej Trójcy], kościół św. Józefa.
 15. Rzeczyca – Kazimierski Park Krajobrazowy.
 16. Siedlce – Ratusz, zespół pałacowo-ogrodowy, Pałac Ogińskich, kaplica Św. Krzyża, katedra Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół św. Stanisława, odwach; Bolesław Prus przebywał tu pod opieką starszego brata Leona Głowackiego – nauczyciela historii.
 17. Szczawnica – kościół św. Wojciecha BM, Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya, Park Zdrojowy, pijalnia wody „Magdalena”, kaplica Matki Boskiej Królowej Nieba w Parku Górnym.
 18. Warszawa – miejsce pobytu [1866-1912], aktywnej działalności oraz śmierci pisarza; Stare i Nowe Miasto, Barbakan, Rynek Starego Miasta, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, bazylika archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela, klasztor Jezuitów i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, Zamek Królewski, kolumna Zygmunta III Wazy, klasztor oo. Bernardynów z kościołem św. Anny, Uniwersytet Warszawski [d. Szkoła Główna Warszawska, gdzie Bolesław Prus studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym; studia przerwał na 3. roku ze względów finansowych]; kamienica przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 [ob. Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa – tu miał mieścić się sklep Stanisława Wokulskiego – bohatera Lalki oraz mieszkanie Ignacego Rzeckiego; na ścianie kamienicy tablica pamiątkowa z tą informacją], pomnik Bolesława Prusa na Krakowskim Przedmieściu, bazylika Św. Krzyża, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza pod arkami d. pałacu Saskiego, Łazienki Królewskie z Pałacem na Wodzie, Ogród Botaniczny, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka na Koszykowej [tu przechowywana jest ocalała część rękopisu Lalki; Bolesław Prus przekazał bibliotece na mocy testamentu znaczną część swego archiwum i księgozbioru], Cmentarz Powązkowski, grób Bolesława Prusa z pomnikiem autorstwa Stanisława Jackowskiego [na pomniku napis „Serce serc”].
 19. Wąwolnica – Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, kościół parafialny św. Wojciecha.
 20. Wieliczka – Rynek Górny, Rynek Dolny, kościół parafialny św. Klemensa, zespół klasztorny oo. Franciszkanów-Reformatów, kościół św. Franciszka z Asyżu, kościół św. Sebastiana, kopalnia soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich.
 21. Wisła – kościół ewangelicko-augsburski św. Apostołów Piotra i Pawła, kościół Znalezienia Krzyża Świętego, zameczek myśliwski Habsburgów, Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego [d. karczma], tablica upamiętniająca Bolesława Prusa na budynku, w którym mieszkał w 1900 r. [Pawilon Usługowo-Handlowy, ul. 1 Maja 67]; Bolesław Prus pisał tu Placówkę.
 22. Zakopane – drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej [dawniej św. Klemensa], na Bachledówce, zabytkowy Cmentarz Zasłużonych dla Podhala na Pęksowym Brzyzku, drewniana kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce [kaplica znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej], klasztor ss. Albertynek z kaplicą św. Krzyża na Kalatówkach, kościół parafialny Świętej Rodziny na Krupówkach z kaplicą św. Jana Chrzciciela [proj. Stanisław Witkiewicz], zabytkowa góralska zabudowa drewniana, drewniane budowle w stylu zakopiańskim projektu Stanisława Witkiewicza; schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej; Bolesław Prus szukał natchnienia w Tatrach; pokonując ogromny lęk przestrzeni [cierpiał na agorafobię] dotarł tu, prowadzony przez „Tatrzańskiego Orła” – Klimka Bachledę.
 23. Zawiercie – kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła, kościół Św. Trójcy i św. Floriana, kościół św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy, pałacyk Szymańskiego, dworzec PKP.

V. Pomniki Bolesława Prusa

 1. Hrubieszów – Park Miejski przy ul. 3 Maja.
 2. Nałęczów – Pałac Małachowskich.
 3. Nałęczów – Park Zdrojowy [tzw.„Ławeczka Prusa”].
 4. Warszawa – ul. Krakowskie Przedmieście u zbiegu z ul. Karową (obok Hotelu Bristol).
 5. Warszawa – Zespół Szkół nr 77 (popiersie), ul. Zwycięzców 7/9.

VI. Szkoły im. Bolesława Prusa

 1. Chrzanowice, woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Gomunice – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Włodzimierza Łuckiego 16.
 2. Chrząstowice, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Wolbrom – Szkoła Podstawowa, Chrząstowice 15.
 3. Częstochowa, woj. śląskie – Zespół Szkół, ul. Bolesława Prusa 20.
 4. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Żołnierska 188.
 5. Garbów, woj. lubelskie, pow. lubelski – Szkoła Podstawowa, Garbów 1.
 6. Garnek, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kłomnice – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 18.
 7. Gołąbki, woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Łuków – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, Gołąbki 33.
 8. Góra, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Marii Konopnickiej 2.
 9. Grodków, woj. opolskie, pow. brzeski – Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum, ul. Krakowska 31.
 10. Hrubieszów, woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Listopadowa 12.
 11. Januszówka, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn – Szkoła Podstawowa, Januszówka 33a.
 12. Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, pow. oławski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bolesława Prusa 2.
 13. Kałuszyn, woj. mazowieckie, pow. miński – Szkoła Podstawowa, ul. Pocztowa 4.
 14. Karczew, woj. mazowieckie, pow. otwocki – Publiczne Gimnazjum, ul. Franciszka Bielińskiego 7.
 15. Katowice, woj. śląskie – Zespół Szkół Handlowych, ul. Gen. Józefa Hallera 60.
 16. Kraków, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 115, Gimnazjum 41, os. Jagiellońskie 17.
 17. Lisiec Wielki, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Stare Miasto – Szkoła Podstawowa, Lisiec Wielki 40.
 18. Lublin, woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Ignacego Rzeckiego 10.
 19. Łódź, woj. łódzkie – XXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołaja Kopernika 2.
 20. Maków Podhalański, woj. małopolskie, pow. suski – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 3.
 21. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, pow. bialski – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Partyzantów 8.
 22. Mircze, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kryłowska 27.
 23. Myrcha, woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Wiśniew – Szkoła Podstawowa, Myrcha 5.
 24. Mysłowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowska 7.
 25. Namysłów, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Łączańska 1.
 26. Niedźwiada, woj. lubelskie, pow. lubartowski – Publiczne Gimnazjum, Niedźwiada 42b.
 27. Pionki, woj. mazowieckie, pow. radomski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jana Kochanowskiego 14.
 28. Płouszowice, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Jastków, Szkoła Podstawowa, Płouszowice 17.
 29. Poświętne, woj. podlaskie, pow. białostocki – Szkoła Podstawowa, Poświętne 10a.
 30. Przybysławice, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Garbów – Szkoła Podstawowa, Przybysławice 1.
 31. Pułtusk, woj. mazowieckie – Zespół Szkół, ul. Marii Konopnickiej 9.
 32. Radom, woj. mazowieckie – Publiczne Gimnazjum nr 11, ul. Kujawska 19.
 33. Sadurki, woj. lubelskie, pow. pułtuski, gm. Nałęczów – Szkoła Podstawowa, Sadurki 106.
 34. Siedlce, woj. mazowieckie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Floriańska 10.
 35. Siemianowice Śląskie, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Karola Szymanowskiego 11.
 36. Skierniewice, woj. łódzkie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Henryka Sienkiewicza 10.
 37. Sosnowiec, woj. śląskie – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 114.
 38. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Świętej Kingi 2.
 39. Warszawa, woj. mazowieckie – Gimnazjum nr 51, ul. Jana Olbrachta 48/56.
 40. Warszawa, woj. mazowieckie – Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Gen. Józefa Bema 87.
 41. Warszawa, woj. mazowieckie – Zespół Szkół nr 77, XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19, ul. Zwycięzców 7/9.
 42. Wiercany, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Iwierzyce, Wiercany 73.
 43. Wisła, woj. śląskie, pow. cieszyński – Szkoła Podstawowa nr 3, Malinka 53.
 44. Wólka Rokicka, woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów – Szkoła Podstawowa, Wólka Rokicka 90.
 45. Wrocław, woj. dolnośląskie – VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Hutnicza 45.
 46. Zielonka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stanisława Staszica 56.
 47. Żary, woj. lubuskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Podwale 16.
 48. Żurawnica, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec – Szkoła Filialna, Żurawnica 85.

VII. Inne obiekty im. Bolesława Prusa

 1. Mława – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 3 Maja 5.
 2. Obory k/Konstancina – Dom Pracy Twórczej, ul. Literatów 2.
 3. Warszawa – Główna Księgarnia Naukowa, ul. Krakowskie Przedmieście 7.
 4. Zgierz – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Łódzka 5.

VIII. Filmy nakręcone na podstawie utworów Bolesława Prusa (na stopień złoty Odznaki)

 1. Nawrócony w reżyserii Jerzego Zarzyckiego, 1947.
 2. Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza (nominacja do Oskara), 1965.
 3. Katarynka w reżyserii Stanisława Jędryki (film telewizyjny), 1967.
 4. Lalka w reżyserii Jerzego Hasa, 1968.
 5. Przygody Stasia w reżyserii Andrzeja Konica (film telewizyjny), 1970.
 6. Antek w reżyserii Wojciecha Fiwka (film telewizyjny), 1971.
 7. Kamizelka w reżyserii Stanisława Jędryki (film telewizyjny), 1971.
 8. Lalka (serial telewizyjny) w reżyserii Ryszarda Bera, 1977.
 9. Placówka w reżyserii Zygmunta Skoniecznego, 1979.
 10. Grzechy dzieciństwa w reżyserii Krzysztofa Nowaka, 1980.
 11. Pensja pani Latter w reżyserii Stanisława Różewicza (pierwowzór Emancypantki), 1982.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

help_outline