Śladami gen. Józefa Bema PTTK OW Kraków

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Śladami gen. Józefa Bema” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Józefa Bema wielkiego patrioty i bohatera Polski i Węgier.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała.
 3. Dla stopnia popularnego:
  • Udział w Zlocie Turystycznym „Szlakiem gen. Józefa Bema” corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki – Kobierzyn – Sidzina – Libertów – Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.
 4. Dla stopnia brązowego:
  • Kraków:
   • Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9
   • Dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu
  • Tarnów:
   • Dom z tablicą pamiątkową przy pl. Bema
   • Stała wystawa w Ratuszu przy Rynku
   • Pomnik Józefa Bema przy ul. Wałowej
   • Mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim
 5. Dla stopnia srebrnego:
  • Warszawa:
   • Pomnik Józefa Bema przy ul. 29 Listopada 3 B
   • Arsenał (Obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 52)
   • Collegium Nobilium (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24)
  • Iganie k/Siedlec:
   • Pomnik upamiętniający bitwę 10.IV.1831 r.
  • Ostrołęka:
   • Miejsce bitwy 26.V.1831 r. z Mauzoleum
   • Pomnik Józefa Bema przy Rynku
  • Toruń:
   • Pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Sobieskiego 36

III. Zasady weryfikacji odznaki

 1. Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek) prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.
 2. Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii lub podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.
 3. Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kronik (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. J. Bema 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 1. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.
 4. Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka) potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 2. Odznaka może być przyznawana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK.
 4. Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr 7 z dnia 23.11.2001 r. i wchodzi w życie 10.12.2001 r.
help_outline